Lilïau (Lilium)

Mae lilïau yn swmpus sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Mae lilïau, a elwir hefyd yn lilïau, yn blanhigion sy'n blodeuo yn ystod y gwanwyn a'r haf. Pan wnânt hynny, mae eu coesau'n egino blodau o faint eithaf mawr, ac o liwiau mor siriol nes ei bod yn amhosibl peidio â chanolbwyntio arnynt ar ryw adeg.

Un o'r nifer o rinweddau sydd ganddyn nhw yw y gellir eu lluosi'n hawdd trwy wahanu'r bylbiau sydd fel arfer yn egino ar ôl i'r blodau gwywo. Felly, byddwch chi'n dechrau trwy brynu un planhigyn, ond dros y blynyddoedd byddwch chi'n gorffen gydag ychydig mwy.

Sut mae'r planhigyn Lilium?

A elwir yn lili neu lili, mae'n llysieuol lluosflwydd sy'n perthyn i'r genws Lilium ac i'r teulu Liliaceae. Amcangyfrifir bod cant o rywogaethau, ond llawer o wahanol gyltifarau eraill. Mae rhywogaethau gwyllt yn tyfu yn hemisffer y gogledd yn bennaf, yn Ewrasia a Gogledd America, ond mae yna rai sy'n unigryw i Dde America.

Os ydym yn canolbwyntio ar ei nodweddion, rydym yn siarad am blanhigion sy'n tyfu o fwlb sydd i'w gael o dan y ddaear. Yn dibynnu ar yr amrywiaeth, gall stolonau neu risomau ddod allan o waelod yr amrywiaeth hon a fydd yn arwain at fylbiau bach newydd. Hefyd, mae yna rai lilïau sy'n datblygu gwreiddiau anturus.

Mae'r dail fel arfer yn gollddail, hynny yw, maen nhw'n marw ar ryw adeg yn y flwyddyn (fel arfer ar ôl blodeuo). Ar y llaw arall, mae yna rai mathau y maen nhw'n cynnal rhoséd o ddail bach yn ystod y gaeaf, sy'n dymor lle mae'r planhigion hyn yn anactif.

Mae ei flodau yn deillio o goesyn blodau, a gallant fod yn unig neu ymddangos mewn grwpiau. Yn gyffredinol, maent yn fawr, hyd at 10 centimetr mewn diamedr, ac o liwiau gwahanol iawn: gwyn, melyn, coch neu binc. Ac mae'r ffrwyth yn gapsiwl trivalve sy'n troi'n frown wrth aeddfedu, ac sy'n cynnwys nifer o hadau.

Sawl mis mae'r blodyn Lilium yn dod allan?

Mae'r blodau lili yn agor am sawl wythnos y flwyddyn. Fel arfer, yn hemisffer y gogledd maent yn dechrau blodeuo ym mis Mai ac yn gorffen ym mis Medi, yn dibynnu ar yr amrywiaeth a / neu'r cyltifar. Beth bynnag, er mwyn ysgogi eu blodeuo gallwn eu ffrwythloni â gwrteithwyr ar gyfer planhigion blodeuol, a thorri'r rhai sy'n sychu.

Mathau o Liliwm

Nawr rydyn ni'n mynd i wybod y prif fathau o lilïau fel y gallwch chi ddarganfod drosoch eich hun pa mor hyfryd ydyn nhw, ac felly, bydd yn haws i chi greu cyfansoddiadau ysblennydd yn eich gardd neu mewn plannwr:

Liliwm bulbiferum

Planhigyn blodau oren yw'r Lilium bulbiferum

Fe'i gelwir yn lili swmpus neu lili goch, mae'n blanhigyn brodorol yn Ewrop. Fel y noda un o'i enwau cyffredin, yn cynhyrchu blodau oren, ac o faint da hefyd, gan eu bod yn mesur tua 10 centimetr mewn diamedr.

Liliwm candidum

Mae gan y Lilium candidum flodau gwyn

El Liliwm candidum Mae'n berlysiau bywiog sy'n frodorol o Syria a Palestina sy'n cyrraedd uchder o tua 80 centimetr. Mae'r blodau'n wyn ac maen nhw'n mesur tua phedair modfedd mewn diamedr.

Martagon Lilium

Liliwm gyda blodau bach yw'r martagon

A elwir yn bozo, Martagon neu'n wylo lili, yn frodor swmpus i Ewrop, gan gynnwys Sbaen. Mae ei flodau'n gymharol fach, yn enwedig os ydyn ni'n eu cymharu â mathau eraill o lili. Maent yn mesur tua 3-5 centimetr, a maent yn binc, lelog, gwyn.

