Pam cael gwesty ar gyfer pryfed? Pwysigrwydd peillio

Gwenyn yw'r pryfed pwysicaf yn y byd

Rydym yn hynod lwcus i fyw ar blaned lle gall bywyd fodoli a lle mae cymaint o amrywiaeth o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion fel nad yw'r llygaid yn aml yn gwybod ble i stopio i ystyried harddwch o'r fath. Ond yn ddiweddar, yn enwedig ar ôl y Chwyldro Diwydiannol, mae'n ymddangos ein bod wedi anghofio mai'r Ddaear yw'r unig gartref rydyn ni'n ei hadnabod, yr unig gartref y gallwn ni fod ynddo.

Nid wyf yn mynd i fynd i faterion dynol (trachwant, trachwant, ac ati) oherwydd nid yw'r rheini ar gyfer y blog hwn, ond rydw i'n mynd i siarad â chi am bwysigrwydd peillio, sut mae'n gweithio, sef yr anifeiliaid dan sylw a pham ei bod yn ddiddorol iawn helpu natur gyda gwesty ar gyfer pryfed.

Sut mae peillio yn gweithio?

Er mwyn deall beth yw peillio a beth mae'n ei gynnwys, yn gyntaf mae'n rhaid gwybod beth yw rhannau blodyn a beth yw swyddogaeth pob un. Hefyd, ar gyfer hyn dylech wybod bod dau grŵp mawr o blanhigion: gymnospermau ac angiospermau.

Gymnosperms

Yn y grŵp hwn rydym yn dod o hyd i redyn, cycads, conwydd a'r unig goeden, y Ginkgo biloba (yr unig rywogaeth o Ginkgo sydd wedi goroesi hyd heddiw). Amcangyfrifir iddynt ddechrau eu hesblygiad fwy na 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ac er eu bod i gyd yn wahanol, mae ganddynt system atgenhedlu debyg.

Nid yw'r planhigion hyn yn cynhyrchu blodau disglair, ond maen nhw'n gwneud hynny rhoddant had, a elwir yn aml yn sborau, er bod yr had hwn yn "noeth"; hynny yw, nid yw'n ffurfio mewn ofarïau caeedig fel yn achos angiospermau, ond yn hytrach yn codi'n uniongyrchol o gangen o dwf cyfyngedig y mae dail ffrwythlon neu sboroffyl yn unig yn egino ohoni. Gall y sboroffiliau hyn gyrraedd meintiau hawdd eu gweld, ond weithiau gallant fynd heb i neb sylwi:

Golygfa o ddeilen rhedyn

Ydych chi'n gweld y dotiau bach cochlyd hynny? Nhw yw'r sboroffyliaid, fel y'u gelwir, y mae'r hadau'n codi ohonynt.

Ar ôl i'r had neu'r sborau gael ei ffurfio, mae gymnospermau yn dibynnu ar wynt a dŵr i wasanaethu fel "dull cludo" ar gyfer eu plant yn y dyfodol. Nid ydynt yn tueddu i ddibynnu llawer ar bryfed neu anifeiliaid eraill, oherwydd pan ddechreuon nhw eu hesblygiad prin oedd unrhyw rywogaethau peillio; felly nid ydynt yn cynhyrchu neithdar na mêl chwaith.

Angiospermau

Delwedd o rannau blodyn

Mae angiospermau yn blanhigion "modern" (os ydym yn derbyn bod "modern" wedi ymddangos ar y Ddaear tua 140 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn y Triasig neu'r Jwrasig). Fe wnaethant gydfodoli â deinosoriaid, yr ymlusgiaid mwyaf a gerddodd ar y ddaear erioed, ac arweiniodd eu hesblygiad at gyfres o newidiadau enfawr a phwysig yng ngwahanol gynefinoedd y blaned. Ac a yw hynny nid yn unig esblygon nhw, ond pryfed hefyd, a gweddill anifeiliaid gyda nhw.

Er mwyn ei ddeall, gallai rhywun ddweud ei fod fel olwyn, fel petai cynhyrchu blodau gyda phetalau yn rhoi arwydd cychwynnol i chwyldro mewn natur a fyddai yn y pen draw yn hanfodol bwysig i famaliaid ... yr ydym yn eu cael ein hunain yn fodau dynol. .

