Cysgod coed

Coeden gysgod yw'r Fagus sylvatica

Delwedd - Flickr / FD Richards // Fagus sylvatica »Pendula»

Wrth ddylunio gardd, mae'n gyffredin ystyried cael un neu fwy cysgodi coed, naill ai fel gwrych neu fel sbesimen ynysig. Er bod yna lawer sydd unwaith yn oedolion yn rhoi cysgod da, mae'n bwysig dewis yr un rydyn ni'n ei hoffi fwyaf, wrth gwrs, ond hefyd yr un sydd yn gweddu orau i'n hinsawdd. Fel hyn byddwn yn osgoi gwastraffu arian ac amser, a byddwn yn gallu mwynhau ein gardd hyd yn oed yn fwy.

Dyna pam rydyn ni wedi gwneud dewis bach o goed cysgodol i chi ar gyfer gwahanol hinsoddau: o drofannol i dymherus.

Coeden Ligustrum lucidum yn ei blodau
Erthygl gysylltiedig:
Dewis o'r coed gwreiddiau a chysgod isel gorau ar gyfer gerddi bach

coed cysgodol collddail

Mae coed sy'n taflu cysgod dymunol iawn fel arfer yn gollddail. Mae'r rhain yn colli eu dail ar ryw adeg o'r flwyddyn (yn y gaeaf neu'r haf, yn dibynnu ar y rhywogaeth a hinsawdd yr ardal), ac yn eu hadfer ar ôl ychydig wythnosau, fel y rhain:

Aesculus hippocastanum

Mae'r castanwydden yn goeden gollddail ac yn dal iawn

I ddechrau, mae gennym y Cnau castan ceffylau, y mae ei enw gwyddonol Aesculus hippocastanum. Mae'n goeden gollddail sy'n gallu cyrraedd 30 metr o uchder, sy'n tyfu'n gyflym. Yn wreiddiol o Albania, Bwlgaria, a'r hen Iwgoslafia. Wedi'i gynefino ar hyn o bryd gan bob man sy'n mwynhau hinsawdd dymherus.

Yn hoffi pridd asidig neu niwtral, ac yn anad dim digon o le. Nid yw'n gwrthsefyll sychder, na'r gwyntoedd poeth neu sych sy'n nodweddiadol o hinsoddau mwy arfordirol. Ond mae'n gwrthsefyll rhew cymedrol yn dda iawn.

Aesculus hippocastanum
Erthygl gysylltiedig:
Cnau castan ceffylau (Aesculus hippocastanum)

Delonix regia (Fflamychol)

Coeden gysgod yw'r fflam

Delwedd - Flickr / Mauricio Mercadante

El Fflamllyd Mae'n goeden addurniadol iawn, sy'n tyfu'n gyflym iawn mewn hinsoddau heb rew, y mae ei blodau coch yn drawiadol iawn. Mae'n tyfu i uchder o 12 metr. Er nad yw'r sbesimenau ifanc yn darparu llawer o gysgod (fel y gwelir yn y llun uchod), mae'r oedolion yn darparu llawer, gan fod y delonix brenhinol, eisoes o oedran cynnar, yn fwy tueddol o dyfu mewn lled, gan dynnu canghennau cynyddol hirach, na thewychu'r boncyff.

Cymaint os oes gennych ardd fach fel un fawr, bydd y fflam yn ddewis delfrydol i chi. Wrth gwrs, meddyliwch nad yw'n gwrthsefyll rhew. Mewn gwirionedd, mae'n blanhigyn sydd ond yn gollwng ei ddail os yw'r tymheredd yn disgyn o dan 10ºC, neu os yw mewn lle trofannol gyda thymor sych amlwg.

Coeden Flamboyan
Erthygl gysylltiedig:
Fflamllyd

Fagus sylvatica (Is)

Mae ffawydd yn goeden fawr sydd eisiau llawer o ddŵr

Delwedd - Flickr / Peter O'Connor aka anemoneprojectors

Mae'r ffawydd yn un o'r coed cysgod mwyaf prydferth y gellir ei chael yn yr ardd. Mae ei dwf yn eithaf araf, ond dros amser mae'n cyrraedd uchder o hyd at 40 metr., gyda chanopi eang o sawl metr. Yn ogystal, mae'n bwysig dweud bod yna wahanol fathau a chyltifarau, fel 'Atropurpurea', sydd â dail o'r lliw hwnnw (porffor), neu 'Tortuosa', y mae ei foncyff yn tueddu i droelli ychydig.

Mae angen pridd ffres, llaith, asidig. Mae'n blanhigyn sy'n byw mewn rhanbarthau tymherus, lle nad yw'n boeth iawn nac yn oer iawn. Gall wrthsefyll rhew i lawr i -18ºC.

jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

jacaranda mimosifolia, coeden sy'n gwrthsefyll oer

El jacaranda Coeden gollddail neu lled-gollddail yw hi yn gallu mesur uchder uchaf o 20 metr. Gall dyfu'n gymharol gyflym os yw'r amodau'n ffafriol. Y peth mwyaf diddorol yw bod ei frig yn rhoi llawer o gysgod, felly rydym yn argymell eich bod chi'n ei blannu yn ardal yr ardd lle rydych chi'n mynd i dreulio mwy o amser.

Ond os oes rhywbeth negyddol (neu ddim rhy dda) y mae'n rhaid i ni ei ddweud am y planhigyn hwn, dyna yw hynny ddim yn cefnogi gwyntoedd cryfion. Yn ogystal, mae rhew cymedrol hefyd yn ei niweidio.

Pyrus calleryana (gellyg blodau)

Mae'r gellyg blodeuol yn goeden sy'n tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / Bruce Marlin

El coeden gellyg blodau Mae'n un o'r coed cysgod mwyaf a argymhellir ar gyfer yr ardd. Mae'n cyrraedd 20 metr o uchder, ac yn datblygu coron o tua 3-4 metr o led.. Mae'r dail yn wyrdd, ond yn troi lliw coch bert iawn yn y cwymp.

Mae ei flodau yn wyn ac yn aromatig iawn.. Mae'r rhain yn egino yn y gwanwyn, yn fuan ar ôl i'r dail wneud hynny. Mae'n gwrthsefyll oerfel a rhew yn dda, ond mae'n gyfleus ei blannu mewn ardal sydd wedi'i diogelu rhag gwyntoedd cryfion.

Coed Cysgod Bythwyrdd

Coed bytholwyrdd yw'r rhai sy'n parhau i fod yn fythwyrdd. Ond mae'n bwysig peidio â drysu termau, gan nad yw hyn yn golygu nad ydynt yn colli eu dail. Ar ben hynny, mae yna rai rhywogaethau sy'n eu hadnewyddu trwy gydol y flwyddyn.

Acacia

Mae Acacia saligna yn goeden sy'n tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / Anna Anichkova

Y mwyafrif o acacias maent yn tyfu fel llwyni neu goed bach hefyd wedi'u dosbarthu trwy'r cyhydedd. Nid yw'r mwyafrif ohonyn nhw'n cysgodi, ond mae yna rai fel y Tortilis acacia (rhywogaeth gollddail sy'n frodorol i ogledd cyfandir Affrica, sy'n ddelfrydol ar gyfer hinsoddau trofannol neu isdrofannol) neu'r Acacia saliga (llun uchaf) sydd, unwaith yn oedolion, yn rhoi llawer.

Mae Acacia dealbata yn goeden gyda blodau melyn
Erthygl gysylltiedig:
Y rhywogaeth Acacia fwyaf poblogaidd ar gyfer gerddi

Pob Acacia Maent yn goed sy'n tyfu'n gyflym, ac yn gallu gwrthsefyll sychder.. Yn gymaint felly nes bod rhai rhywogaethau'n dod yn naturiol ym Môr y Canoldir, lle nad yw'r glawiad yn cyrraedd 400 litr y flwyddyn.

