Ystyr geiriau: Cica

Cyca chwyldro

La Cika (Cyca chwyldro) mae'n un o'r planhigion y gallem eu hystyried yn "ffosil byw". Roedd yn bodoli cyn i ddeinosoriaid ymddangos ac, mewn gwirionedd, credir iddynt ddechrau ar eu hesblygiad fwy na 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Esblygiad sydd, er gwaethaf yr amser sydd eisoes wedi mynd heibio, prin wedi ei newid llawer. Mae'r cyfan ohono wedi'i gynllunio i wrthsefyll gwahanol hinsoddau, yn boeth ac yn oer iawn, felly mae'n berffaith i'w gael ym mhob math o erddi, waeth beth yw'r tymereddau yn yr ardal.

A phe na bai hynny'n ddigonol, gall dyfu ym mhob math o bridd, gan gynnwys calchfaen. A, beth sydd hyd yn oed yn fwy diddorol: mae'n hawdd iawn, iawn i ofalu amdano. Os nad ydych yn fy nghredu, Cymerwch gip ar y canllaw hwn ar y Cica rydyn ni wedi'i baratoi ar eich cyfer chi.

Macro o cica

Mae bodau dynol yn hoffi'r cica, nid pawb wrth gwrs, ond mae nifer dda ohonyn nhw'n gwneud. Y prawf o hyn yw ei fod wedi dod yn boblogaidd iawn yn y byd i gyd yn ymarferol, ac eithrio yn y polion a'r anialwch, oherwydd er ei fod yn wladaidd iawn, ddim yn goddef tymereddau eithafol. Ond am y gweddill, mae'n addurno parciau a gerddi cyhoeddus a phreifat llawer o bobl. Pam? Wel, cyn ateb y cwestiwn hwnnw, gadewch inni weld yn gyntaf beth yw ei brif nodweddion.

Nodweddion y Cica

Gardd Cycas

Mae Cica yn blanhigyn sy'n hysbys yn wyddonol o'r enw Cycas revoluta, ond fe'i gelwir yn gyffredin Palmwydd Sago neu dim ond Cica 🙂. Mae'n perthyn i'r teulu botanegol Cicadaceae, ac mae'n frodorol i dde Japan. Mae ganddo goesyn silindrog wedi'i orchuddio â chreithiau a adawyd gan y dail wrth iddynt gwympo. Dail sydd gyda llaw yn pinnate, o liw gwyrdd dwys ar yr ochr uchaf, ac yn ysgafnach ar yr ochr isaf, hyd at 150cm o hyd a lledr (hynny yw, ychydig yn galed). Mae'n tyfu'n araf i gyfanswm uchder o 3m, ond wrth drin y tir, anaml y mae'n fwy na 2m.

A yw planhigyn dioecious, hynny yw, mae traed gwrywaidd a thraed benywaidd. Mae'r cyntaf yn allyrru pigyn ochrol a all gyrraedd 60cm o uchder; ar y llaw arall, mae gan yr olaf gonau crwn sy'n cynnwys y macrospores, sy'n sborau benywaidd.

Rhaid dweud hefyd ei fod gwenwynig iawn os yw unrhyw ran o'r planhigyn yn cael ei amlyncu, yn enwedig yr hadau gan eu bod yn cynnwys lefel uwch o cicasin, hynny yw, o'r tocsin. Gall symptomau gwenwyno amrywio o lid llidiog gastroberfeddol i fethiant yr afu. Am y rheswm hwn mae'n hynod bwysig osgoi ei roi mewn gerddi lle mae plant bach a / neu anifeiliaid anwes. Mae cŵn a chathod yn tueddu i'w anwybyddu, ond os nad ydych chi am ei fentro, gwell rhoi planhigyn arall.

Mae ganddo ddisgwyliad oes o Mlynedd 300.

A yw'r cica yn goeden palmwydd?

Egin newydd yn Cycas

Er gwaethaf ei ymddangosiad, nid yw'n goeden palmwydd. Mae'r cica, fel y dywedasom, yn perthyn i deulu'r cicadaceae; mae cledrau, ar y llaw arall, yn dod o deulu Arecaceae. Mae gan ein prif gymeriad darddiad llawer hŷn, a hefyd yn wahanol i goed palmwydd cynhyrchu sborau i atgynhyrchu.

