dipladenia

Mae dipladenia gwyn yn ddringwyr

Delwedd - Flickr / Stefano

La dipladenia mae'n blanhigyn hardd iawn. Mae ganddo flodau siâp trwmped, sydd gyda llaw yn debyg iawn i rai'r Adenium ordew o Rhosynnau Anialwch, a dail o liw gwyrdd llachar ysblennydd. Mae'n ysblennydd, ie, ond hefyd yn dyner iawn. Sawl gwaith ydych chi wedi prynu un a phan gyrhaeddodd y gaeaf ni allech ei wrthsefyll a marw?

Ond bydd y profiadau gwael hynny yn aros, o hyn ymlaen, yn y gorffennol. Ar ôl popeth yr wyf am ei ddweud wrthych yn yr erthygl arbennig hon, byddwch yn gwybod sut i gael eich planhigyn i gyrraedd yn iach ac yn gryf yn yr hydref a sut y gall y gwanwyn ddod yn fyw.

Nodweddion dipladenia

 

Mae dipladenia yn winwydden lluosflwydd

Cyn mynd i mewn i'r pwnc, mae'n bwysig yn gyntaf eich bod chi'n gwybod sut i adnabod y planhigyn dringo hwn oddi wrth y lleill. Felly, hefyd, gallwch gael syniad o'r hyn y mae angen iddo allu ei ddatblygu heb broblemau.

Wel, mae'r planhigyn hwn yn hysbys wrth yr enw Mandevilla, sef y genws botanegol y mae'n perthyn iddo ac sy'n cynnwys mwy na 100 o rywogaethau, gan gynnwys Mandevilla llac, neu y Sanderi Mandevilla, er rhyngoch chi a fi, mae'n llawer mwy adnabyddus fel Chile Jasmine, Chile Jasmine, yr Ariannin Jasmine, neu Jujuy Jasmine.

Yn frodorol i Dde America, mae'n dod o deulu Apocynaceae, fel yr Adenium, ond nid oes ganddo foncyff mor drwchus. Mewn gwirionedd, nid oes ganddo foncyff fel y cyfryw, ond coesynnau tenau sy'n tyfu trwy lynu orau ag y gallant (nid oes ganddynt dendrau) i ganghennau coed a phlanhigion tal eraill. Mae ei ddail yn fythwyrdd, leathery, gwyrdd llachar.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer gerddi bach, ers hynny peidiwch â bod yn fwy na 6m Tal. Mewn gwirionedd, mae yna rai sydd ag ef fel planhigyn bach mewn pot, ac sy'n ei docio i'w atal rhag tyfu gormod. Er gwaethaf tocio, mae'n blodeuo. Pryd? Yn yr haf. Mae ei flodau, fel y dywedasom o'r blaen, wedi'u siapio fel trwmped, ac yn dibynnu ar y rhywogaeth gallant fod yn wyn, pinc, coch neu felyn ... persawrus pob un ohonynt.

Gyda llaw, mae ganddo rywbeth negyddol hefyd: mae'n wenwynig, felly ni ddylech ei amlyncu o dan unrhyw amgylchiadau.

Mathau o dipladenia

Mae'r genws dipladenia, Mandevilla, yn cynnwys cant o rywogaethau, ymhlith y rhain mae'r canlynol:

 • Mandevilla llac
 • Sanderi Mandevilla
 • Mandevilla yn ysblander

Ar yr olwg gyntaf mae'n anodd iawn eu gwahaniaethu, gan eu bod i gyd yn blanhigion dringo bytholwyrdd gyda dail a blodau sydd bron yn union yr un fath. Yn wir, yr hyn a all eu gwahaniaethu fwyaf yw eu man tarddiad: Mae M. laxa yn frodorol o dde Ecuador i ogledd Chile ; Mae M. sanderi yn endemig i Rio de Janeiro (Brasil), a cheir M. splendens hefyd ym Mrasil.

Gyda dweud hynny, gadewch i ni weld sut mae'n derbyn gofal.