Mae blodau'r grŵp mawr hwn fel arfer yn olau iawn, gyda lliwiau siriol, gan fod y petalau yn atyniad i bryfed fynd atynt. Yn ogystal, mae pob un ohonynt yn cynhyrchu neithdar a / neu fêl: rhaid iddynt os ydynt am sefydlu perthnasoedd parhaol â'u peillwyr. Mae unrhyw un ohonyn nhw'n mynd i flodyn, mae'n bwydo ar ei neithdar a / neu fêl, ac yn aml yn anfwriadol mae cannoedd, efallai miloedd, grawn o baill yn glynu wrth ei gorff.

Pan ewch i flodyn arall, bydd y grawn paill hynny yn cael ei ddyddodi ar y stigma, sy'n goesyn mân iawn sydd yng nghanol y blodyn. O'r fan honno, bydd yr ofari yn ffrwythloni ac yn dechrau tyfu, wrth iddo galedu a chynhyrchu'r hadau y tu mewn. Dyma pryd y gwelwn fod y petalau yn gwywo ac yn cwympo'n gyflym, gan ddatgelu "pêl" chwyddedig fwy neu lai, a fydd yn dod yn ffrwyth y planhigyn.

Mae gwaith y rhieni - fel arfer - yn dod i ben / r (mae yna rai planhigion, fel mangrofau, sy'n cadw eu hadau nes eu bod yn egino, gan gynyddu eu siawns o oroesi) pan fydd y ffrwythau'n aeddfedu. Nawr y gwynt, y dŵr neu, yn amlach yr anifeiliaid, sy'n gyfrifol am fynd â'r plant yn y dyfodol cyn belled ag y bo modd oddi wrth eu rhieni.

Pentyrru
Erthygl gysylltiedig:
Angiospermau a gymnospermau

Pam mae peillio a phryfed pryfed yn bwysig?

Po fwyaf o flodau gwahanol sydd yna, y mwyaf o beillwyr fydd yna

Yr ateb byr fyddai oherwydd hebddyn nhw byddai byd yr anifeiliaid (ac wrth gwrs y byd dynol) yn wynebu, efallai a heb y bwriad o fod yn ddychrynllyd, ei ddifodiant, oni bai bod dynoliaeth yn creu modd (robot-gwenyn efallai?) A oedd wrth y llyw peillio pob un o flodau'r planhigion.

Rydym yn sôn llawer am wenyn, nid yn ofer nhw yw'r pryfed pwysicaf, ond ni allwn ac ni ddylem anghofio llawer o rai eraill: gwenyn meirch, gloÿnnod byw, morgrug, gweision y neidr, ac etcetera hir. Ydych chi'n gwybod beth yw canran y planhigion sydd eu hangen? Tua 80%, yn ôl Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (mae gennych chi fwy o wybodaeth yma).

Ac eto…:

  • Rydym yn gor-ecsbloetio adnoddau naturiol
  • Rydym yn datgoedwigo ar gyfradd lle nad oes gan y goedwig amser i adfywio
  • Rydyn ni'n dechrau tanau
  • A beth, fel garddwyr neu selogion garddio, sy'n ein cyffwrdd yn llawnach: rydyn ni'n defnyddio cemegolion sy'n erydu'r pridd ac yn niweidio'r amgylchedd.
Mae olew palmwydd yn un o'r cnydau mwyaf niweidiol i'r blaned

Mae tyfu olew palmwydd yn ddwys yn ein gadael heb goedwigoedd.

Nid fi fydd yr un sy'n eich gwahardd i ddefnyddio pryfladdwyr cemegol, ond dywedaf wrthych nad yw'n cael ei argymell. Pryfleiddiad, chwynladdwr, plaladdwr, ffwngladdiad ... mae'r termau hyn i gyd yn gorffen mewn "asid", sy'n golygu "dileu", "dinistrio", "lladd". Maen nhw'n lladd y pryfed hynny a allai, ie, fod yn niweidio cnydau, ond hefyd eraill sy'n fuddiol. Ar wahân i hynny, maent hefyd yn niweidio, i raddau mwy neu lai, y planhigion, trwy atal eu system amddiffyn eu hunain rhag cael ei chryfhau.

