afiechydon hibiscus mewn gerddi

Clefydau Hibiscus

Rydyn ni'n dweud yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am glefydau Hibiscus a beth yw eu nodweddion.

Gall lilïau Calla gael eu heffeithio gan bygiau bwyd, pryfed gleision a gwiddonyn pry cop coch

afiechydon calla

Ydych chi'n meddwl am dyfu cildraethau? Yma rydym yn esbonio beth ydyn nhw, pa ofal sydd ei angen arnynt a beth yw plâu a chlefydau cildraethau.

clefydau gwinwydd

clefydau gwinwydd

Pa glefydau gwinwydd ydych chi'n gwybod? Rydyn ni'n eich gwneud chi'n ganllaw i'r rhai mwyaf cyffredin a beth allwch chi ei wneud i drin eich cnydau.

Clefydau asennau Adda

Clefyd yr asenau Adda

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gam wrth gam beth yw prif afiechydon asen Adam a sut y dylech chi eu datrys.

Mildiu yw'r enw a roddir ar wahanol glefydau cryptogamig planhigion.

Clefydau cryptogamig planhigion

Ydych chi eisiau gwybod beth yw clefydau planhigion cryptogamig? Yma rydym yn ei esbonio i chi ac yn siarad am rai enghreifftiau.

tynnu nyth cacynen

Sut i gael gwared ar nyth gwenyn meirch

Ydych chi eisiau cael gwared ar nyth gwenyn meirch ond ddim yn gwybod sut i wneud hynny? Yma rydym yn rhoi rhai atebion i chi y gallwch eu cymhwyso os ydych mewn ardal tramwy.

Y clefydau coed oren mwyaf cyffredin yw gummosis, anthracnose a pydredd brown.

afiechydon coed oren

Ydych chi eisiau tyfu orennau? Dylech wybod am glefydau coed oren i gadw'ch cnwd yn ddiogel. Yma rydyn ni'n siarad amdanyn nhw.

Gallwn ganfod a yw ein poto yn sâl gan ei ddail

afiechydon pothos

Ydych chi eisiau gwybod pa afiechydon potho yw'r rhai mwyaf cyffredin? Yma rydym yn esbonio sut i'w canfod a sut i'w trin.

Mae'r pry cop melyn yn bla grawnwin mawr

Corryn melyn: difrod a thriniaeth

Ydy smotiau afliwiedig ar ddail eich planhigion? Efallai bod ganddyn nhw corryn melyn. Ewch i mewn a darganfod sut i gael gwared ar y pla hwn.

Y plâu mwyaf aml mewn coed oren gyda chwilod a llyslau

plâu coed oren

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r plâu coed oren mwyaf cyffredin? Yma rydyn ni'n siarad am y rhai mwyaf aml a sut i fynd i'r afael â nhw.

Mae clefydau geranium yn eithaf cyffredin

afiechydon mynawyd y bugail

Onid yw eich mynawyd y bugail yn iach? Yma rydym yn siarad am y plâu a'r afiechydon mwyaf cyffredin o mynawyd y bugail a sut i'w trin.

Gall llwyni rhosyn gael gwahanol blâu

Plâu Rosebush

Darganfyddwch pa blâu yn y llwyn rhosyn: y difrod y maent yn ei achosi a sut i drin y planhigion fel eu bod yn gwella cyn gynted â phosibl.

yucca gyda dail melyn

Sut i adennill yucca gyda dail melyn

Oes gennych chi yucca gyda dail melyn? Nid ydych chi'n gwybod beth sy'n bod ac nid ydych chi am golli'ch planhigyn? Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r rhesymau a'u datrysiad

codlysiau wedi'u halogi

Sut i gael gwared ar y gwiddon

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r triciau gorau i ddysgu sut i ddileu gwiddon. Dysgwch sut i gael gwared ar y pryfed hyn.

Gall dipladenia gael afiechydon

Dipladenia: afiechydon

Beth yw afiechydon dipladenia? Os ydych yn amau ​​bod rhywbeth o'i le arni ac yr hoffech ei chael yn ôl, ewch i mewn.

Y gorau y gallwn ei wneud yw ceisio atal clefydau cwins

afiechydon cwins

Ydych chi'n meddwl bod rhywbeth o'i le ar eich coeden gwins? Darganfyddwch yma beth yw'r plâu a'r afiechydon cwins mwyaf cyffredin a sut i'w trin.

Yn gyffredinol, nid yw clefydau magnolia yn beryglus iawn

Clefydau Magnolia

Ydych chi eisiau gwybod mwy am glefydau magnolia? Yma rydyn ni'n siarad am y rhai mwyaf cyffredin a sut i'w trin.

afiechydon ficus benjamina

Ficus benjamina: clefydau a thriniaeth

Oes gennych chi Ficus benjamina sâl? Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd iddi? Ydych chi eisiau gwybod clefydau mwyaf cyffredin y Ficus benjamina? Darganfyddwch nhw!

afiechydon gwraig y nodweddion nos

Afiechydon gwraig y nos

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl beth yw prif afiechydon gwraig y nos a'u nodweddion. Dysgwch fwy yma.

Mae yna sawl math o bryfed genwair

mathau o bryfed genwair

Dysgwch am y gwahanol fathau o bryfed coed sy'n effeithio fwyaf ar bren, a phopeth y gallwch chi ei wneud i'w dileu.

beth yw bustl derw

Beth yw bustl derw?