Mae'n blanhigyn o deyrnas Gymnosperms (fel conwydd neu'r goeden Ginkgo), sef y cyntaf i breswylio'r blaned Ddaear tua 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Gofal Cica

Mae'r cica yn wladaidd ac yn addasadwy iawn, gan ei fod yn gallu ei gael mewn pot ac yn yr ardd. Dewch i ni weld pa ofal sydd ei angen arno mewn un lle neu'r llall:

Potiog

Cica mewn pot

Diolch i'w dwf araf a'i faint bach, gellir ei gadw mewn potiau i addurno, er enghraifft, y balconi, y teras neu'r cartref. Er mwyn ei gael yn berffaith, argymhellir gofalu amdano fel a ganlyn:

 • Lleoliad: bydd yn tyfu orau mewn haul uniongyrchol y tu allan, ond gall fod mewn lled-gysgod. Dan do mewn ystafell lachar iawn.
 • Dyfrhau: yn achlysurol, gan osgoi dwrlawn. Yn ddelfrydol, gadewch i'r swbstrad sychu'n llwyr cyn dyfrio eto.
 • Substratum: gyda draeniad da. Cymysgedd da fyddai rhannau cyfartal mawn du a pherlite.
 • Trawsblaniad: bob 2-3 blynedd, yn y gwanwyn, i bot 2-3cm ehangach.
 • Tanysgrifiwr: O'r gwanwyn i'r haf, fe'ch cynghorir i ffrwythloni gyda gwrtaith mwynol ar gyfer planhigion gwyrdd ynghyd â gwrtaith organig hylifol, fel guano. Talu unwaith gydag un ac ar ôl mis gydag un arall.
 • Tocio: Nid oes angen tocio, ond gellir tynnu dail sydd eisoes yn felyn a / neu'n frown.

Ar y llawr

Cycas revoluta

Os oes gennych ardd fach hyd yn oed, gall y cica edrych yn wych mewn unrhyw gornel, fel ger mynedfa'r tŷ. Gofalir amdano fel a ganlyn:

 • Lleoliad: Fe'ch cynghorir i'w blannu mewn ardal lle mae'n cael haul uniongyrchol.
 • Dyfrhau: Yn ystod y flwyddyn gyntaf a'r ail, dylid ei ddyfrio o leiaf unwaith yr wythnos. O'r trydydd, gan y bydd ei system wreiddiau eisoes wedi addasu i'r tir a'r amodau tyfu, gellir gosod y dyfrio ychydig rhwng, gan adael un bob 15 diwrnod.
 • Tir: nid yw'n feichus o ran y math o bridd.
 • Trawsblaniad: bydd yr amser i'w basio o'r pot i'r ddaear yn y gwanwyn, gan fynd ymlaen i wneud twll plannu o 50cm x 50cm. Gellir ei wneud hefyd yn yr haf os ydych chi'n byw mewn hinsawdd fwyn.
  Os ydych chi am ei symud o bridd i bot, rhaid i chi wneud pedair ffos 50-60cm o ddyfnder, a chyda laya (sy'n fath o rhaw syth), mae'n cael ei brisio nes i'r planhigyn ddod allan â'r bêl wreiddiau. Wedi hynny, caiff ei blannu mewn pot mawr - o leiaf 30cm mewn diamedr - gyda swbstrad hydraidd fel mawn du a pherlite mewn rhannau cyfartal. Yna, mae wedi'i leoli mewn ardal heulog ac wedi'i dyfrio.
 • Tanysgrifiwr: Nid yw'n angenrheidiol iawn, ond bydd yn tyfu'n llawer gwell a byddwn yn osgoi problemau os byddwn yn ei ffrwythloni o'r gwanwyn i ddechrau'r hydref, gyda'r un gwrteithwyr ag yn yr achos blaenorol (gwrtaith mwynol un mis, gwrtaith organig hylifol y nesaf).
 • Tocio: tynnwch ddail melyn a / neu frown.

P'un a yw mewn pot neu yn y ddaear, mae'n bwysig gwybod hynny mae'n gwrthsefyll rhew i lawr i -11ºC a thymheredd mor uchel â 42ºC.

