Echinacea

Blodyn lluosflwydd yw Echiunacea

Mae Echinacea yn blanhigion sy'n cyrraedd uchder o hyd at 2 fetr, a hynny mae gennych flodau mawr sy'n denu llu o bryfed buddiol a dyna pam eu bod yn ddiddorol iawn tyfu mewn perllannau neu'n agos atynt, yn ogystal ag mewn gerddi. Yn ogystal, gellir eu haddasu i fyw mewn potiau, felly gallwch eu cael yn ymarferol lle rydych chi eisiau.

Ond mae dynoliaeth nid yn unig yn mwynhau lliw a mawredd ei flodau, ond hefyd ei briodweddau meddyginiaethol, y byddwn yn siarad amdanynt isod fel eich bod, fel hyn, yn gwybod popeth amdanynt.

Tarddiad a nodweddion Echinacea

Genws cyfres o blanhigion llysieuol lluosflwydd sy'n frodorol o Ogledd America yw Echinacea. Mae yna ddwsin o rywogaethau a dderbynnir, er bod 23 wedi'u disgrifio. Mae gan bob un ohonynt nodweddion tebyg iawn, iawn; mewn gwirionedd, y gwahaniaethau mwyaf nodedig yw dimensiynau ei ddail a / neu liw ei flodau. Maent yn cyrraedd uchder rhwng 90 centimetr a 2 fetrMae ganddyn nhw ddail lanceolate i ddail eliptig, a gall lliw yr hyn sydd fel arfer yn cael ei ddrysu â'r petalau ond sydd mewn gwirionedd yn ligwlau fod yn binc, porffor neu'n fwy anaml melyn neu wyn.

Mae'n perthyn i deulu'r Asteraceae, ac fel nhw, mae ei flodau wedi'u grwpio mewn inflorescence lle mae'r côn canolog yn ymwthio allan ychydig diolch i'r ligules yn egino o'r tu ôl iddo. Yn ein prif gymeriad, ar ben hynny, mae'r rhain yn tyfu ychydig i lawr, gan wneud iddo edrych hyd yn oed yn well. Blodau yn y gwanwyn-haf.

Fel ffaith ryfedd, byddwn yn dweud wrthych fod y term Echinacea yn dod echino, sef Groeg am ddraenen. Mae hyn yn cyfeirio at y côn, ond peidiwch â phoeni, gallwch chi ei gyffwrdd heb frifo'ch hun.

Prif rywogaeth

Er bod yna ddwsin, nid yw pob un yr un mor adnabyddus. Mewn gwirionedd, mae'r farchnad bron bob amser yn gwerthu hadau o ddau fath, ond nid mwy. Os ydych chi am gael mathau eraill, yn aml mae'n rhaid i chi edrych mewn safleoedd arbenigol neu'r rhai sy'n gwerthu hadau a ddygir o'r tu allan i'r wlad.

Ond o hyd, rydyn ni am i chi eu hadnabod fel eich bod chi'n gwybod pa mor hyfryd ydyn nhw:

Angustifolia Echinacea

Mae Echinacea angustifolia yn blodeuo yn y gwanwyn

Delwedd - Wikimedia / Dy-e

La echinacea dail cul Mae'n amrywiaeth sy'n cyrraedd 1 metr o uchder ac, fel y mae ei enw'n nodi, mae ganddo ddail teneuach na rhywogaethau eraill. Mae ei flodau yn binc neu borffor. Dyma'r un a ddefnyddir fwyaf fel planhigyn meddyginiaethol, gan ei fod yn gwasanaethu i atal a gwella annwyd ac i wella treuliad, ymhlith llawer o bethau eraill y byddwn yn eu gweld yn nes ymlaen.

Echinacea atrorubens

La Echinacea atrorubens Mae'n blanhigyn tebyg iawn i'r un rydyn ni newydd ei weld, ond mae'n llai: dim ond 90 centimetr o daldra ydyw ac mae ganddo'r dail ehangaf. Gall ei flodau fod yn binc, neu weithiau'n wyn.

Echinacea laevigata

Mae gan Echinacea laevigata betalau coeth

Delwedd - Flickr / cotinis

La Echinacea laevigata mae'n rhywogaeth sydd mewn perygl o ddiflannu. Gall gyrraedd 1,5 metr o uchder, a yn wahanol i'r lleill trwy gael ligules tenau iawn (petalau ffug). Mae'r rhain yn borffor.

Echinacea palida

Mae gan Echinacea pallida flodau gwyn

Delwedd - Wikimedia / Eric Hunt

Mae'r echinacea porffor gwelw yn blanhigyn sy'n cyrraedd uchder rhwng 45 a 90 centimetr o uchder. Mae gan ei flodau ligules yn denau, yn llinol ac yn gyffredinol mewn lliw gwyn., ond gallant fod yn binc gwelw.

