Faint o rywogaethau o blanhigion sydd yn y byd?

Yn y jyngl mae yna lawer o fathau o blanhigion

Rydym yn hynod lwcus i fyw mewn byd lle mae bywyd, yn anifail ac yn blanhigyn, yn bodoli mewn llawer o'r byd. Mae'r ddwy deyrnas yn cydfodoli mewn cytgord, gan greu perthnasoedd symbiotig yn aml i'w helpu i addasu'n well i'w cynefin naturiol.

Ond Ydych chi erioed wedi meddwl faint o rywogaethau o blanhigion sydd? Mae hwnnw'n gwestiwn diddorol iawn, heb amheuaeth, sydd ag ateb o'r diwedd, er nad ydym yn gwybod a yw'n ddiffiniol 😉.

Faint o rywogaethau sydd yn y byd?

Mae yna lawer o fathau o rywogaethau planhigion mewn jyngl

Yn 2011 roedd tîm o wyddonwyr eisiau gwybod faint o rywogaethau a ddarganfuwyd hyd yma, a llwyddon nhw. Ar hyn o bryd, mae'n hysbys bod 8,7 miliwn, y mae 6,5 miliwn ohonynt yn ddaearol a 2,2 miliwn yn ddyfrol. O'r nifer anhygoel honno, Mae 7,77 miliwn yn rhywogaethau anifeiliaid, 298.000 o rywogaethau planhigion a 611.000 o rywogaethau ffwngaidd. Fodd bynnag, yn ôl amcangyfrifon arbenigol, mae tua 86% o rywogaethau daearol a 91% o rywogaethau morol eto i'w darganfod.

Beth mae hyn yn ei olygu? Wel, yn y bôn, beth ychydig iawn a wyddom am y gwahanol fathau o fywyd sy'n byw yn y blaned hardd hon, yr unig un hyd yn hyn y gwyddom sy'n porthi bywyd. Felly nid yw'n syndod bod darganfyddiad rhywogaeth anifail neu blanhigyn newydd o bryd i'w gilydd.

Pa fathau o blanhigion sydd yna?

Mae yna sawl math: coed, cledrau, conwydd, llwyni, perlysiau, dringwyr, rhedyn, mwsoglau ... Mae gan bob un ohonyn nhw ei nodweddion ei hun sy'n eu gwneud yn unigryw, ond mae gan bob un ohonynt rywbeth yn gyffredin: maen nhw'n cynnal ffotosynthesis; hynny yw, maen nhw'n trawsnewid egni'r haul yn fwyd. Wrth wneud hynny, maen nhw'n rhyddhau ocsigen, ac ni fyddai unrhyw un ohonom ni heddiw hebddo.

Dyna pam rydyn ni'n mynd i ddangos rhai enghreifftiau i chi o blanhigion, fel y gallwch chi hefyd synnu pa mor rhyfeddol y gall y Deyrnas Blanhigion fod.

Ond beth yw ei brif nodweddion?

Algâu

Mae algâu yn gyntefig

Dechreuodd hanes esblygiadol planhigion gydag ymddangosiad algâu, yn gyntaf y rhai ungellog, sy'n cynnwys un gell, ac yn ddiweddarach ymddangosodd y rhai amlgellog. Ble maen nhw'n byw? Wel, yn y gorffennol dim ond yn y môr yr oeddent yn byw, ond wrth iddynt ddatblygu, ymddangosodd rhywogaethau cynyddol gymhleth, gan gynhyrchu coesau a oedd yn gallu ffotosynthesis y tu allan i ddŵr y môr ... ond yn agos iawn ato.

Credir bod yr algâu cyntaf, yr hyn a elwir yn Archaeplastida, ymddangosodd ychydig dros 1.500 miliwn o flynyddoedd yn ôlTra bod yr algâu coch, sef y rhai a arallgyfeiriodd i arwain at y rhywogaethau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw, o tua 1.200 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mathau o rywogaethau algâu

Dyma rai:

Chrisrus crispus
Golygfa o'r alga Chondrus crispus

Delwedd - Wikimedia / Chondrus crispus

Al Chrisrus crispus Fe'i gelwir yn fwsogl Gwyddelig ac mae'n fath o algâu coch sy'n frodorol i arfordiroedd yr Iwerydd yn Ewrop a Gogledd America. Mae ei ddail ffug yn deillio o goesyn canghennog iawn, ac mae'r cyfan ohono'n goch.

ulva lactuca
Golygfa o'r alga Ulva lactuca

Delwedd - Wikimedia / H. Krisp

A elwir yn letys lamilla neu fôr, mae'r ulva lactuca Mae'n alga gyda thallws gwyrdd laminar (deilen ffug ar ffurf dalen), wedi'i lobio a gyda dwy haen o gelloedd sydd wedi'u gosod ar y pridd trwy gyfrwng rhisoidau. Mae'n tyfu i fesur 18cm o hyd wrth fwy na 30cm o led.

