Y delltau pren gorau

Mae delltau pren yn optimaidd ar gyfer cael lleoedd wedi'u rhannu

Delltwaith pren yw'r rhai sydd â nodweddion unigryw, yn enwedig yn yr ymddangosiad y mae'n ei roi i'ch gardd. Gallwch ddod o hyd i lawer o fodelau ar y farchnad, fel rhai naturiol neu rai arlliw. Gall y mwyafrif ohonyn nhw roi ymddangosiad esthetig iawn i gartref neu ffasâd oherwydd gallwch chi hefyd ychwanegu lliwiau sy'n cyfuno â'r blodau yn yr ardd.

Felly os oes angen un arnoch chi ond ddim yn siŵr pa un i'w ddewis, Isod, byddwn yn cynnig llawer o awgrymiadau i chi i'w gwneud hi'n llawer haws i chi ddod o hyd i'r model mwyaf priodol i chi.

Uchaf 1 - Y dellt bren orau

Pros

 • Mae'r pren yn cael ei drin at ddefnydd allanol, ac mae hefyd yn gwrthsefyll lleithder.
 • Mae wedi ei wneud o bren naturiol, pinwydd.
 • Mae'n mesur 228 x 46 x 2,2cm, felly gallwch chi roi sawl planhigyn neu bot.
 • Mae'n hawdd ei osod.

Contras

 • Ni argymhellir paentio gan ei fod wedi'i farneisio.
 • Nid yw'n cynnwys pecyn gosod.

Delltwaith pren gorau

Rydyn ni'n mynd i weld pa rai yw'r delltau pren gorau ar y farchnad a pha rai yw'r rhai sy'n fwyaf addas i chi a'ch anghenion.

Faura 60 X 180 cm - Dellt Pren Estynadwy

Dellt pren syml a hawdd ei osod yw hwn y gallwch wahanu gwahanol rannau o'ch gardd neu du mewn eich tŷ. Mae'n mesur 60 x 180 centimetr, felly mae'n ddelfrydol rhoi planhigion dringo bach er enghraifft.

Gardd202 Uchder 1m x Lled 2m. Dellt gwiail estynedig

Os ydych chi'n chwilio am ddellt pren naturiol, rydyn ni'n argymell yr un gwiail hwn. Mae'n mesur 1 x 2 fetr, a gallwch ei gael yn llorweddol ac yn fertigol. Ewch ymlaen a gadewch i'ch rhosod dringo dyfu ynddo, byddwch yn sicr o gael effaith odidog!

intermas 170221 Dellt Pren, Brown, 25x2x100 cm

Dellt bren braf, sy'n cynnwys y pecyn gosod fel nad oes raid i chi boeni am beth. Gellir ei ymestyn hyd at 2 fetr, ac mae'n berffaith ar gyfer gwahanu ardaloedd, neu roi planhigion.

Plannwr Trellis Pren Solet Outsunny

2 x 1: plannwr gyda dellt oddi tano i wneud gwell defnydd o ofod. Ni fu erioed mor hawdd cael planhigion dringo, gan mai prin y mae'n cymryd lle. Mae'r dimensiynau yn 85cm o uchder x 68 o led. Ydych chi ei eisiau? Yna peidiwch ag oedi cyn ei brynu.

PANEL CEILIO Suinga yn syth 90 × 180 CM

Wrth chwilio am breifatrwydd ar y teras neu yn y patio, neu hyd yn oed y tu mewn i'r tŷ, mae'n ddiddorol iawn rhoi panel dellt. Gyda'r model hwn gallwch ddewis rhoi planhigion dringo, neu hongian potiau. Gan ei fod yn mesur 90cm x 180cm, mae gennych chi ddigon o le i roi beth bynnag rydych chi ei eisiau.

Canllaw prynu ar gyfer dellt pren

Mae'r dellt pren yn ddelfrydol ar gyfer rhoi planhigion

Os nad ydych yn siŵr pa un yw'r dellt bren orau i chi, isod byddwn yn cynnig llawer o awgrymiadau i chi i'w gwneud hi'n llawer haws i chi ddewis:

Dellt pren ar gyfer y tu mewn neu'r tu allan?

