zinnias mewn potiau

Sut i ofalu am zinnias mewn potiau?

Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am zinnias mewn potiau? Rhowch yma oherwydd rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r awgrymiadau gorau ar ei gyfer.

coprosma repens

Coprosma yn edifarhau

Rydym yn eich cyflwyno i blanhigyn Coprosma repens yn ei gyfanrwydd. Ewch i mewn yma i wybod ei nodweddion a'i ofal.

Mae Alstroemeria aurantiaca yn fympwyol

alstroemeria aurantiaca

Ewch i mewn i ddysgu popeth am yr Alstroemeria aurantiaca neu lili Periw. Darganfyddwch sut mae'n cael ei dyfu, pa ddefnydd sydd ganddo, a llawer mwy.

gofal pabi coch

Sut i dyfu pabi coch?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r holl nodweddion a sut i dyfu'r pabi coch fel y gallwch chi ddysgu ei gael yn eich gardd.

Gall Hydrangeas symboli cytgord a diolchgarwch, ond hefyd caredigrwydd a gonestrwydd.

Beth yw ystyr hydrangea?

Ydych chi eisiau gwybod ystyr hydrangea? Yma rydym yn ei esbonio ac yn trafod pryd ac i bwy i roi'r blodyn hwn.

Mae carnations pinc yn symbol o lawer o bethau, fel cariad ac anwyldeb.

Sut i ofalu am carnations pinc?

Ydych chi eisiau gwybod mwy am carnations pinc? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i ofalu amdanyn nhw, beth maen nhw'n ei olygu ac i bwy i'w rhoi.

blodau zamioculca

Sut mae blodeuo zamioculca?

Ydych chi eisiau gwybod mwy am flodeuo zamioculca a pha ofal sydd ei angen ar y planhigyn hwn? Ewch i mewn yma a byddwn yn dweud popeth wrthych.

Mae'r Iris lutescens yn swmpus

Lili wyllt (Iris lutescens)

Dewch i gwrdd â'r Iris lutescens, a elwir yn boblogaidd yn lili wyllt, rhywogaeth o blanhigyn Môr y Canoldir sy'n blodeuo yn y gwanwyn. Yn mynd i mewn.

Mae'r llwyni rhosod yn blodeuo'r rhan fwyaf o'r flwyddyn.

Pryd mae llwyni rhosod yn blodeuo?

Ydych chi'n gwybod pryd mae'r llwyni rhosod yn blodeuo? Gall y planhigion hyn wneud hyn am sawl wythnos ar y tro. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi pryd maen nhw'n dechrau.

hydrangeas blodau llosgi

Pam mae fy hydrangea wedi llosgi blodau?

Oes gennych chi hydrangeas gyda blodau wedi'u llosgi? Rydyn ni'n rhoi'r rhesymau arferol pam maen nhw'n digwydd fel arfer a beth i'w wneud gyda nhw ym mhob achos.

Mae geranium pansy yn hawdd gofalu amdano

Geranium pansy: gofal

Darganfyddwch yma beth yw gofal y mynawyd y bugail pansy, planhigyn gyda blodau hardd a fydd yn bywiogi'ch gardd a'ch balconi.

blodyn begonia cloronog

Begonia twberus

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Begonia cloronog a'i nodweddion. Dysgwch fwy amdano yma.

blodau i addurno

Beth yw dyluniad blodau?

Ydych chi eisiau dysgu beth yw dyluniad blodau a pha fathau sydd yna? Yma rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi'n fanwl fel y gallwch chi ei ddysgu.

Planhigyn sy'n blodeuo yn y gwanwyn yw Angeloia angustifolia

Angelonia (Angelonia angustifolia)

Ydych chi eisiau cael perlysieuyn lluosflwydd sy'n cynhyrchu blodau hardd yn eich gardd neu ar y balconi? Ewch i mewn a darganfod yr Angelonia angustifolia.

Mae blodau sy'n agor yn y nos yn fyrhoedlog.

10 blodyn sy'n agor gyda'r nos

Er bod y rhan fwyaf o flodau'n agor gyda'r wawr, mae yna blanhigion eraill sy'n blodeuo yn y nos. Mewngofnodwch i weld ein detholiad.

Mae dahlias yn blanhigion swmpus

Sut i blannu dahlias

Ydych chi eisiau gwybod sut i blannu dahlias? Yma rydym yn esbonio pryd i gyflawni'r dasg hon a sut i'w gwneud gam wrth gam.