Ydych chi erioed wedi clywed am galls derw? Darganfyddwch pam eu bod yn ymddangos ar y goeden hon, beth yw eu pwrpas a sut i'w hosgoi.

Mae mosgitos yn bla annifyr iawn

Sut i dynnu mosgitos o blanhigion

Maent yn frwd, a gallant achosi problemau difrifol. Ewch i mewn a darganfod sut i ddileu mosgitos o blanhigion fel y gallwch chi eu mwynhau eto.

arwyddion o'r leafwr sitrws

Glöwr dail sitrws

Mae'r glöwr dail sitrws yn bla sy'n ymosod ar y cnydau hyn. Dysgwch i gael gwared arnynt yn effeithiol. Dewch i mewn nawr!

Mae ffyngau yn effeithio'n fawr ar blanhigion

Sut i osgoi ffyngau ar blanhigion

Ewch i mewn i wybod sut i osgoi ffyngau mewn planhigion, gan gymryd mesurau hawdd eu defnyddio ac effeithiol iawn. Peidiwch â'i golli.

Mae yna lawer o fathau o lyslau

Mathau o lyslau

Beth yw'r mathau o lyslau sy'n niweidio planhigion fwyaf? Ewch i mewn i gwrdd â nhw a darganfod sut i frwydro yn eu herbyn.

Mae nematodau pridd yn niweidiol iawn i blanhigion

Nematodau pridd

Ydych chi'n meddwl y gallant gael nematodau pridd? Yma rydyn ni'n esbonio beth ydyn nhw, pa ddifrod maen nhw'n ei achosi i blanhigion a sut i'w rheoli a'u hatal.

Plâu a chlefydau llwyni rhosyn

Plâu a chlefydau llwyni rhosyn

Ydych chi'n gwybod plâu ac afiechydon mwyaf cyffredin llwyni rhosyn y planhigion hyn? Rydyn ni'n eu rhestru fel eich bod chi'n ymwybodol ohonyn nhw.

ceirios

Plâu coed ceirios

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych pa rai yw plâu amlaf y goeden geirios a sut y dylech eu hadnabod. Dysgwch beth yw eu triniaeth.

afiechydon boxwood

Beth yw afiechydon bocs?

Ydych chi'n gwybod pa rai yw'r afiechydon bocs mwyaf cyffredin? Darganfyddwch y rhai a all effeithio fwyaf ar y llwyn hwn a sut i'w trin.

Nid oes triniaeth ar gyfer malltod tân gellyg

Malltod tân gellyg

Mae yna glefydau planhigion a all fod yn angheuol iddyn nhw, fel malltod tân y goeden gellyg. Darganfyddwch fwy yma.

ffyngau yn y swbstrad

Mowld gwyn ar bridd planhigion

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am lwydni gwyn mewn pridd planhigion a sut i'w ddileu.

afiechydon plannu tŷ

Clefydau planhigion dan do

Ydych chi'n gwybod y gall planhigion dan do fynd yn sâl hefyd? Darganfyddwch beth yw'r afiechydon planhigion dan do cyffredin

Clefydau gwinwydd

Clefydau gwinwydd

Mae yna lawer o afiechydon grawnwin, ond mae rhai ohonyn nhw'n llawer amlach. Darganfyddwch beth ydyn nhw, y symptomau a'r triniaethau posib.

Mae dail rholio ar blanhigion yn symptom o straen

Dail rholio ar blanhigion

Ydych chi wedi gweld dail wedi'u rholio ar y planhigion rydych chi'n eu tyfu? Ewch i mewn yma a darganfod yr achosion posib, a beth yw eu triniaeth.

Mae pseudomonas yn achosi difrod dail

Pseudomonas

Mae pseudomonas yn facteria a all achosi llawer o ddifrod i blanhigion. Ewch i mewn yma a darganfod beth ydyn nhw a sut i'w trin.

Mae Phytopthora ramorum yn bathogen planhigion peryglus

Phytophthora ramorum

Mae Phytopthora ramorum yn elyn angheuol i lawer o blanhigion. Rhowch a gwybod beth yw'r iawndal y mae'n ei achosi a sut y gellir ei drin.

Mae llwydni Downy yn oomycete

Oomycetes: symptomau a thriniaeth

Mae oomycetes yn organebau sy'n gallu gwneud llawer o ddifrod i blanhigion. Ewch i mewn yma a byddwch yn dysgu am yr iawndal y maent yn ei achosi a sut y cânt eu trin.

Clefydau coed almon

Clefydau coed almon

Oes gennych chi goed almon gartref a nodiadau prin? Cymerwch gip ar Glefydau Almond Tree a gweld a yw'ch coeden yn sâl a sut i'w gwella.

Ostrinia nubilalis

Ostrinia nubilalis

Ydych chi eisiau gwybod beth yw Ostrinia nubilalis? Darganfyddwch y pla hwn sydd nid yn unig yn effeithio ar ŷd, ond llawer o gnydau mwy amrywiol.

tyfu tomatos

Pryd i goprio tomatos

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi wybod pryd i goprio tomatos. Dysgwch fwy amdano yma.

afiechydon coed ceirios

Clefydau coed ceirios

Yn yr erthygl hon rydym yn gwneud rhestr o brif blâu a chlefydau'r goeden geirios. Dysgu am ei symptomau a'i driniaethau.

abwydyn pen mawr

Mwydyn pen mawr

Gwybod yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am y pla llyngyr pen mawr a'i reolaeth. Yma rydym yn egluro popeth yn fanwl.