Mwsogl

Mae mwsogl yn blanhigyn cyntefig

Mae mwsoglau, y mae eu huchder uchaf yn 10 centimetr, yn blanhigion chwilfrydig iawn. Siarad yn llym maent yn fath o blanhigion bryoffyt nad ydynt yn fasgwlaidd (hynny yw, nid oes ganddyn nhw sbectol y tu mewn, yn wahanol i'r lleill rydyn ni'n mynd i'w gweld), sy'n cynnwys dail gwyrdd ... dim ond os yw'n bwrw glaw.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw ar doeau tai, creigiau, waliau, waliau, boncyffion coed, ... lle bynnag mae ychydig o ddŵr am gyfnod mwy neu lai hirfaith.

Mathau o rywogaethau mwsogl

Dyma rai:

Polytrichum strictum
Golygfa o'r Polytrichum strictum

Delwedd - Wikimedia / Helenaanna

Al Polytrichum strictum Fe'i gelwir yn fwsogl gwallt, gwenith adar neu wenith colomennod, ac mae ganddo nifer o flew sy'n ei orchuddio. Mae'r dail yn cael eu pwyntio ac wedi'u trefnu mewn troell syth o amgylch coesyn anhyblyg, sydd yn cyrraedd uchder o 4 i 20 centimetr.

ffalacs sphagnum
Golygfa o'r mwsogl Sphagnum fallax

Delwedd - Wikimedia / Helenaanna

A elwir yn mwsogl sphagnum, neu sphagnum, y ffalacs sphagnum Mae'n blanhigyn sy'n frodorol i Hemisffer y Gogledd, sy'n cynnwys prif ffugenw y mae canghennau'n codi ohono mewn ffoliglau, gyda 2-3 o ganghennau estynedig, a 2-4 o ganghennau gwyrdd yn hongian.

Perlysiau

Mae perlysiau yn fath o blanhigyn hynod lwyddiannus

Pan fyddwn yn siarad am berlysiau rydym fel arfer yn cyfeirio at y "chwyn", neu laswellt y cae. Ond, beth pe bawn i'n dweud wrthych y gellir eu dosbarthu yn ôl eu math o ddeilen, ac mai dim ond gwahaniaethu oddi wrth lawer o rai eraill y gellir eu gwneud yw hynny? Peidiwch â phoeni, nid wyf yn mynd i'w gymhlethu:

Mae dau fath o berlysiau: dail cul, sef graminoidau (gweiriau) fel pawb y gellir eu defnyddio ar gyfer glaswellt er enghraifft, a'r rhai llydanddail a elwir yn forbias. Yn y grŵp olaf hwn rydym yn dod o hyd i'r megaforbias neu'r perlysiau anferth, a dyna lle mae'r cledrau neu'r muses (coed banana).

Felly mae eu disgwyliad oes yn amrywio'n fawr:

 • Blynyddol: egino, tyfu, blodeuo, dwyn ffrwyth a marw mewn blwyddyn (ychydig yn llai mewn gwirionedd). Enghreifftiau: corn, melon, pys.
 • Biannuals: yn ystod y flwyddyn gyntaf maent yn egino ac yn tyfu, a'r ail maent yn blodeuo, yn cynhyrchu ffrwythau ac yn marw. Enghreifftiau: llwynogod, persli, sbigoglys neu foronen.
 • Yn fywiog neu'n lluosflwydd: a yw'r rhai sy'n byw 3 blynedd neu fwy (mae rhai coed palmwydd hyd yn oed yn fwy na chanrif o fywyd). Yn dibynnu ar y math o rywogaeth o blanhigyn, gall ddechrau blodeuo mor gynnar â blwyddyn gyntaf bywyd, neu'n llawer hwyrach. Er enghraifft, mae'r palmwydd dyddiad yn cynhyrchu ei flodau cyntaf yn 5-7 mlynedd os yw'r amodau'n ffafriol, ond gall y geraniwm ychydig fisoedd ar ôl plannu flodeuo (dwi'n siarad o brofiad). Enghreifftiau: carnation, gazania, aderyn paradwys, coed palmwydd, bromeliads a swmpus, Ymysg eraill.