Gofal planhigion Dipladenia

Er mwyn gofalu am y planhigyn hardd hwn mae'n angenrheidiol eich bod yn cadw hynny mewn cof yn sensitif iawn i oerfel. Os yw'r tymheredd yn gostwng o dan 10ºC yn eich ardal chi, dylech ei gael mewn pot bob amser fel y gellir dod ag ef i'r tŷ pan fydd yn dechrau oeri. Ond ar wahân i hynny, mae'n rhaid i chi ddarparu cyfres o ofal, sef:

Mae'n hawdd gofalu am Dipladenia
Erthygl gysylltiedig:
Dipladenia: gofal gartref a thramor

Lleoliad

Rhaid iddo fod mewn ardal ddisglair iawn, ond heb olau haul uniongyrchol. Os yw dan do, mae'n rhaid ei roi mewn ystafell gyda digon o olau naturiol, ond i ffwrdd o ddrafftiau, rhodfeydd a ffenestri.

Dyfrio

Rhaid i ddyfrio fod yn aml, yn enwedig yn yr haf. Rhaid iddo rEgar tua 3 gwaith yr wythnos yn y tymor hwnnw, ac unwaith bob 7-10 diwrnod weddill y flwyddyn. Rhaid osgoi pwdlo bob amser, felly rhag ofn, mae'n well gwirio lleithder y swbstrad cyn ychwanegu dŵr. I wneud hyn, bydd yn ddigon i fewnosod ffon bren (y math a geir mewn bwytai Japaneaidd) i'r gwaelod a'i dynnu'n ofalus. Os byddwch chi'n ei dynnu allan pan welwch ei fod yn lân, mae hynny oherwydd bod y ddaear yn sych ac, felly, y gellir ei dyfrio.

Tanysgrifiwr

Mandevilla sanderi, planhigyn hawdd i ofalu amdano

Pwysig iawn os ydych chi am iddo oroesi'r gaeaf. Rwy'n argymell eich bod chi'n talu un mis gyda gwrtaith mwynau cyffredinol, a'r mis canlynol gydag un organig; neu hyd yn oed yn well, defnyddio gwrteithwyr organig yn unig, arllwys corn daear neu dail ceffyl (dim mwy na llond llaw) i'r swbstrad, a'i ffrwythloni o bryd i'w gilydd gyda guano (ar werth yma) er enghraifft.

Pridd neu swbstrad

Os ydych chi'n ddigon ffodus i fyw mewn hinsawdd gynnes, gallwch blannu yn eich gardd ger pergola fel y gall ddringo arno, yn y gwanwyn. Mae'n tyfu mewn sawl math o bridd, er ie, mae'n well ganddo rai tywodlyd.

Os bydd yn rhaid i chi ei gael mewn pot, cymysgu mawn du gyda ffibr cnau coco neu dywod afon mewn rhannau cyfartal.

Tocio

Gellir ei docio trwy gydol y tymor tyfu cyfan (gwanwyn a haf), gan docio'r coesau hynny sy'n tyfu'n rhy hir, neu sy'n edrych yn wan. Rhaid tynnu blodau gwywedig hefyd.

Dipladenia: gofal mewn potiau

Sut mae'n cael ei ofalu amdano mewn pot? Hyd yn hyn rydym wedi siarad am ofal cyffredinol, ond pan gaiff ei blannu mewn cynhwysydd, rhaid inni feddwl ei fod yn dod yn fod byw sy'n dibynnu arnom i oroesi. Dyna pam, mae'n rhaid i ni sicrhau ei fod yn cael digon o olau, oherwydd er y gall fod yn y cysgod, nid oes rhaid i ni ei roi mewn lle tywyll.

Yn ogystal â hyn, bydd yn rhaid i ni ei ddyfrio'n rheolaidd fel nad yw'r pridd yn sychu'n llwyr. Mewn gwirionedd, mae'n well dyfrio 3 neu 4 gwaith yr wythnos yn yr haf, a llai gweddill y flwyddyn. Byddwn yn ei wneud yn hwyr yn y prynhawn fel bod y swbstrad yn aros yn llaith am gyfnod hirach ac felly gall y planhigyn hydradu heb unrhyw broblem.

