Clefydau cryptogamig planhigion

Mae clefydau cryptogamig planhigion yn cynrychioli mwyafrif y ffytopatholegau

Fel y mae llawer ohonoch eisoes yn gwybod, nid yn unig y mae planhigion yn dioddef o blâu, ond gallant hefyd ddioddef o afiechydon amrywiol. Mae yna wahanol fathau o'r rhain. Maent fel arfer yn cael eu gwahaniaethu gan yr asiant pathogenig sy'n eu hachosi. Yn yr erthygl hon byddwn yn siarad am glefydau cryptogamig planhigion. Efallai nad yw'r term hwn yn swnio'n gyfarwydd i chi, ond mae rhai o'r patholegau hyn yn gwneud hynny.

Nid yn unig y byddwn yn esbonio beth yw clefydau planhigion cryptogamig, ond byddwn yn siarad am rai enghreifftiau ohonynt, megis anthracnose neu botrytis. Felly os ydych chi eisiau gwybod mwy am y math hwn o batholeg, rwy'n argymell eich bod chi'n dal i ddarllen.

Beth yw clefydau cryptogamig?

Mae clefydau cryptogamig planhigion yn glefydau a achosir gan ffyngau neu organebau parasitig ffilamentaidd eraill.

Cyn rhoi enghreifftiau, byddwn yn gyntaf yn esbonio beth yw clefydau planhigion cryptogamig. Mae'r rhain yn glefydau a achosir gan ffyngau neu organebau parasitig ffilamentaidd eraill, fel enghreifftiau oomysetau. Pan effeithir ar anifeiliaid, gelwir y math hwn o afiechyd yn "mycosis".

Ond i beth sy'n ddyledus i'r enwad chwilfrydig o "cryptogamic"? Wel, mae ffyngau ac organebau ffilamentaidd eraill wedi'u dosbarthu fel planhigion cryptogamous. Am y rheswm hwn y gelwir y clefydau y maent yn eu hachosi yn glefydau cryptogamig. Mae'r ffurfiau y cyflwynir y patholegau hyn ynddynt yn amrywiol iawn, yn cynrychioli tua 90% I gyd patholegau planhigion, neu glefydau planhigion.

Esblygiad clefydau planhigion cryptogamig

O ran esblygiad clefydau cryptogamig mewn planhigion, halogi sy'n digwydd gyntaf. Mae'r sborau sy'n perthyn i'r ffyngau cryptogamous yn cael eu cludo, trwy'r gwynt er enghraifft, i'r planhigion, lle maent yn cael eu dyddodi. Yno maent yn dechrau egino ac yn y pen draw yn treiddio y tu mewn i feinweoedd y planhigion.

Mae'r ffwng ymosodol yn mynd trwy stomata a ffacbys, sy'n agoriadau naturiol mewn planhigion. Fel arfer mae ganddo'r gallu i fynd drwy'r cwtigl! Gallwch hefyd gael mynediad i'r tu mewn i'r llysieuyn trwy anafiadau sydd gan y planhigyn dan sylw. Gall yr anafiadau hyn gael eu hachosi gan bryfed a ninnau, trwy beidio â bod yn ofalus wrth drin y llysieuyn.

Unwaith y bydd halogiad y planhigyn wedi'i orffen, mae'n bryd y cam nesaf: Y deor. Dyma pryd mae'r ffwng yn dechrau brigo allan a goresgyn celloedd meinweoedd planhigion neu'r bylchau rhyngddynt. Yna mae'r symptomau cyntaf yn dechrau ymddangos, sy'n datblygu ychydig ar y tro. Mae ffrwyth y ffwng yn cyd-fynd â'r rhain.

Gall y planhigion hynny yr ymosodwyd arnynt gan organebau cryptogamous ddiflannu. Mewn geiriau eraill: Gallant ddioddef o rwystr yn y llongau, necrosis y meinwe, ac ati. Pan ddaw i frwydro yn erbyn y mathau hyn o afiechydon, Defnyddir ffwngladdiadau yn aml gan eu bod yn gyffredinol yn ffyngau sy'n ymosod ar blanhigion.

Yma byddwn yn siarad am rai enghreifftiau o glefydau cryptogamig planhigion, Rwy'n siŵr bod rhai o'r lleill yn swnio'n gyfarwydd i chi.

Anthracnose

Yn gyntaf oll mae gennym yr anthracnose enwog, a elwir hefyd yn cancr neu gancr. Mae'n gyffredin iawn mewn mannau llaith a phoeth. Mae'r ffwng sy'n gyfrifol am y clefyd hwn fel arfer yn perthyn i'r genera Gloeosporiwm o Colletotrichum, neu fod yn rhan o'r rhywogaeth Coniothyrium fuckelii.

