afiechydon calla

Mae clefydau cildraethau fel arfer oherwydd gofal gwael a phlâu

Mae llawer o bobl yn chwilfrydig am y planhigion mwyaf prydferth ac egsotig. Ac nid yw'n syndod, oherwydd eu bod fel arfer yn llysiau nad ydynt yn mynd heb i neb sylwi. Enghraifft dda o hyn yw'r cildraethau hardd. Mae'r planhigion hyn yn sefyll allan am eu blodau mawr a thrawiadol a'u persawr dymunol. Maent yn llysiau delfrydol ar gyfer y tu allan a'r tu mewn. Fodd bynnag, Mae'n rhaid i chi gymryd gofal da ohonyn nhw i'w hamddiffyn rhag afiechydon calla.

Er mwyn eich helpu i gynnal y blodau tlws hyn, Rydyn ni'n mynd i esbonio beth ydyn nhw, pa ofal sydd ei angen arnyn nhw a beth yw'r afiechydon calla lili. Fel hyn gallwch chi eu cael yn y cyflwr gorau posibl a mwynhau eu harddwch aruthrol yn eich cartref.

Beth yw cildraethau?

Mae Callas yn frodorol i Dde Affrica

Fe'i gelwir hefyd yn lilïau dŵr, ac mae lilïau calla yn lysiau hyfryd sy'n frodorol i Dde Affrica. Maent yn cael yr enw gwyddonol o Zantedeschia aethiopica. Oherwydd eu hymddangosiad cain a'u blodau mawr, llachar, maent yn blanhigion poblogaidd iawn ym myd garddio, a hefyd ar gyfer addurniadau mewnol. Yn ogystal, mae'r blodau hyn yn sefyll allan am roi persawr dymunol iawn, gan eu gwneud yn blanhigion delfrydol i harddu ein hamgylchedd a chreu awyrgylch gwych.

Yn gyffredinol, wrth blannu'r blodau hardd hyn, fe'i gwneir trwy gaffael eu rhisom neu fwlb. Beth yw'r coesyn, nid oes gan y cildraethau un fel y cyfryw, ond mae coesynnau a dail y blodau yn codi'n uniongyrchol o'r rhisom, sy'n eu gwneud yn llysiau hynod a hardd iawn. Dylid nodi y gall y cildraethau gyrraedd uchder o hyd at 150 centimetr a hynny Mae angen llawer o leithder arnynt.

Mae'r planhigion llysieuol lluosflwydd hyn yn wydn iawn, yn groes i'r gred boblogaidd oherwydd eu hymddangosiad cain. Gall y cildraethau ddatblygu'n dda iawn yn yr awyr agored a dan do, cyn belled â'n bod ni'n rhoi lleiafswm o ofal iddyn nhw, yn enwedig dyfrhau, yr hwn a raid fod yn helaeth i'r llysiau hyn. Wrth gwrs, bydd yn haws inni ofalu am y blodau hardd hyn mewn hinsoddau cynnes neu dymherus. Yn ddiweddarach byddwn yn rhoi sylwadau ar yr holl ofal sydd ei angen ar lilïau dŵr.

Pryd mae callas yn blodeuo?

Gan mai prif nodwedd lilïau calla yw eu blodau mawr a llachar, mae'n eithaf normal i ni feddwl tybed pryd maen nhw'n blodeuo. Yn gyffredinol, mae bylbiau'r planhigion hyn fel arfer yn cael eu plannu yn yr hydref, sy'n cyd-fynd â'r amser pan fydd yn haws i ni ddod o hyd iddo mewn siopau arbenigol ac mewn meithrinfeydd. Yn rheolaidd, Mae'r planhigion hyn yn blodeuo rhywbryd rhwng misoedd Chwefror a Hydref. Bydd eiliad ei flodeuo yn dibynnu'n bennaf ar yr amrywiaeth yr ydym wedi'i ddewis, gan y gallant fod yn blodeuo'n gynnar neu'n hwyr.