Ceratonia silica (coeden carob)

Mae'r goeden garob yn goeden sy'n tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / Anna Anichkova

El carob, y mae ei enw gwyddonol Ceratonia silica, yw un o'r coed ar gyfer gerddi mawr sy'n gwrthsefyll sychder orau. Wedi'i ddosbarthu ledled Môr y Canoldir, gall gyrraedd uchder o 6-7 metr, gyda choron o tua'r un uchder: tua 5 metr. Mae'n rhywogaeth hirhoedlog iawn, gyda thwf canolig-cyflym.

Yn gwrthsefyll tocio, gallwn ei ffurfio fel y dymunwn. Gallwn hyd yn oed adael iddo dyfu'n dawel, ac unwaith y bydd oedolyn yn torri'r canghennau yr ydym yn eu hystyried yn rhy hir.

Dail Carob
Erthygl gysylltiedig:
Algarrobo: nodweddion, tyfu a chynnal a chadw

Ficus

Mae Ficus benjamina yn goeden drofannol

Delwedd – Flickr/Forest a Kim Starr // ficus benjamina

Y Ficus maent yn genws o ddringo coed a llwyni wedi'u dosbarthu trwy'r cyhydedd. Mae gan y mwyafrif ohonyn nhw wreiddiau nad ydyn nhw'n addas ar gyfer gerddi bach, fel ficus benghalensis neu ficus cadarnfodd bynnag, mae rhywogaethau fel y ficus benjamina o retusa ficus gallant fod heb broblemau yn y math hwn o erddi.

eraill fel y lyrata ficus, efallai na fyddant yn darparu digon o gysgod i ni gael picnic o dan eu lloches, ond byddant yn darparu digon os ydych am roi planhigion nad ydynt yn hoffi haul uniongyrchol o'u cwmpas, fel coed palmwydd bach fel rhai'r genws Chamaedorea.

Golygfa o Ficus microcarpa oedolyn
Erthygl gysylltiedig:
7 math o Ficus ar gyfer gerddi mawr

Pinws

Mae pinwydd yn goed sy'n tyfu'n gyflym iawn

Delwedd - Wikimedia / James Steakley

Y pinnau maent yn goed cysgod sy'n tyfu'n gyflym ac sydd wedi'u plannu'n eang mewn trefi a dinasoedd. Ym Mallorca, er enghraifft, lle rwy'n byw, mae'n gyffredin dod o hyd i sbesimenau mewn parciau a gerddiboed yn gyhoeddus neu'n breifat. Er bod yr orymdaith yn dryllio hafoc, mae'r bwrdeistrefi yn gwneud popeth posibl i'w cadw'n fyw ac yn iach, oherwydd eu bod yn symbol o natur Môr y Canoldir.

Wrth gwrs, nid ydynt yn blanhigion y gellir eu cael yn unrhyw le: mae eu gwreiddiau'n hir iawn ac yn gryf iawn; ac yn ychwanegol, y maent yn gollwng llawer o ddail ar hyd y flwyddyn. Felly, dim ond mewn gerddi mawr y mae'n ddoeth eu cael, lle gellir eu plannu o leiaf ddeg metr o unrhyw beth y gallant ei dorri (pibellau, palmant meddal, ac ati).

Quercus robur (Derw)

Mae'r dderwen yn goeden sy'n rhoi llawer o gysgod

Delwedd – Wikimedia/Asurnipal

El derw Mae'n goeden fawreddog sy'n gallu cyrraedd uchder o 40 metr, gyda lled o 10 metr. Mae'n goeden gollddail sy'n hoffi teimlo hynt tymhorau hinsoddau tymherus. Nid yw'n goddef gwres na sychder gormodol. Fe'i dosbarthir ledled Ewrop, ond dim ond o 600 metr o uchder y gallwn ddod o hyd iddo, mewn priddoedd ychydig yn asidig a gyda gaeafau â rhew. Mae fel arfer yn tyfu ynghyd â choed sydd hefyd yn darparu cysgod da, fel Fagus sylvatica (llun pennawd).

Mae derw yn goeden fawr
Erthygl gysylltiedig:
Derw (Quercus)

Yn yr ardd bydd yn edrych yn ysblennydd fel sbesimen ynysig, lle mae ganddo ddigon o dir i allu datblygu'n iawn.

Y cwestiwn miliwn doler: pa un o'r coed cysgodol hyn fyddech chi'n eu dewis pe bai'n rhaid i chi ddewis? Cymhleth, iawn? Y gorau yw eich bod chi'n dewis yr un a all addasu orau i amodau eich gardd, felly gallwch chi fwynhau ei gysgod heb gymhlethdodau.


125 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Carlos Norato meddai

  Prynhawn da.

  Rwy'n ymchwilio i'm gardd ffrynt blannu dwy goeden â chysgod da ac sy'n cyrraedd tua 4 metr o uchder, ond nad yw'r ddaear yn fy magu, hoffwn pe bai'n goeden ffrwythau. Tyfu'n gyflym.
  Rydw i yng Ngholombia Cali ac mae ein tymheredd cyfartalog nawr rhwng 28 a 30 gradd Celsius. Ar hyn o bryd rydym yn cyrraedd tymereddau 34-35 gradd Celsius oherwydd yr haf dwys yn y rhanbarth hwn.

  Gofynnaf yn gynnes iawn am eich help yn yr ymdrech hon.

  Yn ddiolchgar iawn i chi

  Carlos Norato

  1.    ddu meddai

   Mae yna sawl math o Ebony, yng Ngholombia y mwyaf cyffredin yw'r un rydw i'n ei roi yn y ddolen uchod, nodwedd arall yw bod ei wreiddyn yn tyfu tuag i lawr, felly does dim perygl o niweidio'r pridd o'i gwmpas.

   1.    Patricia meddai

    Prynhawn da dwi'n dod o Fecsico, hoffwn i chi argymell coed sy'n tyfu'n gyflym iawn ac sy'n rhoi llawer o gysgod, fel arfer lle dwi'n byw rydyn ni'n cyrraedd 42 ° C ac mae'n ardal anialwch sych, ychydig yn greigiog a heb fynyddoedd .

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Patricia.

     y coed acacia (neu aromos, fel y'u gelwir yn fwy yn America Ladin os cofiaf yn iawn) yn goed bythwyrdd, sy'n tyfu'n gyflym iawn, ac sy'n gwrthsefyll sychder a gwres eithafol. Hefyd y Schinus, fel y ysgydwr pupur molle neu ffug.

     Y brachychiton, yn enwedig y Brachychiton rwestris, maen nhw'n opsiynau da.

     Cyfarchion.

  2.    ddu meddai

   Mae yna sawl math o Ebony, yng Ngholombia y mwyaf cyffredin yw'r un rydw i'n ei roi yn y ddolen uchod, mae ei wreiddyn yn tyfu tuag i lawr fel nad yw'n niweidio'r pridd o'i gwmpas.

   1.    Monica Sanchez meddai

    Mae Ebony yn goeden addurnol iawn sydd â chefnen drwchus ac sy'n darparu cysgod da iawn. Mae'n berffaith ar gyfer gerddi trofannol 😉.

 2.   Carlos Norato meddai

  Rwy'n hoffi eu swyddi y mae gan y defnyddiwr ddiddordeb ynddynt.
  Diolch yn fawr iawn

  1.    ddu meddai

   Coeden fach sy'n cynnig cysgod da ac yn gwrthsefyll yr haf dwys, hynny yw yr Ebano, fel arfer maen nhw wedi'u trefnu ar ffurf ymbarél, maen nhw'n tyfu yn ôl yr uchder maen nhw'n gwneud siâp ymbarél am y tro cyntaf.
   https://i.ytimg.com/vi/OX6HX2-U_54/maxresdefault.jpg

 3.   Monica Sanchez meddai

  Helo Carlos.
  Mae'r coed yr wyf yn eu hargymell yn fwy na 4 metr (fel rheol maent yn tyfu hyd at 6m), ond nid yw eu gwreiddiau'n ymledol ac, beth bynnag, gellir eu tocio i'w cadw'n isel. A yw'r rhain:

  -Albizia julibrissin (collddail)
  -Cercis siliquastrum (collddail)
  -Jacaranda mimosifolia (collddail neu fythwyrdd yn dibynnu ar sut mae'r gaeaf)
  -Syringa vulgaris (collddail)
  -Ffrwythau: oren, lemwn, persimmon, almon, pistachio

  Cyfarchion a diolch.