Y dyddiau hyn mae'n bosibl dod o hyd i delltau a all fod y tu fewn a'r tu allan, ond rydyn ni'n mynd i weld eu gwahaniaethau yn fanwl:

Delltwaith pren ar gyfer y tu mewn

Maent yn berffaith i'w defnyddio fel rhannwr ystafell ac felly mae ganddynt gornel o'r tŷ yn fwy ynysig i allu gwylio'r teledu, gwahodd rhywun neu weithio gyda mwy o ganolbwyntio. Gallwch ddewis y model sy'n gweddu orau i gytgord eich cartref neu'ch chwaeth bersonol. Mantais y modelau hyn yw y gellir eu paentio i addurno ac addasu i weddill cynllun lliw y cartref neu'r planhigion rydych chi'n mynd i'w gosod ynddo.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n mynd i'w ddefnyddio fel ei fod yn fodd i gynyddu'r gofod yn optegol, y rhai gorau i osod dellt wedi'i baentio mewn lliw tywyll ar y wal rydych chi am ei wneud yn ddyfnach. Cofiwch hynny ni ddylech ddefnyddio elfennau â lliwiau ysgafn os mai'ch nod yw dyfnhau'r ystafell. Fel rheol, mae'r rhai mewnol yn cael eu gweithio mwy am eu swyddogaeth addurniadol ond nid oes angen cymaint o ofal arnynt i gadw'r pren mewn cyflwr da. Ni ddylech eu rhoi mewn man llaith fel yn yr ystafell ymolchi neu'r gegin.

Dellt pren ar gyfer y tu allan

Maent yn amlach mewn gerddi a balconïau wedi'u tirlunio. Maent yn gorchuddio'r golau i blanhigion sydd angen llai o haul neu i arwain planhigion dringo. Mae delltau gyda gerddi fertigol artiffisial y gellir eu defnyddio ar gyfer addurno.

Wrth gwrs, mae'n bwysig eu bod yn cael eu trin fel y gallant wrthsefyll y tywydd (glaw, haul, rhew, ac ati). Pe na baent, ni fyddai unrhyw beth yn digwydd oherwydd gallech eu trin eich hun ag olew pren o leiaf unwaith y flwyddyn.

Defnyddio delltwaith pren

Mae delltau pren nid yn unig yn addurno gerddi, ond mae ganddynt hefyd sawl defnydd fel y canlynol:

 • Ennill preifatrwydd: mae'r delltau pren wedi dod yn elfen berffaith i allu gwahanu sawl gardd o dai teras. Maent hefyd yn gwahanu rhai balconïau a lleoedd eraill. Mewn llawer o fwytai neu gaffis maen nhw'n defnyddio delltau pren i wahanu a chreu awyrgylch clyd a mwy addurnol. Gellir eu defnyddio hefyd ar ffenestri cartref i gyflawni effaith Arabeg unigryw gyda delltwaith pren patrwm seren.
 • Addurn: Fel yr ydym wedi crybwyll o'r blaen, mae'r delltau yn helpu'r planhigion dringo i allu cael canllaw. Gellir ei ddefnyddio hefyd i addurno wal wen unffurf mewn ffordd fwy gwreiddiol neu gyfuno â blodau. Gallwch wneud addurniad mwy darbodus trwy baentio'r delltau pren gyda phaent ecolegol. Os ydych chi'n dda am addurno, bydd eich gardd yn destun cenfigen at yr holl gymdogion.
 • Gwahanydd gofod: ar wahân i ennill preifatrwydd, mae hefyd yn gwahanu lleoedd yn yr un tŷ. Er enghraifft, os oes gennych chi ystafell lofft fawr gallwch chi gynhyrchu sawl lle fel rhan ar gyfer yr ystafell fwyta ac un arall lle mae'r soffa a'r teledu. Gellir ei ddefnyddio hefyd i sicrhau mwy o dryloywder na sgrin neu debyg. Mae'r dellt pren yn helpu i ddal i fanteisio ar olau'r haul ac yn rhoi cyffyrddiad addurniadol unigryw.
 • Canllaw Planhigion Dringo: mae delltau yn angenrheidiol er mwyn i ddringo planhigion dyfu'n iawn. Mae yna rai planhigion sy'n tyfu'n afreolus ac mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o newid y lle, clymu'r coesau a thocio i siapio'r planhigyn.
 • Diogelwch ar derasau ac atigau: mae'n well rhoi dellt na balconi o reiliau metel neu wydr. Fe'i gosodir fel arfer ar ben rhan o'r wal goncrit i roi canlyniadau mwy diogel i dai lle mae plant. Mae hefyd yn darparu mwy o breifatrwydd pe bai'r balconi wrth ymyl cymdogion eraill. Gallwch chi fanteisio ar y dellt i osod planhigyn dringo a byddwch yn atgyfnerthu effaith bersonoli'r balconi a'r elfen ddiogelwch yn llawer mwy.
 • Cyflawni dyfnder yn y gofod: Fe'i defnyddir i addurno dan do a rhoi dyfnder trwy orchuddio rhywfaint o ddodrefn. Gall fod â lliwiau tywyll ac mae'n helpu i ehangu'r gofod yn optegol.
 • Hidlo golau haul: Diolch i'w strwythur, gellir ei ddefnyddio i feddalu a gwanhau mynychder golau haul. Gall wasanaethu'n fwy effeithlon na llen yn dibynnu ar ble rydych chi'n ei osod.

Maint?