Atgynhyrchu'r Cica

Ffrwythau Cycas

Mae Cica yn blanhigyn sydd, oherwydd ei dyfiant araf, fel arfer yn atgynhyrchu mwy gan sugnwyr, er y gall hadau ei wneud hefyd. Gadewch inni wybod sut i symud ymlaen ym mhob achos:

Gan hijuelos

Yn y gwanwyn, mae'r sugnwyr sy'n dod allan o waelod y fam-blanhigyn yn cael eu torri â chyllell heb lif, ac mae sylfaen ein Cicas yn y dyfodol wedi'i thrwytho â hormonau gwreiddio hylif. Yn ddiweddarach, bydd yn cael eu gadael i'w plannu mewn potiau unigol gyda swbstrad sydd â draeniad da (fel mawn du a pherlite mewn rhannau cyfartal, neu amnewid perlite yn lle tywod afon), a dŵr.

Yn olaf, cânt eu rhoi mewn ardal sydd wedi'i gwarchod rhag haul uniongyrchol ac sy'n cael dyfrio hael. Pwysig: atal y swbstrad rhag sychu'n llwyr a mynd yn ddwrlawn. Gall gormod neu rhy ychydig o ddŵr beryglu'r ifanc.

Gan hadau

Rhaid cyflwyno'r hadau mewn gwydraid o ddŵr am ddau ddiwrnod, gan ei adnewyddu bob 24 awr. Yna mae pot wedi'i lenwi â rhannau cyfartal perlite a vermiculite, wedi'i ddyfrio, a mae'r hadau'n cael eu hau nes eu bod nhw wedi'u hanner claddu fwy neu lai.

Bydd yn egino mewn 2-6 fis, gan gadw'r swbstrad yn llaith bob amser. Mae ganddyn nhw egino afreolaidd iawn. Ond os byddwch chi'n eu cadw ger ffynhonnell wres, ar dymheredd o 20-25ºC, byddant yn egino yn gynharach na'r disgwyl.

Plâu a chlefydau Cica

Craith sâl

Yn gyffredinol, mae Cica yn gallu gwrthsefyll plâu a chlefydau, ond gall camgymeriad wrth ei drin niweidio'n ddifrifol.

Plâu

Y pla a all effeithio arnoch chi yw'r mealybugs. Mae'r pryfed hyn wrth eu bodd â hinsawdd boeth a sych yr haf, felly os yw'r planhigyn yn dangos unrhyw arwyddion o wendid, byddant yn achub ar y cyfle i yfed ei sudd.

Fel y gwelir gyda'r llygad noeth, gellir ei dynnu gyda swab cotwm wedi'i drochi mewn sebon a dŵr, neu hyd yn oed gyda'r un lliain. Ond os oes llawer, rwy'n argymell defnyddio pryfleiddiad cemegol fel Chlorpyrifos.

Clefydau

Os ydym yn siarad am afiechydon, yr un a allai effeithio arnoch chi fyddai rhai o'r ffwngaidd (gan ffyngau). Mae ffyngau yn ymddangos os oes gormod o leithder, gan niweidio'r gwreiddiau. Maen nhw'n anodd eu trin, felly mae'n bwysig peidio â gorwneud y risgiau, a gwneud triniaethau ataliol yn ystod y gwanwyn ac yn cwympo gyda sylffwr neu gopr.

Problemau eraill y Cica

Yn ogystal â mealybugs a ffyngau, gallwch hefyd gael problemau eraill, ond mae cysylltiad agosach rhwng y rhain â'r amodau tyfu:

 • Dail gyda smotiau melyn bach a chynghorion sych: diffyg potasiwm. Ffrwythloni gyda gwrtaith sy'n gyfoethog yn y mwyn hwn.
 • Dail isaf melyn: gormod o ddŵr neu gompost. Atal y dyfrhau a'r tanysgrifiwr am 15-20 diwrnod.
 • Dail sy'n colli lliw nes eu bod yn sych: Gall fod am wahanol resymau, megis tymereddau rhy isel, lleoliad amhriodol neu ddŵr gormodol. Yn dibynnu ar yr achos, bydd angen bwrw ymlaen mewn un ffordd neu'r llall. Er enghraifft, os yw'n oer, rwy'n eich cynghori i'w lapio â blanced thermol; os yw o ganlyniad i leoliad anghywir, os yn bosibl ei newid; ac os yw o ganlyniad i ddŵr gormodol, atal dyfrio am bythefnos.
 • Dail sy'n troi'n hyll dros nos: Mae hyn fel arfer yn digwydd os ydym yn ei brynu mewn meithrinfa lle cawsant ef mewn ardal a ddiogelir rhag haul uniongyrchol, ac rydym yn ei basio'n uniongyrchol i ardal heulog iawn. Yn yr achos hwn, rhaid ei roi mewn man lled-gysgodol, ac yn raddol ymgyfarwyddo â golau haul uniongyrchol (20 munud yr wythnos, 40 munud y nesaf, ac ati).