Planhigyn byrhoedlog yw Snapdragon

Pam mae fy blodyn snapdragon yn marw?

Ydy eich snapdragon yn sych? Os ydych chi am osgoi ei golli, nodwch yma a byddwn yn dweud wrthych pam ei fod fel hyn, a beth allwch chi ei wneud i'w adennill.

Rhannau blodyn yr haul yw'r gwreiddiau, y dail, y coesyn a'r pen.

rhannau o flodyn yr haul

Yn chwilfrydig am rannau blodyn yr haul? Yma rydym yn rhoi sylwadau arnynt ac yn siarad am eu prif nodweddion.

I sychu blodyn yr haul mae'n rhaid aros nes ei fod wedi aeddfedu

Sut i sychu blodyn yr haul

Ydych chi eisiau gwybod sut i sychu blodyn yr haul? Mae'r dull yn dibynnu ar y defnydd yr ydym am ei roi. Yma rydym yn ei esbonio gam wrth gam.

Mae marchnad flodau Amsterdam yn gwerthu coed Nadolig ym mis Rhagfyr

Marchnad flodau Amsterdam

Ydych chi eisiau gwybod mwy am farchnad flodau Amsterdam? Yma rydym yn dweud wrthych beth yw ei enw a phryd y gallwch ymweld ag ef.

Gall begonias fod yn haul neu'n gysgod

Ai haul neu gysgod yw begonias?

Hoffech chi wybod ai haul neu gysgod yw begonias? A oes gennych unrhyw amheuon ynghylch ble i'w rhoi? Yna dewch i mewn a byddwn yn eu datrys i chi.

Mae sychu'r blodau gyda lacr yn helpu i gadw eu lliw

Sut i sychu blodau gyda lacr

Ydych chi eisiau gwybod sut i sychu blodau gyda lacr? Yma rydym yn ei esbonio gam wrth gam ac yn rhoi rhai awgrymiadau i chi ar gyfer y dasg hon.

Mae tegeirianau'n byw mewn coedwigoedd llaith

Sut i lleithio dail tegeirian

Oes angen i chi wybod sut i hydradu dail tegeirian? Os ydych yn byw mewn ardal lle mae'r lleithder yn isel, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

blodau hardd gartref

Gofal tegeirian gwyn

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw prif ofal tegeirianau gwyn a'u nodweddion. Dysgwch fwy yma.

Blodau Mecsicanaidd yw dahlias

blodau mecsicanaidd

Oeddech chi'n gwybod bod yna lawer o flodau Mecsicanaidd y gallwch chi eu tyfu yn eich cartref neu'ch gardd? Ewch i mewn yma a byddwch yn darganfod deg ohonynt.

Rhowch eich llwyn rhosyn mewn arddangosfa heulog fel ei fod yn blodeuo

Sut i wneud i lwyni rhosyn flodeuo

Onid ydych chi wedi mwynhau'r rhosod ar eich planhigyn ers amser maith? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud i'r llwyni rhosyn flodeuo.

Mae yna lawer o flodau gwyllt coch

Blodau Gwylltion Coch a Lelog

Beth yw enwau blodau gwyllt coch? Os ydych chi erioed wedi bod eisiau darganfod, nawr yw'r amser i ddarganfod. Yn mynd i mewn.

Mae gan lilïau allu mawr i addasu

Sut i ofalu am lili

Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am lili? Yma rydym yn esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am ei ofal sylfaenol.

Mae yna lawer o blanhigion blodeuol yn yr hydref

blodau gwyllt yr hydref

Beth yw blodau gwyllt y cwymp harddaf? Mae'n anodd dweud, ond rydym wedi ceisio. Ewch i mewn a darganfod ein dewis.

blodau llachar

Gofal cyfeillgarwch Lantana

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am ofal cyfeillgarwch Lantana a'r triciau i'w gadw'n pelydrol.

Mae hadau pabi yn cael eu hau yn gynnar yn y gwanwyn

Sut i hau hadau pabi

Ydych chi'n hoffi pabi? Yma rydym yn esbonio sut i hau hadau pabi, pryd i wneud hynny a pha ddefnydd sydd ganddynt.

Mae'n well gan y Dietes grandiflora fod yn llygad yr haul

dietes grandiflora

Ydych chi eisiau tyfu Dietes grandiflora? Yma rydym yn esbonio beth yw'r blodyn hwn a beth yw ei ofal sylfaenol.