  1.    Martha Camposano meddai

   Diolch Monica, mae eich awgrym yn dal i weithio 6 blynedd yn ddiweddarach?

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Martha.

    Diolch. Gobeithio nad yw newid yn yr hinsawdd yn ein gorfodi i wneud gormod o newidiadau.

    Cyfarchion.

 4.   Jorge meddai

  DYFARNIADAU DA
  Mae gen i fy nhŷ ar lain, rwy'n byw ym Mheriw, talaith Piura, gyda hinsawdd boeth ac mae'n 30 gradd Celsius. Mae angen i mi gynhyrchu cysgod i'm tŷ gynhyrchu coedwig dirlunio. Byddwn yn gwerthfawrogi fy nghefnogi gyda gwybodaeth
  atte
  Jorge

 5.   Monica Sanchez meddai

  Helo Jorge.
  Gyda'ch hinsawdd gallwch chi roi amrywiaeth fawr o goed trofannol, fel:

  -Delonix regia
  -Jacaranda mimosifolia
  Caffra erythrina
  -Bombacs
  -Tabebuia
  - arwydd Tamarindus

  Cyfarchion 🙂.

 6.   rhwystr martha meddai

  Rwyf am hau ebanos Mewn 15 gradd o dymheredd. Maent i adeiladu gerddi gyda chadeiriau. Pe byddent yn cael eu magu yno?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Martha.
   Os na fydd y tymheredd isaf yn gostwng o dan 10º Celsius, byddant yn gallu tyfu, heb broblemau.
   A cyfarch.

 7.   Zulma meddai

  Helo, dwi'n dod o deithiau, yr Ariannin. Rwy'n ymgynghori ar gyfer yr hinsawdd hon y goeden eboni y maent yn ei chynghori ar gyfer cysgod da, mae ganddi enw arall ac yma y byddai'n cael ei chael?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Zulma.
   Mae'r goeden eboni hefyd yn cael ei hadnabod gan yr enwau acte neu guaypinole.
   Ni allaf ddweud wrthych a allwch ei gyrraedd yno. Mewn meithrinfeydd nid yw'n goeden gyffredin iawn. Ond pwy a ŵyr, efallai y gallant ddod ag ef atoch chi.
   Pob lwc.

   1.    David meddai

    Helo, gobeithio y gallwch chi fy ateb, dwi'n dod o Fecsico, rwy'n byw yn y rhanbarth canolog, mae'r hinsawdd yn dymherus, hoffwn wybod am goed a all dyfu mewn patio gartref, mae'r tir yn ganolig, nid yw. mor fawr; hoffwn blannu coeden sy'n dal ac nad oes ots a yw'n ffrwythlon neu'n flodeuog neu beth bynnag, a hefyd nad yw'r gwreiddiau'n ymledu, ond yn gwasgaru yn unig.
    Rwy'n gobeithio nad yw'n llawer, gallwch chi fy ateb, diolch. 😉

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo david.

     Edrych mewn yr erthygl hon rydym yn siarad am goed bach 🙂. Gobeithio y bydd yn eich helpu chi.

     Cyfarchion.

 8.   Zulma meddai

  Diolch yn fawr iawn Monica, mae'n ddrwg gennyf am yr oedi wrth ateb, rydym yn cychwyn ar yr ymgyrch ar unwaith, i'w gael

  Yna dwi'n dweud sut aeth ...

 9.   Ma Soledad Macias meddai

  Helo, rydw i eisiau plannu dwy goeden y tu allan i'm tŷ, nad ydyn nhw'n tyfu'n rhy fawr ac nad yw eu gwreiddiau'n ymledol, yn ddelfrydol eu bod nhw'n rhoi blodau, mae hinsawdd fy nhref yn dymherus i oeri a'r gaeaf ychydig yn oer, a allwch chi os gwelwch yn dda awgrymu rhai coed?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ma Soledad.
   Os oes gennych bridd asidig, gallwch roi Lagerstroemia indica (Tree of Jupiter), fel arall, rwy'n argymell y rhain yn fwy:

   -Arbutus unedo (coeden fefus)
   -Pyrus salicifolia
   -Rhus typhina
   -Syringa vulgaris (yn cefnogi rhew ysgafn)

   A cyfarch.

 10.   Gilbert De La Hoz meddai

  Ffrindiau prynhawn da, hoffwn ichi fy helpu i ddewis coeden sydd â chysgod da, nad yw ei gwreiddiau'n ddinistriol a bod ei thwf yn gyflym. Rwy'n byw yng Ngholombia Maicao La Guajira, hoffwn blannu sawl un o amgylch y ddinas ers hynny nid oes ganddo lawer o gysgod o'n un ni. Mae'r tymheredd yn gyfartaledd blynyddol o 29 gradd Celsius diolch (a)

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Gilbert.
   Byddwn yn argymell y rhain:
   -Lagunaria pattersonii
   -Albizia julibrissin
   -Tabebuia

   Cyfarchion 🙂

 11.   Steven Villamar meddai

  Helo, dwi'n dod o Ecwador, mae angen coeden sy'n tyfu'n gyflym a heb fawr o ddŵr a chysgod, mae'r tywydd yn boeth, a allwch chi argymell un, Steven ydw i

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Steven.
   Gan eich bod yn dod o Ecwador, a ydych chi wedi edrych ar y rhain?:
   -Tamarind
   -Tabebuia
   -Albizia julibrissin
   -Jacaranda mimosifolia
   -Acacia longifolia

   A cyfarch.

 12.   Rola Cyn meddai

  Helo, dwi'n dod o'r Ariannin, parth hinsawdd llaith tymherus. Byddai angen i mi wybod pa goed collddail bach, sy'n tyfu'n gyflym, y gallwn eu rhoi mewn llain 6 x 7 metr gyda chyfeiriadedd gogledd-ddwyrain, diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rola.
   Os yw'r tir yn asidig, gallwch roi Coeden Iau (Lagerstroemia indica).
   Opsiynau eraill yw:
   -Tabebuia
   -Senna spectabilis
   -Syringa vulgaris

   A cyfarch.

 13.   amy meddai

  Helo, dwi'n dod o Veracruz, Mecsico, rydw i'n edrych am goeden i'w phlannu yn fy ngardd ond nid yw hynny'n gwreiddio gan ei bod yn batio bach, a allech chi ei argymell.
  diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Amy.
   Gallai coeden batio fod yn Tabebuia, Brugmansia, Thevetia, neu Cassia.
   A cyfarch.

 14.   Magali meddai

  Helo, fy enw i yw Magali ac rwy'n byw yn Costa Rica, yn nhalaith Heredia, mae'n ardal â hinsawdd lawog drofannol, mae gennym ardd fach tua 5 metr mewn diamedr ac rydym am blannu coeden gyda blodau, cynnal a chadw isel ac nid yw hynny'n taflu llawer o ddail; Diolch yn fawr am yr help. Cyfarchion.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Magali.
   Yn fwy na choeden, byddwn yn argymell llwyn, fel Cassia (er enghraifft, Cassia angustifolia neu Cassia coymbosa), sy'n blanhigion bytholwyrdd gyda blodau melyn.
   Dewisiadau eraill yw hibiscus, Caesalpinia neu Viburnum er enghraifft.
   A cyfarch.

 15.   IESU ENRIQUE VADILLO B. meddai

  Helo Monica… .. Rydyn ni'n byw yn Guadalajara (Mecsico) mewn cymdogaeth wrth ymyl bryn ac rydyn ni'n gofyn i chi pa fath o goed y gellir eu plannu ar y cribau ac wrth ymyl y palmant ... ??? diolch am ateb….