Gwallgofrwydd y Cica

A hyd yn hyn yr arbennig Cica. Oeddech chi'n ei hoffi?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

33 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Edward G.S. meddai

  Diolch! Erthygl ardderchog !!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Rydym yn falch eich bod wedi ei hoffi, Eduardo 🙂

 2.   Frank nosomi huaycho blodau meddai

  Mae'r holl wybodaeth hon wedi bod yn gyfoethog iawn ar gyfer tyfu'r rhywogaeth hardd hon yn well, diolch am y wybodaeth fanwl.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch.

 3.   Francisco Cortez meddai

  Helo cyfarchion, mae eich adroddiad neu wybodaeth yn ddiddorol iawn, mae gen i gledr sydd tua deugain mlwydd oed fwy neu lai ac mae'r pigyn newydd ddod allan ond fel arfer ar ba oedran maen nhw'n egino neu a oes ffordd i'w gwneud nhw'n egino'n gynt? Diolch

  ar ba oedran y daw'r pigyn gwrywaidd allan

  Ac ar ôl iddo ddod allan, beth mae'n mynd ymlaen i sychu, a yw'n cwympo i ffwrdd ar ei ben ei hun? neu a oes rhaid ei dynnu â chyllell?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Francisco.
   Mae'r cyca yn dechrau blodeuo gyda 10-15 mlynedd, ond mae'n cymryd mwy o amser os yw'r hinsawdd yn dymherus-oer, os yw'n cael ei ddyfrio'n ormodol neu os nad yw'n cael ei ffrwythloni'n rheolaidd.

   Mae'n blanhigyn esgobaethol, hynny yw, mae yna sbesimenau gwrywaidd a benywaidd. Hyd nes iddo flodeuo mae'n anodd gwybod ei ryw ac felly pa fath o flodau fydd ganddo. Beth bynnag, unwaith y byddwch chi'n ei wneud, mae'n hawdd: os yw'n wrywaidd, bydd siâp tiwbaidd ar ei inflorescence (grŵp o flodau), ond os yw'n fenywaidd bydd yn fwy crwn a chryno.

   Pan fydd yn sychu, gellir ei adael. Nid oes angen torri'r blodau, er y gallwch ei wneud i wneud i'r planhigyn edrych yn fwy prydferth.

   Gyda llaw, manylyn. Nid coed palmwydd mo Cycas. Maent yn edrych yn debyg iawn, ond mae cledrau yn blanhigion angiosperm, hynny yw, maent yn cynhyrchu blodau a ffrwythau disglair sy'n amddiffyn yr hadau, tra bod Cycas yn angiospermau, hynny yw, planhigion nad oes ganddynt flodau disglair ac sy'n amddiffyn eu hadau. Mae gennych chi fwy o wybodaeth yma.

   Cyfarchion!

 4.   Jessenia Guerra meddai

  Cofion cynnes, hoffwn ichi egluro cwestiwn ynghylch fy Cyca, mae gen i 2 Cycas am oddeutu 6 blynedd, maen nhw wedi'u plannu ar lawr yr ardd o dan yr haul dwys, (yn fy ninas mae'r tymereddau'n amrywio o 36 i 38 gradd islaw'r cysgod), roeddent wedi bod yn tyfu'n gyflym ac ers sawl mis rwyf wedi sylwi nad oes unrhyw ddail newydd wedi dod allan, ond bod goblygiadau'r hyn yr oeddwn i'n meddwl fyddai'n ddail newydd yn amlwg ond maen nhw'n syfrdanu tua 10cm ac yna maen nhw'n troi atynt brown, ac mae sawl haen o'r rhain eisoes, ddyddiau yn ôl, roeddwn i'n meddwl y byddai gen i ddail newydd ac mae'n ymddangos mai dim ond un egin nad oedd yn gorffen tyfu chwaith, gofynnaf; a oes rhywbeth o'i le ar fy Cycas? na fydd dail newydd mwyach? Diolch ymlaen llaw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Jessenia
   Mae'n rhyfedd beth rydych chi'n rhoi sylwadau arno, oherwydd gyda chwe blynedd dylent eisoes fod yn fwy nag addasu i'w lleoliad.