Paradocsa Echinacea

Mae gan Echinacea paradoxa flodau melyn

Fe'i gelwir yn gynhyrfwr melyn ac mae'n blanhigyn sydd dan fygythiad yn ei le tarddiad. Mae'n tyfu hyd at 90 centimetr o uchder, a yn cynhyrchu blodau melyn bron bob amser, ond mae yna rai gwyn a phinc hefyd.

Echinacea purpurea

Mae Echinacea purpurea yn blanhigyn lluosflwydd

Delwedd - Flickr / Matt Lavin

A yw echinacea cyffredin. Gall gyrraedd 120 centimetr o uchder, ac felly mae'n un o'r mwyaf o'r genws. Mae ei flodau yn binc neu borffor. fel y E. angustifoliaMae ganddo hefyd ddefnyddiau fel planhigyn meddyginiaethol.

gwaed echinacea

Mae gan Echinacea sanguinea gôn coch tywyll

Delwedd - Wikimedia / Eric Hunt

La gwaed echinacea Mae'n blanhigyn sydd hefyd yn tyfu hyd at 120 centimetr o uchder. Mae ei flodau yn binc gwyn, ac mae ganddyn nhw gôn coch tywyll, nodwedd sy'n rhoi'r cyfenw. Mae, heb amheuaeth, yn amrywiaeth hynod chwilfrydig.

Beth ydyw?

Mae gan Echinacea sawl defnydd diddorol iawn. Y prif un yw addurniadol. Mae'n blanhigyn o faint mwy na gweddus i'w dyfu yn yr ardd, er enghraifft diffinio llwybrau neu lwybrau. Yn ogystal, mae'n tyfu'n dda iawn mewn potiau, ac yn denu pryfed fel gwenyn neu ieir bach yr haf, a dyna pam ei fod yn gynghreiriad da i'r ffermwr ac unrhyw un sy'n tyfu planhigion er pleser a / neu i'w fwyta.

Defnydd arall yw'r meddyginiaethol, trwy gymhwyso amserol. Rydym wedi bod yn siarad o'r blaen Angustifolia Echinacea a Echinacea purpurea. Defnyddir y ddau yn helaeth ar gyfer y buddion a ddaw yn ei sgil i iechyd pobl. Er enghraifft, mae ganddyn nhw briodweddau gwrth-amretig, gwrthlidiol, treulio, aperitif, a gwrthfeirysol. Maent yn cryfhau'r system imiwnedd ac yn atal heintiau rhag gwaethygu. Yn ogystal, maen nhw'n gofalu am y croen, iachâd clwyfau ac wlserau.

Gofal ac amaethu Echinacea

Yn olaf, rydym am i chi wybod sut i ofalu amdano a'i drin. Yn y modd hwn, gallwch fwynhau planhigyn iach a gwerthfawr am amser hir:

Lleoliad

Mae'n bwysig ei fod yn cael ei osod y tu allan o'r diwrnod cyntaf, ers hynny rhaid iddo fod yng ngolau'r haul yn uniongyrchol. Yn y modd hwn, bydd nid yn unig yn tyfu'n dda, hynny yw, gyda'r coesau'n fertigol ac nid yn grwm, ond bydd ganddo hefyd ddigon o gryfder i flodeuo.

Pridd neu swbstrad

 • Pot blodau: mae'n blanhigyn a fydd â gwell datblygiad os caiff ei gadw mewn pot gyda swbstrad tyfu cyffredinol sy'n cynnwys 30% perlite (ar werth yma). Hefyd, rhaid bod gan y pot dyllau yn ei waelod.
 • Gardd: yn byw mewn priddoedd ysgafn sydd â draeniad da ac felly'n amsugno dŵr yn gyflym.

Dyfrio

Planhigion haul yw Echinaceae

Mae Echinaceae yn gwrthsefyll sychder yn eithaf da, cyn belled nad ydyn nhw'n hir iawn a'u bod yn y ddaear. Felly, mae'n rhaid i chi eu dyfrio 2-3 gwaith yr wythnos ar gyfartaledd, bylchu'r dyfrio yn ystod y cwymp a'r gaeaf fel nad yw'r gwreiddiau'n gorlifo.

Rhag ofn eu cael mewn potiau, byddant yn cael eu dyfrio tua 3-4 gwaith yr wythnos yn ystod yr haf, ond gweddill y flwyddyn mae'n rhaid ei wneud unwaith neu ddwywaith yr wythnos ar y mwyaf.

Tanysgrifiwr

Rhaid ei dalu yn ystod y gwanwyn a'r haf. Yn y ddau dymor hynny mae pan mae'n tyfu ac, felly, pan mae angen y compost arno fwyaf. Ar gyfer hyn rydym yn argymell defnyddio cynhyrchion organig, gan fod hyn hefyd yn cadw bywyd y pryfed hynny sy'n ymweld â'ch blodau. Er enghraifft, ef hwmws pryf genwair, mae guano neu gompost yn ddelfrydol ar gyfer y planhigyn hwn.