Mae'r mater o gwrteithwyr cemegol neu gyfansoddion hefyd yn un pwysig. Maent yn gwasanaethu i dyfu rhywfaint yn gyflymach, ond, os caniatewch y gymhariaeth imi, mae fel bwydo anifeiliaid fferm â bwyd anifeiliaid fel eu bod yn mynd yn dew cyn gynted â phosibl. Creulondeb, oherwydd mae'r anifeiliaid hyn yn wynebu llawer o afiechydon. Mae'r un peth yn wir am blanhigion.

Rydyn ni'n rhoi gwrteithwyr sy'n llawn nitrogen iddyn nhw fel eu bod nhw'n tyfu, fel eu bod nhw'n dod yn fawr ac yn brydferth, ond rydyn ni'n anghofio bod angen llawer o faetholion eraill arnyn nhw (ffosfforws, potasiwm, magnesiwm, calsiwm, haearn, ...) er mwyn i'w hiechyd fod yn dda iawn. Nid yw'n syndod, felly, bod cnydau sy'n cael eu trin â chemegau yn unig yn fwy agored i blâu a chlefydau: rydyn ni'n eu gadael yn ddi-amddiffyn.

Yn helpu pryfed peillio

Heddiw rydyn ni'n gwybod bod yna wahanol ffyrdd o ofalu am blanhigion wrth barchu'r amgylchedd. Ymlaen yr erthygl hon Er enghraifft, rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw rhai o'r gwrteithwyr a'r meddyginiaethau naturiol y gallwch chi eu defnyddio, ond mae mwy o bethau y gellir eu gwneud o hyd i helpu peillwyr.

Cael planhigion blodeuol disglair

Nodweddion Echinacea purpurea

Yn ogystal â denu pryfed peillio, fe gewch ardd neu batio ysblennydd. Lle echinaceae, Margaritas, lafant, Romero, rockrose, dant y llew, calendula, celindo… Bydd pob un o'r rhain yn swyno'r anifeiliaid.

Tyfu rhywogaethau amrywiol o blanhigion

Os nodweddir monocultures mewn un peth, yn y bioamrywiaeth wael y maent yn harbwr. Am y rheswm hwn, mae'n ddiddorol iawn cael sawl gwahanol: coed, llwyni, cledrau, garddwriaeth ... ac os ydyn nhw'n frodorol, gwell na gwell oherwydd byddan nhw'n llawer mwy parod i fyw'n dda yn eich ardal chi.

Cael gwesty ar gyfer pryfed

Golygfa o westy pryfed cartref

Mae gwestai ar gyfer pryfed yn lloches ddelfrydol iddyn nhw, lle maen nhw'n gallu mynd o gwmpas eu bywyd gyda normalrwydd llwyr. Fe'u gwneir gyda phren a gwellt, er y gallwch hefyd roi darn o rwyll wifrog neu grid fel eu bod yn cael eu hamddiffyn yn fwy (rhag adar, er enghraifft). yma gallwch brynu'ch un chi.

Ble i roi'r gwesty pryfed?

Wedi'i leoli mewn man cysgodol, tawel lle mae yna lawer o blanhigion blodeuol hardd a siriol, dim ond mater o amser yw hi cyn i chi dderbyn eich gwesteion cyntaf. Y peth mwyaf diddorol yw y gallwch ei gael hyd yn oed os yw cathod neu gŵn yn eich gardd, patio neu deras, gan nad ydyn nhw'n elynion (heblaw am gŵn bach, a all weithiau chwarae gyda gloÿnnod byw neu hynny) o bryfed.

Ble i brynu gwesty pryfed?

Gallwch ei brynu yn y Leroy Merlin ac ar Amazon, neu oddi yma:

A chyda hyn rydyn ni'n gwneud. Gobeithio eich bod wedi dysgu llawer am beillio a pheillio pryfed 🙂.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.