   Wrth ddyfrio, a yw'r dŵr erioed wedi'i gyfeirio i ganol y cicas? Gallai hyn esbonio nad yw'r dail newydd yn gorffen yn dda neu eu bod hyd yn oed yn llosgi cyn eu hamser.

   Ni ellir diystyru ymosodiad gan fealybugs cotwm chwaith. Felly, rwy'n argymell eu trin â phryfleiddiad gwrth-mealybug, chwistrellu'r planhigyn cyfan a dyfrio hefyd, yn gydwybodol, rhag ofn bod gennych fealybugs neu wyau yn y gwreiddiau.

   Cyfarchion.

 5.   Adelaida meddai

  Helo! Rwyf wedi cael golosg ers 10 mlynedd sydd wedi tyfu llawer a phob gwanwyn daeth blaguryn allan yn y canol uchaf. Eleni ymddangosodd dau achos yn lle un ac nid wyf yn gwybod beth i'w wneud? Mae'n rhannu? Neu ydw i'n gwneud dim? A fyddech chi'n fy arwain os gwelwch yn dda?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Adelaide.
   Na, does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth. Mae'r cica yn tueddu i dynnu dau egin, a fydd yn ddiweddarach yn ddau goes yn tyfu o'r un brif gefnffordd. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd pan fydd y planhigyn yn teimlo'n gyffyrddus ... a phan fydd ychydig flynyddoedd oed.

   Felly llongyfarchiadau 🙂

   Cyfarchion!

 6.   Felipe meddai

  Gwybodaeth ragorol a chyflawn iawn.

  DIOLCH !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch am eich geiriau, Felipe 🙂

 7.   herbert meddai

  Diolch yn fawr, gwybodaeth ragorol i ofalu am fy cica yn well. Mae gen i un cwestiwn ar ôl: os ydw i eisiau trawsblannu fy cica 4 oed, pa mor fawr ddylai'r pot fod?
  Diolch ymlaen llaw.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Heriberto.

   Rydym yn falch o wybod eich bod wedi ei hoffi.
   O ran eich cwestiwn, bydd yn dibynnu ar faint eich craith. Yn gyffredinol, argymhellir bod y pot newydd tua 5-7 centimetr yn ehangach ac yn ddyfnach.

   Cyfarchion!

 8.   salvador meddai

  Helo, mae gen i cica benywaidd tua 18 oed. ac am oddeutu tair blynedd daeth y cwpan allan ac nid yw'n gwneud dail, dim ond hadau sydd ganddo, nid wyf yn gwybod a ddylwn ei adael felly a gweld a yw'n cymryd dail neu i'r gwrthwyneb cymerwch y cwpan.
  Rwy'n aros am eich ateb, diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Salvador.

   Mae'n arferol nad yw'r cica yn tynnu dail bob blwyddyn, peidiwch â phoeni.
   Nid wyf yn argymell tynnu dail gwyrdd o'ch planhigyn, oherwydd byddai'n gwanhau llawer (meddyliwch fod angen ei ddail arno i berfformio ffotosynthesis ac, felly, i fyw).

   Os oes gennych gwestiynau, dywedwch wrthym.

   Cyfarchion.

   1.    Theresa Rock meddai

    Prynhawn da,
    Mae gen i gyca hardd 30 oed gyda llawer o bobl ifanc rydw i'n eu cymryd ganddi oherwydd mae gormod, ond mae gen i broblem.
    Mae'r planhigyn wedi cyrraedd a rhagori ar y wal 1.9 m gyda'r cymydog ac yn cwyno ei fod yn tynnu ei olygfa i ffwrdd (rydyn ni o flaen y môr).
    Beth alla i ei wneud?
    A oes unrhyw ffordd i'w leihau?

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Teresa.