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Iesu.
   Rwy'n eich cynghori i roi:
   - Thevetia peruviana
   -Melaleuca armillaris
   -Jacaranda (os nad oes pibellau gerllaw)

   A cyfarch.

 16.   Magali meddai

  Diolch yn fawr iawn am eich cymorth.

  1.    Monica Sanchez meddai

   I chi. Cyfarchion 🙂

 17.   rogelio olvera meddai

  Helo, rwy'n byw yn New Mexico USA, mae'r hinsawdd yn sych ac yn oer iawn hyd at 15 gradd Fahrenheit, mae angen coeden sy'n tyfu'n uchel ac yn gyflym, yn hytrach na chysgodi, mae'n bosibl heb fawr o wreiddyn

 18.   rogelio olvera meddai

  Beth ydych chi'n ei argymell, diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rogelio.
   Rwy'n argymell Ligustrum, fel Ligustrum lucidum. Mae'n gwrthsefyll rhew yn dda, yn tyfu'n gyflym ac ym mhob math o bridd.
   A cyfarch.

 19.   Manuel meddai

  Helo, dwi'n dod o Queretaro Mx yn rhannol sych, rydw i'n edrych am goed cysgodol yn ogystal â choed ffrwythau sy'n cynnal rhew gwres a gaeaf. Pa rai ydych chi'n eu hargymell? Diolch i chi ymlaen llaw am eich cyfraniad, cyfarchion.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Manuel.
   Mae angen dŵr ar goed ffrwythau i dyfu a dwyn ffrwyth. Y rhai gorau i fynd yw Vaccinum myrtillus (llus), Cydonia oblonga (quince), Prunus spinosa (sloe). Mae'r tri hyn yn cefnogi hyd at -10ºC.
   A cyfarch.

 20.   Elizabeth meddai

  Helo Monica! Hoffwn ichi fy nghynghori ar ryw goeden sy'n tyfu'n gyflym gyda blodau â phosibl. Rwy'n byw yn yr Ariannin mewn talaith sydd â thymheredd uchel iawn yn yr Haf (mae'n cyrraedd 43 gradd canradd) ac yn y Gaeaf, mae'n rhewi yn y nos fel rheol. Mae hefyd yn sych iawn
  Cyfarchion a diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Elizabeth.
   Faint o le sydd gennych chi?
   Gallaf feddwl am y canlynol sy'n tyfu'n gyflym ac yn cysgodi:
   -jacaranda
   -Platanus orientalis
   -Ulmus o Zelkova: nid oes ganddynt flodau addurnol, ond maent yn gwrthsefyll sychder yn eithaf da.
   -Robinia pseudoacacia
   -Brachychiton populneus
   -tipuana tipu
   -acacia baileyana

   En yr erthygl hon mae gennych chi fwy o goed sydd â blodau tlws.

   A cyfarch.

 21.   sara meddai

  Helo Monica, hoffwn ichi eich cynghori Rwy'n edrych am goed ar gyfer fy patio sydd â llawer o gysgod ac nad yw eu gwreiddiau'n ymosodol iawn os ydyn nhw'n rhoi blodyn yn llawer gwell. Rwy'n dod o Sonora, yma yn yr haf mae'r tymereddau'n 43 gradd ac yn y gaeaf mae'r nosweithiau'n eithaf rhewllyd, rydych chi'n eu hargymell, diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Sara.
   Gallwch chi roi:

   -Melaleuca armillaris
   -Schinus terebinthifolius
   -Laurus nobilis
   -Tamarix gallica

   A cyfarch.

 22.   Minetto unig meddai

  Helo, nos da, rydw i'n dod o entre rios Argentina .. Ac rydw i eisiau plannu sawl srnoles mewn cae ymhell o'r ddinas sy'n darparu cysgod ac yn tyfu'n gyflym.

 23.   Minetto unig meddai

  Sori..clear..various trees

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Unig.
   Faint o le sydd gennych chi? Wel, am y tro rwy'n argymell y rhain, sydd ar gyfer gerddi canolig bach:

   -Albizia julibrissin
   -Cercis siliquastrum
   -Jacaranda mimosifolia
   -Prunus pissardii
   -Casuarina equisetifolia
   -Gleditsia triacanthos
   -Melia Azedarach

   A cyfarch.

 24.   Mary meddai

  Helo, dwi'n dod o Monterrey, Mecsico, hoffwn wybod pa goeden rydych chi'n argymell ei phlannu ar ochrau palmant a phatios bach ... ac nad yw ei gwreiddyn yn aflonyddu a bod ei thwf yn gyflym iawn ac wedi'i gysgodi diolch 🙂

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria.
   Yn anffodus, nid yw'r goeden honno'n bodoli 🙁. Rhaid i goed y gellir eu plannu mewn patios bach fod yn fach, felly nid ydyn nhw'n darparu llawer o gysgod. Eto i gyd, mae yna rai sy'n brydferth iawn ac a allai fod o ddiddordeb i chi o hyd:

   -Albizia julibrissin
   -Apple coeden
   -Prunus pissardi (ceirios addurnol)
   -Lemon Tree
   -Mandarin

   A cyfarch.

 25.   Bargeinion Paulino Jaime Olivares meddai

  Diwrnod da !

  Gallent argymell coed cysgodol ar gyfer y trofannau llaith heb lawer o wreiddiau neu nad ydynt yn codi'r lloriau, ond sydd ar yr un pryd yn cynhyrchu ffrwythau.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Paulino.
   Gallwch chi roi:

   -Gwafa
   -Lemon Tree
   -Mandarin
   -Grapefruit

   A cyfarch.

 26.   patricia meddai

  Helo, dwi'n dod o Quindio, Colombia, hoffwn wybod am goeden sy'n darparu cysgod da, nad yw ei gwreiddiau'n achosi difrod, nad yw'n tyfu gormod, gobeithio allan o flodau, ond y peth pwysicaf yw nad yw'r morgrug arrieras yn ei hoffi oherwydd nad ydyn nhw wedi caniatáu i mi ffynnu. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Patricia.
   Rwy'n argymell y rhain:

   -Albizia julibrissin (yn dal hyd at -7ºC)
   -Cercis siliquastrum (hyd at -10ºC)
   -Prunus cerasifera 'Atropurpurea' (hyd at -18ºC)
   -Sophora japonica (hyd at -20ºC pan yn oedolyn)

   A cyfarch.

   1.    Jorge meddai

    Prynhawn da Monica.

    Mae gen i ofod gardd gefn o 6 metr wrth chwe metr, rydw i eisiau plannu coeden nad yw'n tyfu mwy na 5 neu 6 metr ac nad yw ei gwreiddiau'n ymledol gan fod yr ardd yn ffinio â wal pwll.

    mae'r hinsawdd yn dymherus yn y gaeaf mae'n cyrraedd uchafswm o 5 gradd Celsius ac yn yr haf hyd at 3 gradd.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Jorge.
     Gallwch chi roi:
     -Cercis siliquastrum
     -Syringa vulgaris
     -Malus x purpurea
     -Prunus serrulata
     A cyfarch.

 27.   Raquel meddai

  Prynhawn Da. Hoffwn wybod pa goed canopi mawr y gallaf eu defnyddio ond nad oes ganddynt wreiddiau cryf. Mae gen i 7 metr i'w blannu ac yna'r palmant. Dwi angen coed sy'n rhoi cysgod gwych ond dydyn nhw ddim yn mynd i godi'r llawr.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rachel.
   O ble wyt ti? Yn dibynnu ar y tywydd, gallwch chi roi rhai coed neu eraill. Er enghraifft:

   -Cercis siliquastrum: collddail, ar gyfer hinsoddau tymherus gyda rhew ysgafn.
   -Syringa vulgaris: ditto.
   -Prunus cerasifera: collddail, yn gwrthsefyll rhew i lawr i -17ºC.
   -Ligustrum lucidum: bythwyrdd, yn cynnal hyd at -12ºC.
   -Bauhinia: collddail, yn cefnogi hyd at -7ºC.