Lilium dwyreiniol

Mae'r lili ddwyreiniol yn hybrid

Delwedd - Wikimedia / Jim Evans

Como Lilium dwyreiniol neu lili dwyreiniol rydym yn cyfeirio at gyfres o hybridau sy'n tarddu o Asia. Mae ganddyn nhw flodau mawr ac maen nhw hefyd yn arogli'n dda iawn. Yn y grŵp hwn rydym yn tynnu sylw at y 'Stargazer' Lilium, gyda blodyn pinc tywyll; y 'Defosiwn' gyda blodyn gwyn; neu'r 'Rosato' gyda blodyn pinc meddal,

Lilium lancifolium

Mae'r Lilium lancifolium yn oren swmpus

El Lilium lancifolium Mae'n blanhigyn o'r enw blodyn clymu brindle, a gallwn ei gael yn wyllt yn Nwyrain Asia. Mae ei flodau yn oren gyda smotiau duon, tua 4 centimetr mewn diamedr.

Lilium longiflorum

Mae gan y Lilium longiflorum flodau gwyn mawr

Delwedd - Flickr / A Yee

El Lilium longiflorum, a elwir yn lili Pasg yn frodor swmpus i Japan. Mae'n cyrraedd metr o uchder, a yn cynhyrchu blodau gwyn, gyda persawr melys. Mae'r rhain tua 10-12 centimetr mewn diamedr.

Sut ydych chi'n gofalu am blanhigyn Lilium?

Mae lilïau yn blanhigion y gellir eu tyfu mewn potiau, planwyr, neu yn yr ardd. Fe'u defnyddir yn helaeth i greu cyfansoddiadau blodau neu garpedi, gan eu bod yn addasu'n dda iawn i wahanol amgylcheddau. Ond mae angen nifer o bethau arnyn nhw i ffynnu:

Ble i roi'r lilïau?

Mae'n bwysig iawn eu bod yn cael o leiaf bum awr o olau haul uniongyrchol bob dydd. Nid yw'r planhigion hyn yn datblygu fel rheol pan nad oes ganddynt olau; mewn gwirionedd, pe byddent yn cael eu rhoi mewn cysgod byddem yn gweld sut mae eu coesau'n tyfu i gyfeiriad y ffynhonnell golau ddwysaf. Trwy wneud hynny, bydd yn rhoi’r argraff inni eu bod yn tyfu’n gyflym, ond nid oes raid i ni feddwl ei fod yn beth da, oherwydd yr hyn a fydd yn digwydd yw y byddant yn gwanhau.

Pridd neu swbstrad

Mae bylbiau lili yn pydru'n gyflym wrth eu plannu mewn pridd anaddas, fel pridd cryno a thrwm iawn. Er mwyn ei osgoi, Mae'n angenrheidiol eu bod yn briddoedd ysgafn, hydraidd, fel bod y dŵr yn cylchredeg heb rwystrau. Dim ond wedyn y bydd ein planhigion yn tyfu'n normal.

Os byddant yn mynd i fod mewn cynhwysydd, fel pot blodau neu blannwr, rhaid ystyried bod yn rhaid i'r swbstrad fod yr un mor ysgafn. Am y rheswm hwn, rydym yn argymell cymysgu er enghraifft mawn du gyda 30% perlite.

Dyfrhau a gwrtaith

Bylbiau lluosflwydd yw lilïau

Rhaid i amlder dyfrhau newid wrth i'r tymhorau fynd heibio. Yn y gwanwyn ac yn enwedig yr haf, gan mai pan maen nhw'n tyfu a'r tymereddau'n gynnes, byddwn ni'n eu dyfrio tua dwywaith yr wythnos. Ond ers yn yr hydref a'r gaeaf byddant yn gorffwys, a chan fod y ddaear hefyd yn cymryd mwy o amser i sychu, byddwn yn gwagio'r dyfrio. Mewn gwirionedd, os bydd yn bwrw glaw o bryd i'w gilydd yn ystod yr hydref a / neu dymor y gaeaf, dim ond os ydym yn ei weld yn sych iawn y bydd angen gwlychu'r ddaear.

Fel eu bod yn rhoi blodau o ansawdd rhagorol, argymhellir yn gryf rhoi ychydig o domwellt arnyn nhw (ar Werth yma), castiau llyngyr, neu hyd yn oed gompost. Ond ie, os cânt eu potio, byddai'n well defnyddio gwrteithwyr hylif, gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cynhwysydd. Ac os ydym yn rhoi gwrteithwyr gronynnog neu bowdr mewn pot, gallai'r swbstrad gael problemau wrth hidlo'r dŵr yn y pen draw; o ganlyniad, byddai'r gwreiddiau'n cael eu difetha.

Amser plannu bylbiau

Os ydych chi wedi prynu bylbiau, cofiwch eu plannu ddiwedd y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn. Fel hyn, bydd ganddyn nhw ddigon o amser i dyfu a dod â'u blodau allan yn y tymor iawn.

