Mathau o goed palmwydd

Gallwch chi dyfu llawer o fathau o goed palmwydd

Mae coed palmwydd yn fath eithriadol a hardd iawn o blanhigyn. Nid yn unig y maent yn bleserus yn esthetig, ond gallant hefyd ddarparu ychydig o gysgod yn ystod y dyddiau hynny pan fydd tymereddau uchel yn taro'r ddinas.

Mae yna lawer o fathau o goed palmwydd sy'n gallu harddu ein gardd yn fawr, ac mae yna rai hyd yn oed sy'n berffaith i'w cael mewn potiau. Felly, Beth am eu hadnabod?

Mathau o goed palmwydd

Yn y cyflwr naturiol, cledrau i'w cael yn gyffredinol mewn hinsoddau trofannol ac isdrofannol a mae tua 3000 o wahanol rywogaethau ledled y byd wedi'u dosbarthu fel a ganlyn: yn Ewrop, er enghraifft, mae 3 rhywogaeth frodorol, y galon palmwydd, y palmwydden Dedwydd, a palmwydden o'r enw Theophrasti Phoenix, a ddarganfuwyd ar ynys Creta a rhai ardaloedd yn Nhwrci. Yn Affrica, ar y llaw arall, mae tua 120 o rywogaethau, tra yn Asia tua 1400, yn America tua 800 ac yn Awstralia a'r ynysoedd o'i chwmpas tua 400.

Dyma'r rhai mwyaf poblogaidd:

Mathau o goed palmwydd dan do a'u henwau

Pan fyddwn yn siarad am goed palmwydd dan do rydym yn cyfeirio at gyfres o blanhigion palmwydd y gellir eu tyfu dan do, naill ai oherwydd eu nodweddion a / neu oherwydd eu sensitifrwydd i annwyd. Gan fod yna lawer o fathau o hinsoddau a llawer o rywogaethau, nid yw cledrau dan do yr un peth ym mhob gwlad yn y byd. Am y rheswm hwn, rydym wedi gwneud detholiad o'r rhai a geir mewn rhanbarthau tymherus:

areca (Dypsis lutescens)

La Dypsis lutescens Mae'n rhywogaeth a elwir yn palmwydd bambŵ, palmwydd ffrwythau euraidd neu areca, er y gall yr enw olaf hwn ein harwain at ddryswch, gan fod genws cyfan o goed palmwydd o'r enw hynny. Mae'n blanhigyn sy'n frodorol o Fadagascar sydd â llawer o foncyffion, hynny yw, mae'n aml-haen, sydd hefyd yn cael ei werthu mewn potiau gyda llawer o eginblanhigion unigol sydd wedi tyfu gyda'i gilydd, felly nid yw'n syndod bod treigl amser gyda rhai ohonyn nhw'n sychu. oherwydd cystadleuaeth uchel sy'n cael ei greu rhyngddynt.

Yn cyrraedd uchder o 5-7 metr, ac mae eu boncyffion yn tewhau tua phum centimetr ar y mwyaf; y tu mewn ac mewn pot mae'n anodd iddo fesur mwy na 2 fetr. Mae ei ddail yn pinnate, tua 2 fetr o hyd. Mae angen llawer o olau arno, ond nid golau uniongyrchol, yn ogystal â lleithder uchel. Mae'n cynnal rhew oer a gwan hyd at -2ºC.

Cymrawd (Chamaedorea elegans)

Mae'r Chamaedorea elegans yn fach

Delwedd - Wikimedia / Pluume321

La Chamaedorea elegans, a elwir yn gledr y neuadd, camaedorea neu pacaya, yn gledr sy'n frodorol o Fecsico. Yn datblygu cefnffordd debyg i gansen honno yn cyrraedd 2 fetr o uchder am oddeutu 2-3 centimetr o drwch, er ei fod yn cael ei werthu mewn potiau ag eginblanhigion lluosog. Mae'r dail yn pinnate, ac yn mesur uchafswm o 1 metr o hyd.

Rhaid ei gadw mewn ystafell gyda golau, ac i ffwrdd o ddrafftiau. Rhowch tua dau ddyfrhau yr wythnos iddo a'i chwistrellu â dŵr bob dydd yn yr haf os yw lleithder yr amgylchedd yn isel. Yn cefnogi hyd at -2ºC.

Coeden cnau coco (Cocos nucifera)

Mae'r goeden cnau coco yn byw yn y goedwig law

Delwedd - Flickr / James St. John

El Cocos nucifera neu goeden cnau coco yw palmwydd sy'n frodorol i draethau trofannol Asia ac America. Mae'n tyfu hyd at 30 metr o uchder, ac yn datblygu cefnffordd o hyd at 40 centimetr yn ei waelod. Mae ei ddail yn pinnate, 5 metr o hyd, ac o liw gwyrddlas hardd. Y ffrwyth yw'r cnau coco, y mae ei fwydion yn fwytadwy.

Mae'n gledr cain iawn sydd angen llawer o olau, llawer o leithder a hefyd tymereddau uchel (uwch na 15ºC) trwy gydol y flwyddyn. Y tu mewn mae'n cael ei ddefnyddio mwy fel planhigyn tymhorol, sy'n drueni oherwydd gall fyw am 80 mlynedd neu fwy.