Argymhellir yn gryf ei wrteithio yn y gwanwyn a'r haf gyda gwrtaith cyffredinol neu gyda guano, os ydym am ychwanegu cynnyrch naturiol. Yn y modd hwn, byddwn yn sicrhau ei fod yn tyfu'n iach.

Bydd yn bwysig iawn ein bod yn ei blannu mewn pot mwy cyn belled â bod y gwreiddiau'n dod allan drwy'r tyllau ynddo, neu os oes tua 3 blynedd wedi mynd heibio ers y trawsblaniad diwethaf. Fel swbstrad byddwn yn rhoi ffibr cnau coco (ar werth yma) neu swbstrad cyffredinol (ar werth yma).

Gan ein bod am iddo fod mewn pot, gallwn feddwl a oes gennym ddiddordeb mewn cael a crogdlws dipladenia, er enghraifft ar y balconi neu y tu mewn i'r tŷ. Mae'n edrych yn bert iawn gyda'r coesau'n hongian, yn enwedig pan fydd yn blodeuo, felly peidiwch ag oedi cyn ei gael felly os ydych chi am roi cyffyrddiad egsotig i'ch cartref.

Nawr, waeth sut rydych chi am ei gael, yn sicr ni fydd yn anodd i chi ei gadw'n brydferth.

Problemau dipladenia

 

Mae hwn yn blanhigyn y gall gael ei effeithio ganddo mealybugs, yn enwedig y rhai cotwm a Corynnod coch yn yr haf, a dyna pryd mae'r tymheredd ar ei uchaf a'r amgylchedd yn sychaf. Gellir tynnu'r cyntaf gyda swab o'r clustiau wedi'u trochi mewn sebon, ond bydd yn rhaid chwistrellu'r lleill gydag olew Neem neu sebon potasiwm.

Nid oes ganddo fel arfer clefydau, ond pan gaiff ei ddyfrio llawer, gall ffyngau ei niweidio.

Mewn amgylcheddau oer, bydd ei ddail yn dechrau troi'n felyn ac yna'n cwympo. Mae angen osgoi bod tymheredd y cartref yn disgyn o dan 10ºC.

Mae'r dipladenia gwyn yn dringwr
Erthygl gysylltiedig:
Dipladenia gyda dail melyn: beth sydd o'i le arno?

Sut mae Dipladenia yn atgenhedlu?

Hoffech chi gael copïau newydd? Felly, fe'ch anogaf i hau hadau yn y gwanwyn, yn uniongyrchol mewn potiau gyda swbstrad wedi'i gyfansoddi o fawn du a thywod neu perlite mewn rhannau cyfartal. Ond os ydych chi ar frys, gallwch ddewis gwnewch doriadau 10cm yn y gwanwyn neu'r haf, eu glanhau cyn plannu â dŵr a'u trwytho â hormonau gwreiddio powdr.

Sut i wneud iddo oroesi'r gaeaf

Mae dipladenia yn blodeuo yn y gwanwyn a'r haf

 

Yn ogystal â phopeth a ddywedwyd hyd yn hyn, mae yna sawl tric a all helpu llawer i oroesi'r gaeaf. Mae'r cyntaf yn cynnwys rhowch sbectol neu bowlenni o ddŵr o'i gwmpas fel bod y lleithder o'ch cwmpas yn uchel. Mewn llawer o dai, yn enwedig yn y gaeaf, mae'r lleithder yn gostwng llawer, a gall hyn niweidio rhai planhigion yn ddifrifol. A beth am chwistrellu'n uniongyrchol? Oherwydd y gallai'r dail fygu'n llythrennol trwy glocsio'u pores. Hefyd, mae'n rhaid i chi eu glanhau o bryd i'w gilydd fel nad oes ganddyn nhw lwch.