Rhywogaethau planhigion llysieuol

Rydyn ni'n dangos y canlynol i chi:

melo ciwcymbr

Math o blanhigyn blynyddol yw Melon

El melo ciwcymbrA elwir yn melon, ac mae'n frodorol llysieuol cylch blynyddol i Iran, Anatolia, a'r Cawcasws. Yn datblygu coesau ymgripiol, gyda dail palmate sy'n cynhyrchu blodau melyn ac, y tu ôl iddynt, ffrwythau sy'n sfferig i aeron eliptimaidd sy'n addas i'w bwyta gan bobl.

digitalis purpurea

Math o berlysiau dwyflynyddol yw Foxglove

Y rhywogaeth digitalis purpurea, A elwir yn lus y llwynogodMae digitalis, sugnwyr, viluria neu gauntlet, yn berlysiau dwyflynyddol sy'n frodorol o Ewrop, gogledd-orllewin Affrica, a Chanolbarth a Gorllewin Asia. Mae'n datblygu coesyn hir rhwng 0,50 a 2,5 metr o uchder, ac mae dail danheddog, syml a phob yn ail yn egino. Mae'r blodau wedi'u grwpio mewn clystyrau crog ac maent yn diwbaidd, pinc dwfn y tu allan ac yn borffor y tu mewn.

Rigynnau Gazania

Math o blanhigyn lluosflwydd yw Gazania

La gasania o Rigynnau Gazania, yn blanhigyn lluosflwydd neu lluosflwydd sy'n frodorol o Dde Affrica a Mozambique hynny yn cyrraedd uchder uchaf o 30 centimetr. Mae'r dail yn hirgul, yn wyrdd ar yr ochr uchaf ac yn wyn ar yr ochr isaf. Mae'r blodau'n debyg i llygad y dydd, gan agor dim ond pan fydd haul.

Rhedyn

Mae'r rhedyn yn blanhigyn lluosflwydd

Mae rhedyn yn cael eu hystyried yn ffosiliau byw, ers iddyn nhw ymddangos tua 420 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r rhain yn fath o blanhigion fasgwlaidd nad ydyn nhw'n cynhyrchu hadau (ond sborau), rhisomataidd, a gyda dail mawr sy'n cael eu galw'n ffrondiau neu'n fegaffiliau, fel arfer yn pinnate, yn wyrdd neu'n amrywiol mewn lliw. Mae'r uchder yn amrywiol yn dibynnu ar y rhywogaeth: gallant dyfu hyd at 20 centimetr o uchder yn unig, neu gallant fod yn fwy na 5 metr fel y rhedyn coed sydd, fel mae'r enw'n awgrymu, yw'r rhai sydd â siâp coeden trwy ddatblygu boncyff ffug.

Eu cynefin naturiol fel rheol yw'r coedwigoedd a'r jyngl trofannol yn anad dim, o dan y cysgod a ddarperir gan y coed, a lle mae'r lleithder amgylcheddol yn uchel.

Rhywogaethau rhedyn

Rydyn ni'n dangos y rhain i chi:

Cyathea arborea
Math o redynen goeden yw Cyathea arborea

Delwedd - Wikimedia / Xemenendura

Yn cael ei adnabod fel y rhedyn anferth neu'r ffon berdys, mae'r Cyathea arborea Mae'n fath o redynen fythwyrdd hynny yn cyrraedd uchder o 9 metr. Mae'n frodorol i wastadeddau a choedwigoedd yr Antilles, ac mae'n datblygu coron sy'n cynnwys o leiaf ddeg ffrond pinnate a heb asgwrn cefn (dail).

ptris cretica
Rhedynen fer yw'r Pteris cretica

Delwedd - Wikimedia / Rexness o Melbourne, Awstralia

El ptris cretica Mae'n rhedyn sy'n frodorol o America gyda rhisom braidd yn ymgripiol, sydd yn cyrraedd uchder rhwng 15 a 80 centimetr. Mae'r ffrondiau'n pinnate, yn wyrdd gyda chanol gwyn.

Conwydd

Mae conwydd yn blanhigion hirhoedlog iawn

Mae conwydd yn blanhigion tlws iawn. Nid ydynt yn cynhyrchu blodau disglair, ond dyna'n union un o'r nodweddion sy'n eu gwneud yn unigryw. Maen nhw'n un o'r mathau hynaf o blanhigion, yn ymddangos ar y Ddaear tua 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Y grŵp hwn o blanhigion fel arfer mae ganddo foncyff syth ac yn aml mae'n dal iawn, yn fwy na 30 metr o uchder. Gall ei goron fod yn byramodol neu'n eithaf crwn, yn cynnwys dail hirgul mwy neu lai byr, lliw gwyrddlas a chydag ymddygiad lluosflwydd, lled-aeddfed neu gollddail. Ei ffrwythau yw'r hyn yr ydym yn ei alw'n binafal (heb ei gymysgu â'r planhigyn pîn-afal, a'i enw gwyddonol Comosws Ananas sy'n bromeliad), ond gallant fod yn gonau.