Mae Whitefly yn effeithio ar degeirianau

Plâu mewn sitrws

Beth yw plâu sitrws a sut maen nhw'n cael eu trin? Darganfyddwch yma bopeth amdanynt: yr iawndal y maent yn ei achosi, sut y cânt eu trin, a llawer mwy.

Gall planhigion gael mosgitos os oes gormod o leithder

Pam mae mosgitos ar blanhigion?

Oes yna fosgitos ar y planhigion rydych chi'n eu tyfu? Ewch i mewn yma a byddwch yn darganfod POPETH y gallwch ei wneud i'w dileu.

Gall Laurel gael afiechydon amrywiol

Clefydau Laurel

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r afiechydon llawryf? Ewch i mewn yma a byddwch yn gwybod ei nodweddion, ei symptomau a'i driniaeth.

morgrug yn yr ardd

Morgrug hedfan

A yw Morgrug Hedfan yn Niweidiol i'ch Gardd? Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi wybod amdanyn nhw.

Mae gweddi coeden olewydd yn bla dinistriol

Mae coed olewydd yn gweddïo

Mae'r gweddi coed olewydd yn un o'r plâu mwyaf cyffredin a all effeithio ar y goeden ffrwythau hon, ond sut ydych chi'n brwydro yn ei herbyn? Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi. Yn mynd i mewn.

Gall tomatos fod â llawer o afiechydon

Clefydau tomato

Oeddech chi'n gwybod bod sawl afiechyd o domatos a all eich gadael heb gynhaeaf? Ewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych chi.

cantroed

Centipede

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am gantroed a'u rôl mewn cnydau.

Mae ffrwythau sitrws yn tueddu i fod â pathoffisiolegau

Ffisiopathïau sitrws

Beth yw'r ffisiopathïau mewn ffrwythau sitrws a beth i'w wneud i'w gwneud yn cynhyrchu ffrwythau iach eto? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych.

pyrethrin naturiol

Pyrethrin

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y pryfleiddiad naturiol o'r enw pyrethrin. Dysgwch fwy yma.

gwenyn meirch castan

Cacwn castan

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y gwenyn meirch castan a'i nodweddion. Dysgwch fwy am y pla yma.

Mae'r pryf tomwellt yn bla o gacti

Plâu cactws

Ydych chi eisiau gwybod beth yw plâu cacti? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych yn fanwl sut ydyn nhw, y difrod maen nhw'n ei achosi a llawer mwy.

Pla o'r goeden olewydd yw Prays oleae

Plâu coed olewydd

Dysgwch am blâu coed olewydd: eu nodweddion, y symptomau a'r difrod y maent yn eu hachosi, ac yn bwysicaf oll: sut i'w trin.

afiechydon coed gellyg

Clefydau coed gellyg

Rydyn ni'n dweud wrthych chi pa brif afiechydon coed gellyg a'u symptomau. Dysgwch fwy amdano yma.

pryfyn tebyg i wenyn meirch

apiformis Sesia

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, cylch bywyd a dulliau rheoli Sesia apiformis.

Mae'r Brazilwood yn blanhigyn dan do poblogaidd iawn

Sut i adfywio ffon Brasil?

Sut i adfywio Coed Brasil sych, boddi neu felyn? Os oes gan eich planhigyn broblem, dewch i mewn a byddwn yn eich helpu i'w adfer.

Mae rhizoctonia yn glefyd ffwngaidd

rhizoctonia

Mae planhigion yn agored i heintiau Rhizoctonia. Ond peidiwch â phoeni: ewch i mewn a byddwch chi'n gwybod sut i'w atal, a llawer mwy.

Mealybugs yw un o'r plâu mwyaf cyffredin

Mathau o fealybugs

Dysgwch am y gwahanol fathau o ccohinillas sydd gan blanhigion amlaf, y symptomau a'r difrod maen nhw'n ei achosi, a sut i'w dileu.

rheoli plâu

Cryptolaemus montrouzieri

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl y cylch biolegol cyfan a defnyddioldeb Cryptolaemus montrouzieri fel rheolaeth pla biolegol.

parasitig diglyphus isaea

Diglyphus isaea

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am Diglyphus isaea a'i nodweddion. Dysgu mwy am y pryfyn parasitig hwn.

Mae Rosemary yn blanhigyn sy'n gwrthsefyll sychder

Pam mae rhosmari yn troi'n felyn?

Ydych chi eisiau gwybod pam mae rhosmari yn troi'n felyn? Ydych chi'n poeni ei fod wedi rhoi'r gorau i dyfu? Yna dewch i mewn a byddwn yn eich helpu chi.

gwiddonyn coch

Phytoseiulu persimilis

Rydyn ni'n dweud wrthych yn fanwl bopeth sydd angen i chi ei wybod am Phytoseiulus persimilis, gwiddonyn a ddefnyddir i reoli gwiddon pry cop coch.

pla gwyfynod

Armigera Helicoverpa

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am bla Helicoverpa armígera a'i nodweddion.

cydran glyffosad

Roundup

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych nodweddion a gweithrediad Roundup, un o'r chwynladdwyr gorau yn y byd.

