Beth yw ffrwythloni planhigion?

Mae ffrwythloni planhigion yn wahanol mewn angiospermau a gymnospermau

Oherwydd ein natur, mae'n hawdd i ni ddychmygu sut mae anifeiliaid yn atgenhedlu, gan fod eu proses ffrwythloni fel arfer yn debyg i'n un ni. Fodd bynnag, mae'n cymryd ychydig mwy o amser i ddod o hyd i'r tebygrwydd hynny â byd planhigion. Sut maen nhw'n gwneud hynny? Beth yw ffrwythloni planhigion?

Amcan yr erthygl hon yw egluro beth yw ffrwythloni planhigion. Ar gyfer hyn byddwn yn siarad am y ddau grŵp mawr sy'n bodoli: Angiospermau a gymnospermau. Felly peidiwch ag oedi i barhau i ddarllen os oes gennych ddiddordeb yn y pwnc ac eisiau gwybod mwy am ffrwythloni planhigion.

Ffrwythloni planhigion

Mae ffrwythloni planhigion yn digwydd ar ôl peillio.

Cyn esbonio ffrwythloniad planhigion, yn gyntaf byddwn yn rhoi sylwadau ar y cysyniad o ffrwythloni. Dyma'r broses a ddefnyddir Mae dau gamet, gwrywaidd a benywaidd, yn ffiwsio yn ystod atgenhedlu. Yn y modd hwn, mae sygot yn cael ei greu sy'n cynnwys genom, sef cynnyrch y rhieni.

Yn y byd planhigion, Peillio sy'n digwydd gyntaf. Mae'r dail atgenhedlu gwrywaidd yn cynhyrchu grawn paill sy'n cael eu cludo gan bryfed neu gan y gwynt i'r stigmas. Dyna lle maen nhw'n egino. Pan fyddwn yn siarad am blanhigion, nid ydym fel arfer yn cyfeirio at gametau, ond at sborau. Mae pob grawn paill fel arfer yn cynnwys dwy gell atgenhedlu gwrywaidd, neu gametau. Fodd bynnag, mae planhigion yn defnyddio gwahanol ddulliau, gan nad yw pob rhywogaeth yr un peth, mewn gwirionedd maent yn wahanol iawn o ran atgenhedlu.

Mae yna wahanol fathau o blanhigion yn ôl eu genws neu eu genera
Erthygl gysylltiedig:
Sut i wybod a yw planhigyn yn wryw neu'n fenyw

Fel y gwyddoch yn iawn, gellir gwahaniaethu planhigion mewn sawl ffordd. Mae yna nifer fawr o grwpiau, dosbarthiadau a mathau o lysiau ac mae pob rhywogaeth yn perthyn i sawl un. Fodd bynnag, mae dau grŵp mawr sy'n gwahaniaethu yn y ffordd y maent yn atgenhedlu. Fel bod, Mae yna lysiau gyda blodau a rhai heb flodau. Gelwir y cyntaf yn angiospermau a dyma'r planhigion mwyaf toreithiog ar y blaned hon. Yn ogystal, o'r ddau fath hyn o lysiau yw'r rhai mwyaf diweddar. Ar y llaw arall, mae planhigion heb flodau yn rhan o'r grŵp o gymnosperms. Y rhain oedd y rhai cyntaf i ymddangos ar y Ddaear, hyd yn oed cyn y deinosoriaid.

Ymhlith yr angiospermau mae planhigion amrywiol fel llwyni, coed, asaleas, dimorphothecae, ac ati. Ynglŷn â'r gymnospermau, mae'r rhain yn cynnwys yn bennaf y conwydd. Rhai enghreifftiau ar gyfer y grŵp hwn fyddai cedrwydd, yw, pinwydd. Mae cycads hefyd yn perthyn i blanhigion gymnosperm. Ond peidiwch â phoeni, byddwn yn siarad yn fwy manwl am y ddau fath o blanhigyn, eu strwythurau a sut mae ffrwythloni yn digwydd.

Gymnosperms

Un o'r ddau grŵp o blanhigion sy'n ffrwythloni yw'r gymnospermau

Gadewch i ni ddechrau gyda gymnosperms. Er ei bod yn wir bod y planhigion hyn yn adnabyddus am beidio â chael blodau, maen nhw'n gwneud hynny, ond nid y rhai nodweddiadol yr ydym yn eu dychmygu. Nid oes gan ei flodau sepalau na phetalau, ond mae'r rhai benywaidd yn ffurfio math o gôn coediog a gwyrddlas sy'n dod yn ffrwythau ffug, fel conau pinwydd.