Gall anthracnose heintio gwahanol blanhigion, o goed i lysiau. Gall planhigion yr effeithir arnynt arddangos symptomau amrywiol, fel y canlynol:

 • Smotiau suddedig ar y dail gyda golwg gwlyb ac o liwiau gwahanol.
 • Necrosis yn nerfau dail, blodau, ffrwythau a choesynnau.
 • marwolaeth a gwywo meinweoedd (o ganlyniad i necrosis).
Anthracnose ar gastanwydden ceffylau
Erthygl gysylltiedig:
Anthracnose, un o'r ffyngau sy'n effeithio fwyaf ar blanhigion

Ar sawl achlysur, mae anthracnose yn ymddangos i ddechrau yn y toriadau a wneir wrth impio coesynnau. Mae hefyd fel arfer yn dechrau amlygu ei hun yn y clwyfau a achosir gan docio. Felly mae'n rhaid inni fod yn ofalus iawn wrth gyflawni'r tasgau hyn. Os ydym yn amau ​​​​y gall ein planhigion gael eu heintio gan y ffyngau hyn, Rhaid inni ddechrau triniaeth cyn gynted â phosibl i reoli'r afiechyd. Er mwyn atal ei ymddangosiad, mae'n well defnyddio hadau sy'n gwrthsefyll y math hwn o ffwng.

Os yw ein llysiau eisoes wedi'u heintio, gallwn geisio triniaethau amrywiol i frwydro yn erbyn anthracnose:

 • Dinistrio meinweoedd planhigion y mae'r ffwng yn effeithio arnynt.
 • Defnyddiwch ffwngladdiadau.
 • Ymladd parasitiaid a phryfed sy'n lledaenu'r math hwn o ffwng.
 • Meddyginiaethau naturiol: Rhowch farchrawn neu slyri danadl poethion, neu defnyddiwch ffwngladdiadau cartref wedi'u gwneud â llaeth, garlleg a soda pobi.

Botrytis

Un arall o'r clefydau cryptogamig o blanhigion yw'r Botrytis cinerea, a elwir hefyd yn botrytis. Y tro hwn mae'n ffwng sy'n perthyn i'r genws Botryotinia o'r teulu Sclerotiniaceae. Yn benodol, y rhywogaeth sy'n achosi'r clefyd hwn yw'r Botryotinia fuckeliana. Mae'r ffwng hwn nid yn unig yn effeithio ar blanhigion, ond hefyd anifeiliaid a bacteria. Ydy wir, ei hoff letywr yw'r winwydden. 

Fel gyda'r rhan fwyaf o ffyngau, mae'r risg o haint yn cynyddu'n fawr pan fo'r amgylchedd yn boeth ac yn llaith. Gelwir botrytis hefyd yn llwydni llwyd, gan mai un o'i symptomau mwyaf trawiadol yw ymddangosiad math o bowdr llwydaidd ar y planhigyn.

Mae Botrytis yn glefyd ffwngaidd cyffredin iawn
Erthygl gysylltiedig:
Botrytis

Er ei bod yn wir bod botrytis yn glefyd eithaf syml i'w wahaniaethu, gall fod braidd yn anodd ei adnabod ar y dechrau. I'ch helpu chi i'w ganfod, fe welwn ni isod symptomau a achosir gan y ffwng Botryotinia fuckeliana

 • Dail sy'n troi'n frown ac yn cwympo i ffwrdd yn y pen draw
 • Arafodd twf cyffredinol y planhigyn yr effeithiwyd arno
 • Coesynnau mabwysiadu cyfansoddiad meddal neu bydru
 • Marwolaeth ac erthyliad blodau
 • Ffrwythau sy'n troi'n frown tywyll neu hyd yn oed yn ddu ac yn cwympo i ffwrdd yn y pen draw
 • Ymddangosiad y powdr llwydaidd nodweddiadol ar y ffrwythau, y dail a'r coesau

Mildew

Mildiu yw'r enw a roddir ar wahanol glefydau cryptogamig planhigion.

Mildiu yw'r enw a roddir ar wahanol glefydau cryptogamig planhigion. Maent i gyd yn cael eu hachosi gan öomysetau sy'n perthyn i'r teulu Peronosporeaceae. Ond beth yw öomysetau? Mae'r enw yn golygu "ffwng wy" ac maent yn y bôn yn grŵp o brotistiaid ffilamentaidd sy'n rhan o'r grŵp pseudofungi. Mae'r pseudofungi hyn yn fathau o fowldiau sy'n debyg iawn i wir ffyngau. Fodd bynnag, nid ydynt yn perthyn iddynt.