   A cyfarch.

 28.   Enrique meddai

  Prynhawn da, fi yw Enrique, Venezuela, byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod am goeden hardd sy'n rhoi ceinder i batio fy nhŷ sy'n rhoi cysgod rhagorol yn ddeiliog fel ymbarél i'w mwynhau gyda'r teulu oddi tani gan ei bod hi'n boeth iawn ynddo mae gan fy sector ac nad yw ei wreiddyn yn niweidio'r patio sment nad yw'n rhy uchel er mwyn peidio â chael problemau gyda'r cymydog gan fod y man lle rydw i'n mynd i blannu'r goeden i wal perimedr fy nghymydog 4 metr i ffwrdd ond mae'r peth pwysicaf yn tyfu'n gyflym. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Enrique.
   Gallwch chi roi:
   -Callistemon viminalis
   -Cocculus laurifolius
   -Ligustrum lucidum
   -Fistwla Cassia
   A cyfarch.

 29.   yazmine meddai

  HELLO: YN SONORA BETH YW'R PLANHIGION Y GELLIR EU CYNHYRCHU GAN YR HINSAWDD?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Yazmina.
   Yn Sonora gyda'r hinsawdd yno gallwch chi roi planhigion fel y rhain:
   -Cactus: Pachycereus pringlei, Carnegiea gigantea, Echinopsis, Rebutia.
   -Acacia (maen nhw'n goed sy'n tyfu'n gyflym)
   -Parkinsonaidd
   -Dumose ragweed
   -Jatropha cinerea
   -Atriplex

   A cyfarch.

 30.   Nallely meddai

  Helo Rwy'n dod o Texas, hoffwn wybod pa goed y byddech chi'n argymell imi eu rhoi yn fy lot, mae'r tymheredd yma'n boeth ac yn y gaeaf nid yw mor oer hoffwn i goed sy'n darparu cysgod, sy'n tyfu'n gyflym. neu beidio sy'n rhoi golwg i'm coelbren

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Nallely.
   Gallwch chi roi:
   -Albizia julibrissin
   -Tipuana tipu (mae ganddo wreiddiau ymledol)
   -Prunus cerasifera
   -Cercis siliquastrum
   -Zelkova parvifolia (mae'n goeden fawr iawn sy'n rhoi llawer o gysgod. Mae ganddi wreiddiau ymledol)
   -Ar amrywiol goed ffrwythau: oren, lemwn, mandarin, persimmon, gellyg, coed afalau ...

   A cyfarch.

 31.   Adriana Maria Fauss meddai

  HELLO MONICA,

  fy enw i yw Adriana ac rydw i yng Ngholombia. Hoffwn blannu coeden sydd â chysgod da, ond nad yw ei gwreiddiau'n ymledol. Mae'r tymheredd yn cyrraedd 42 gradd yn ystod y dydd ac yn gostwng i 24 gradd yn y nos. Mae'r safle'n fawr a rhaid i'r goeden fod yn addurnol. Diolch am eich help.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Adriana.
   Gyda'r tymereddau hynny gallwch chi roi Brachychiton, Tabebuia, neu Ligustrum er enghraifft.
   A cyfarch.

 32.   Alexander meddai

  Helo Monica. Rwy'n byw yn Ne Florida. Hoffwn wybod pa goeden rydych chi'n ei hargymell sydd â chysgod da, nad yw'r gwreiddiau'n ymledol a hefyd ei bod yn tyfu'n gyflym. Byddai ar gyfer blaen y tŷ. Mae gen i le 6 x 8 metr. Cofiwch ei fod yn barth Corwynt.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hello Alejandro.
   Gallwch chi roi Ligustrum lucidum, Cussonia paniculata, neu gledrau trofannol 🙂. Cocos nucifera, Ravenea rivularis, Dypsis, ... Nid oes gwreiddiau ymledol i'r mathau hyn o blanhigion.
   A cyfarch.

 33.   Brenda meddai

  Helo Monica, hoffwn blannu coed ar lain ganolig o dir. hectar. mae'r hinsawdd yn dymherus yn rheolaidd. Gallaf eu dyfrio fel arfer 1 amser yr wythnos. a hoffwn pe baent yn tyfu'n gyflym. a'u bod yn rhoi cysgod. Rwy'n dod o San Miguel de Allende GTO. Mecsico. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Brenda.
   Coed sy'n gallu gwrthsefyll sychder iawn ac sy'n rhoi cysgod, mae'r rhain:

   -Acacia (unrhyw rywogaeth)
   -Ceratonia siliqua (carob)
   - Phytolacca dioica (ombú)
   -Prunus dulcis (coeden almon)

   A cyfarch.

 34.   Iesu meddai

  Helo, os gallwch chi fy helpu, rwy'n chwilio am goed a phlanhigion sy'n tyfu'n gyflym y gallaf eu rhoi yn fy ngardd yn Teruel, Aragon, Sbaen, tymheredd yr haf yw 16 i 30 gradd yn yr haf a -5 i 16 yn y gaeaf.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Iesu.
   Gyda'r tymereddau hynny, o 30 i -5ºC, gallwch chi roi:
   -Cercis (unrhyw rywogaeth, silicwastrwm, Canadiaid, ...)
   -Prunus serrulata (ceirios Japan)
   -Maplau (banana ffug, Japan, ...)
   -Taxodiwm (dim ond os yw'r glawiad yn doreithiog iawn)

   Ac yna planhigion eraill y gallech chi eu rhoi fyddai er enghraifft merywod, ywen, pinwydd, camellias, asaleas, rhododendron.

   A cyfarch.

 35.   Alexander meddai

  Helo Monica: Rwy'n rhagnodi eich bod chi'n fy arwain mewn coed cysgodol sydd wrth ymyl fy nghymydog, ar gyfer babanod tymherus a gyda rhew -5 °, diolch yn fawr iawn. ..regards.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hello Alejandro.
   Gyda'r amodau hyn gallwch chi roi:

   -Citrus (lemwn, oren, mandarin, ac ati).
   - Coed ceirios addurnol (Prunus pissardii, er enghraifft).
   - Madroño (Arbutus heb ei wneud)
   -Bauhinia

   A cyfarch.

 36.   Lara meddai

  Helo Monica! Rwy'n byw yn Valdemoro, i'r de o Madrid, Sbaen. Hoffwn roi yn fy ngardd prunus serrulata, coeden magnolia ac nid wyf yn gwybod a yw paulonia (rwyf wedi darllen am y coed hyn ac rwy'n gefnogwr mawr, ond nid wyf yn gwybod a yw'r gwreiddiau'n ehangu llawer ...) Rwy'n hoff iawn o'r lagerestroemia -Jupiter tree- coeden geirios, ond wn i ddim a fydd gen i broblemau gyda'r gwreiddiau ... dwi'n hoff iawn o'r goeden bricyll Siapaneaidd ac mae'r goeden oren chwerw yn ymddangos yn hyfryd i mi, Rwy'n rhoi rhododendron, ond gan nad oes gen i gysgod eto, fe sychodd? Dwi angen coed addurnol, sy'n addas ar gyfer gerddi preifat, nid ar gyfer parciau, does gen i ddim cymaint o le ac mae'r gwreiddiau'n fy nychryn i ... diolch yn fawr iawn ??

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Lara.
   Coed bach Rwy'n argymell y coed ceirios addurnol (Prunus serrulata, Prunus Pisardii), Cercis siliquastrum (coeden gariad), albizia julibrissin (yn cefnogi hyd at -7ºC). Ac ar gyfer pan mae gennych gysgod maples Japan.
   A cyfarch.

 37.   Xavier meddai

  Helo monica

  Mae gen i siale yn Busot (Alicante), ar uchder o 200 m, 10 km o'r môr.