Mae gan blanhigion sy'n perthyn i'r grŵp hwn flodau gwrywaidd a benywaidd. Mae gan yr olaf raddfa, dwy ofwl a bract sy'n ffurfio'r côn benywaidd trwy grwpio ychydig o amgylch echelin flodeuog. Mae pob ofwl yn cynnwys sach embryo gyda dwy archegonia y tu mewn iddo. sydd, yn eu tro, â dwy gamet neu oosffer benywaidd yr un. Gadewch i ni egluro'r cysyniadau hyn:

 • Archegonia: Dyma'r organ atgenhedlu fenywaidd. madarch, algâu y bryoffytau, megis mwsoglau a rhai planhigion fasgwlaidd fel rhedyn. Mae'n cael ei ategu gan yr organ gwrywaidd o'r enw antheridium.
 • Oosfferau: Dyma'r gamet benywaidd o blanhigion. Maent yn dod o'r hyn a elwir yn megaspore trwy broses o'r enw megagametogenesis. Ar lefel sylfaenol gallwn ddweud bod hyn yn cynnwys y rhaniadau mitotig. Yn ystod ffrwythloniad dwbl, mae'r oosfferau yn asio â'r cnewyllyn cynhyrchiol o'r grawn paill ac felly'n arwain at yr embryo.

O ran y blodau gwrywaidd, mae'r rhain yn ffurfio conau gwrywaidd o amgylch echelin flodeuog. Mae ganddynt raddfa a hefyd dau microsporangia neu sachau paill lle maent yn y pen draw yn ffurfio'r celloedd mam sydd yn eu tro yn arwain at y grawn paill enwog. Y tu mewn iddynt mae cyfanswm o ddau gamet gwrywaidd, a elwir hefyd yn antherosoidau. Maent hefyd yn cynnwys dwy sach aer sy'n helpu i wasgaru nes cyrraedd y blodyn benywaidd. Yn yr achos hwn rwy'n meddwl y bydd hefyd yn dda esbonio rhai cysyniadau:

 • Microsporangia: Maent yn strwythurau sy'n cynhyrchu ac sydd hefyd yn cynnwys sborau. Yn y bôn, cyrff microsgopig yw'r rhain a'u pwrpas yw gwasgaru a goroesi am amser hir.
 • Antherosoidau: Yn y bôn, y gamet gwrywaidd ydyw, a fyddai'n cyfateb i'n sberm.

Ffrwythloni planhigion gymnosperm

Gan wybod ychydig am strwythurau blodau gwrywaidd a benywaidd gymnospermau, rydyn ni nawr yn mynd i roi sylwadau ar sut mae'r ffrwythloniad hwn yn gweithio. Dylid nodi y gall y grawn paill gymryd hyd at flwyddyn i egino, unwaith y bydd y blodyn benywaidd wedi'i gyrraedd. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r tiwb paill yn agor yn araf iawn trwy gnewyllyn yr ofwl fel y'i gelwir. Pan fydd yn cyrraedd y gametoffyt benywaidd, ei dasg nesaf yw croesi gwddf yr archegonium ac yna mynd i mewn i'r oosffer. lle rydych chi'n lawrlwytho'ch holl gynnwys. Ar yr adeg hon mae ffrwythloniad planhigion gymnosperm yn digwydd.

Pentyrru
Erthygl gysylltiedig:
Angiospermau a gymnospermau

Yn ystod y broses hon, mae un o'r gametau yn dod i ben yn uno â chnewyllyn yr oosffer hwnnw y mae'n digwydd ynddo. O ganlyniad, mae'r sygote yn cael ei ffurfio, sef cell y mae'r embryo yn cael ei ffurfio ohoni ac yn datblygu ohoni. O ran y cnewyllyn llystyfol, mae celloedd eraill yr archegonium a'r gamet gwrywaidd arall, i gyd yn dirywio. Yn y cyfamser, mae'r endosperm, sy'n cynnwys celloedd wrth gefn, yn amgylchynu'r embryo, sy'n cael ei warchod gan gyfanwaith yr ofwl, sydd yn ei dro yn ligneiddio. Ystyrir bod yr embryo yn gwbl aeddfed pan ryddheir yr hadau. Gall y broses hon gymryd dwy flynedd yn hawdd o'r eiliad y mae'r blodau'n ymddangos.