Erthygl gysylltiedig:
Mathau o gildraethau

O ran y blodyn calla fel y'i gelwir, mae hyn mewn gwirionedd yn ffurfio ei bracts, sef dail yn y bôn sy'n cael eu geni o peduncle blodau rhai planhigion. Yn gyffredinol, mae ganddyn nhw siâp, cysondeb a lliw gwahanol na'r ddeilen arferol. Yn achos cildraethau, gelwir y bracts yn sbathau ac maent fel arfer yn wyn. Serch hynny, Heddiw mae yna wahanol fathau o gildraethau sy'n amrywio'n bennaf yn ôl lliw eu llifeiriant. Gallwn ddod o hyd i wyn, du, pinc, fuchsia, cildraethau gwyrdd, ac ati. Gall rhai mathau hyd yn oed gyfuno dau liw gwahanol. Yn ardal ganolog y gorlifau mae lle mae'r inflorescence yn tyfu, a elwir yn spadix ac sy'n felyn.

Cove gofal

Mae angen lefel uchel a chyson o leithder ar Callas

Cyn siarad am glefydau calla lili, byddwn yn gyntaf yn rhoi sylwadau ar y gofal sydd ei angen ar y blodau hyn. Mae'n bwysig iawn eu hadnabod oherwydd dyma'r unig ffordd y gallwn atal ein planhigion rhag dioddef patholegau penodol. Os ydym yn gwybod sut i ofalu am y llysiau hyn, byddwn hefyd yn gwybod beth sy'n digwydd iddynt pan fyddant yn dangos unrhyw symptomau.

Swbstrad a phot

Gallwn dyfu cildraethau yn yr awyr agored a dan do. Os ydyn ni'n eu plannu'n uniongyrchol ym mhridd yr ardd, mae'n bwysig bod ganddyn nhw ddraeniad da. Pan fydd y tywydd yn oeri, y peth gorau y gallwn ei wneud i amddiffyn y planhigion hyn yw Padio'r swbstrad gyda tomwellt neu haen o domwellt. Bydd hyn yn cadw'r rhisom ar dymheredd mwy addas ac yn gwella cadw lleithder.

Os ydym am dyfu callas mewn potiau, rhaid i'r rhain fod yn eithaf mawr fel bod gan y rhisom ddigon o le i ddatblygu'n iawn. Yn ogystal, mae'n hanfodol bod ganddo dyllau draenio, o ystyried anghenion dyfrhau'r planhigion hyn. Mae hefyd yn bwysig eu trawsblannu'n rheolaidd, unwaith bob dwy flynedd os yn bosibl.

Erthygl gysylltiedig:
Sut i ofalu am y cildraethau

Mae'n bwysig bod gan y swbstrad ddraeniad da, gan fod yn rhaid i'r lefelau lleithder fod yn gyson ar gyfer y blodau hyn. Y peth gorau yw defnyddio'r cymysgedd canlynol:

Lleoliad, tymheredd a golau

O ran y golau y dylent ei dderbyn ac, yn y pen draw, eu lleoliad, bydd hyn yn dibynnu ar yr hinsawdd yr ydym yn byw ynddi. Yn y rhai poeth, bydd y cildraethau yn fwy cyfforddus mewn lle lled-gysgodol. Ar y llaw arall, mewn hinsawdd oer mae'n well eu bod yn derbyn cymaint o olau'r haul â phosibl, ond byddwch yn ofalus, wrth ymyl y ffenestri gallant gael eu llosgi gan yr effaith chwyddwydr sydd ganddynt.

Mae'r tymheredd delfrydol ar gyfer y planhigion hyn yn amrywio rhwng 14ºC a 20ºC. Fodd bynnag, gallant oroesi tymereddau ymhell islaw eu graddau optimwm. Mewn rhew ysgafn, mae'r rhan o'r awyr o'r lilïau calla yn fwyaf tebygol o farw, ond gall y rhisom oroesi ac egino eto y tymor canlynol.

Dyfrhau a gwrtaith

Heb amheuaeth, y pwynt pwysicaf am ofalu am gildraethau yw dyfrhau. Dylai lefelau lleithder fod yn uchel ac yn gyson, ie, heb foddi y ddaear. Mae'n well dyfrio'n rheolaidd na gorlifo'r pot unwaith bob hyn a hyn.

Erthygl gysylltiedig:
Popeth am docio lili calla

O ran y tanysgrifiwr, mae'n well cyflawni'r dasg hon bob 15 diwrnod yn ystod misoedd cynhesach y flwyddyn. Gall y tail neu'r gwrtaith fod yn ecolegol ac organig a gellir ei roi'n uniongyrchol i'r swbstrad neu drwy ddŵr dyfrhau.