Celosia argentea var plumosa

Celosia pluog

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am ddellt pluog: ei nodweddion, ei ofal a mwy i'w gwneud hi'n hawdd i chi gael cartref wedi'i addurno â'r planhigyn hardd hwn.

Mae'r llwyn rhosyn yn llwyn sy'n cael ei hau yn y gwanwyn

Sut i blannu llwyni rhosod?

Hoffech chi gael rhosod am gost isel? Ewch i mewn yma a byddwn yn dweud wrthych sut i blannu llwyni rhosyn gan hadau. Peidiwch â'i golli.

merch yn tocio rhai tegeirianau gwyn

Sut i docio tegeirianau

Oes gennych chi degeirian ac a ydych chi'n chwilio am sut i docio tegeirianau? Yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn oherwydd mae gennym ni'r canllaw perffaith i chi.

Defnyddir radens Pelargonium yn eang yn y diwydiant persawr.

pelargonium radens

Ydy Pelargonium radens yn swnio'n gyfarwydd i chi? Gelwir y rhywogaeth hon hefyd yn geraniwm dail persawrus. Yma rydym yn esbonio beth ydyw.

tegeirianau

Aphrodite Phalaenopsis

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y Phalaenopsis aphrodite a'i ofal. Dysgwch fwy am y planhigion hyn.

blodyn tiwlip

tiwlip gesneraidd

Ydych chi am gael y Tulipa gesneriana yn eich gardd mewn cyflwr da? Yma rydyn ni'n dangos i chi gam wrth gam sut i ofalu amdano.

garddias a chynnal a chadw

Sut i docio gardenias?

Ydych chi eisiau gwybod y ffordd orau o docio garddias yn eich cartref? Yma rydym yn esbonio cam wrth gam sut i wneud hynny.

pryd i drawsblannu bougainvillea

Pryd i drawsblannu bougainvillea

Gwybod yn fanwl pryd i drawsblannu bougainvillea a beth ddylech chi ei ystyried ar ei gyfer. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi yn fanwl yma.

Sut i blannu toriadau rhosod

Sut i blannu toriadau rhosod

Ddim yn gwybod sut i blannu toriadau rhosod? Rydyn ni'n nodi'r pwyntiau pwysicaf a sut i'w gwneud fel eich bod chi'n llwyddiannus ac yn rhoi planhigyn newydd.

Mae carnations yn cael eu plannu yn y gwanwyn

Sut i blannu carnations

Darganfyddwch yma sut i blannu carnations, p'un a ydych am eu cael mewn potiau neu mewn cornel o'ch gardd.

Mae lilïau porffor yn oddfog eu blodau

Lilïau Porffor: Gofal ac Ystyr

Ydych chi wedi cael lilïau porffor a dydych chi ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei olygu? Yma rydym yn esbonio eu symboleg a pha ofal sydd ei angen arnynt.

Mae tyfu tiwlipau mewn dŵr yn syml ac yn effeithiol

Sut i dyfu tiwlipau mewn dŵr

Ydych chi eisiau tyfu blodau hardd heb gael eich dwylo'n fudr? Yma rydyn ni'n esbonio sut i dyfu tiwlipau mewn dŵr. Mae'n syml iawn!

Gall y nasturtium fod mewn pot

Gofal nasturtium mewn potiau

Beth yw gofal y nasturtium mewn potiau? Os ydych chi am gael y planhigyn hardd hwn ar eich teras, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i'w ddarganfod.

Mae planhigion bylbaidd yn wahanol oherwydd bod ganddynt organ o'r enw bwlb.

Planhigion bylbiau awyr agored

Ydych chi eisiau gwybod y 5 planhigyn bylbiau awyr agored mwyaf poblogaidd? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi beth ydyn nhw a mwy o chwilfrydedd.

Mae'r blodyn llygad y dydd yn cynnwys llawer o flodau bach.

rhannau o llygad y dydd

Ydych chi eisiau gwybod yn union beth yw rhannau margarita? Yma rydym yn esbonio beth ydyn nhw a beth yw eu swyddogaethau.

Planhigyn llysieuol yw Chrysanthemum

Chrysanthemums: haul neu gysgod?

Ydych chi'n meddwl tybed ai haul neu gysgod yw chrysanthemums? Yna dewch yma i ddarganfod faint o olau sydd ei angen arnynt i ffynnu.

sut i ofalu am tiwlipau

Sut i ofalu am tiwlipau

Ydych chi'n gwybod sut i ofalu am Tiwlipau? Os ydych chi eisiau eu cael gartref ond nad ydych chi'n gwybod a allech chi fodloni'r gofynion sydd eu hangen arnynt, yma fe welwch nhw.