Lluosi

Echinaceae lluosi â hadau. Fe'ch cynghorir i hau yn y gwanwyn, oherwydd fel hyn bydd ganddynt ran dda o'r flwyddyn i dyfu. Ond os yw'r tywydd yn fwyn neu os nad oes rhew, gellid ei wneud hefyd yn y cwymp cynnar. Y camau i'w dilyn yw:

 1. Y cyntaf yw dewis a pharatoi'r gwely hadau. Rydym yn ei gynghori i fod yn hambwrdd eginblanhigyn fel yn, ers fel hyn bydd gennych reolaeth dros egino, ond gallai hefyd fod yn werth pot neu hyd yn oed plannwr. Beth bynnag, rhaid ei lenwi â swbstrad ar gyfer eginblanhigion (ar werth yma) neu swbstrad cyffredinol, a dŵr yn gydwybodol.
 2. Wedi hynny, bydd yr hadau yn cael eu hau. Os ydyn nhw am fod mewn hambwrdd eginblanhigyn, bydd dau yn cael eu rhoi ym mhob alfeolws; os yw'n bot heb fod yn fwy na 3, ac os yw'n plannwr gellir eu gosod bellter o bum centimetr o'r naill i'r llall.
 3. Yna cânt eu gorchuddio â swbstrad. Rhaid i'r haen fod yn denau, oherwydd yn fwy na dim bydd yn fodd i atal yr haul rhag eu rhoi mor uniongyrchol.
 4. Yn olaf, dylid gosod y gwely hadau y tu mewn i blât neu hambwrdd. Pam? Oherwydd nes bod yr hadau'n egino a bod y planhigion yn tyfu, rhaid eu dyfrio oddi isod, hynny yw, llenwi'r plât neu'r hambwrdd hwnnw â dŵr.

Yna, bydd yn cael ei gymryd y tu allan, mewn lle heulog, a bydd yn cael ei ddyfrio bob tro mae'r tir yn edrych yn sych. A) Ydw yn egino mewn tua wythnos. Cyn gynted ag y byddant yn 5-7 centimetr o uchder, dylid eu pilio a'u plannu mewn potiau unigol, neu yn yr ardd.

Plaau a chlefydau

Mae'n blanhigyn y gall plâu a chlefydau amrywiol effeithio arno. Er enghraifft:

 • Plâu: gwiddon, mealybugs, llyslau, pryfed gwyn, gellir dileu pob un ohonynt â phridd diatomaceous, sebon potasiwm y gallwch weld fideo isod ohono, neu olew neem (ar werth yma). A hefyd malwod a gwlithod, nad ydyn nhw'n bla fel y cyfryw, ond o ystyried y difrod maen nhw'n ei achosi (maen nhw hyd yn oed yn gallu dod ag ef i ben) mae'n bwysig eu bod nhw'n cael eu rheoli â nhw cynhyrchion penodol.
 • Clefydau: bacteria pathogenig, fel Pseudomonas cichorii, neu'r firws mosaig ciwcymbr yw dau o'i afiechydon mwyaf difrifol. Mae eraill yn cael eu hachosi gan ffyngau pathogenig, fel y ffytophthora sy'n pydru'r gwreiddiau, neu'r llwydni powdrog sy'n gorchuddio'r dail â mowld llwyd. Er mwyn osgoi hyn, ceisiwch osgoi dyfrio mwy na'r angen, a chadwch y planhigyn yn iach. Os oes symptomau, dylid tynnu'r rhannau yr effeithir arnynt pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Yn anffodus, nid oes triniaeth effeithiol yn erbyn bacteria neu firysau, ond yn erbyn ffyngau fe'ch cynghorir i ddefnyddio ffwngladdiadau sy'n cynnwys copr, fel hyn.

Trawsblaniad

Mae Echinaceae yn tyfu'n gyflym, felly efallai y bydd angen newid pot arnyn nhw bob dwy i dair blynedd. Os ydych chi am eu plannu yn y ddaear, mae'n rhaid i chi aros yn gyntaf iddyn nhw wreiddio'n dda yn y pot, hynny yw, nes bod eu gwreiddiau'n dod allan trwy'r tyllau yn y pot; wedi hynny, gellir eu symud i'r ardd yn y gwanwyn.

Rusticity

Maent yn gwrthsefyll gwres ac oerfel. Maent yn dioddef rhew o hyd at -18ºC, a thymheredd o 35ºC. Wrth gwrs, ni allant ddiffyg dŵr os bydd ton wres hirach a dwysach na'r arfer.

Ble i brynu Echinacea?

Os ydych chi eisiau prynu hadau, gallwch chi ei wneud o'r fan hon. Cael plannu hapus.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.