Ar ôl bod yn esblygu cyhyd, ac ar ôl goresgyn rhewlifoedd a phob math o ffenomenau naturiol, heddiw gallwn fwynhau harddwch coedwigoedd ffynidwydd yr Arctig, trodd y hirhoedledd yn graciau yng nghefn troellog y Pinus longaeva ym mynyddoedd UDA, uchelfannau anhygoel coed cochion enfawr America, neu gnau pinwydd blasus y Pinws pinws, rhywogaeth ymreolaethol Môr y Canoldir.

Rhywogaethau planhigion conwydd

Rydyn ni'n dangos y canlynol i chi:

sempervirens Cupressus
Mae'r cypreswydden gyffredin yn gonwydd

Delwedd - Wikimedia / Jerzy Strzelecki

A elwir yn gypreswydden gyffredin neu gypreswydden Môr y Canoldir, mae'r sempervirens Cupressus mae'n gonwydd bytholwyrdd sy'n frodorol i ddwyrain Môr y Canoldir. Yn cyrraedd uchder o 30 metr neu fwy, gyda chwpan a all fod yn byramodol neu'n llorweddol. Mae'r dail yn cennog, ac yn ffurfio dail gwyrdd tywyll trwchus iawn. Mae ei ddisgwyliad oes tua 1000 o flynyddoedd.

Pinus longaeva
Mae Pinus longaeva yn gonwydd bytholwyrdd

Delwedd - Wikimedia / J Brew

El Pinus longaeva, a elwir yn binwydd hirhoedlog, yn frodorol i fynyddoedd de-ddwyrain yr Unol Daleithiau. Mae'n tyfu rhwng 5 a 15 metr, gyda diamedr cefnffyrdd hyd at 3,6 metr. Mae'r dail yn acicular, anhyblyg, hyd at 4cm o hyd, a lliw gwyrdd tywyll. Mae ei ddisgwyliad oes, fel mae'r enw'n awgrymu, yn hir iawn: ar Awst 6, 1964, torrodd myfyriwr graddedig Prometheus, sbesimen a oedd yn fwy na 5000 mlwydd oed.

Coed

Mae coed yn blanhigion tal, coediog

Mae coed yn fath o blanhigyn sydd â choesyn coediog o'r enw boncyff gyda choron ganghennog sydd â phrif gangen glir. Mae'r uchder maen nhw'n ei gyrraedd yn amrywio yn ôl y rhywogaeth, ond mae arbenigwyr fel arfer yn cytuno bod ganddyn nhw isafswm uchder o 5 metr a thrwch cefnffyrdd o leiaf 10 centimetr.

Os ydym yn siarad am y dail, gallant fod yn gollddail, lled-gollddail neu lluosflwydd; mawr, canolig neu fach; syml neu wedi'i gyfansoddi o wahanol daflenni (taflenni), ... ac fel rheol yn wyrdd eu lliw, ond gallant hefyd fod yn frown-frown (Fagus sylvatica var. atropurpurea er enghraifft mae ganddyn nhw o'r lliw hwnnw).

Ble maen nhw'n byw? Ledled y byd, ac eithrio mewn lleoedd eithafol. Mae yna rai sy'n byw yn y coedwigoedd trofannol sych, fel y Tortilis acacia o y Adansonia digidol (baobab); eraill sy'n well ganddynt hinsoddau mwy tymherus gyda gaeafau oer, fel mwyafrif helaeth maples neu'r derw; mae eraill, ar y llaw arall, fel hafau poeth iawn a thymheredd ysgafn yn y gaeaf, fel carob neu almon.

Dechreuodd coed 'modern' eu hesblygiad yn y cyfnod Cretasaidd, hynny yw, tua 145 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Bryd hynny roeddent yn un o brif gymeriadau genedigaeth y planhigion angiospermhynny yw, planhigion â blodau disglair sydd, ar ben hynny, yn amddiffyn eu hadau mewn rhyw ffordd fel nad ydyn nhw mor agored i dywydd garw.