     Os ydych chi'n bwriadu tocio'r brif gefnffordd ac aros iddi dynnu egin ... yn anffodus nid yw'n bosibl. Hynny yw, gellir ei docio, ond nid yw'r cyca yn cymryd canghennau ochr fel 'na er ei fwyn ei hun. Yn naturiol, mae'n cymryd blynyddoedd lawer i'w cael allan, a dyna pryd mae'n gwneud. Yng ngardd fotaneg y dref lle rwy'n byw mae yna lawer bron i gan mlwydd oed, ac nid oes ganddyn nhw, er enghraifft.

     Un opsiwn fyddai ei blannu yn rhywle arall. Yn ffodus, nid yw'r cyca yn blanhigyn hynod o dyner gyda thrawsblaniadau. Wrth gwrs, mae'r amser gorau ar ddiwedd y gaeaf, ac mae'n rhaid ei gymryd â gwreiddiau, y gorau yw'r gorau.

     Os na fyddwch am gael gwared arno, yna ni wn a fydd yn opsiwn aros iddo gael gwared ar sugnwyr eto, ac yna torri'r brif gefnffordd ... Ond yn y tymor hir byddai'r broblem hon yn codi eto.

     Mae bob amser yr opsiwn o roi mab iddo weld pa mor hyfryd a gwerth chweil yw gofalu am blanhigyn 😉

     Cyfarchion!

 9.   Andrea meddai

  Helo ac os yw dail y planhigyn wedi pylu, maen nhw'n cael eu rhyddhau o'r coesyn fel petai'n ddant llaeth, sy'n rhydd ond nad yw'n dod i ffwrdd a'r canol, lle mae'r dail newydd yn cael eu geni wrth flaenau drain. . Fel system amddiffyn dwi'n meddwl. Diolch

 10.   Harry meddai

  Helo! Mae gen i ferch am 7 mlynedd yn yr ardd. Fe'i plannir mewn pot gwaith maen o oddeutu 0.9 × 0.9 x0.3 wrth ymyl dau gacti. Mae wedi'i gogwyddo i'r gorllewin gyda golau haul uniongyrchol trwy'r prynhawn. Pan bûm yn ei blannu, rhoddais fawn arno ac mae'r pridd wedi'i orchuddio â rhwyll gwrth-laswellt a cherrig mân ar ei ben. Y gwir yw bod y dail yn sychu bob haf, am 3 neu 4 blynedd, ac yna yn yr hydref maen nhw'n dod allan eto ar y brig ond wrth gwrs yn y diwedd, dim ond rhai'r flwyddyn ddiwethaf sydd ganddo ac yn yr haf mae'n werth eu gweld . Y flwyddyn gyntaf a'i pasiodd, cafodd fealybug. Wrth i mi weld ei fod yn sychu, cynyddodd y dyfrio (nawr dwi'n gwybod ei fod wedi'i wneud yn wael) ac fel y diwrnod wedyn roedd y dail yn sychach. Ar hyn o bryd mae'r dail bron yn sych. Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i mi i'w adfer a'i gadw'n wyrdd yn yr haf? Diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Enrique.

   Ydy hi yn y pot hwnnw ar ei phen ei hun neu gyda'r cacti? Os yw hi ar ei phen ei hun, nid oes ganddi le; ond os, i'r gwrthwyneb, mae cacti hefyd, efallai y bydd angen mwy o le arnoch chi.

   Un peth arall, a ydych chi'n ei dalu fel arfer? Gan ei fod yno, mae'r ddaear yn rhedeg allan o faetholion wrth i'r planhigyn eu hamsugno. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig ei dalu yn y gwanwyn a'r haf, gyda guano er enghraifft, gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecynnu.

   Beth bynnag, a rhag ofn, ni fyddai'n anghywir rhoi triniaeth iddo sebon potasiwm. Mae'n bryfleiddiad naturiol sy'n cael ei ddefnyddio i frwydro yn erbyn plâu, gan gynnwys mealybugs.

   Cyfarchion.

   1.    Harry meddai

    Helo Monica. Mae gyda'r cacti ond maent wedi'u gwahanu'n dda, rwy'n credu nad oes ganddo ddiffyg lle.
    Ei ffrwythloni, rwy'n ychwanegu gwrtaith cyffredinol i'r dŵr o bryd i'w gilydd, ond nid yn rheolaidd.
    Efallai bod y mealybugs yn dal i fod o gwmpas nawr, er bod gan rai o'r dail, er eu bod bron yn sych, rai smotiau brown.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo, Enrique.