Mae'r tric nesaf yn cynnwys lapio'ch plannwr mewn blanced ardd thermol, sydd fel lliain cotwm gwyn. Mae plastig yn ddeunydd sy'n oeri neu'n cynhesu'n gyflym iawn, felly os ydych chi'n lapio'r pot gyda'r flanced hon (byddwch yn ofalus, gan adael y tyllau draenio yn rhydd), bydd fel petaech chi'n cysgodi'r gwreiddiau.

Ac mae yna drydedd tric o hyd: ffrwythloni gyda Nitrofoska. Mae'n wir y dywedwyd bod yn rhaid ei dalu yn y gwanwyn a'r haf, ond yn y gaeaf ni fydd y Nitrofoska yn gyfraniad o fwyd ychwanegol, ond yn hytrach bydd yn cyflawni'r un swyddogaeth â siaced wlân sydd mor gynnes. Ychwanegwch lwy fwrdd o goffi, ei gymysgu â'r pridd, a dŵr. Felly unwaith y mis.

Pedwerydd tric (ychwanegol): dŵr gyda dŵr cynnes. Gall dŵr oer rewi'r gwreiddiau, ond ni fydd hyn yn digwydd os caiff ei dymheru ychydig yn gynharach.

Ac i fyny i fan hyn y arbennig y Dipladenia. Gobeithio gyda'r awgrymiadau a'r triciau hyn y bydd yn llawer haws i chi gael un o'r planhigion hardd hyn gartref.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

53 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Lugo gwyn meddai

  Doeddwn i ddim yn deall, mae dysplademia yn mandevilla? Oherwydd bod gen i 2 ond nid ydyn nhw yr un peth, yn bennaf oherwydd bod y mandevilla yn bersawr la Flor ac nid yw'r dysplademia.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Blanca.
   Ydy, mae Dipladenia yn Mandevilla 🙂.
   Yn dibynnu ar yr amrywiaeth, gall fod arogl ar ei flodau neu beidio.
   A cyfarch.

 2.   Miriam meddai

  Diolch yn fawr am gymaint o wybodaeth.
  Heddiw prynais i un ond rydw i eisoes yn difaru, mae'n debyg yn y feithrinfa eu bod wedi fy hysbysu yn wael iawn.
  A dweud y gwir, wrth arsylwi ar y blodau, dywedodd fy synnwyr cyffredin neu fy ngwelediad wrthyf ei fod yn blanhigyn gofal ond mynnodd y gwerthwr ei fod yn blanhigyn cryf heb lawer o ofal yn y gaeaf fel yn yr haf.
  Unwaith eto diolch yn fawr.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Miriam.
   Peidiwch â phoeni. Er mwyn goresgyn y gaeaf yn well gallwch ychwanegu llwyaid fach o Nitrofoska bob 15 diwrnod. Fel hyn bydd y gwreiddiau'n cadw'n gynnes ac ni fyddant mor oer.
   Cyfarchion, a diolch i chi 🙂.

 3.   Claudia meddai

  Mae gen i un ar fy balconi, mae'n dal alloooo…. drafftiau, haul llawn a'r hardd hwn ...

  1.    Monica Sanchez meddai

   Rwy'n falch eich bod chi'n gwneud yn dda 🙂. Mewn hinsoddau oer mae'n cael amser caled yn y gaeaf.

 4.   DIANA meddai

  Nid yw HELLO MONICA, ADRODDIAD RHAGOROL !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Rwy'n falch ei fod yn ddefnyddiol i chi 🙂

 5.   Andrea meddai

  Helo!! Mae gen i dipladenia sy'n dal gyda blodau, mae gennym hydref eithaf cynnes am y tro. Y syniad yw ei docio cyn gynted ag y bydd yn stopio blodeuo. Y cwestiwn yw, a gaf i fanteisio ar y canghennau tocio ar gyfer toriadau? Dwi'n hoff iawn o'r planhigyn hwn !!! Diolch yn fawr iawn!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Andrea.
   Gallwch, gallwch eu defnyddio. Gwnewch doriadau 10cm yn y gwanwyn neu'r haf, trwytho eu sylfaen â hormonau gwreiddio powdr a phlanhigyn 🙂.
   A cyfarch.