A yw coed conwydd yn cael eu hystyried yn goed?

ie, ond roeddwn i eisiau eu rhoi ar wahân am y rhesymau canlynol rydw i'n mynd i'w hegluro fel nad oes unrhyw gamddealltwriaeth:

 • Dechreuodd conwydd esblygu yn y cyfnod Triasig, fel yr ydym wedi dweud o'r blaen tua 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Bryd hynny, nid oedd planhigion â blodau siriol yn bodoli eto, a rhaid i hadau o'r eiliad gyntaf a gwympodd (ac sy'n cwympo) i'r ddaear egino'n gyflym cyn gynted ag y bydd y cyfle i oroesi yn codi.
 • Mae coed modern i gyd yn blanhigion angiosperm; mae'r conwydd yn lle gymnosperms. Dim ond un rhywogaeth o goeden gyntefig sy'n fwy cysylltiedig â chonwydd nag â choed modern: yr Ginkgo biloba.
 • Mae dail coed yn 'wannach' o'u cymharu na chonwydd. Ni fyddai deilen masarn (er enghraifft) yn goroesi gaeaf caled yr Arctig.
 • Mae cyfradd y twf rhwng y naill a'r llall, yn gyffredinol, yn wahanol iawn. Mae conwydd yn tueddu i fod yn arafach, tra bod coed ychydig yn gyflymach.
 • Mae disgwyliad oes hefyd yn wahanol iawn. Mae planhigyn, yr arafach y mae'n ei dyfu (a chyhyd â bod yr arafwch hwnnw'n rhan o'r hyn y mae ei geneteg yn ei bennu) yn byw yn hirach nag un sy'n tyfu'n gyflym. Dyna pam y gallwn ddod o hyd i coed coch 3200 mlwydd oed, ond mae'n anodd iawn dod o hyd i goeden sydd dros 1000 oed. Mae'r ddwy oedran yn syndod ac yn amhosibl i fodau dynol eu cyrraedd, ond heb amheuaeth rwy'n credu bod hyn yn rhywbeth y dylid ei ystyried wrth siarad am goed a chonwydd.

Rhywogaethau coed

Rhai rhywogaethau mwy cynrychioliadol yw:

Sitrws x sinensis
Mae'r goeden oren yn goeden ffrwythau

Delwedd - Wikimedia / Jean-Pol GRANDMONT

Gelwir yn boblogaidd Coeden oren, Y Sitrws x sinensis Mae'n goeden fythwyrdd sy'n frodorol o India, Pacistan, Fietnam a de-ddwyrain Tsieina. Yn tyfu i uchder uchaf o 10 metr, gyda chefnffordd fer a choron yn cynnwys canghennau y mae dail mawr, syml, gwyrdd tywyll yn egino ohonyn nhw. Mae'r blodau'n fach, tua 1cm, yn wyn ac yn persawrus iawn. Ac mae'r ffrwythau'n grwn, oren mewn lliw, a gyda mwydion bwytadwy.

prunus dulcis

Mae'r goeden almon yn goeden ffrwythau collddail

A elwir yn almon, Y prunus dulcis Mae'n goeden gollddail sy'n frodorol o Ddwyrain Ewrop, Gorllewin Asia a Gogledd Affrica. Yn cyrraedd uchder o 10 metr, gyda chefnffordd ychydig yn ddirdro a choron lydan a bron yn grwn. Mae'r dail yn ofate, gydag ymyl danheddog, ac yn wyrdd o ran lliw. Mae'r blodau'n wyn neu'n binc, 1-2cm o hyd, ac heb arogl. Mae'r ffrwythau yn almonau, sydd tua 1-1,5 cm o hyd, ac maent yn cynnwys cragen galed - gellir eu torri'n hawdd trwy ei tharo â charreg - o liw brown sy'n amddiffyn hedyn sengl, a hwn yw'r bwytadwy olaf.

Llwyni

Llwyni bytholwyrdd yw Azaleas

Gadewch i ni symud ymlaen i'r llwyni. Mae'r rhain yn blanhigion sydd, yn wahanol i goed, nid oes ganddynt un prif goesyn, ond mae ganddynt sawl un sy'n codi o'r un sylfaen. O ran eu taldra, maent yn mesur hyd at 5 metr, er bod yna lawer nad ydyn nhw'n fwy na un metr.

Gall y dail fod yn gollddail neu'n fythwyrdd, yn fach neu'n fawr, ac o liwiau gwahanol iawn (gwyrdd, cochlyd, porffor, variegated, tricolor, ...). Mewn meithrinfeydd rydyn ni'n dod o hyd i lawer sy'n cynhyrchu blodau hyfryd iawn, fel asalea er enghraifft, neu gamellia.