Mae cildraethau du a'u hystyr yn aml yn gysylltiedig ag agweddau negyddol

Cildraethau du: Ystyr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cildraethau du a'u hystyr? Yma rydym yn rhoi sylwadau ar yr hyn y mae'r blodau hynod hyn yn ei gynrychioli a sut y gofelir amdanynt.

Mae ystyr peonies yn gysylltiedig â harddwch a chariad

Peonies: Ystyr

Ydych chi eisiau gwybod beth yw ystyr peonies? Yma rydyn ni'n esbonio popeth maen nhw'n ei gynrychioli yn ôl diwylliant a lliw.

blodau agapanthus

Gofal Agapanthus

Yma rydyn ni'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am wahanol ofal yr Agapanto a sut mae'n cael ei ddefnyddio i addurno'r cartref.

Mae lilïau calla yn blodeuo yn y gwanwyn

Pryd mae callas yn blodeuo?

Ydy eich lili calla wedi stopio blodeuo? Peidiwch â phoeni: dyma esbonio pryd mae lilïau calla yn blodeuo a beth sydd angen iddynt ei wneud.

Gellir cadw chrysanthemums dan do

Blodau addurniadol dan do

Ydych chi eisiau cael blodau addurniadol gartref? Rhowch yma a byddwch yn gwybod enw deg ohonyn nhw y gallwch chi addurno'ch cartref gyda nhw.

Mae ystyr pabi yn amrywio yn ôl eu lliw

Pabi: Ystyr

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw ystyr pabïau? Yma rydym yn siarad am y symbolaeth yn ôl lliw y pabi.

Llwyn gyda blodau melyn yw eithin

blodau melyn gwyllt

Darganfyddwch y blodau melyn gwyllt mwyaf prydferth y gallwch ddod o hyd iddynt yn y maes. Mewnbynnu a gwybod eu henwau a'u nodweddion.

Mae rhosod porffor yn eithaf pigog

Rhosynnau Porffor: Ystyr

Ydych chi eisiau gwybod mwy am rosod porffor a'u hystyr? Yma rydym yn siarad amdanynt ac yn trafod pa ofal sydd ei angen arnynt.

Pa flodau i'w rhoi i fam: astromelia

Pa flodau i'w rhoi i fam

Mae Sul y Mamau yn dod. Ydych chi'n gwybod pa flodau i'w rhoi i fam? Os ydych chi am fynd allan o'r arfer, dyma rai syniadau.

Mae'r hellebore yn flodyn cysgodol

blodau cysgod

Hoffech chi gael blodau cysgod yn eich gardd, patio neu deras? Ewch i mewn yma ac edrychwch ar ein detholiad o ddeg rhywogaeth wych.

Yr amser gorau i blannu petunias yw mis Chwefror a mis Mawrth.

Pryd i blannu petunias

Ydych chi eisiau gwybod pryd i blannu petunias? Yma rydyn ni'n rhoi'r ateb i'r cwestiwn hwn i chi. Yn ogystal, byddwn yn esbonio pa ofal sydd ei angen ar y blodau hyn.

Cildraethau lliw: gofal

Cildraethau lliw: gofal

Ydych chi'n gwybod am gilfachau lliwiau, gofal a nodweddion? Mae'r rhain yn wahanol i'r rhai pur ac mae eu gofal yn wahanol. Darganfyddwch nhw!

Mae petunias yn blanhigion cain

Pam mae petunias yn marw?

Darganfyddwch pam mae petunias yn marw a phopeth y gallwch chi ei wneud i wneud iddynt bara am amser hir. Peidiwch â'i golli.

lycoris radiata

lycoris radiata

Mae lycoris radiata, a elwir hefyd yn flodyn uffern, yn un o'r planhigion harddaf yn y deyrnas planhigion, ond sut beth yw e? Darganfod.

Mae'r carnation yn amlbwrpas iawn

Carnation: Gofal

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r carnasiwn a beth yw ei ofal? Yma rydyn ni'n ei esbonio'n fanwl fel y gallwch chi ei fwynhau gartref.

Mae yna wahanol fathau o flodau ar gyfer tuswau

Mathau o flodau ar gyfer tuswau

Ydych chi eisiau gwybod rhai mathau o flodau ar gyfer tuswau? Yma rydym yn rhestru cyfanswm o 17 ac yn siarad ychydig am eu nodweddion.

