Pa fath o laswellt artiffisial i'w ddewis?

Mae glaswellt artiffisial yn ddewis arall da i laswellt naturiol.

Ydych chi'n un o'r rhai sy'n hoffi rygiau gwyrdd mewn gardd neu ar deras? Nid chi yw'r unig un! Mae’r lawnt yn gwneud i’r lle edrych yn wahanol, yn fwy croesawgar, gan ei fod yn eich gwahodd i eistedd ar y ddaear a mwynhau’r awyr agored tra byddwch yn darllen llyfr neu chwarae gyda'ch plant er enghraifft.

Ond i wneud y profiad hyd yn oed yn fwy pleserus, mae'n ddiddorol iawn dewis glaswellt artiffisial, ac nid wrth natur. Pam? Gan nad oes angen cymaint o ofal arno, mae'n hawdd iawn ei wisgo ac, yn olaf ond nid yn lleiaf, mae'n rhad. Yn ogystal, mae yna sawl math, felly byddwch yn sicr yn gallu cael yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Uchaf 1. Y glaswellt artiffisial gorau

Pros

 • Mae'n mesur 10 mm o uchder, felly pan fyddwch chi'n eistedd arno, byddwch chi'n gyfforddus iawn.
 • Mae'n addas ar gyfer cŵn a chathod, gan ei fod wedi'i wneud o ffabrig polyethylen ac ar y cefn mae ganddo latecs arbennig o wydn gyda thyllau i ddŵr ddraenio.
 • Nid yw'n wenwynig.
 • Mae'n gwrthsefyll UV ac yn hawdd ei lanhau.
 • Mae'n mesur 1 x 3 metr, felly mae'n berffaith ar gyfer balconïau a phatios bach, yn ogystal â'u rhoi yn yr ardd.

Contras

 • Mae'n mesur 1 x 3 metr, a gall ei bris fod yn uchel. Ond o ystyried ei rinweddau, mae'n ddiddorol iawn, oherwydd gwyddoch y bydd yn para am amser hir i chi.
 • Fel unrhyw ddeunydd sy'n cael ei adael y tu allan, dros y blynyddoedd mae'n dirywio.

Detholiad o wahanol fathau o laswellt artiffisial

Yma rydyn ni'n gadael ychydig o fathau o laswellt artiffisial i chi fel y gallwch chi ddewis yr un sy'n eich argyhoeddi fwyaf:

Glaswellt Gardd Artiffisial Pangda, Darnau 15 x 15cm (Pecynnau o 8)

Oes angen i chi addurno gardd fach neu a oes gennych chi laswellt artiffisial sydd wedi'i ddifrodi ar un ochr? Yna eich opsiwn gorau fydd prynu'r darnau hyn. Maent yn mesur 15 x 15 centimetr ac yn 1 centimetr o drwch. Maent yn rhad, ac yn lliw gwyrdd hardd.

Cofan Glaswellt Artiffisial (7 mm) Rhôl 1 Lled X 5 Hyd MTS

Dyma un o'r gwerth gorau am arian. Mae'n rholyn o 5 metr o hyd ac 1 metr o led ac mae ei uchder yn 7 milimetr. Mae'n hawdd ei osod, oherwydd gallwch chi hyd yn oed ei roi ger y pwll.

Mat Glaswellt Artiffisial Navaris - Set o Mat Glaswellt Synthetig Sgwâr 6X 30.3"

Gyda chyffyrddiad meddal, bydd y glaswellt artiffisial hwn yn addurno'r lle rydych chi ei eisiau: patios, balconïau, terasau ... Mae'n becyn gyda 6 darn sgwâr o 30,3 centimetr, y gellir ei osod heb fod angen defnyddio unrhyw offer.

Lubeck Glaswellt Artiffisial Nortene 330009 7Mm2X5Vd

Mae gan y ryg gwyrdd hardd 2 x 5 metr hwn drwch o 7 milimetr, ac mae'n cael ei drin i wrthsefyll pelydrau uwchfioled ac felly nid yw'n colli lliw. Mae wedi'i wneud o polypropylen moethus, sydd â thyllau draenio i'w glanhau'n hawdd.