Verticillium

Rydyn ni'n dweud wrthych chi'n fanwl sut y dylech chi adnabod Verticillium a rhai technegau atal. Dysgu mwy am y clefyd hwn.

sut i wrthyrru ceiliogod rhedyn o'r ardd

Sut i wrthyrru ceiliogod rhedyn

Maent yn bryfed a all achosi niwed sylweddol i'n planhigion, gan fwyta eu dail i gyd mewn ychydig ddyddiau. Darganfyddwch sut i wrthyrru ceiliogod rhedyn.

Neidr

Sut i gadw nadroedd allan o'r ardd

Nid ydyn nhw'n anifeiliaid i'w croesawu'n fawr, nid yn ofer mae gwenwyn rhai ohonyn nhw'n beryglus iawn. Ewch i mewn a darganfod sut i gadw'r nadroedd allan o'r ardd.

aspergillus niger

Aspergillus niger

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nodweddion ffwng Aspergillus niger a sut mae'n effeithio ar blanhigion.

Nematodau

Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am nematodau a phlâu mewn cnydau. Dysgu mwy am yr organebau hyn a sut i'w dileu.

Pla Zeuzera pyrina

Pyrina Zeuzera

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion, iawndal a mesurau rheoli pla Zeuzera pyrina. Dysgu mwy am y pryfyn hwn.

Mae gwmmosis yn broblem gyffredin mewn coed

Sut i drin gummosis?

Mae Gummies yn glefyd ffwngaidd sy'n effeithio ar blanhigion coediog, yn enwedig coed. Darganfyddwch sut i'w drin.

chwilen amdo neu baneta Oxythyrea

Chwilen wen (Oxythyrea funesta)

Ydych chi'n gweld bod rhywogaeth o chwilen yn ymosod ar eich llwyni rhosyn a phlanhigion eraill? Dyma'r bane Oxythyrea, ewch i mewn a darganfod y pla hwn

pryfyn ynghlwm wrth laswellt bach o lawnt

Tipula (Tipula oleracea)

Ydych chi'n poeni bod plâu peryglus sydd mor gyffredin â'r rhai nodweddiadol yn effeithio ar eich lawnt? Os felly, dewch i mewn a chymerwch gip!

pry cop blaidd rheibus

Corynnod blaidd

Rydyn ni'n dysgu'r holl nodweddion, cynefin, bwydo, atgenhedlu a phwysigrwydd i bry cop y blaidd i amaethyddiaeth.

Gweddïo mantis

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych holl nodweddion y mantis gweddïo a sut mae'n ein helpu yn y cnydau â phlâu.

Llygod mawr a llygod

Rydyn ni'n dweud wrthych chi nodweddion, cynefin a bwydo llygod mawr a llygod a rhai awgrymiadau i'w dychryn i ffwrdd o'ch gardd.

Mae'r pryfyn du yn bla o'r swbstrad

Plu du swbstrad

Mae'r pryf du yn bryfyn sy'n cyrraedd dimensiwn y pla yn gyflym. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw'r difrod y mae'n ei achosi, a sut y gallwch ei ddileu.

Gall pythium ddifetha eginblanhigion

Pythium: symptomau a thriniaeth

Mae pythium yn ffwng parasitig sy'n niweidio gwreiddiau planhigion. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych y symptomau a'r holl fesurau y gallwch eu cymryd i'w hamddiffyn.

deilen gyda smotiau duon wedi'u heintio gan ffwng

Man dail melyn (Septoriosis)

Ydych chi wedi sylwi bod gan ddail eich planhigion a'ch coed fel brychau bach du? Os felly, maent wedi'u heintio â Septoria. Rhowch frêc arno!

Llygoden fawr

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi nodweddion y llygoden bengron, ei chynefin a rheolaethau poblogaeth posibl y pla cnwd hwn.

Mae mummification ffrwythau yn broblem gyffredin

Beth yw mummification ffrwythau?

Beth yw mummification y ffrwythau? A sut mae'n cael ei atal? Os ydych chi eisiau gwybod popeth am y symptom chwilfrydig hwn, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Gwymon llaeth olewydd

Gwymon llaeth olewydd

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi holl nodweddion, cylch biolegol, symptomau a thriniaeth y pla gwlan llaeth olewydd.

Plâu ar gnydau

Frankliniella occidentalis

Rydyn ni'n dangos i chi holl nodweddion, cylch biolegol a thriniaeth pla Frankliniella occidentalis. Dysgwch fwy amdano yma.

Gall y medlar fod â phlâu a chlefydau

Clefydau loquat (Eriobotrya japonica)

Mae gennych chi goed medlar wedi'u plannu yn eich gardd ac rydych chi'n gweld bod eu dail yn newid lliw. Ewch i mewn a darganfod afiechydon y medlar. Convatelas !!

deilen dybaco sy'n sâl

Firws mosaig tybaco

Os oes gennych blanhigfa dybaco fach a bod ei dail yn gwanhau, gall fod oherwydd y firws mosaig tybaco. Darganfyddwch !!

Delwedd Anarsia lineatella yn fawr

Anarsia (Anarsia lineatella)

Os oes gennych ardd neu gae yn llawn coed ofer, dylech gadw'r pryfyn Anarsia lineatella i ffwrdd oddi wrthynt. Ewch i mewn a darganfod sut i wneud hynny !!