  Pa goed ydych chi'n argymell fy mod i'n plannu bytholwyrdd sy'n rhoi llawer o gysgod, oherwydd mae'r ardd yn llawn coed oren a does gen i ddim cysgod ac yma mae'r haul yn taro llawer?

  Diolch. Cyfarchiad.

  Javier.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi Javier.
   Gallwch roi'r canlynol:

   -Ceratonia siliqua
   -Lagunaria pattersonii
   -Tipuana tipu
   -Casuarina equisetifolia

   Ac os nad yw'r tymheredd yn gostwng o dan 0ºC, fe allech chi roi Delonix regia (flamboyan).

   A cyfarch.

 38.   Alejandro Sanchez meddai

  Helo un cwestiwn. Pa goeden sy'n dda ar gyfer cysgodi. Nad ydych chi'n credu llawer ac nad ydych chi'n rhyddhau resin na sudd. Byddai i'w osod yn y garej

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hello Alejandro.
   O ble wyt ti? Yn dibynnu ar ba hinsawdd sydd gennych chi, gallwch chi roi rhai coed neu eraill.
   Er enghraifft, mae maples yn gwneud yn dda mewn hinsoddau cŵl. Maent yn gollddail ac yn rhoi llawer o gysgod.
   A cyfarch.

   1.    sanchez alejandro meddai

    Rwy'n dod o Monterrey, Mecsico. Ar dymheredd cyfartalog o 31ºC. Y syniad yw ei osod o flaen y tŷ yn y garej, ond nid oes coeden NAD yw'n rhyddhau Resin, Sabia na phaill. Hyn er mwyn osgoi niweidio'r paent car.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Hello Alejandro.
     Na, nid oes planhigyn o'r fath. Mae paill yn rhywbeth sydd gan bawb sy'n cynhyrchu blodau.
     Efallai y gallech chi roi a viburnum, sy'n cynhyrchu blodau, ond y gellir ei dynnu'n hawdd. Neu palmwydden.
     A cyfarch.

 39.   Nathalie meddai

  Helo!
  Rwy'n dechrau gyda fy ngardd ac rwy'n edrych am goeden gysgodol, gall fod yn hollol wyrdd, gyda lliw neu ffrwythau.
  A allwch fy nghefnogi i awgrymu rhai rhywogaethau? Rwy'n byw yn Tepic, Nayarit Mexico.
  diolch

 40.   Rhyfel Patricia meddai

  Helo diwrnod da. Rwyf angen eich cydweithrediad i dderbyn arweiniad yn y canlynol: Rwy'n cychwyn fy ngardd ac mae angen coeden sy'n dda iawn i'w sbario, nad yw'n uchel iawn, a all fod rhwng 3.50 a 4 mt, sy'n ehangu i'r ochrau, rwyf am ei chael. i gael blodau ac nad yw ei wreiddiau'n ymwthio allan wrth dyfu gan ei fod yn ofod bach mewn ardal o 5 metr sgwâr. Rwy'n byw yn Valledupar, dinas yng Ngholombia a'i hinsawdd ar gyfartaledd yw 31 i 34 gradd Celsius trwy gydol y flwyddyn ac mae'n ddinas lle nad yw'n bwrw glaw fawr. Diolch am eich cydweithrediad.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Patricia.
   Gyda'r nodweddion hynny nid oes coeden 🙁
   Efallai y Ffistwla Cassia, a all dyfu hyd at 6m ond sy'n goddef tocio yn dda.
   Fel arall, opsiwn arall fyddai rhoi llwyni, fel Polygala, neu viburnum.
   A cyfarch.

 41.   Yolanda negron meddai

  Helo Monica:
  Rydw i eisiau coeden ar gyfer gofod o tua 10 ′ o'i blaen erbyn 20 ′. Rwy'n byw yn Puerto Rico, mae'r tymheredd bron trwy gydol y flwyddyn rhwng 70 gradd F a 90 gradd, hoffwn iddo fod allan o'r cysgod ac nad yw'r gwreiddiau'n cael eu goresgyn. Yn ddelfrydol dim blodau.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Yolanda.
   Mae gan yr holl goed flodau. Un bach (5m o uchder) nad oes ganddyn nhw olau iawn yw'r Ligustrum japonicum.
   Un hardd iawn arall a fyddai’n gwneud yn dda iawn yno, er bod ei flodau’n addurniadol iawn, nhw yw’r Tabebuia. Hefyd y Cassias.
   A cyfarch.

 42.   DAVID SOTO meddai

  Helo Monica, cyfarchiad mawr o Venezuela Zulia San Francisco, rydw i eisiau plannu coeden gysgodol sy'n tyfu'n gyflym nad oes ganddi unrhyw flodau sy'n debyg i eboni, mae'n brydferth ond rydw i eisiau cael opsiynau nad ydyn nhw'n niweidio'r lloriau sydd gen i lle bach fel 3 × 3 Rwyf wedi gweld lle rwy'n byw ond rwy'n anghywir mai'r ucarws du ydyw ond rwyf wedi darllen ei bod yn araf tyfu. Nid wyf yn gwybod a yw'n ymledol neu nad wyf mewn tir cynnes, diolch .

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo david.
   Wel, y peth cyntaf, mae pob coeden yn cynhyrchu blodau. Nid oes gan rai ohonyn nhw moel iawn, ond mae angen i bob un ohonyn nhw ffynnu i barhau eu rhywogaeth 🙂
   O ran eich cwestiwn, rydych chi'n golygu'r bucras Bucida, dde? Mae'n goeden eithaf mawr, gyda choron 5-6m. Ond rwyf wedi gweld o ddelweddau ei fod fel arfer yn cael ei blannu mewn rhodfeydd ac eraill, felly nid yw ei wreiddiau'n ymddangos yn ymledol.

   Beth bynnag, ar gyfer y gofod hwnnw rwy'n argymell coeden fach, fel Viburnum lucidum neu Cassia fistula.
   A cyfarch.

 43.   DAVID SOTO meddai

  Bore da Monica, diolch am eich ateb. Hoffais y goeden Cassia fistula, rwyf wedi bod yn darllen am y goeden hon ond gwelaf fod ei chefn yn drwchus iawn, neu a ydych yn fy nghynghori bod y goeden hon yn cael ei hargymell yn fwy ac na fyddwn yn ei chymryd i fyny llawer o le oherwydd maint ei gefnffordd sydd gennyf yn Fel ar gyfer ei huchder uchaf, a fyddai hynny oherwydd fy mod i'n darllen gwahanol feintiau y mae'n eu cyrraedd, wrth gwrs fy mod i'n gwybod, gyda'r tocio, y gallaf ei adael i'm hoffter, y goeden hon yn dda oherwydd bod ei dwf yn gyflym, yn wahanol i Bucida Buceras, sy'n araf. Mae'n braf iawn, rwy'n credu os yw'n cytuno ag enw cyffredin ucaro du, Bucida Buceras.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo eto, David.
   Gall ffistwla Cassia gyrraedd 20 metr o uchder, ond mae'r gefnffordd yn parhau i fod yn denau, tua 30 cm. Beth bynnag, gellir ei docio heb broblem ar ddiwedd y gaeaf.
   A cyfarch.

 44.   DAVID SOTO meddai

  Helo Monica, diolch am eich ymateb a'ch ymroddiad i'r pwnc, ac am ymateb i bob un o'r bobl sydd wedi ysgrifennu ar y dudalen hon, a bod yn gyfredol ar eich tudalen, diolch am unrhyw beth sydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon. Byddaf yn ysgrifennu eto yma rwy'n gobeithio cael y lle iawn lle gallaf gael naill ai'r had, neu'r goeden fach i blannu yn fy lle bach a chael cysgod ac arogl braf. Cael diwrnod da.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Unrhyw bryd, David. 🙂
   Diolch yn fawr am eich geiriau.