Lluosi

Mae lilïau'n lluosi trwy wahanu bylbiau, ac weithiau hefyd trwy hadau:

 • Gwahanu bylbiau: ar ôl blodeuo, rhaid gadael y Lilïau yn y ddaear neu mewn pot am ddau neu dri mis. Ar ôl yr amser hwnnw, gallwn ni gloddio'r bylbiau a gwahanu'r rhai bach. Yn ddiweddarach, byddwn yn plannu'r rhain mewn lleoedd eraill, gan eu claddu tua dwy centimetr.
 • Hadau: mae blodau lilïau yn hermaphroditic, felly os oes hadau yn eich sbesimen, gallwch eu hau yn y gwanwyn mewn gwelyau hadau fel hambwrdd gyda thyllau neu mewn potiau, gyda vermiculite (ar werth yma) Neu tomwellt. Rhowch nhw mewn lle heulog, a dŵr o bryd i'w gilydd fel nad yw'r swbstrad yn sychu. Felly, byddant yn egino mewn mis.

Plâu

Mae yna nifer o blâu sy'n effeithio ar lilïau, ac maen nhw:

 • Gwiddon bwlb: yn achosi difrod i'r bwlb, sy'n pydru. Yr unig driniaeth effeithiol yw ataliol, cyn plannu, gyda phryfladdwyr fel diazinon.
 • Cryoceros: pryfed ydyn nhw sy'n bwydo ar ddail a blodau. Yn ffodus, gellir eu hatal a'u tynnu â pyrethrins.
 • Llyslau: rhain llyslau maent wedi'u lleoli yn dail newydd y planhigyn ac yn y blagur blodau. Maent yn bwydo ar y sudd, felly byddwn yn gweld smotiau afliwiedig a chamffurfiadau. Gellir ymladd â daear diatomaceous (ar werth yma).
 • Teithiau: y teithiau Gallant effeithio ar y bwlb, gan achosi camffurfiadau a smotiau brown, a hefyd yn y rhan o'r awyr gan achosi ymddangosiad smotiau ar flodau a dail, camffurfiadau a gwanhau cyffredinol. Mae'n cael ei ymladd â phryfladdwyr gwrth-thrips (fel hyn).

Clefydau

Mae'r Liliwm yn swmpus sy'n blodeuo yn y gwanwyn

O ran afiechydon, gallant fod â'r rhain:

 • Botrytis: Y botrytis Mae'n ffwng sydd, yn achos lilïau, yn cynhyrchu smotiau brown crwn yn unrhyw le (dail, coesau a blodau). Mae'n cael ei ymladd â ffwngladdiad sy'n cynnwys copr (ar werth yma).
 • Lili brith: maent yn gyfres o firysau sy'n dadffurfio blodau ac yn newid lliw y dail. Nid oes triniaeth, ac eithrio prynu planhigion a bylbiau iach, heb y symptomau lleiaf o glefyd na phla.
 • Ffytopthora: mae'n ffwng sy'n achosi i smotiau tywyll tywyll ymddangos ar y coesau, yn benodol yn y gwaelod. Mae'r smotiau hyn yn ymledu trwy'r planhigyn, gan gyrraedd y dail, sy'n troi'n felyn. Mae'n cael ei drin â ffwngladdiadau sy'n cario copr.
 • Pythium: mae'n ffwng sy'n gwreiddio'r gwreiddiau. Mewn achosion difrifol gall ladd y planhigion. Mae hefyd yn cael ei drin â ffwngladdiadau sy'n cario copr.
 • rhizoctonia: mae'n ffwng sy'n rhawio'r bwlb. Mae'r dail yn gwanhau, ac efallai na fydd y blagur blodau yn agor. Nid oes triniaeth effeithiol; mae'n well cael gwared ar blanhigion yr effeithir arnynt.
 • Firws sbot necrotig Lily (LSV): Maent yn firysau sy'n achosi ymddangosiad smotiau clorotig ar y dail. Maent yn dechrau allan yn felynaidd gyda siâp hirgul, ac yna'n troi'n ddu. Mae'r blodau'n cael eu dadffurfio, ac mae'r planhigyn yn gwanhau. Nid oes triniaeth ychwaith.

Rusticity

Mae ymwrthedd Lilium i annwyd yn amrywio yn dibynnu ar y rhywogaeth a'i tharddiad. Ond yn gyffredinol rydyn ni'n siarad am blanhigion hynny gwrthsefyll tymereddau isel i lawr i -4ºC.

Beth yw ystyr lilïau?

Os ydych chi eisiau gwybod beth yw ystyr y blodau hyn yn ôl eu lliw, yna rydyn ni'n mynd i siarad â chi amdano:

 • Liliwm melyn: mae'n flodyn disglair, disglair sy'n symbol o lawenydd, bywyd a diolchgarwch.
 • Liliwm gwyn: y lili wen yw symbol diniweidrwydd a phurdeb.
 • Liliwm oren: mae'n gynrychiolaeth o ysbryd, optimistiaeth, creadigrwydd a hefyd gariad cynyddol.
 • Liliwm coch: mae lilïau coch yn symbol o gariad fel cwpl, ac angerdd.
 • Lilium pinc: mae lilïau pinc yn symbol o ieuenctid, tynerwch a gwaith da.

Ble i brynu?

Os hoffech chi gael lilïau, cliciwch yma i gael eich cymysgedd o fylbiau:

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.