Borer

Pla diflas

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi beth yw nodweddion a thriniaeth y pla borer. Dysgwch sut i'w dynnu yma.

Heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad am ffwng parasitig adnabyddus a all effeithio ar amrywiaeth eang o rawnfwydydd a pherlysiau eraill. Mae hyn yn ergot. Ei enw gwyddonol yw Claviceps purpurea ac mae'n ffwng parasitig a'i ryg yw ei westeiwr mwyaf cyffredin. Mae pla gyda'r ffwng hwn yn aml yn lleihau ansawdd a maint y grawn a'r gwair. Hefyd, os defnyddir cnydau i fwydo da byw ac yn cael eu pla, gall achosi clefyd o'r enw ergotiaeth. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i siarad am nodweddion, cylch bywyd yr effeithiau y mae ergot yn eu cael ar gnydau. Prif nodweddion Mae Ergot yn cael ei ddyddodi ar y ddaear a gall aros yn segur nes bod yr amodau'n ffafriol i dwf. Pan ddechreuodd dyfu fe'i gelwir yn gyfnod ffrwythlon. Gellir ei adnabod oherwydd, yn ystod y cam hwn, mae'n datblygu madarch bach sy'n rhyddhau sborau ffwngaidd. Prin fod y sborau hyn yn ficron o drwch. Rhaid i ddileu'r ffwng hwn fod yn gyflym oherwydd gall effeithio'n ddifrifol ar gnydau, yn enwedig os bwriedir iddo wasanaethu fel bwyd ar gyfer da byw. Disgrifiwyd y clefyd hwn gyntaf yn yr 1800au. Yn ystod yr Oesoedd Canol bu gwenwyniadau oherwydd bwyta grawn a oedd wedi'i heintio â'r ffwng hwn. Roedd yn gyffredin iawn yr hoffter i'r bod dynol yn Ewrop fwyta grawn wedi'i bla. Er mwyn gallu ei adnabod, gellir gweld ergot rhyg gyda'r llygad noeth fel tyfiant sydd ynghlwm wrth y grawn grawnfwyd. Mae fel arfer yn borffor i ddu mewn lliw a dim ond 1 i 4 centimetr o hyd a thua 5 milimetr o led ydyw. Ymhlith prif gydrannau ergot o ryg mae gennym yr alcaloid o'r enw ergotamin (felly gelwir y clefyd a achosir gan amlyncu cig wedi'i heigio o wartheg yn ergotiaeth). Cydrannau pwysig eraill yw alcaloidau eraill fel ergometrine, ergocristrine ac ergocriptine. Effeithiau negyddol ergot Y ffwng hwn a oedd â nifer fawr o bobl dlawd yn bwyta grawn halogedig. Yn yr hen amser y grawn halogedig hwn oedd yn gyfrifol am ergotiaeth. Gall y clefyd hwn effeithio ar fodau dynol, anifeiliaid sy'n bwyta'r planhigyn sydd wedi'i heintio â'r ffwng. I gydnabod y clefyd hwn, mae'n hysbys mai'r prif symptom yw colli aelodau yn y traed ac yn y dwylo, y clustiau, y trwyn, ac ati. Mae'r golled aelod hon yn digwydd oherwydd bod cylchrediad y gwaed yn gwaethygu i lefelau enfawr yn y fath fodd fel na all y gwaed gyrraedd holl eithafion y corff. Y rhai sy'n gyfrifol am y cylchrediad gwael hwn yw'r alcaloidau yr ydym wedi sôn amdanynt uchod. Mae'r rhain i'r cyrff yn achosi i'r pibellau gwaed gulhau i'r fath raddau fel eu bod yn rhwystro cylchrediad y gwaed mewn ffordd arferol. Pan nad oes cyflenwad yn y cyflenwad gwaed yn unrhyw ran o'n corff, mae'r hyn a elwir yn gangrene yn tarddu. Rhaid torri aelodau â gangrene fel nad yw'r haint yn lledaenu i weddill y corff. Mae un arall o'r symptomau yr oeddent yn cydnabod ergotiaeth drwyddynt yn ganlyniad i'r rhithwelediadau a gynhyrchir gan ei gydrannau. Yn yr Oesoedd Canol credwyd eu bod yn rhithwelediadau syml heb unrhyw broblem, ond yn ddiweddarach, astudiwyd y symptom hwn yn fanwl ac roedd yn hysbys bod cleifion a oedd wedi'u heintio yn mynd yn wallgof. Gwenwyn Ergot Mae gwenwyn Ergot yn hysbys iawn. Mae gan effeithiau alcaloidau briodweddau vasoconstrictive sef y rhai sy'n cynhyrchu gangrene yn yr eithafion. I'r perwyl hwn mae'n rhaid i ni ychwanegu'r gwenwyndra sydd gan y ffwng hwn ar y system nerfol ganolog. Yn y ffordd y maent yn effeithio ar y system nerfol, gellir ei weld yn amlygu mewn trawiadau, rhithwelediadau a chyflyrau iselder. Os yw menyw feichiog yn cael ei heintio trwy fwyta grawn wedi'i halogi gan y ffwng hwn, gall achosi erthyliad neu esgoriad cynamserol. Roedd effaith abortifacient ergot eisoes yn hysbys yn yr Oesoedd Canol ac fe'i defnyddiwyd yn bwrpasol gan iachawyr a bydwragedd ar gyfer yr arfer hwn. Mae'r dos angheuol yn agos at 1 gram. Heddiw mae'r math hwn o feddwdod bron yn amhosibl ei weld. Mewn achos o wenwyno, rhoddir siarcol wedi'i actifadu i driniaeth frys a rhoddir heparin sy'n gysylltiedig â vasodilator. Y vasodilator hwn yw'r un sy'n gwneud effaith groes ergot sy'n cynyddu'r pwysau yn y pibellau gwaed. Mae effeithiau mwyaf uniongyrchol yr alcaloidau sy'n deillio o ergotamin yn chwydu i ddileu'r gwenwyn yn effeithiol. Gallwch geisio cymell chwydu i gael gwared ar y gwenwyn cyn gynted â phosibl. Os yw'r person yr effeithir arno yn dioddef trawiadau, argymhellir defnyddio diazepam. Dylid nodi hefyd y gellir dod o hyd i symptomau gwenwyndra hyd yn oed gyda dosau argymelledig o ergotamin ac alcaloidau rhyg eraill. Mae hyn oherwydd y gellir eu cyd-weinyddu â gwrthfiotig o'r teulu macrolid. Mae'r weinyddiaeth hon yn hollol wrthgymeradwyo. Priodweddau meddyginiaethol Er bod gan y ffwng hwn lawer o wenwyndra, fe'i defnyddir yn y diwydiant fferyllol i gynhyrchu gwahanol gyffuriau. Er enghraifft, fe'i defnyddiwyd i gynhyrchu meddyginiaethau i drin cur pen meigryn, rhoi'r gorau i waedu ar ôl genedigaeth, neu ar gyfer clefyd Parkinson. Mae'r defnydd traddodiadol o'r madarch hwn yn eithaf hen. Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, fe'i defnyddiwyd hefyd yn amhriodol fel abortifacient ac i atal menywod rhag rhoi genedigaeth. Mae hefyd wedi'i ddefnyddio yn y ffordd rhithbeiriol gyffredin anghywir. Mae'r arfer hwn wedi arwain llawer o bobl at broblemau iechyd difrifol. Ymhlith y prif symptomau yr ydym yn eu canfod wrth amlyncu ergot mae'r canlynol: • Cur pen • Dolur rhydd • Chwydu • Tremors • Anhawster anadlu • Gwrthgyferbyniadau • Gorbwysedd • Arestio cardiofasgwlaidd Felly, mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol a gwybod a ydym wedi llyncu ergot, ers dos o gall un gram fod yn angheuol.