     Ac un peth, ydy cacti yn fach (fel llaw agored) neu ydyn nhw'n fawr? Rwy'n dweud wrthych amdano oherwydd os ydyn nhw, er enghraifft, yn un o'r colofnau hynny, ac yn fawr, fe ddaw amser pan fydd y graith yn "mynd ar y ffordd" fel petai. Neu efallai mai'r cica sy'n cael ei drafferthu gan gacti.

     Os yw'r dail yn dechrau bod yn sych, a chan ei fod wedi cael mealybugs o'r blaen, rwy'n cael yr argraff ei fod yn ôl ar y gwreiddiau. Rwy'n argymell prynu pryfleiddiad gwrth-mealybug, neu hyn er enghraifft, y gallaf ddweud wrthych ei fod yn effeithiol iawn.

     Cyfarchion!

 11.   espeicueta jose meddai

  Gwybodaeth dda iawn diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch Jose.

 12.   Leticia Mendoza Molina meddai

  Helo, mae gen i un o'r planhigyn hardd hwn ond mae gen i broblem gydag Eya, nid yw'n datblygu'n dda, maen nhw'n credu ei ddail ychydig, mewn amser byr mae'r tomenni yn troi'n felyn ac felly maen nhw i gyd yn sychu ac yn iach, dwi'n rhoi llysiau daear arno ac mae'n ymateb i mi. Mae rhai newydd yn dod allan, mae'n dod yn brydferth, ond mae'r un peth yn digwydd, gallwch chi fy helpu, nid wyf am ei golli, os gwelwch yn dda

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Leticia.

   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Mae'n bwysig dyfrio ychydig, gan ei fod yn blanhigyn sy'n gwrthsefyll sychder yn llawer gwell na lleithder gormodol.

   Os yw mewn pot, mae'n bwysig plannu un mwy bob 3 neu 4 blynedd, oherwydd dros amser mae'n rhedeg allan o'r gofod. Yn ogystal, os oes gennych blât oddi tano, mae'n rhaid i chi gael gwared ar y dŵr sy'n cronni ynddo ar ôl pob dyfrio.

   Cyfarchion.

 13.   louis borrego meddai

  Gwybodaeth ragorol, diolch yn fawr iawn! Mae gen i Cica mewn pot, rwy'n ei weld ychydig i lawr, rydw i eisoes wedi tynnu'r lleithder gormodol trwy ychwanegu pridd afon sych, rwy'n gobeithio ei fod yn gwella oherwydd rwy'n ei hoffi'n fawr.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi Luis.

   Diolch am eich geiriau. Gobeithio y bydd eich cica yn gwella.

   Cyfarchion!

 14.   Jose meddai

  Prynhawn da, fy enw i yw Jose a dwi newydd ddarllen dy erthygl, mae gen i cica dwi wedi trawsblannu eleni ac mae'n ymddangos nad ydw i wedi gwneud yn dda iawn achos mae'r dail o un flwyddyn i'r llall yn troi'n felyn er ei fod dechrau rhoi dail newydd allan gobeithio y bydd yn gwella.
  Rwy'n credu bod eich erthygl yn eithaf cryno ac wedi'i hesbonio'n dda. Tan y tro nesaf

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Jose.
   Os rhowch ddail newydd allan a'u bod yn wyrdd, mae hynny'n arwydd da iawn.
   Rhowch amser iddo, ac os gwelwch nad yw'n mynd yn dda, ysgrifennwch atom eto os dymunwch a byddwn yn eich helpu.
   A cyfarch.

 15.   juan jose colavida meddai

  juanjose_colavida@hotmail.es.Mae gen i cica revolute a 20 mlynedd yn ol nes i ei phlannu.Bob dwy flynedd roedd canghennau yn blaguro ac yn torri'r hen rai i'w wneud (yn fy marn i) yn fwy prydferth.Ac eleni mae pîn-afal wedi tyfu yn y canol a wn i ddim sut bydd yn dod i ben. Dwi'n aros am ychydig o newyddion.Diolch.Gyda llaw eleni does dim canghennau wedi bod.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Juan Jose.
   O'r hyn a ddywedwch, mae eich cica eisoes wedi blodeuo. Llongyfarchiadau.
   Nid oes angen i chi gymryd unrhyw beth oddi arno; pan fydd y blodau'n gwywo, byddant yn cwympo.
   A cyfarch.