   1.    Elena Gonzalez meddai

    A allech chi anfon llun o dipladenia A mandevilia ataf i wirio'r gwahaniaeth oherwydd yn y feithrinfa dywedant wrthyf eu bod yr un peth

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Elena

     Ydyn, maen nhw'r un peth 🙂

 6.   Bonjour Gisele meddai

  Helo Monica!
  Mae gen i dipladenia am 2 flynedd mae ei dyfiant yn araf iawn ac yn ystod y gwanwyn-haf ni roddodd flodyn i mi. Byddaf yn ei ffrwythloni â thail, yna yn y gaeaf rwy'n ei orchuddio â neilon, ond byddaf yn ei gymryd y tu mewn i'm tŷ. Cawn weld beth sy'n digwydd. Da iawn. Eich cyngor.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Gisele.
   Gallwch ei dalu gyda guano -liquid- yn y gwanwyn a'r haf hefyd. Mae'n wrtaith sy'n gweithio'n gyflymach na thail, ac mae hefyd yn naturiol.
   Cyfarchion 🙂.

 7.   Irma o Rezza meddai

  Helo Monica, mae eich cyfarwyddiadau yn dda iawn ... gofynnaf ichi, mae dipladenia yn suddlon fel Adenium

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Irma.
   Rwy'n falch eich bod chi'n eu hoffi 🙂.
   Na, planhigyn dringo llwyni yw Dipladenia, nid un suddlon.
   A cyfarch.

 8.   Juanma meddai

  Mae gen i dipladenia y mae ei ddail yn cwympo oddi tano ... Maen nhw eisoes hanner ffordd yno. Beth alla i ei wneud?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Juanma.
   Efallai eich bod wedi bod yn oer y gaeaf hwn ac yn awr rydych chi'n ei ddangos.
   Gallwch chi ei ddyfrio â hormonau gwreiddio cartref fel ei fod yn cynhyrchu gwreiddiau newydd. Bydd hyn yn rhoi'r nerth i chi fwrw ymlaen.
   A cyfarch.

 9.   GLORI meddai

  MAE gen i JASMINERO YN Y GARDD. AC MAE'N BLAENOROL. GALLAF LLEOLI PLANHIGION HIOBRIDA RIO DIPLADENIA AR YR UN WAL

 10.   Jose Luis meddai

  Mae gen i ddiplademig eithaf mawr 2,50 m ac yn y blynyddoedd diwethaf mae llawer o ddail wedi cwympo, maen nhw'n troi'n felyn ac yn cwympo, fe allech chi ddweud wrthyf pa driniaeth y mae'n rhaid i mi ei dilyn i adfer y planhigyn.
  Diolch yn fawr iawn
  cyfarchion

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Jose Luis.
   Ydych chi wedi ei dalu? Efallai ei fod yn rhedeg allan o ddail oherwydd diffyg maetholion. Ar gyfer hyn, rwy'n argymell defnyddio guano (hylif), gan ei fod yn wrtaith naturiol cyflym iawn-effeithiol.
   Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau a bennir ar y pecyn er mwyn osgoi gorddos.
   A cyfarch.

 11.   Gemma meddai

  Helo, rydw i wedi cael dipladenia ers blwyddyn a dechreuodd gydag ychydig o ddail melyn isod ac mae bellach yn llawn! Rwyf wedi rhoi haearn yn y dŵr dyfrhau a hefyd gwrtaith hylifol, ac rwyf hefyd wedi ychwanegu gwrtaith ceffylau ar 2 achlysur, ond mae'n ymddangos ei fod yn gwaethygu. Beth alla i ei wneud? Mae gen i'r teimlad nad oes rhwymedi.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Gemma.
   Rwy'n argymell eich bod chi'n aros 🙂. Cadwch y swbstrad yn llaith (ond heb fod yn ddwrlawn), a gweld sut mae'n esblygu.
   A cyfarch.