Ergot (Claviceps purpurea)

Mae Ergot (Claviceps purpurea) yn ffwng sy'n effeithio ar gnydau a phobl. Dysgwch bopeth am ei briodweddau yma.

Armillaria mellea

Armillaria mellea

Mae ffwng mellea Armillaria yn ymosod ar lawer o goed ac yn eu dinistrio yn y diwedd. Dysgwch bopeth am y clefyd hwn yn yr erthygl hon.

coeden y mae pla yn cuddio ei changhennau a'i dail

Malltod tân (Erwinia amylovora)

Un o'r plâu mwyaf peryglus y gallwn ddod o hyd iddo yw malltod tân, a achosir gan y bacteriwm Erwinia amylovora. Ewch i mewn a darganfod sut i'w atal!

Graphiosis

Graphiosis, clefyd llwyfen

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am graffiosis. O beth yw'r symptomau a tharddiad y clefyd, i sut i'w ddileu. Peidiwch â'i golli!

Llyslau ar ochr isaf y ddeilen

Llyslau

Yn yr erthygl hon, rydym yn esbonio'n fanwl iawn y cylch bywyd, y prif nodweddion a sut i ymladd llyslau yn eich gardd.

Clefydau bacteriol mewn planhigion

Clefydau bacteriol mewn planhigion

Yn y swydd hon rydym yn esbonio'n fanwl beth yw afiechydon bacteriol mewn planhigion, sut i'w hadnabod a sut i'w trin. Peidiwch â'i golli!

Weevil mewn grawn

Weevil

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych am nodweddion a chylch bywyd y gwiddonyn. Yn ogystal, rydyn ni'n eich dysgu sut i atal a pha ddifrod y mae'n ei achosi.

Alternaria mewn tomato

alternariosis

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi nodweddion alternariosis yn ogystal â dysgu ei adnabod a beth ddylech chi ei wneud i'w drin.

Pla Earwig

Earwig

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am y pla earwig i chi. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am y pryfyn hwn.

Arwyddion mealybugs

Llety San Jose

Rydyn ni'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am leuen San José. Dysgwch am ei gylch bywyd, ei driniaeth a'i nodweddion yma.

Mae agrobacterium yn achosi llawer o broblemau i blanhigion

Agrobacterium tumefaciens

Un o'r bacteria sy'n effeithio fwyaf ar blanhigion yw Agrobacterium tumefaciens. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw'r symptomau y mae'n eu hachosi a sut i'w atal.

Gwiddonyn bach sy'n effeithio ar y monstera yw'r gwiddonyn pry cop

Beth yw plâu y goeden afal?