 45.   DAVID SOTO meddai

  Helo Bore da mae gen i amheuaeth bod yna goeden debyg i cassia fistula, os ydw i'n edrych am cassia fistula sut ydw i'n gwybod mai hi yw'r un go iawn, ac nid yw ei rhwystredigaeth yn wenwynig, wir. Pa opsiwn arall ydych chi'n ei roi i mi o goeden yn ôl y mesur gofod sy'n dynodi anfewnwthiol. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo david.
   Mae yna goeden debyg iawn ond mae hi ar gyfer hinsoddau tymherus-oer, hi yw'r Anagyroidau Laburnum.
   Ar gyfer hinsoddau poeth gallwch chi roi:
   -Hibiscus rosa sinensis
   -Callistemon viminalis
   -Melaleuca armillaris

   A cyfarch.

 46.   DAVID SOTO meddai

  Diolch yn fawr iawn fel bob amser am eich ateb, mae'r rhai y soniasoch amdanyn nhw'n brydferth iawn, roeddwn i'n hoffi'r ail a'r trydydd, rwy'n credu eu bod nhw'n mynd trwy lai o afiechyd, a'r dyfrhau i faint mae'r dŵr yn cynnal y sychder ond dwi ddim yn siŵr yn y trydydd gallai Meleuca armillaris fod yn ddŵr yn anaml, y mater yw edrych am yr had ar-lein i allu hau a sicrhau beth maen nhw'n mynd i'w anfon ataf, mae gen i lawer o amheuon ond ychydig ar y tro rydw i'n casglu gwybodaeth ar-lein ac o cwrs Rwy'n derbyn eich bod yn fy nghywiro cyn gynted ag y bydd y wybodaeth yr wyf yn ei chasglu ar y rhyngrwyd, er enghraifft Callistemon viminalis yn rhan o'r gefnffordd i greu un arall cyn gynted â'r tocio tocio, gofal y gallech ei roi imi cyn gynted ag y soniodd hyn, yr hyn a wnaethoch yn gallu rhoi i mi yn dda, diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo david.
   Fe ddywedaf i wrthych: mae gen i Melaleuca fy hun ac mae'n gofalu amdano'i hun ers yr ail flwyddyn y cafodd ei blannu yn y ddaear. Ychydig iawn sy'n bwrw glaw, tua 350mm y flwyddyn, yn enwedig yn yr hydref.
   Nid oes angen tocio arno, er ei bod yn wir bod yn rhaid i chi dynnu rhai canghennau o bryd i'w gilydd i'w gadw'n gryno. Ond fel arall, nid yw erioed wedi cael unrhyw bla nac afiechyd.

   O ran y Callistemon, dywedaf yr un peth wrthych. Pe bai gennych chi mewn pot, byddai angen ei ddyfrio bob 4-5 diwrnod, ond os yw'n mynd i fod yn y ddaear bydd yn dal i fyny'n dda gydag un yn dyfrio wythnos neu lai. Nid oes angen gwrteithwyr arno ac mae hefyd yn gallu gwrthsefyll plâu a chlefydau.

   A cyfarch.

 47.   DAVID SOTO meddai

  Diolch eto am ysgrifennu, diddorol yw fy ofn afiechydon, braf iawn rwy'n gobeithio gweld eich Melaleuca ryw ddydd i weld pa un o'r ddau rwy'n penderfynu, yn y diwedd rwy'n cael brasamcan o ran y gofod sydd gen i, mae gen i fwy gofod ar hyd bod y lled lled bras yn 2.50, a 4m o hyd yn glir yn y gofod ar draws y lled Mae gen i wal ar yr ochr chwith ac ar yr ochr dde credir am orchudd yn y dyfodol gan fod yr ochr chwith yn mynd i gael ei defnyddio fel golchdy. Ysgrifennaf atoch yn yr adran gyswllt fel y gallwch fy nghynghori lle y gallaf brynu'r hadau sy'n awgrymu eich bod yn eu rhoi imi ar-lein os oes gennych unrhyw brofiad

  1.    Monica Sanchez meddai

   Mae'r tirwedd hwnnw'n eithaf da, yn fwy na digon ar gyfer Melaleuca. Pob hwyl.

 48.   Ana Isabel Umerez meddai

  Helo Monica. Rwy'n byw mewn fflat yn Caracas, hinsawdd drofannol gyda thymheredd cyfartalog o raddau Gwe. Rwyf am blannu coeden fach neu ganolig sy'n cael effaith ymbarél i roi preifatrwydd o'r lloriau uchaf mewn gardd fach gyda phridd bas ac ychydig o haul yn ystod y dydd, Bod y gwreiddiau'n fas ac nad ydyn nhw'n rhwystro'r draeniad. Diolch yn fawr iawn am eich arweiniad. Cyfarchion,
  Ann

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ana Isabel.
   Gallwch chi roi:
   -Fistwla Cassia
   -Callistemon viminalis
   -Melaleuca

   A cyfarch.

 49.   ARREOLA DIANA meddai

  Helo, gwelaf eich bod yn garedig iawn i ateb, fy nghwestiwn yw, mae angen coeden gysgodol arnaf, roedd gen i goeden NEEM, deiliog hardd ond fe ddechreuodd dorri palmant fy nhŷ, roedd gen i ofn a thorrais hi? Roeddwn i eisiau hynny, fe roddodd gysgod i mi, ond fe allai dorri fy nhŷ ,,,, pa goeden y gallaf ei rhoi heb dorri fy palmant, pa un rydych chi'n ei hargymell ,,, gwelais rai hardd o'r enw FLAMBOYAN A JACARANDA ,,,,, RWYF YN FY COED GARDD O MORINGA ,,, yn tyfu'n syth, papaya, mae gen i fananas gwrywaidd ,,,,, Rwy'n byw yn Ynys Aguada Campeche Mexico

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Diana.
   Coeden sy'n darparu cysgod ac nad oes ganddi wreiddiau ymledol, rwy'n argymell Cassia fistula er enghraifft.
   Gall Flamboyan a jacaranda dorri pridd ac ati.
   Cyfarchiad. 🙂

 50.   Barby escalante meddai

  Helo! Gobeithio y gallant fy arwain i blannu coeden, wrth ymyl fy nhŷ, ond nid wyf am i'r llawr gael ei godi a'i fod yn gallu cyrraedd tua 4 metr a bod y gwreiddyn yn mynd i mewn ac nid i'r ochrau oherwydd y byddai'n effeithio. fy nghartref. Y gwir yw fy mod i'n cael yr haul trwy'r dydd ac mae angen cysgod da arnaf. mae rhywun yn gwybod?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Barby.
   Wel, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wybod yw nad oes coeden sy'n 4 metr o daldra. Maen nhw i gyd dipyn yn dalach.
   Yn dal i fod, mae yna lawer y gellir eu tocio, fel Cercis siliquastrum, Prunus pissardi, neu Cassia fistula (nid yw'n gwrthsefyll rhew).
   A cyfarch.

 51.   Maria Gonzalez ydw i, o Venezuela.- meddai

  Helo!! Mae angen help arnaf oherwydd mae gen i broblem, rydw i eisiau plannu coeden gysgodol o flaen fy nhŷ heb lawer o wreiddiau oherwydd bod y palmant yn fach iawn a lle rydw i'n mynd i'w phlannu o dan y ceblau trydan ac mae'r pibellau dŵr yn pasio, ar hyn o bryd rydw i wedi plannu 2 chaguaramos a'u hanfon i gael gwared ar y cymal cymunedol i amddiffyn y ceblau trydan a'r pibellau dŵr. Ac mae gwir angen coeden gysgodol arnaf oherwydd yn y bore mae'r haul yn taro gormod, byddwn yn gwerthfawrogi'r hyn y gallwch ei argymell, diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria Gonzalez.
   Gallwch chi roi a Ffistwla Cassia, sy'n goeden hardd ac anfewnwthiol sy'n hoff o hinsawdd drofannol.
   A cyfarch.