Beth yw tegeirian

Beth yw tegeirian

Ydych chi wedi clywed am degeirianau? Ydych chi'n gwybod beth yw tegeirian? Darganfyddwch a darganfyddwch pa rai yn y byd sy'n canolbwyntio ar degeirianau.

gofal hibiscws Syria

Gofal Hibiscws Syria

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r awgrymiadau gorau i ddysgu beth yw gofalu am hibiscws Syria. Dysgwch fwy am y planhigyn hwn yma.

Mae gan y lleiafrif Sanguisorba flodau gwrywaidd a benywaidd

Sanguisorba leiaf

Ydych chi wedi clywed am laswellt cyllell? Ei enw gwyddonol yw Sanguisorba minor ac mae ganddo lawer o fuddion. Darganfyddwch fwy yma.

Gelwir taranau Venus hefyd yn giwb neu weddi ffug

Gofal taranau Venus

Meddwl am feithrin taranau o Fenws? Yma rydym yn egluro beth ydyw a beth yw gofal taranau Venus.

Mae'n hawdd gofalu am y blodyn nasturtium a'i gynnal

Sut i ofalu am y blodyn nasturtium

Ydych chi eisiau tyfu planhigyn hardd a defnyddiol yn y gegin? Yma rydym yn esbonio sut i ofalu am y blodyn nasturtium a'i ddefnydd ar y lefel goginio.

Fiolea Tulbaghia

Tulbalgia: gofal a defnyddiau

Mae Tulbalgia yn blanhigyn hardd y gallwch chi ei dyfu mewn pot neu yn yr ardd, gan roi'r gofal rydyn ni'n ei nodi yma. Yn mynd i mewn.

Defnyddir calendula mewn meddygaeth ac mewn triniaethau esthetig

Beth yw calendula

Ydych chi wedi clywed am y blodyn marigold neu'r calendula? Yma rydym yn egluro beth yw calendula a beth yw ei nifer o briodweddau a buddion.

Planhigyn lluosflwydd yw'r Bellis perennis

Meadowsweet (Bellis perennis)

Ewch i mewn i ddysgu popeth am Bellis perennis, llygad y dydd bach ond addurnol iawn y gallwch chi ei dyfu yn y ddaear neu mewn pot.

Nid yw Dahlia pinnata yn goddef sychder yn dda

dahlia pinnata

Ydych chi wedi clywed am Dahlia pinnata? Mae'n flodyn hardd iawn sy'n frodorol o Fecsico. Darganfyddwch fwy am eu gofal yma.

Mae saffrwm yn fwlbws gwydn iawn

Bulbous gwrthsefyll oer

Ewch i mewn i adnabod 10 bulbous gwrthsefyll oer y gallwch eu tyfu mewn potiau neu yn eich gardd. Peidiwch â'i golli.

Mae llyslau yn rhan o'r plâu geraniwm

Plâu geraniwm

Ydych chi eisiau dysgu sut i adnabod a brwydro yn erbyn plâu geraniwm? Yma byddwn yn siarad am wyth ohonyn nhw a sut i'w hymladd mewn pryd.

planhigyn addurnol

Sut i ofalu am saets

Rydym yn esbonio'n fanwl sut i ofalu am saets a beth yw'r awgrymiadau a'r triciau gorau ar ei gyfer. Dysgu mwy yma.

Nodweddion peony

Gofal peony

Darganfyddwch beth yw gofal y peony fel ei fod yn para am amser hir yn yr ardd ac mewn pot.

gofal geraniwm mewn pot yn y cartref

Gofal geraniwm mewn pot

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am ofalu am geraniums mewn potiau. Dysgu mwy amdano yma.

Mae'n hawdd cynnal y tiwlip parot

Tiwlip parot

A ydych erioed wedi clywed am y tiwlip parot? Mae'r rhywogaeth egsotig ac unigryw hon o tiwlip yn ddelfrydol i addurno ein cartref. Darganfyddwch fwy yma.

Mae Gazanias yn blanhigion hawdd eu tyfu

Gazanias: gofal

Darganfyddwch yma beth yw gofal y gazanias. Dysgwch eu cadw'n iach gyda'n cyngor a byddwch chi'n mwynhau'ch blodau.

potiau blodau

Patios Córdoba

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Patios Córdoba a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

Mae'n eithaf syml gofalu am Erigeron

Erigeron: Cares

Ydych chi'n ystyried tyfu Erigeron? Yma rydym yn siarad am yr Erigeron a'i ofal, gan egluro beth yw'r mathau hyn o blanhigion.