Calla lilies plâu a chlefydau

Gall lilïau Calla gael eu heffeithio gan bygiau bwyd, pryfed gleision a gwiddonyn pry cop coch

Gadewch i ni fynd yn awr gyda'r pwnc sydd o ddiddordeb mawr i ni: Calla lilies clefydau a'u plâu. Yn ffodus, nid oes llawer o batholegau a all effeithio ar y blodau hardd hyn, yr achos mwyaf tebygol oedd diofalwch ar ein rhan ni nid ffwng neu firws.

Un o'r symptomau mwyaf cyffredin y gallwn ei weld mewn cildraethau yw colli lliw y dail. Pan na welwn hwynt mwyach yn bert, yr achos sydd debycaf a tir rhy sych Yn yr achos hwn, mae'n bwysig rheoleiddio dyfrio'n dda a sicrhau bod y planhigion hyn yn derbyn digon o leithder. Gadewch inni gofio bod angen lefel eithaf uchel o leithder ar gildraethau a bod digon o ddyfrio yn hanfodol ar gyfer cynnal a chadw'r planhigion hyn yn dda.

I'r gwrthwyneb, os mae'r dail yn dechrau cael lliw melynaidd, Gall fod oherwydd gormodedd o ddŵr. Felly byddwch yn ofalus gyda faint o ddŵr rydych chi'n ei arllwys arnynt, nid yw'n ymwneud â'u boddi. Fodd bynnag, mae'r newid lliw hwn yn y dail Gall hefyd fod oherwydd presenoldeb gwiddonyn niweidiol a blin iawn: y Corynnod coch. Yn yr achos hwn, mae'r dail nid yn unig yn troi'n felyn, ond hefyd yn cyrlio ac yn ymddangos fel effaith llychlyd arnynt. Y peth gorau y gallwn ei wneud i frwydro yn erbyn y gwiddonyn pry cop coch yw chwistrellu'r dail yn eithaf aml, gan fod diffyg lleithder yn hwyluso datblygiad y gwiddonyn hwn.

Erthygl gysylltiedig:
Pa gynhyrchion naturiol i drin plâu i'w defnyddio?

Gall y cildraethau hefyd gael eu heffeithio gan yr enwog mealybugs, yn enwedig y rhai cotwmaidd. Os ydych chi'n dioddef o'r pla hwn, bydd smotiau'n ymddangos ar ochr isaf y dail. Os ydym am ddileu'r pryfed annifyr hyn, syniad fyddai gwlychu'r alcohol â chotwm a'i basio trwy ddail y planhigyn yr effeithiwyd arno. Os bydd gennym lysiau y tu allan, gallwn hefyd ddefnyddio pryfleiddiaid penodol ar gyfer bygiau bwyd.

Heblaw y pry copyn coch a'r mealybugs cotwm, gall cildraethau hefyd gael eu heffeithio gan llyslau. Pa bynnag byg sy'n achosi trafferth i ni, Y peth mwyaf doeth yw tynnu'r holl rannau heintiedig cyn gynted â phosibl a defnyddio rhywfaint o bryfleiddiada, ecolegol os yn bosibl.

Rhywbeth sy'n digwydd yn aml gyda childraethau yw hynny ardaloedd llosgi yn ymddangos. Mae'n debyg bod hyn oherwydd bod y planhigyn dan sylw wedi bod yn agored i haul rhy ddwys. Efallai hefyd ei fod yn cael ei ddyfrio yn ystod yr oriau pan fydd yr haul yn tywynnu gyda mwy o gryfder a dwyster. Ar yr adegau hynny, mae'r defnynnau dŵr yn gwneud effaith chwyddwydr. Hynny yw: Maen nhw'n canolbwyntio pelydrau'r haul, gan achosi llosgiadau ar lysiau.

Fel y gwelwch, nid yw'n dasg anodd gofalu am a chynnal cildraethau, ond gall gwneud pethau'n anghywir achosi patholegau a ffafrio ymddangosiad plâu. Ond peidiwch â phoeni, oherwydd mae gan bopeth ateb, yn enwedig nawr eich bod chi'n gwybod mwy am glefydau calla.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.