Llwyni nad ydyn nhw felly

Mae Cycas revoluta yn rhywogaeth o lwyn ffug

Delwedd - Flickr / brewbooks

Mae yna rai planhigion na ellir, er eu bod yn cyflawni rhan dda o'r nodweddion hyn, eu hystyried yn abustos fel y cyfryw. Fe'u gelwir yn subshrubs, sef y planhigion hynny sydd, mewn iaith boblogaidd, yn cael eu galw'n lwyni coediog (neu lwyni yn syml) neu lwyni. Yn wahanol i'r llwyni byddwn yn dweud yn wir, coesau byr iawn sydd gan y rhain, ac maent yn edrych yn debycach i blanhigyn llysieuol beth arall, fel y lafant neu tymer.

I gymhlethu pethau ychydig yn fwy, mae'n arferol cynnwys yn y grŵp hwn rai planhigion nad oes ganddynt lawer o berthynas. Siawns am gysur ac ymarferoldeb. Er enghraifft, cycads, hynny yw, yr holl Cycas, Dioon, Encephalartos, ac ati. Pam ydw i'n dweud nad yw'r rhain wedi'u dosbarthu'n rhy dda mewn llwyni?

Oherwydd bod yr un peth yn digwydd gyda nhw â chonwydd: planhigion hen iawn ydyn nhwMewn gwirionedd, darganfuwyd olion sy'n dyddio'n ôl i tua 280 miliwn o flynyddoedd; maent yn gymnosperms (Nid ydyn nhw'n amddiffyn yr hadau nac yn cynhyrchu blodau disglair); ac mae ei ddisgwyliad oes gryn dipyn yn hirach na disgwyliad llwyn modern oherwydd ei gyfradd twf araf: A Cycas revolutaEr enghraifft, ar yr amod bod yr amodau'n iawn, gall gyrraedd 300 mlynedd, tra bod llwyn cyffredin yn anodd bod yn fwy na 100.

Rhywogaethau planhigion tebyg i lwyni

Rydyn ni'n dangos y rhywogaethau canlynol i chi:

Veronica ochracea

Llwyn lluosflwydd yw Veronica ocracea

Y Veronica ochracea Fe'i gelwir yn veronica neu hebe, ac mae'n llwyn bytholwyrdd endemig i Seland Newydd hynny yn cyrraedd uchder uchaf o 2 metr. Mae ei ddail yn denau a hir, yn wyrdd o ran lliw, ac mae'r blodau wedi'u grwpio mewn inflorescences gwyn.

Hibiscus rosa sinensis

Llwyn bytholwyrdd yw rhosyn China

El Hibiscus rosa sinensis yn rhywogaeth o'r enw rhosyn Tsieina, hibiscus, cayenne neu pabi (na ddylid ei gymysgu â'r perlysiau Rhoeas Papaver) ac mae'n llwyn bytholwyrdd sy'n frodorol o Ddwyrain Asia. Yn cyrraedd uchder o 2 i 5 metr, gyda dail gwyrdd tywyll llydan a petiolate. Mae'r blodau rhwng 6 a 12cm o led, ac maen nhw o wahanol liwiau: melyn, pinc, coch, amryliw.

Planhigion dringo

Mae dringwyr yn blanhigion lluosflwydd

Dringwyr yw'r mathau hynny o blanhigion sy'n tyfu ar ben planhigion eraill (coed tal fel arfer) er mwyn cyrraedd golau haul. Yn dibynnu ar raddau'r parasitization, mae gennym ni:

 • Planhigion epiffytig: ai'r rhai sy'n defnyddio eraill fel cefnogaeth, fel jasmine neu bougainvillea.
 • Hemiepiphyte: ai’r rheini sy’n epiffytau yn unig ar ddechrau eu bywydau, a dyna pryd mae eu gwreiddiau’n tyfu tuag i lawr ac yn treiddio i’r pridd. O hynny ymlaen, byddant yn dod yn blanhigion dieithr, fel y ficus benghalensis, neu rai rhywogaethau o Clusia.
 • Hemiparasite: planhigion parasitig ydyn nhw, hynny yw, maen nhw'n cael maetholion o blanhigion eraill, ond maen nhw'n gallu cynnal ffotosynthesis mewn ffordd benodol.
  Mae yna wahanol fathau o barasitiaeth:
  • Gorfodol: pan na allwch chi fyw heb westeiwr. Enghraifft: Albwm Viscum.
  • Dewisol: pryd y gallwch chi ddiweddu'ch bywyd p'un a oes gennych westeiwr ai peidio. Enghraifft: Rhinanthus.
  • Coesau: yw'r rhai sy'n sefydlog ar goesyn y planhigyn cynnal.
  • Gwreiddiau: nhw yw'r rhai sy'n sefydlog yng ngwreiddiau'r planhigion cynnal.
  • Holoparasite: nhw yw'r rhai sy'n dibynnu'n llwyr ar blanhigion eraill gan nad oes ganddyn nhw gloroffyl, ac heb hynny mae'n amhosib cynnal ffotosynthesis. Enghraifft: Hydnora (gwraidd), neu dodder Ewropeaidd (o goesyn).