Yn achos hadau o binwydd, mae'r cot hadau yn diploid ac yn cael ei gynhyrchu gan y sporoffyt mamol. O ran yr endosperm cynradd neu feinwe wrth gefn, haploid yw hwn gan ei fod yn rhan o'r gametoffyt benywaidd. Ar ôl ffrwythloni, mae embryo diploid yn cael ei ffurfio, sef y sporoffyt newydd.

Angiospermau

Un o'r ddau grŵp o blanhigion sy'n ffrwythloni yw'r angiospermau.

Rydyn ni eisoes yn gwybod beth yw gymnospermau a sut maen nhw'n gweithio, ond beth am angiospermau? Cyn egluro ffrwythloniad y planhigion hyn, Yn gyntaf, rhaid inni egluro rhai cysyniadau Er mwyn deall y broses yn well:

 • Carpeli: Mae'r rhain yn ddail wedi'u haddasu sydd, yn eu cyfanrwydd, yn ffurfio rhan atgenhedlol fenywaidd blodyn planhigion angiosperm. Gelwir set holl garpelau blodyn yn gynoecium.
 • Stigma: Y rhan honno o'r gynoecium sy'n derbyn y paill pan fydd peillio'n digwydd.
 • Micropyl: Fe'i gelwir hefyd yn ficropyl, ac mae'n dwll neu'n agoriad a geir yn rhan apical yr elfennau arloesol neu'r ofwlau.
 • Synergyddion: Maent yn gelloedd gyda chnewyllyn a geir ar ddiwedd y sach embryo o blanhigion angiosperm. Mae gan bob sach embryo ddau ohonyn nhw. Mae'r ddau synergid gyda'i gilydd yn ffurfio'r cyfarpar ffilffurf neu'r cyfarpar ffilar. Dylid nodi eu bod yn helpu'r oosffer yn ystod y broses ffrwythloni.
 • niwclysau pegynol: Celloedd yw'r cnewyllyn hyn a geir y tu mewn i goden yr embryo, gametoffyt benywaidd neu ofari. Maent yn ymyrryd yn ffrwythloniad llysiau.

Dylid dweud bod gan bob sach embryo wahanol fathau o gelloedd, ac o'r rhain y rhai ffrwythlon yw'r niwclysau pegynol a'r ofwl. Fodd bynnag, mae'r rhai di-haint, sef yr antipodal a'r rhai synergaidd, hefyd yn cydweithio yn ystod y broses ffrwythloni.

ffrwythloni planhigion angiosperm

I orffen gyda'r pwnc o ffrwythloni mewn planhigion, rydym yn mynd i siarad am weithrediad angiosperms. Ar ôl i'r carpel gael ei beillio, bydd yr hylif siwgraidd, sy'n cynnwys swcros yn bennaf ac yn cael ei gynhyrchu gan y stigma aeddfed, yn ysgogi eginiad y grawn paill. O bob un o'r grawn hyn daw tiwb paill i'r amlwg gyda'r nod o greu llwybr trwy'r arddull nes iddo gyrraedd y gametoffyt benywaidd neu sach embryo planhigion angiosperm. Mae'r sach embryo hon wedi'i lleoli y tu mewn i'r ofwl.

Gazania blodau coch a melyn
Erthygl gysylltiedig:
Beth yw planhigion angiosperm?

Mae'r gametau gwrywaidd neu'r niwclysau cynhyrchiol yn teithio drwy'r tiwb paill nes iddynt gyrraedd y micropyl. Mae'r tiwb paill yn mynd trwy'r strwythur hwn a yn gollwng ei holl gynnwys i sach yr embryo, ger un o'r ddau synergid. Ar ôl y broses hon, mae'r niwclysau cynhyrchiol yn asio â'r oosffer a'r niwclysau pegynol, a dyna pam y'i gelwir yn "ffrwythloni dwbl".

Mae yna lawer o grawn paill sydd fel arfer yn cyrraedd y stigma ac, o ganlyniad, yn egino. Serch hynny, dim ond un ohonynt fydd yn cynhyrchu ffrwythloniad. Unwaith y bydd yr ofari wedi'i ffrwythloni, mae'n dechrau tyfu'n ffrwyth. Yn y ffrwythau hynny sydd â sawl hadau, y mae hefyd amryw ronynau o baill yn angenrheidiol iddynt ymdoddi i bob un o'r ofwlau.

Mae'n ddoniol sut mae natur wedi trefnu popeth fel y gall gwahanol fathau o lysiau atgynhyrchu, iawn? Heb amheuaeth, mae'r wlad hon yn llawn o greadigaeth anhygoel a galluoedd bridio.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.