 12.   Natalia meddai

  Helo, rydw i newydd brynu diplademics ar gyfer yr ardd a phan ddarllenais am ei ofal rwyf wedi gweld ei fod yn wenwynig ... mae gen i blant bach ac mae darllen ar y Rhyngrwyd wedi fy nychryn ... a yw mor beryglus?
  Diolch yn fawr iawn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Natalia.
   Nid yw'n beryglus o bosibl, ond os oes gennych blant bach fel chi neu anifeiliaid anwes mae'n well ei gadw draw oddi wrthynt. Mae'r sudd yn achosi llid.
   A cyfarch.

 13.   Lidon meddai

  A allech chi edrych ar y lluniau hyn? Hoffwn wybod beth neu beth yw'r rhesymau pam mae'r dipladenias hyn yn yr amodau hyn. https://www.dropbox.com/sh/dndjcrdnmbr1qu7/AADX9fyxq5w8jSYNDP-Q4Jtda?dl=0

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Lidón.
   Mae'n edrych fel bod ganddo bryfed gwyn. Gallwch chi lanhau'r dail gyda lliain wedi'i dampio â dŵr heb galch, neu drin y planhigion gyda'r rhain. meddyginiaethau cartref.
   A cyfarch.

   1.    Lidon meddai

    Diolch Monica am eich ymateb cyflym. Roeddwn i wedi meddwl amdano, ond yr hyn sy'n fy nrysu yw lliw brown rhai dail a'r blodau gwywedig, fel pe bai wedi pydru. A allai fod o orlifo? Newidiadau mewn tymheredd?

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Lidón.
     Yn fwyaf tebygol ei fod yn effaith ymosodiad y pili gwyn.
     Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Rhaid cadw'r swbstrad yn llaith, ond heb ei orlifo.
     A cyfarch.

     1.    Lidon meddai

      Maent yn blanhigion sydd felly wedi cyrraedd pen eu taith. Dywed y cwsmer sydd wedi prynu'r planhigyn mai bai'r cludo ydyw, y cludwr ei fod wedi cydymffurfio â'r amodau gofynnol ac na wnaed unrhyw amheuon nac arsylwadau wrth ddadlwytho a'r gwerthwr y daeth y planhigyn allan o'r feithrinfa yn dda. . Roedd y planhigion ddeuddydd mewn oergell ar dymheredd rhwng 16-17 gradd.


 14.   Laura Jorquera meddai

  Hoffwn wybod pa mor wenwynig y gall dipladenia fod? Mae gen i gŵn sydd fwy nag unwaith wedi bwyta planhigyn. Maen nhw wedi rhoi 2 i mi ac mae'r sylwadau rydw i wedi'u darllen yn codi ofn arna i.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Laura.
   Mae sudd dipladenia yn achosi llid.
   A cyfarch.

 15.   Delwedd deiliad lle Adriana Blanco Hurtado meddai

  Helo Monica, mae'n bleser eich cyfarch, rwy'n byw yn Jamundí-Colombia, mewn ardal wledig ger glan afon felly mae'r amgylchedd yn llaith iawn.
  Mae gen i mandevilla coch ar fy balconi. Mae'n lle da gyda haul y bore, mae wedi tyfu'n gyflym iawn, fodd bynnag, mae ei ddail wedi'u llenwi ag ocr a melyn, nid wyf yn credu mai ef yw'r pry cop coch, rwy'n credu y gallai fod yn ffwng.
  Beth ydych chi'n ei awgrymu i mi drin eich problem? Rwy'n bryderus iawn y gallai'r planhigyn bach farw.

  Diolch yn fawr am rannu eich gwybodaeth.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Adriana.
   Mae'n debyg ei fod yn ffwng, rhwd. Gallwch chwistrellu ei ddail gyda ffwngladdiad wedi'i seilio ar gopr gyda'r nos pan fydd yr haul yn machlud.
   Gwnewch ail driniaeth eto drannoeth, a'r un olaf yr wythnos.
   Os na fydd yn gwella, ysgrifennwch atom eto a byddwn yn dweud wrthych 🙂
   A cyfarch.