Storio bylbiau cyclamen

Storio bylbiau cyclamen

Ddim yn siŵr sut i storio bylbiau cyclamen? Yma rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi fel y gallwch chi ei wneud yn hawdd a byddan nhw'n ail-egino yn y gwanwyn.

Sut i blannu chrysanthemums

Sut i blannu chrysanthemums

Sut i blannu chrysanthemums? P'un a ydych am eu cael yn y ddaear neu mewn pot, dewch i mewn i ddilyn ein cyngor a byddwch yn eu cael i dyfu'n dda.

Mae peillio catkins yn cael ei wneud gan baill sy'n cael ei gario gan y gwynt

Catkins

Ydych chi eisiau gwybod beth yw catkins? Yma rydyn ni'n siarad am y blodau chwilfrydig hyn, sut maen nhw'n peillio a pha blanhigion sydd ganddyn nhw.

blodeuyddiaeth a hanes

Blodeugraffeg

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am floriograffeg a'i nodweddion. Dysgu mwy amdano yma.

Tegeirianau Gwyllt Anacamptis pyramidalis yn Sbaen

Tegeirianau gwyllt Sbaen

Oeddech chi'n gwybod bod mwy nag 80 rhywogaeth o degeirianau gwyllt o Sbaen yn Sbaen? Dewch i adnabod rhai ohonyn nhw a darganfod sut le ydyn nhw.

eryngium

Mae'r Eryngium yn fath o ysgall o werth addurnol gwych. Hoffech chi wybod sut i'w tyfu yn eich cartref? Dewch i mewn a pheidiwch â'i golli!

Beth yw gofal fioled Affrica?

Beth yw gofal fioled Affrica?

Ydych chi am gael fioled Affricanaidd gartref? Gwybod beth yw gofal y fioled Affricanaidd ac felly ni fydd gennych broblem ag ef.

Mae hyacinths yn swmpus sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Pryd a sut i blannu hyacinths?

Er mwyn plannu hyacinths, rhaid i chi ystyried a ydych chi'n mynd i'w dyfu y tu mewn neu'r tu allan. Gwybod y cyfrinachau i'w tyfu.

Rhosod gwyn

Beth yw ystyr rhosod gwyn

Ydych chi'n hoffi rhosod gwyn? Darganfyddwch beth yw eu hystyr, yr eiliadau i'w rhoi i ffwrdd, eu gofal a'u mathau mwyaf adnabyddus.

Defnyddir bylbiau garlleg addurnol mewn meddygaeth amgen

Allium giganteum

Hoffech chi wybod mwy am yr Allium giganteum? Yma rydym yn egluro beth yw'r blodyn addurniadol hardd hwn, pryd i'w blannu a sut i ofalu amdano.

trilea

triteleia

Bwlb blodeuol glas tywyll yw triteleia a elwir yn lilïau triphlyg. Mae nodweddion y planhigyn hwn yn unigryw. Dewch i'w hadnabod.

Genws o ysgall yw'r Cirsium

Mathau o ysgall addurnol

Dysgwch am wyth math o ysgall addurnol y gallwch gael gardd neu deras mwy prydferth a diogel gyda nhw.

Mae'r amser gorau i blannu tiwlipau mewn potiau yn y cwymp

Sut i blannu tiwlipau mewn potiau

Ydych chi eisiau gwybod sut i blannu tiwlipau mewn potiau? Yma rydym yn ei egluro i chi. Yn ogystal, byddwn yn dweud wrthych pryd yw'r amser gorau i'w wneud.

llun gyda blodau

Ystyr blodau

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych beth yw ystyr y blodau mwyaf adnabyddus a beth yw eu hanes. Dysgwch fwy amdano yma.

Dail derw

hydrangea quercifolia

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl ofal a nodweddion Hydrangea quercifolia. Dysgwch fwy amdano yma.

Ychydig o waith cynnal a chadw sydd ei angen ar y cildraethau

Lili calla planhigion

Hoffech chi blannu lilïau calla? Yma rydym yn esbonio sut i wneud hynny a phryd yw'r amser gorau i'w wneud. Yn ogystal, byddwn yn siarad am eich gofal.