Ewch i mewn i ddarganfod beth yw plâu coed afalau, a hefyd darganfod beth allwch chi ei wneud i'w trin a / neu eu hosgoi rhag defnyddio cynhyrchion naturiol.

Gall llyslau effeithio ar letys romaine

Beth yw plâu y goeden almon?

Ewch i mewn a darganfod beth yw plâu y goeden almon a pha gynhyrchion y gallwch eu defnyddio i gael eich coeden i wella cyn gynted â phosibl.

Ffwngladdiad Aliette

Beth yw Fosetyl-Al?

Ewch i mewn i ddysgu popeth am Fosetil-al, un o'r ffwngladdiadau mwyaf effeithiol a all helpu planhigion i frwydro yn erbyn afiechydon.

Mae llwydni yn glefyd y gellir ei drin

Mildew

Ydych chi'n meddwl bod llwydni ar eich planhigion? Os yw smotiau neu bowdr gwyn / llwyd wedi ymddangos ar eich dail, ewch y tu mewn i'w helpu i wella.

Glöwr dail

Beth yw glöwr?

Mae'r glöwr yn larfa sydd, wrth fwydo ar y dail, yn eu dinistrio. Darganfyddwch sut i osgoi achosi problemau i'ch planhigion.

Cetonia aurata

Sut i dynnu ceton o blanhigion?

Mae cetonia yn fath o chwilen a all, os na chaiff ei gwirio, achosi llawer o ddifrod i blanhigion. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i'w osgoi.

Cacwn Asiaidd

Popeth am y wenyn meirch Asiaidd

Mae'r gwenyn meirch Asiaidd yn bryfyn a all, oherwydd ei botensial cytrefu a'i ddeiet penodol, fod yn beryglus. Ewch i mewn a darganfod popeth amdani.

Byg yn y gwair

Sut i wrthyrru'r nam coch?

Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i wrthyrru'r byg coch, pryfyn a all achosi niwed i blodfresych a bresych os na chaiff ei osgoi.

Monilia lac

Sut i ddileu'r monilia o'r goeden almon?

Oeddech chi'n gwybod bod monilia'r goeden almon yn un o afiechydon mwyaf niweidiol y goeden ffrwythau hon? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth allwch chi ei wneud i atal ei ymddangosiad.

Mae llyslau yn ymosod ar gacti Nadolig

Llyslau

Un o'r plâu mwyaf cyffredin sydd gan blanhigion yw llyslau. A oes gan eich un chi eisoes? Dewch i mewn ac atal fi rhag eu lladd.

Ffwng sy'n gorchuddio wyneb y dail yw'r beiddgar

Yn drwm

A yw powdr du wedi gorchuddio dail eich planhigyn? Wel, peidiwch ag oedi: dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ddileu'r ffwng beiddgar.

Mae Botrytis yn glefyd ffwngaidd cyffredin iawn

Botrytis

A yw mowld llwyd yn ymddangos ar eich planhigion ar ddail, coesau a / neu ffrwythau? Atal botrytis rhag achosi problemau trwy ddilyn ein cyngor.

Mae ffytopthora infestans yn ffwng cyffredin iawn

Ffytophthora

Ffytopthora yw un o'r ffyngau sy'n achosi'r difrod mwyaf i blanhigion. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw'r symptomau a'r difrod y mae'n ei gynhyrchu, a sut mae'n cael ei drin.

Hedfan moron

Sut i gael gwared ar y pryf moron?

Mae'r pryf moron yn bryfyn a all yn y cyfnod larfa achosi llawer o broblemau i'r cnwd. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i'w ganfod.

Lobesia botrana

Symptomau a thrin gwyfyn clwstwr

Mae'r gwyfyn clwstwr yn bryfyn sy'n achosi llawer o broblemau i'r winwydden. Dewch i mewn i ddarganfod sut y gallwch chi osgoi difetha'ch cynhaeaf.

Mildew ar winwns

Clefydau nionyn

Hoffech chi wybod beth yw'r afiechydon nionyn? Os felly, peidiwch ag oedi: dewch i mewn a byddwn hefyd yn dweud wrthych sut y cânt eu trin.

Gwiddon ar goeden lemwn

Beth yw gwiddonyn?

Ewch i mewn a darganfod beth yw gwiddonyn a sut y gallwn wybod a yw planhigyn yn cael ei effeithio. Dilynwch ein cynghorion i'w dynnu.

Darganfyddwch y gwahanol blâu tatws

Plâu tatws

Ydych chi eisiau gwybod plâu a chlefydau tatws i allu eu hau yn eich gardd heb broblem? Dewch i mewn i ddarganfod.

Tuta tomato

Tuta tomato

Mae tuta tomato yn bla a all effeithio'n ddifrifol ar ein cnydau. Dysgwch yma sut i'w hadnabod a'u trin mewn pryd.

Lemwn yr effeithir arnynt gan y gwiddonyn rhyfeddod

Sut i ddileu'r gwiddonyn rhyfeddod?

Mae'r gwiddonyn marigold yn barasit a all achosi llawer o broblemau i ffrwythau sitrws, yn enwedig coed lemwn. Rhowch a darganfod sut i gael gwared arno.

Mae gloÿnnod byw geraniwm yn bla go iawn

Sut i dynnu gloÿnnod byw o geraniwm?