Mae afiechydon cryptogamig tebyg i lwydni yn cael eu lledaenu gan sborau. Maent fel arfer yn ymddangos yn ystod cyfnodau glawog a gyda thymheredd uchel, hynny yw, yn uwch na 25 gradd. Gyda'r amodau gorau posibl hyn, mae'r pla neu'r afiechyd hwn yn lledaenu'n gyflym iawn. Yr oomysetau sy'n achosi llwydni datblygant yn y ffrwythau, yn y coesau a thu fewn i ddail y planhigion.

Mae llwydni yn glefyd y gellir ei drin
Erthygl gysylltiedig:
Mildew

Sut allwn ni ganfod llwydni? Nodweddir y clefyd hwn gan ymddangosiad smotiau gwyrdd golau sy'n troi'n felynaidd neu hyd yn oed yn frown ar wyneb uchaf y dail. Yn lle hynny, mae math o fuzz llwydaidd fel arfer yn ymddangos ar yr ochr isaf. O ganlyniad, mae'r dail yn sychu ac yn cwympo oddi ar y planhigyn yn olaf. Mae'n bosibl y bydd coesynnau anlignified hefyd yn cael eu heffeithio. yn ffodus mae yna cynhyrchion i frwydro yn erbyn llwydni.

Ymhlith y clefydau llwydni, y mwyaf adnabyddus yw Plasmopara vitcola, sydd fel arfer yn ymosod ar y winwydden. Rhywogaethau cyffredin eraill yw peronospora farinosa, sy'n effeithio'n bennaf ar sbigoglys; yr P. manshurica, sy'n heintio ffa soia yn bennaf; ac eraill sy'n niweidio amrywiol lysiau fel tatws, tomatos, winwns, letys, ac ati. Yn unrhyw un o'r pethau hyn, mae cynnyrch cnwd yn cael ei leihau'n fawr.

llwydni powdrog

Dylid tynnu sylw at un arall o glefydau cryptogamig planhigion hefyd: llwydni powdrog, a elwir hefyd yn llwydni powdrog. Y tro hwn, y ffwng sy'n achosi'r patholeg yw'r Necator Uncinula. Wrth i'r afiechyd hwn fynd rhagddo, mae dail llysiau yr effeithir arnynt yn troi'n felyn ac yn y pen draw yn sychu. Fodd bynnag, y symptomau mwyaf nodweddiadol yw'r canlynol:

 • Gorchudd gwyn neu lwyd tebyg i ludw, sy'n gorchuddio'r dail.
 • Ymddangosiad smotiau gwyn sy'n edrych fel llwch.

Un o'r meysydd mwyaf tueddol o llwydni powdrog Mae'n ardal Môr y Canoldir. Yno, cyflawnir yr holl ofynion ar gyfer datblygiad gorau posibl y ffwng: Tymheredd isel, lleithder uchel, awyru gwael, hen aer, lefelau golau isel, a gormodedd o nitrogen. Mae'r holl ffactorau hyn yn hwyluso lledaeniad llwydni powdrog.

Ffwng llwydni powdrog
Erthygl gysylltiedig:
Llwydni powdrog

Cyn gynted ag y byddwn wedi canfod y symptomau cyntaf o llwydni powdrog, Rhaid tynnu dail sydd wedi'u heintio cyn gynted â phosibl. Yn ogystal, mae'n gyfleus iawn i wella awyru'r planhigyn a'r berllan yn gyffredinol. Ar gyfer hyn gallwn droi at docio'r llysiau a chael gwared ar rai planhigion, os bydd y dwysedd yn uchel. Os na fyddwn yn gweithredu, bydd y llwydni powdrog yn parhau i symud ymlaen. O ganlyniad, bydd tyfiant planhigion yn arafu a bydd y dail yn troi'n felyn ac yn marw.

O ran brwydro yn erbyn y ffwng hwn, mae yna nifer o driniaethau chwistrellu y gallwn wneud cais ar y dail. Maent fel a ganlyn:

 • Defnyddiwch hanner litr o laeth sgim am bob 8 litr o ddŵr. Mae'r driniaeth hon yn effeithiol iawn.
 • Gwanhau 75 mililitr o hydrogen perocsid mewn pum litr o ddŵr.
 • Sylffwr: Gallwn ei ddefnyddio mewn chwistrell dyfrllyd neu bowdr a roddir gyda meginau. Wrth gwrs, ni ddylid byth ei gymhwyso yn ystod y tymor blodeuo.

Mae'r rhain wedi bod yn ychydig o enghreifftiau o'r clefydau cryptogamig mwyaf adnabyddus o blanhigion. Mae llawer mwy a mae ei gydnabyddiaeth gyflym yn allweddol i allu achub y cnwd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.