Rhywogaethau dringwr

Yma rydyn ni'n dangos rhai i chi:

Jasminwm swyddogol

Mae Jasminum officinale yn ddringwr diniwed

El Jasminwm swyddogol epiffyt bytholwyrdd sy'n frodorol o'r Cawcasws, gogledd Iran, Affghanistan, Pacistan, yr Himalaya, India, Nepal, a gorllewin China. Yn cyrraedd uchder o chwe metr os caiff ei gefnogi, a'i goesau'n egino dail sy'n cynnwys 5-9 taflen werdd. Mae'r blodau wedi'u grwpio mewn rasys axillary, ac maent yn wyn.

ficus benghalensis
Mae'r ffigwr dieithr yn ddringwr hemieepiphytic

Delwedd - Flickr / Scott Zona

Fe'i gelwir yn ffigwr dieithr neu goeden banyan, ac mae'n blanhigyn hemiepiphyte. Mae'r had yn aml yn egino mewn twll mewn cangen o goeden fawr, a phan fydd y gwreiddiau'n cyrraedd y ddaear mae'r planhigyn yn dechrau tyfu'n gyflym, gan ddwyn y goeden letyol o faetholion.

Wrth iddo dyfu, mae gwreiddiau'r ffigysbren yn ennill mewn cryfder, a hefyd o ran maint, ac yn raddol yn 'tagu' y goeden. Dros amser, mae canghennau'r Ficus wedi cynhyrchu cymaint o ddail fel bod y goeden sy'n ei chynnal yn marw o ddiffyg golau ... a maetholion. Unwaith y bydd yn digwydd, mae ei gefnffyrdd yn gwreiddio, ond mae'r ffigysbren wedi ffurfio rhwydwaith mor gadarn o wreiddiau fel nad yw'n cwympo, ond mae'n ffurfio math o foncyff gwag.

Y planhigyn hwn llofrudd mae'n endemig i Bangladesh, India, a Sri Lanka. Mae ei faint yn amrywiol, ond gall ymestyn am sawl mil o fetrau. Yng Ngardd Fotaneg Calcutta mae un yr amcangyfrifir ei bod yn fwy na 230 mlwydd oed, ac yn meddiannu ardal o 12.000 metr sgwâr.

Albwm Viscum

Mae albwm Viscum yn blanhigyn parasitig

A elwir yn uchelwydd gwyn neu fain, mae'r Albwm Viscum Mae'n blanhigyn hemiparasitig gorfodol sy'n frodorol o Ewrop, Gorllewin a De Asia, ac America. Mae'n tyfu ar ganghennau coed collddail, fel y poplys, er ei fod hefyd i'w weld ar rai pinnau. Mae'n datblygu coesau deuocsid hyd at 1 metr o hyd, ac mae ei ddail yn wyrdd-felyn, 2 i 8cm o hyd.. Mae ei flodau yn wyrdd-felyn, ac yn mesur 2-3mm mewn diamedr. Aeron bach gwyn, melyn neu dryleu yw'r ffrwyth.

Succulent

Mae succulents yn blanhigion sy'n gwrthsefyll sychder

Delwedd - Flickr / Pamla J. Eisenberg

Maent yn blanhigion sydd wedi addasu i fyw yn rhai o'r ardaloedd cynhesaf a sychaf yn y byd. Er bod coed, llwyni a mathau eraill o blanhigion sydd â rhywfaint o ran suddlon, fel y cyfryw rydym yn cyfeirio at gacti a suddlon yn unig. Mae tarddiad y rhain yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Cretasaidd, rhwng 80 a 90 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Bryd hynny roeddent yn blanhigion â dail, blodau a hadau, a oedd yn byw yn yr hyn sydd bellach yn Dde America ac Affrica, ond a oedd ar un adeg yn Gondwana (roedd yn gyn-floc cyfandirol yn cynnwys masau cyfandirol Affrica heddiw, De America , Awstralia, Seland Newydd, Hindustan, Madagascar ac Antarctica, a darddodd gyda rhaniad Pangea mewn dwy yn fwy na 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl).