SUMC Glaswellt artiffisial, mat glaswellt ar gyfer teras, balconi, 30 mm o uchder (1m x 2m)

Mae glaswellt artiffisial SUMC yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau mat trwchus, gan ei fod yn mesur 30 milimetr o uchder. Hefyd, mae ganddo 4 arlliw gwahanol o wyrdd, felly mae'n hawdd meddwl ei fod yn laswellt naturiol. Mae'n gwrthsefyll UV ac yn hawdd ei lanhau.

GARDIUN KCC20210 - Rholyn Glaswellt Artiffisial Highlands Pro III - 20 mm 1000 × 200 cm Effaith Cof

Mae hwn yn laswellt artiffisial sydd â golwg naturiol, sy'n ddelfrydol ar gyfer gosod terasau, patios neu erddi. Mae ganddo uchder o 20 milimetr, a chyfuniad o bedwar arlliw gwahanol o wyrdd, y mae'n edrych yn llawer mwy realistig oherwydd hynny.

Canllaw Prynu Glaswellt Artiffisial

Mae glaswellt artiffisial yn opsiwn da wrth chwilio am fat sy'n gwrthsefyll UV ac yn isel mewn cynnal a chadw. Ond sut i'w ddewis?

Cysgodion o wyrdd

Er bod pob math o laswellt artiffisial yn wyrdd (ac eithrio rhai sy'n wyn neu'n goch), mae yna rai eraill sydd â chyfuniad o 4 arlliw gwahanol o wyrdd, felly mae'r effaith a gyflawnir gyda nhw yn llawer mwy naturiol na'r rhai nad oes ganddynt ond un. Ond maent fel arfer ychydig yn ddrutach.

dimensiynau

Cyn ei brynu, mae'n rhaid i chi fesur yr wyneb lle rydych chi am ei roi, oherwydd efallai y byddai'n well prynu darnau bach yn hytrach na rholyn o sawl metr. Ond ie, cadwch mewn cof ei bod yn well bod gennych ormodedd ac nid eich bod yn brin, oherwydd gallwch chi bob amser ei dorri a defnyddiwch y darn hwnnw ar gyfer, er enghraifft, addurno eich tŷ.

Uchder/trwchwch glaswellt artiffisial

Er bod hwn yn oddrychol iawn, mae'n rhaid i chi gadw mewn cof, po fwyaf trwchus yw'r ryg, y mwyaf cyfforddus y bydd pan fyddwch chi'n eistedd neu'n gorwedd arno, oherwydd bydd y pellter o'r ddaear i wyneb y glaswellt artiffisial yn fwy na phe baech yn dewis un mwy mân.

pris

Yn gyffredinol, po fwyaf yw dimensiynau'r gofrestr, yr uchaf yw ei bris. Ond gwnewch yn siŵr bod y gwerthwr wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol cyn i chi brynu fel nad oes unrhyw syndod yn ddiweddarach.

Pethau eraill i'w cofio

Yn ogystal â'r hyn yr ydym wedi siarad amdano hyd yn hyn, mae yna bethau eraill y dylech chi edrych arnynt hefyd:

 • Oes gennych chi anifeiliaid a/neu blant? Gwnewch yn siŵr bod y glaswellt artiffisial rydych chi'n mynd i'w brynu yn dangos yn glir ei fod yn gwrthsefyll.
 • A yw'n ecolegol? Gwell. Nid yw byth yn brifo cyfrannu at ofalu am yr amgylchedd trwy brynu cynhyrchion organig.

Sut i osod glaswellt artiffisial?

Nawr, gadewch i ni symud ymlaen at yr hyn sydd o ddiddordeb i ni: ar ôl i ni ei gael gartref, sut rydyn ni'n ei roi? Wel, dilynwch y camau hyn:

 1. Y cyntaf yw Paratoi'r tir. Os ydym am ei osod ar dir, byddwn yn tynnu'r cerrig a'r glaswellt, yna byddwn yn ei lefelu â rhaca a byddwn yn rhoi rhwyll gwrth-chwyn i sicrhau nad oes unrhyw hadau'n egino; ac os bydd ar deras, er engraifft, bydd yn ddigon i'w ysgubo yn dda i symud y baw.
 2. Ar ôl rydyn ni'n gosod y glaswellt artiffisial ar un ochr, ac rydyn ni'n ei roi. Os ydym wedi prynu rhol, byddwn yn ei dadrolio; ac os byddwn wedi dewis caffael darnau, byddwn yn eu gosod fel eu bod yn aros gyda'i gilydd.
 3. Yn y pen draw, yr hyn sydd gennym ar ôl yw dal ef i'r llawr. I wneud hyn, gallwn ddefnyddio tâp gludiog dwy ochr arbennig ar gyfer glaswellt artiffisial, neu staplau math U a morthwyl.