Hyn bydd yn dibynnu llawer ar ble rydych chi am ei roi, a'r defnydd rydych chi'n mynd i'w roi iddo. Er enghraifft, os ydych chi am ei gael mewn gardd a rhoi planhigion dringo, bydd angen un arnoch chi sydd o leiaf 1,5 metr o hyd iddo dyfu.

I'r gwrthwyneb, os ydych chi am iddo wahanu lleoedd yn unig, gydag un llai, neu gyda phanel dellt, byddwch yn sicr o gyflawni'r effaith rydych chi ei eisiau.

Pris?

Pris dellt pren bydd yn amrywio yn dibynnu ar ddimensiynau'r un peth a'r deunydd. Po fwyaf ydyw, y mwyaf drud fydd hi. Yn ogystal, mae'n bwysig eich bod chi'n cymharu sawl model, o brisiau gwahanol, oherwydd fel hyn gallwch chi ddod o hyd i'r un sy'n gweddu i'r hyn sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd.

Prif nodweddion delltwaith pren

Gallwn ddod o hyd i'r farchnad nifer o fathau o ddellt pren sy'n mynd o rai naturiol i rai lliw yw'r rhai sydd mewn ystod eang o liwiau fel Mae'n las neu goch sy'n gyffyrddiad arbennig o addurn i'ch gardd. Pan fyddwch chi'n prynu'r delltau pren maen nhw'n dod â thriniaeth yn erbyn ffyngau a phryfed sy'n arbenigo ar gyfer plâu a chlefydau'r lleoedd hyn. Yn dibynnu ar yr ardal lle rydych chi'n byw, efallai y bydd angen triniaeth hanfodol arnoch i allu ymestyn y bywyd defnyddiol gan fod pren yn ddeunydd byw a gall lleithder a'r haul effeithio arno dros amser.

Cadwch mewn cof bod delltau pren fel arfer yn rhatach na gwiail, metel neu PVC. Yn ogystal, mae'r apêl wladaidd a gwreiddiol yn fwy creadigol na'r modelau eraill. Mae yna delltau pren sydd â ffrâm ac eraill nad oes ganddyn nhw. Mae'r rhai nad oes ganddo ef yn fwy cyfarwydd i gynnal yn erbyn y wal a gwasanaethu fel cefnogaeth ar gyfer dringo planhigion. Siawns eich bod erioed wedi ymweld â gardd sydd â'r math hwn o ddellt lle mae gan blanhigion dringo fath o ganllaw lle gallant baratoi. Maent hefyd yn cefnogi ar arwynebau eraill fel ffens neu reiliau.

Mae louvers wedi'u fframio yn dda ar gyfer ffensys a ffenestri gan mai nhw yw'r cryfaf.

Ble i brynu?

Mae dellt pren yn ddelfrydol ar gyfer gerddi

Gallwch gael eich dellt pren yn y lleoedd hyn:

Amazon

Yn Amazon fe welwch amrywiaeth eang o delltau pren am brisiau a meintiau gwahanol. Gallwch chi gael yr un sydd ei angen arnoch yn hawdd iawn, ers hynny gan fod gan brynwyr yr opsiwn o adael eu gwerthusiadau, trwy eu darllen byddwch yn gwybod a yw'r un yr ydych yn ei hoffi yn ddiddorol iawn neu os yw'n well dod o hyd i un arall.

Bricomart

Yn Bricomart maent yn gwerthu delltau pren am brisiau cystadleuol. Gallwch hidlo yn ôl brand neu bris, a gweld y rhai a ddewiswyd. Ni fydd cael dellt da o'r fasnach hon yn costio llawer i chi. Yn fwy na hynny, rhag ofn bod gennych yr opsiwn i gysylltu â nhw.

bricodepot

Yn Bricodepot gallwch ddod o hyd i sawl model o ddelltau pren: estynadwy, siâp telyn, syth, ac ati. Os ydych chi eisiau un, mae'n rhaid i chi ei ychwanegu at y fasged a dewis a ydych chi am iddi gael ei hanfon i'ch cartref, neu os ydych chi'n ei chodi yn y siop.

Ikea

Yn Ikea maent yn gwerthu delltau pren ar gyfer y tu mewn a'r tu allan. Mae'r prisiau'n amrywio yn dibynnu ar ddimensiynau'r cynnyrch, ond yn gyffredinol maent yn ddiddorol iawn. Os ydych chi eisiau un, mae gennych yr opsiwn o'i brynu ar-lein neu ymweld ag un o'i siopau corfforol.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin fe welwch wahanol delltau pren, o liwiau, siapiau a phrisiau amrywiol iawn. Heb os, mae'r modelau y mae'n eu cynnig yn ddiddorol eu cael ar deras. Yn yr un modd, gallwch chi benderfynu a ydych chi'n ei brynu o'r wefan, neu yn y siop.

Gobeithio eich bod wedi gallu dod o hyd i'r dellt pren sy'n gweddu orau i'ch anghenion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.