Oherwydd symudiad cyson y platiau tectonig, ychydig ar ôl ychydig a thros y miloedd ar filiynau o flynyddoedd, Cafodd De America ac Affrica eu gwahanu, gan gael eu dwyn yn araf i'w lleoliad daearyddol presennol. Wrth wneud hynny, newidiodd amodau hinsoddol y lleoedd hynny, gorfodi suddloniaid Americanaidd i addasu trwy addasu eu dail gan bigau foliar a chael corff sy'n gallu ffotosynthesis; Ar y llaw arall, trodd y menywod o Affrica eu dail a / neu eu coesau yn 'storfeydd' o ddŵr.

Felly, arweiniodd y rhai Americanaidd at gacti, a'r olaf i suddlon.

Yn yr oes fodern gallwn weld y planhigion hyn mewn rhanbarthau anialwch neu ger anialwch. Er enghraifft, mewn gwledydd fel Mecsico, Chile a'r Ariannin, mae yna amrywiaeth fawr o gacti. Er enghraifft, o'r mwy na 350 o rywogaethau o mammillaria sy'n cael eu derbyn, sef y genws mwyaf helaeth o cactws, mae'r mwyafrif yn frodorol i Fecsico. Ar y llaw arall, mae Lithops yn un o'r genera mwyaf o suddlon, gan ei fod yn cynnwys 109 o rywogaethau, pob un ohonynt yn frodorol i dde Affrica.

Mae succulents yn blanhigion sydd maent yn barod i wrthsefyll y tymereddau uchel sy'n nodweddiadol o anialwch, ac nid ydyn nhw eisiau llawer o ddŵr. Dyna pam eu bod mor boblogaidd, gan nad ydyn nhw fel arfer yn tyfu fawr ddim (heb lawer o eithriadau). Y peth arferol yw nad ydyn nhw'n fwy na 40, 50 neu 60 centimetr o uchder, er bod rhai rhywogaethau o gacti columnar, fel y carnegiea anferth (saguaros), sy'n fwy na 5 metr.

Gwahaniaethau rhwng cacti a suddlon

Mae'n hawdd iawn eu drysu, oherwydd ie, rydyn ni'n gwybod bod drain yn cacti ... ond mewn rhai achosion nid yw fel yna (fel Astrophytum asterias). Felly fel nad oes lle i amau, dywedwch wrthych fod yr hyn y mae'n rhaid ichi edrych arno i wybod a yw'n gactws neu'n crass yn y canlynol:

 • Areola: mae drain a blodau'n egino oddi arnyn nhw, ac maen nhw'n flewog ar y cyfan. Dim ond mewn cacti y maent yn bresennol.
 • Asennau: gall yr asennau fod yn fwy neu'n llai wedi'u marcio, a gallant fod yn fwy neu'n llai afreolaidd. Gall cacti a rhai suddlon eu cael, ond yn y cyntaf maent yn llawer gwell gwahaniaethu.
 • Dail: maent yn gigog, fel arfer yn olau mewn lliw. Dim ond ychydig o sugnwyr sydd â nhw.

Rhywogaethau planhigion suddlon

Yma rydyn ni'n dangos rhai i chi:

Copiapoa cinerea
Cactws yw'r Copiapoa cinerea

Delwedd - Wikimedia / H. Zell

La Copiapoa cinerea Mae'n rhywogaeth o gactws gyda chorff silindrog globose wedi'i arfogi'n dda â drain. Mae'r blodau'n felyn, ac yn egino o frig y coesyn. Mae'n endemig i Chile, a yn gallu cyrraedd uchder o tua 50-60 centimetr.

Echeveria elegans
Mae Echeveria elegans yn blanhigyn suddlon

Delwedd - Flickr / stephen boisvert

La Echeveria elegans yn blanhigyn suddlon sy'n frodorol i ganol Mecsico yn ffurfio rhoséd o ddail hyd at 10 centimetr mewn diamedr, heb goesyn / boncyff. Mae ei flodau yn egino o goesyn blodau byr, ac maen nhw'n oren.

A chydag adlewyrchiad byr rydyn ni'n gorffen:

Mae'n ddiddorol adnabod y planhigion, ond hefyd mae'n bwysig iawn eu parchu. Ar hyn o bryd mae'n cael ei ddatgoedwigo ar gyfradd rhy gyflym. Os byddwn yn parhau fel hyn, pan sylweddolwn na ellir bwyta arian, bydd yn rhy hwyr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   diniss meddai

  Byddent yn dweud wrthyf pa flodau sy'n bodoli