Gellir plannu'r bylbiau mewn potiau neu'n uniongyrchol yn y ddaear

Sut i blannu bylbiau

Ydych chi eisiau dysgu sut i blannu bylbiau? Yma rydyn ni'n esbonio pryd a sut i wneud hynny, naill ai mewn pot neu'n uniongyrchol ar lawr gwlad yn eich gardd.

Adennill tegeirian sych

Adennill tegeirian sych

Oes gennych chi degeirianau ac a ydych chi wedi sylwi eu bod wedi sychu? Allwch chi adfer tegeirian sych? Ie wrth gwrs! Rydym yn esbonio sut.

sut i blannu peonies

Sut i blannu peonies

Yma rydym yn dweud wrthych yn fanwl sut i blannu peonies, beth yw eu nodweddion a phryd y dylech ei wneud. Dysgwch fwy amdano yma.

Blodyn lluosflwydd yw Echiunacea

Echinacea

Mae Echinacea yn blanhigyn y byddwch chi, heb lawer o ofal, yn gallu ei fwynhau am nifer o flynyddoedd. Darganfyddwch bopeth amdani.

Mae gan Paeonia officinalis lawer o eiddo buddiol

Paeonia swyddogol

Yn newydd i Paeonia officinalis? Mae gan y planhigyn hwn, ar wahân i gael blodau hardd, nifer o fuddion. Darganfyddwch fwy yma.

Mae'r dimorcases gwyn yn ddelfrydol ar gyfer anrhegion

Blodau gwyn i'w rhoi i ffwrdd

Ydych chi eisiau synnu rhywun annwyl gydag anrheg arbennig? Dewch i mewn i edrych ar y blodau gwyn i'w rhoi fel anrhegion yr ydym yn eu hargymell.

Mae yna lawer o fathau o flodau gaeaf

Blodau gaeaf

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r blodau gaeaf harddaf? Yna arhoswch dim mwy: dewch i mewn a byddwn yn eu cyflwyno i gyd i chi.

camellias

Camellias: gofal ac atgenhedlu

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych beth yw'r agweddau sylfaenol ar gyfer gofalu ac atgynhyrchu camellias. Dysgu mwy yma.

Blodau du rhosyn du

Blodau du

Ydych chi'n hoffi blodau du? Ydych chi'n gwybod beth yw ei nodweddion? A pha enghreifftiau o flodau du sydd ym myd natur? Darganfyddwch nhw!

Llysieuyn sy'n blodeuo yn y gwanwyn yw Zinnia

Sut i ofalu am Zinnias?

Mae zinnias yn blanhigion blodau addurnol ac addurnol iawn y gellir eu tyfu mewn potiau ac yn yr ardd. Ewch i mewn a darganfod sut maen nhw'n gofalu amdanyn nhw eu hunain.

Mae'r martagon Lilium yn fath o lili blodeuog lelog

Sawl math o lili sydd?

Ydych chi'n caru bulbous? Wel, ewch i mewn a darganfod y mathau harddaf o lilïau sydd yno, yn ogystal â'u gofal. Peidiwch â'i golli.

Cassia

Planhigion y genws Cassia

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych pa rai yw prif rywogaethau'r genws Cassia a beth yw eu defnydd a'u gofal. Dysgwch amdano yma.

Tegeirian yw fanila

Fanila (Fanila)

Mae fanila yn degeirian sy'n rhyddhau arogl blasus. Oni fyddech chi'n hoffi gwybod sut i'w dyfu, neu ble i'w gael? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae yna lwyni rhosyn gydag arogl da

Planhigion blodeuol aromatig

Oeddech chi'n gwybod bod yna blanhigion gyda blodau aromatig y gallwch chi eu tyfu mewn pot ac yn y ddaear? Ewch i mewn yma a darganfod y 10 gorau.

Mae gofal planhigion â blodau mawr yn dibynnu ar y rhywogaeth

3 planhigyn blodeuol mawr

Ddim yn siŵr gyda beth i addurno'ch gardd? Yma rydyn ni'n cyflwyno 3 planhigyn i chi gyda blodau mawr i harddu'ch amgylchedd awyr agored.

Mae Aristolochia grandiflora yn blanhigyn sydd ag arogl budr

Blodau sydd ag arogl drwg

Ewch i mewn a chwrdd â 9 planhigyn hardd ond gyda blodau sydd ag arogl drwg. Darganfyddwch eu henwau a'u prif nodweddion.

planhigion blodeuol awyr agored

11 planhigyn blodeuol awyr agored

Darganfyddwch ddetholiad o blanhigion blodeuol awyr agored sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi, terasau neu falconïau, sy'n gwrthsefyll tywydd garw.

dynes y nos mewn pot blodau yn derbyn gofal

Menyw mewn pot o ofal nos

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am fenyw mewn pot y nos a'i gofal. Dysgwch fwy yma.