Sut mae'n cael ei dorri?

P'un a ydym wedi prynu rholyn sydd wedi troi allan i fod yn fawr yn y pen draw, neu fod gennym ni laswellt artiffisial eisoes wedi'i ddifrodi mewn un gornel ac rydym am ei dorri, yr hyn y byddwn yn ei wneud yw cymryd, er enghraifft, un neu sawl un. darnau syth o bren, rhowch nhw ar y rhan y mae'n rhaid i chi ei dorri ac yna gofynnwch i rywun eu dal yn dda tra byddwn yn ei dorri allan gyda siswrn neu dorrwr.

Sut i ofalu am laswellt artiffisial?

Mae cynnal a chadw'r math hwn o lawnt yn syml iawn. Yn y bôn, mae'n rhaid ei frwsio'n ddyddiol, ac os yw anifail wedi troethi, ei lanhau'n gyflym â dŵr.

A pheidiwch â phoeni am y tân: Mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei wneud o ddeunyddiau gwrth-dân, hynny yw, os bydd yn agored i dân bydd yn toddi. Felly, nid yw'n fflamadwy.

Ble i brynu glaswellt artiffisial rhad?

Mae yna lawer o fathau o laswellt artiffisial

Mae yna nifer o leoedd lle maent yn gwerthu am brisiau cystadleuol, megis:

Amazon

Ar Amazon maen nhw'n gwerthu popeth, a lle mae'n haws cael y glaswellt artiffisial sydd ei angen arnoch chi. Pam? Oherwydd mae gan brynwyr yr opsiwn i brisio eu pryniannau, felly mae'n hawdd iawn ei gael yn iawn. Yn ogystal, ar ôl talu dim ond ychydig ddyddiau y mae'n rhaid i chi aros (1-2 yw'r mwyaf cyffredin) i'w dderbyn gartref, ac os yw'n cymryd gormod o amser neu os ydych am ei ddychwelyd pan fyddwch yn ei dderbyn, byddant yn ad-dalu'ch arian.

bricodepot

Yn Bricodepot maent yn gwerthu cynhyrchion ac offer a all fod yn ddefnyddiol ar gyfer gerddi a therasau, gan gynnwys glaswellt artiffisial o ansawdd uchel. Mae'r prisiau'n amrywio rhwng 3 a 19 ewro y metr, ac mae gennych chi'r opsiwn o brynu o'u siop ar-lein ac mewn siop gorfforol.. Ond i wybod beth mae prynwyr eraill yn ei feddwl, mae'n rhaid i chi edrych ar wefannau eraill, oherwydd nid yw'n bosibl ysgrifennu unrhyw opsiynau cynnyrch ar eich un chi.

groesffordd

Yn Carrefour mae'n bosibl dod o hyd i gynnyrch o bob math: bwyd, dodrefn, offer. Y peth gorau yw y gallwch chi hefyd brynu ar-lein, ar eu gwefan. Mae yna lawer o wahanol fodelau gydag isafswm pris o 22 ewro ar gyfer rholyn 2 x 1 metr. I lwyddo gyda'r pryniant, Argymhellir yn gryf i ddewis y cynnyrch sydd â sgôr uwch, felly byddwn yn derbyn yr hyn sydd ei angen arnom mewn gwirionedd.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin maent yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch ar gyfer y cartref a'r ardd, ond ychydig o fodelau o laswellt artiffisial sydd ganddynt yn eu siop ar-lein, felly rydym yn argymell ymweld ag un o'i siopau corfforol niferus ledled y wlad.

Ydych chi'n meiddio rhoi glaswellt artiffisial yn eich gardd neu'ch teras?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.