 16.   Pilar meddai

  Helo Monica, rwyf wedi darllen y gofal a roddir i'r Diplademig, ac rwyf wedi fy syfrdanu ers i mi gael dau Ddiplademig coch ers wyth mlynedd a'r unig ofal rwy'n ei roi iddynt yw dŵr a gwrtaith cyffredinol bob pymtheng niwrnod, mae gen i nhw wrth hongian planwyr ar y teras yn yr haul ac yn y gaeaf mae'r rhew yn cerdded o'u cwmpas ac maen nhw bob amser yn brydferth ac yn yr haf maen nhw'n blodeuo'n gyson, maen nhw'n hynod ddiolchgar, roeddwn i'n meddwl eu bod nhw'n blanhigion caled iawn, oherwydd yn yr holl flynyddoedd hyn, mae gen i erioed wedi gorfod gofalu amdanynt mewn unrhyw ffordd arall, beth bynnag, gwerthfawrogir eich bod yn rhoi sylwadau ar y gofal sydd ei angen arnynt, mae'n wybodaeth werthfawr iawn y bydd yn rhaid i mi ei rhoi ar waith un diwrnod efallai, rwy'n byw yn y gogledd o Sbaen, ac rydych chi'n gwybod yr hinsawdd sydd gennym ni yma.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Pilar.
   Gallwch, na, gallwch ddod o hyd i blanhigyn sydd, er gwaethaf ei darddiad, yn fwy ymwrthol nag y dylai, sydd bob amser yn wych 🙂.
   Llongyfarchiadau!

 17.   Isabel meddai

  Ymholiad am y pryfed tynnu diplademig ers i mi eisiau ei roi ar y drws mynediad.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo isbael.
   Mae'n ddrwg gennyf ond ni ddeallais eich cwestiwn.
   Gellir potio dipladenia y tu mewn heb broblem. Os yw'n derbyn gofal da, nid oes raid iddo gael ei effeithio gan blâu neu afiechydon.
   A cyfarch.

 18.   Raquel meddai

  Helo!!
  Yr haf hwn fe wnaethant roi dipladenia i mi ac mae wedi bod yn hyfryd, rwyf wedi ei gael ar y stryd tan 2 fis yn ôl pan ddechreuodd y tywydd oer a deuthum ag ef adref i deras dan do (rwy'n dod o Burgos), ond ers hynny mae'r dail wedi troi'n felyn ac maen nhw'n cwympo i ffwrdd. Gofynnais i 2 siop sy'n arbenigo mewn planhigion a dywedon nhw wrtha i ei bod hi'n oer, bwyta blanced a'i gorchuddio bob nos. .. ond roedd yr un peth o hyd. Rwyf wedi ei roi gartref, mae gen i dymheredd rhwng 21-23 ° ond bob tro mae ganddo fwy o ddail melyn sy'n cwympo. Beth alla i ei wneud?
  Diolch yn fawr iawn ymlaen llaw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rachel.
   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Nawr gyda'r amser mae'n ei wneud mae'n bwysig peidio â'i ddyfrio gormod: dim mwy nag unwaith yr wythnos. Rhaid i'r dŵr fod yn llugoer.
   Gallwch ychwanegu llwyaid fach (coffi) o Nitrofoska bob 15 diwrnod. Bydd hyn yn amddiffyn eich gwreiddiau rhag yr oerfel.
   A cyfarch.

   1.    Rachel meddai

    Diolch yn fawr am yr ateb cyflym,
    Rwy'n ei ddyfrio unwaith yr wythnos neu hyd yn oed bob 1 diwrnod, pan welaf fod y pridd yn sych. Byddaf yn prynu'r nitrophoska, ond beth sy'n well os byddaf yn ei adael ar y teras (y dyddiau hyn mae wedi cyrraedd isafswm tymheredd o 10º) neu fy mod yn ei adael y tu mewn i'r tŷ (tymheredd rhwng 6-21º)?
    Diolch yn fawr!!

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo eto, Raquel.
     Mae'n well eich bod chi'n ei gadw dan do, ond i ffwrdd o'r drafftiau fel nad yw ei ddail yn mynd yn ddrwg.
     A cyfarch.