Sut i ofalu am degeirian

Sut i ofalu am degeirian

Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am degeirian fel nad yw'n marw? Ydych chi'n gwybod beth sydd bwysicaf i'r planhigion hyn? Darganfyddwch ef yma!

Blodyn yr haul

Beth yw ystyr blodau melyn

Mae melyn yn lliw sy'n sefyll allan o'r gweddill, gan ei fod yn drawiadol iawn. Ewch i mewn i ddarganfod beth yw ystyr y blodau melyn.

Mae llygad y dydd yn cael ei dyfu yn yr haul

Sut i ofalu am llygad y dydd

Ydych chi eisiau dysgu sut i ofalu am llygad y dydd? Mae'r blodau hyn yn eithriadol ar gyfer gardd a theras. Darganfyddwch pam.

Mae llwyni rhosyn yn cael eu tyfu yn yr awyr agored

Y rhosod harddaf yn y byd

Darganfyddwch y 10 rhosyn harddaf yn y byd, y rhai na fyddwch yn gallu stopio eu hystyried trwy gydol y tymor.

sut i adfywio tegeirian

Sut i adfywio tegeirian

Mae cael tegeirian yn beth gwerthfawr. Ond dylech nid yn unig wybod beth yw'r gofal, ond hefyd sut i adfywio tegeirian a pheidio â'i golli.

Bylbiau gwanwyn yw'r tiwlipau

Tiwlipau (Tulipa sp)

Ewch i mewn a byddwch yn darganfod popeth am tiwlipau, blodau swmpus sy'n ymddangos yn y gwanwyn, gan lenwi'r ardd â lliw.

Mae lilïau yn swmpus sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Lilïau (Lilium)

Sut mae Liliums yn derbyn gofal? Os ydych chi eisiau gwybod popeth am y planhigion gwych hyn sy'n lilïau neu'n lilïau, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Blodau Gazania, perffaith ar gyfer gerddi â phriddoedd halwynog

gasania

Dewch i gwrdd â'r gazania, lluosflwydd hawdd ei ofalu y mae ei flodau'n agor yn yr haul ac yn cau yn y cyfnos.

Llwyn sydd â blodau trwy gydol y flwyddyn yw'r llwyn rhosyn

Rhosynnau (Rosa spp)

Ydych chi eisiau gwybod popeth am rosod, y llwyni blodeuol mwyaf diwylliedig yn y byd? Ewch i mewn a byddwch chi'n dysgu gofalu amdanyn nhw fel arbenigwr.

Mae'r gerbera yn blanhigyn llysieuol

Gerberas

Ydych chi eisiau dysgu popeth am y gerbera? Ewch i mewn a byddwch yn darganfod y prif amrywiaethau, tyfu, ystyr ei flodau, a mwy.

planhigyn gorchudd llawr dianthus deltoides

Dianthus deltoides

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am blanhigyn carped Dianthus deltoides. Darganfyddwch beth yw eu gofal yma.

Mae yna lawer o flodau gwyllt diddorol i'r ardd

Blodau gwyllt

Dysgwch am y blodau gwyllt hawsaf i'w tyfu y gallwch chi eu cael yn eich gardd neu mewn pot. Dewch i mewn nawr.

pabi dwyreiniol

Papaver dwyreiniol

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, defnyddiau a gofal cyfeiriadedd Papaver. Dysgu mwy am y blodyn hardd yma.

blodyn melyn sy'n trosglwyddo egni a didwylledd

Beth yw ystyr y tiwlip melyn

Ewch i mewn a darganfod beth yw ystyr y tiwlip melyn i roi mwy o bwyslais ar y person rydych chi am ei roi fel anrheg.

choreopsis tinctoria

Coreopsis tinctoria

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Coreopsis tinctoria a'i nodweddion. Dysgwch am drin y planhigyn hwn gyda blodau hardd.

Mae Phalaenopsis yn degeirianau sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Sut i ddyfrio tegeirian

Ydych chi eisiau gwybod sut i ddyfrio tegeirian a pha mor aml? Ewch i mewn a darganfod y gyfrinach i gael blodau hardd bob blwyddyn.

blodau sych

Blodau sych

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am flodau sych a sut i'w gwneud. Dysgwch fwy amdano yma.