 52.   Carlos meddai

  Helo, mae gen i goeden nad wyf yn gwybod a yw'n wenfflam, gallaf roi rhai lluniau ichi fel y gallwch ddweud wrthyf a ydyw ai peidio.
  Rwy'n siŵr fy mod wedi cael yr had o goden wenfflam, ond mae amheuaeth gennyf oherwydd nid oes ganddo siâp yr oriel sydd gan y coed hyn.
  Roedd tua 4 blynedd mewn pot ac erbyn hyn mae wedi bod yn y ddaear ers blwyddyn, mae'n mesur tua 3 metr. Uchel.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Carlos.
   Mae'r flamboyan fel arfer yn cymryd ychydig flynyddoedd i gael ei wydr parasol.
   Beth bynnag, gallwch chi anfon lluniau i'n Proffil Facebook.
   A cyfarch.

 53.   Alexa meddai

  Helo Monica, braf eich cyfarch.
  Gwelaf eich bod yn berson sy'n gwybod am y pynciau garddio sydd o ddiddordeb inni.
  Hoffwn gael eich help o'ch gwybodaeth fotanegol helaeth ac rydych chi'n argymell coed sy'n darparu cysgod, rhai gwrychoedd a blodau ar gyfer gardd 9 metr sgwâr, hyn yn Querétaro, Mecsico.
  Diolch yn fawr iawn am eich arweiniad a'ch cyngor amhrisiadwy.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Alexa.
   Rwy'n argymell eich bod chi'n darllen yr erthyglau hyn:

   -Coed bach
   -Llwyni bach
   -Flores

 54.   Laura Crespo Escudero meddai

  Helo Monica. Rwyf am gael coed addurnol ar gyfer cysgod y gellir eu tocio i'w gadw rhag tyfu'n rhy hir. Tua 4 metr. Ac nad oes ganddyn nhw wreiddiau ymledol. Er mwyn rhoi syniad i chi o'r hinsawdd, rydw i'n byw yn Extremadura.
  Ac rwyf hefyd am ichi ddweud wrthyf pa wrychoedd prysur sy'n tyfu'n gyflym y gallwn eu defnyddio i siapio i siâp crwn yn nes ymlaen. Mae i wneud gardd braf yn fy maes. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Laura.
   Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wybod yw nad oes coed 4 metr yn bodoli; Fodd bynnag, mae yna lawer y gellir eu tocio i'w gadael ar yr uchder hwnnw, fel Prunus pissardi, Cercis siliquastrum, neu Malus prunifolia.
   Fel ar gyfer llwyni sy'n tyfu'n gyflym ar gyfer gwrychoedd: boxwood, Prunus laurocerassus, oleander, Spirea, privet.
   Cyfarchion 🙂

 55.   Mary meddai

  Helo Monica. Mae'r wefan hon yn ddiddorol iawn a gwelaf ei bod o gymorth mawr i lawer. Mae angen help arnaf i ddewis coeden gysgodol ar gyfer ochr orllewinol fy nhŷ. Rwy'n byw yn Paraguay y Dwyrain, mae gennym y ddaear goch a hinsawdd eithaf dymunol. Yn yr haf gall tymereddau gyrraedd hyd at 40 gradd C ac yn y gaeaf hyd at -2 gradd C. Mae gen i batio o tua 100 m2 dros ben ac rydw i'n edrych am goeden gysgodol nad oes ganddi wreiddiau sy'n torri llawr fy nhŷ i ac mae ganddo faint canolig (dwi'n meddwl 10 neu 15 metr o uchder). Os yn bosibl coeden nad yw'n colli ei dail yn y gaeaf oherwydd bod fy nhŷ yn hollol agored i'r haul. Rwyf eisoes yn ddiolchgar iawn am eich help.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria.
   Rydym yn falch eich bod chi'n hoffi'r we 🙂
   Gyda'r hinsawdd a'r amodau hynny byddwn yn argymell Ligustrum lucidum, neu Brachychiton populneus os gallwch ei roi fwy neu lai yn y canol.
   A cyfarch.

 56.   Luis meddai

  Helo Monica Hoffwn wybod a oes gan y goeden palmwydd frenhinol wreiddiau ymledol a pha mor uchel y maent yn tyfu a pha fath arall o goeden ydych chi'n argymell ei phlannu ar y palmant. Rwy'n byw yn Lima, Periw, mae'r hinsawdd yn dymherus. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi Luis.
   Nid oes gwreiddiau ymledol i goed palmwydd, yn wahanol i lawer o goed.
   Fodd bynnag, mae angen llawer o le ar gledr brenhinol Ciwba, gan ei fod yn fawr. Ond gallwch chi ei blannu 1 metr o'r wal heb broblem, hyd yn oed yn agosach. Mae gennych eich tocyn yma.

   Er enghraifft, coed bach sydd gennych chi'r Callistemon viminalis neu'r Cassia fistula.

   A cyfarch.

 57.   estrada gwyn meddai

  Helo, prynhawn da, mae angen rhywfaint o gyngor arnaf os gwelwch yn dda, byddaf yn symud i le nad oes ganddo goed, ac rwy'n caru planhigion yn gyffredinol, rwy'n byw mewn lle yn ne Mecsico, mae'r tywydd yn nhymor y gaeaf yn cyrraedd tua 12 gradd canradd, ac yn yr haf hyd at 38 gradd Celsius, ac os hoffwn iddynt fod yn goed nad ydynt yn tyfu'r gwreiddyn lawer, gobeithiaf am eich help, diolch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Blanca.
   Faint o arwyneb sy'n rhaid i chi gael gardd?
   Mewn egwyddor, rwy'n argymell y rhain:

   Callistemon viminalis
   Retinoids Acacia
   Sitrws (oren, lemwn, mandarin, calch, ac ati)

   A cyfarch.

 58.   Cesar Javier meddai

  Prynhawn da rydw i'n byw yn sucle sincelejo ac mae angen i mi blannu coeden ddeiliog sy'n cysgodi y tu allan i'm tŷ heb fod yn uwch na 10 metr o uchder a bod y gwreiddiau'n tyfu tuag i lawr nad ydyn nhw'n niweidiol ac nad ydyn nhw'n codi'r llawr ers i mi gael pwll yn llawn o dŵr a all dorri am y rheswm hwnnw mae ei angen arnaf gyda gwreiddiau nad ydynt yn niweidiol diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Cesar Javier.
   Mor sydyn mae'n digwydd i mi:
   -Cinnamomum camphora
   -Visnea mocanera (nid yw'n gwrthsefyll rhew)
   -Ligustrum lucidum

   A cyfarch.

 59.   Gorffennaf meddai

  Helo diwrnod da. I ofyn i chi pa binwydd y byddech chi'n fy nghynghori i blannu ar gyfer math o hinsawdd sy'n amrywiol iawn ac yn anad dim yn llaith fel y mae yn Uruguay: gaeafau ag isafswm tymheredd o -2º i 10º a hafau o 21º i 40º. Hoffwn pinwydd lemwn am ei liw a'i arogl ond nid wyf yn gwybod pa ofal i'w gymryd na phryd i'w blannu. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Julio.
   Mae gennych hinsawdd debyg i'r un sydd gen i yma ym Mallorca 🙂. Dywedaf wrthych: bydd pinwydd lemwn yn gwneud yn dda i chi o dan yr amodau hyn. Ymlaen y ddolen hon eglurir eu gofal.

   Bydd eraill hefyd yn addas i chi, fel mugo pinwydd, neu os oes gennych ardd fawr, Pinws pinws, Pinus halepensis o Pinus nigra.

   A cyfarch.

 60.   Belisarius meddai

  Ar arfordir Colombia Caribïaidd mae yna goeden sydd angen ychydig iawn o ddyfrhau, mae'n tyfu'n gyflym iawn ac mewn amodau cysgodol, yn ogystal â bod yn bryfed meddyginiaethol, ac ati. Fe'i gelwir yn NIM yn ychwanegol at ganiatáu ei hun i gael ei ffurfio fel y dymunwch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Belisario.

   Diolch, mae gennym eich ffeil yma rhag ofn bod gennych ddiddordeb 🙂

   Cyfarchion.