 19.   griselda meddai

  Helo, harddwch eich blog, ymholiad, rwy'n dod o'r Ariannin, rwy'n byw mewn talaith llaith iawn a chyda gaeafau byr neu bron ddim yn bodoli, a allaf ei symud i'r llawr neu i blanhigyn mawr a'i orchuddio â hanner cysgod ynddo gaeaf? Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Griselda.
   Rydyn ni'n falch eich bod chi'n hoffi'r blog.
   Gallwch, yn byw yn yr hinsawdd honno gallwch ei gael y tu allan, ond os yw'r tymheredd yn gostwng o dan 0 gradd rhaid i chi ei amddiffyn.
   A cyfarch.

 20.   Teirw Noemi meddai

  Hoffais y wybodaeth yn fawr, am y tro cyntaf i mi brynu Dipladenia ac rwy'n credu bod yr esboniad hwn yn ddefnyddiol iawn, rwy'n gobeithio y gall y planhigyn hardd hwn bara i mi, rwy'n dod o'r Ariannin, yn fwy manwl gywir o Dalaith Salta, roeddwn i'n hoff iawn o'ch blog ac rwy'n gobeithio gallu ymgynghori â chi bob tro y mae ei angen arnaf. Diolch yn fawr

 21.   Marisa meddai

  Helo, rydw i wedi cael dipladenia ers amser maith ac mae bob amser yr un peth, yn wael iawn mewn dail, mewn gwirionedd mae ganddo flagur a bron nad ydyn nhw'n tyfu ac nid yw'n blodeuo, mae ar deras wedi'i orchuddio â llawer o olau a hefyd haul. Rwy'n caru ei flodau ond ni allaf wneud iddo dyfu na blodeuo, mae'n hongian, nid wyf yn ei ddyfrio llawer, ac rwy'n ychwanegu gwrtaith hylifol i'r dŵr yn y gwanwyn. Beth alla i ei wneud ?. Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Marisa.
   Byddwn yn argymell eich bod yn ei amddiffyn rhag haul uniongyrchol, nad yw'n ei roi ar unrhyw adeg.
   Trosglwyddwch ef i bot tua 3-4cm yn lletach yn y gwanwyn a'i ddyfrio 2-3 gwaith yr wythnos (llai yn y gaeaf). A pharhewch gyda'r tanysgrifiwr.
   Fel hyn bydd yn tyfu'n well.
   A cyfarch.

 22.   Lulu Montenegro meddai

  Helo.
  Ar ôl darllen yr erthygl a sylweddoli fy mod yn dilyn yr holl argymhellion gofal i'r llythyr, nid wyf yn dal i ddeall sut mae fy dipladenia yn parhau i dyfu'n gyflym gyda dail gwyrdd dwys ac yn brydferth iawn, ond nid yw'n dwyn un blodyn. Nid wyf yn gwybod beth i'w wneud nawr

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Lulu.
   Efallai ei fod yn brin o olau, neu gall fod yn ifanc (weithiau nid yw planhigion ifanc yn blodeuo bob blwyddyn).
   A cyfarch.

 23.   Elena Gonzalez meddai

  Gallant bostio llun o blanhigyn gyda hadau neu os yw'n rhoi codennau

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Elena

   Gallwch weld ffrwythau dipladenia neu mandevilla yn y ddolen hon.

   Cyfarchion!

 24.   tabernacl meddai

  Bore da, dwi angen gwybod be dwi'n neud efo fo yn y gaeaf.Rwy'n dod o Salamanca ac mae'r tywydd yn oer iawn yn y gaeaf ac mae gen i yn yr awyr agored ac ar y ddaear, nid mewn pot, diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Sagrario.
   Gallwch chi amddiffyn hi gyda ffabrig gwrth-rew, ond os bydd tymheredd yn gostwng llawer, dydw i ddim yn siŵr y bydd yn ddigon.

   Pryd wnaethoch chi ei blannu yn y ddaear? Os yw wedi bod eleni, byddwn yn argymell ei dynnu allan, ei blannu mewn pot a'i roi yn y tŷ.

   A cyfarch.