A yw glöynnod byw geraniwm ofnadwy wedi goresgyn eich geraniwm eto? Peidiwch ag ofni, darganfyddwch yr awgrymiadau a fydd yn gwneud i chi gael gwared arnyn nhw.

Moscow

Sut i gadw pryfed i ffwrdd y tu allan

Sut i wrthyrru pryfed y tu allan? Os ydych chi'n cael problemau gyda'r pryfed hyn, peidiwch ag oedi: dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth allwch chi ei wneud i wneud iddyn nhw gadw draw.

Criced ar ddeilen

Sut i wrthyrru criced?

Mae criced yn bryfed a all achosi problemau i blanhigion. Ewch i mewn a darganfod sut i'w gwrthyrru â meddyginiaethau cartref.

Hedfan gwyn

Pla Whitefly

Pryfed sy'n rhan o un o'r plâu mwyaf cyffredin mewn cnydau yw'r pryf gwyn. Dysgu sut i'w drin ac atal ei effeithiau.

Gwiddonyn bach sy'n effeithio ar y monstera yw'r gwiddonyn pry cop

Corynnod coch (Tetranychus urticae)

Mae'r gwiddonyn pry cop yn un o'r plâu sy'n effeithio fwyaf ar blanhigion, yn ardd ac yn addurnol. Rhowch a darganfod sut i gael gwared arno.

Paysandisia yw un o'r plâu mwyaf peryglus o goed palmwydd

Paysandisia (Paysandisia archon)

Mae larfa Paysandisia yn beryglus iawn: gallant ladd coeden balmwydd mewn ychydig fisoedd. Darganfyddwch sut i atal hyn rhag digwydd i'ch un chi.

Glaswelltau ar y lawnt

Beth yw chwynladdwyr dethol?

Mae chwynladdwyr dethol yn gynhyrchion sydd, o'u defnyddio'n dda, yn ddefnyddiol iawn i ddileu math penodol o laswellt. Ewch i mewn a byddwn yn dweud mwy wrthych.

Anthracnose ar gastanwydden ceffylau

Anthracnose Cnau castan

Ewch i mewn a darganfod beth yw symptomau a thriniaeth anthracnose castan ceffyl. Dysgwch pa fesurau y dylech eu cymryd i'w atal.

Paysandisia yw un o'r plâu mwyaf peryglus o goed palmwydd

Sut i ddileu Paysandisia?

Mae archon Paysandisia yn lepidopteran a all wneud llawer o ddifrod i goed palmwydd. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth allwch chi ei wneud i'w osgoi.

Canser mango

A oes gan blanhigion ganser?

Ydych chi erioed wedi meddwl a all planhigion gael canser? Ewch i mewn a byddwn yn datgelu'r dirgelwch i chi. Peidiwch â'i golli.

Mildew

Cynhyrchion i frwydro yn erbyn llwydni

A oes gan eich planhigyn bowdwr llwyd ar ddail, coesau a / neu ffrwythau? Ewch i mewn a darganfod pa rai yw'r cynhyrchion gorau i frwydro yn erbyn llwydni a'i gael yn ôl.

Pa blanhigion mae'r tyllwr yn effeithio arnyn nhw?

Difrod a thriniaeth Barrenillo

Ydych chi eisiau gwybod y pryfed ofnadwy hyn sy'n gallu lladd boncyffion coed, llwyni a phlanhigion? Ewch i mewn a darganfod y Barrenillo.

Byg

Sut i gael gwared ar chwilod gwely

Byddwn yn dweud wrthych sut i ladd chwilod gwely, pryfed a all achosi llawer o broblemau i blanhigion. Eu hamddiffyn gyda'r meddyginiaethau naturiol yr ydym yn eu hargymell yma.

Lethal melynog

Beth yw afiechydon coed palmwydd?

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw afiechydon coed palmwydd, eu symptomau a'u triniaeth fel y gallwch chi eu canfod a gwybod sut i'w brwydro.

Dail tomato yr effeithir arnynt

Symptomau a thrin llwydni tomato

Mae'r swydd hon yn sôn am sut i adnabod symptomau llwydni tomato a sut i drin y cnwd. Ydych chi am osgoi lledaeniad y ffwng hwn yn eich cnydau?

Corynnod coch, pla a all effeithio ar eich twberos

Sut i reoli gwiddonyn pry cop ar goed

Hoffech chi wybod sut i reoli gwiddon pry cop ar goed? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa feddyginiaethau ecolegol a chemegol y gallwch eu defnyddio.

Trapiau plâu cromatig

Defnyddio pheromonau i reoli plâu

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae'r defnydd o fferomon ar gyfer rheoli plâu. Darganfyddwch sut i atal eich planhigion rhag mynd yn sâl gyda'r dull rheoli diddorol hwn.

Blodyn porffor

Sut mae atal afiechydon mewn planhigion?

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r triciau ar gyfer cael cnydau iach? Ewch i mewn ac rydym yn cynnig llawer o awgrymiadau i chi ar atal afiechydon mewn planhigion.

Leprosis ar goeden lemwn

Beth yw gwahanglwyf sitrws ffrwydrol?

A yw'ch coeden ffrwythau yn dechrau cael smotiau crwn clorotig ar ddail a / neu ffrwythau? Ewch i mewn a byddwn yn egluro beth yw gwahanglwyf sitrws ffrwydrol a beth allwch chi ei wneud i'w drin.