Kentia (Howea forsteriana)

Mae Kentia yn goeden palmwydd a dyfir y tu mewn

Delwedd - Wikimedia / Flickr upload bot

La Howea forsteriana neu mae Kentia yn gledr sy'n endemig i Ynys yr Arglwydd Howe (Gorllewin Awstralia). Mae ganddo dwf araf, a yn cyrraedd uchder o 10 i 15 metr gyda chefnffordd hyd at 15 centimetr mewn diamedr. Mae ei ddail yn pinnate, yn wyrdd tywyll, a thua 3 metr o hyd.

Y tu mewn rhaid ei gadw mewn ardaloedd lle mae llawer o olau, ond ei gadw rhag cael ei amddiffyn rhag golau uniongyrchol. Yn yr un modd, rhaid i'r lleithder fod yn uchel, felly os yw'r amgylchedd yn sych iawn fe'ch cynghorir i chwistrellu ei ddail â dŵr distyll, neu ddŵr meddal. Yn gwrthsefyll hyd at -4ºC.

Palmwydd Robelina (Phoenix roubleni)

Mae'r palmwydd corrach yn berffaith ar gyfer addurno pyllau nofio

Phoenix roebelenii // Delwedd - Wikimedia / David J. Stang

La Phoenix roubleni, a elwir y palmwydd robelina neu'r palmwydd corrach, yn blanhigyn endemig yn Ne-ddwyrain Asia sydd yn cyrraedd uchder o hyd at 5 metr. Mae ganddo ddail pinnate hyd at 140 centimetr o hyd, gyda phinnae neu daflenni gwyrdd hyblyg iawn.

Mae'n blanhigyn hardd, yn ddelfrydol ar gyfer patios mewnol gyda llawer o olau, neu ar gyfer ystafelloedd lle mae golau. Rhaid ei ddyfrio tua 2 gwaith yr wythnos, ac fe'ch cynghorir hefyd i ffrwythloni yn y gwanwyn-haf gyda gwrteithwyr ar gyfer coed palmwydd. Yn cefnogi hyd at -2ºC.

Rapis (Rhapis Excelsa)

Golygfa o'r Raphis excelsa

Delwedd - Wikimedia / David J. Stang

La Raphis yn rhagori, a elwir yn rapis, yw palmwydd aml-haen sy'n frodorol o Asia. Mae'n tyfu hyd at 3 metr o uchder, gyda choesau o ddim ond 2 centimetr mewn diamedr. Mae ei ddail yn ffibrog, yn wyrdd tywyll, ac yn siâp ffan.

Nid yw'n goeden palmwydd ymestynnol, felly bydd yn tyfu'n dda y tu mewn gan nad oes angen cymaint o olau â rhywogaethau eraill arni. Rhowch ddyfrio cymedrol iddo a'i ffrwythloni o bryd i'w gilydd gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cynhwysydd. Yn gwrthsefyll hyd at -2ºC.

Mathau o goed palmwydd yn Sbaen

Yn Sbaen ychydig iawn o rywogaethau o goed palmwydd sy'n frodorol, ond nid ydyn nhw'n llai prydferth am hynny. Mewn gwirionedd, maent yn cael eu trin llawer, nid yn unig yn y wlad ond hefyd dramor. Maent fel a ganlyn:

Palmwydd Ynys Dedwydd (Caniensis Ffenics)

Mae palmwydd yr Ynys Dedwydd yn tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / Donkey shot

La Caniensis Ffenics, a elwir y ffenics neu'r goeden palmwydd Canaraidd, yn rhywogaeth endemig yn yr Ynysoedd Dedwydd. Mae'n datblygu cefnffordd drwchus hyd at 70 centimetr mewn diamedr, a hyd at 13 metr o daldra. Mae'r dail yn pinnate, yn wyrdd ar y ddwy ochr, a thua 2 fetr o hyd. Yn y gwanwyn mae'n blodeuo, ac yn fuan wedi hynny mae'r ffrwythau bwytadwy yn aeddfedu, er nad oes ganddyn nhw flas cystal â rhai'r Phoenix dactylifera.

Rhaid ei gadw y tu allan, mewn lle heulog o oedran ifanc. Gall wrthsefyll rhywfaint o sychder pan fu yn y ddaear am fwy na blwyddyn ac wedi ei ganmol, ond fe'ch cynghorir i beidio ag atal dyfrio yn llwyr er mwyn sicrhau ei fod yn aros gyda chymaint o ddail gwyrdd â phosibl. Yn gwrthsefyll hyd at -4ºC.

PalmitoChamaerops humilis)

Chamaerops humilis, palmwydd gwrthsefyll halltedd

El Chamaerops humilis neu palmwydd yn palmwydd aml-haen sy'n endemig i ranbarth Môr y Canoldir. Yn Sbaen byddwn yn dod o hyd iddo ym Mhenrhyn Iberia ac yn yr Ynysoedd Balearaidd (ym Mallorca mae'n tyfu yn Sierra de Tramuntana er enghraifft). Yn cyrraedd uchder o 4 metr, ac mae eu boncyffion tua 20 centimetr o drwch ar y mwyaf. Mae'r dail yn wefreiddiol ac fel arfer yn wyrdd o ran lliw, ond gallant fod yn bluish (Chamaerops humilis var cerasifera).

Mae'n gwrthsefyll sychder yn dda iawn ar ôl iddo ymgyfarwyddo, a rhaid ei dyfu mewn ardaloedd sy'n agored i olau haul uniongyrchol. Yn gwrthsefyll hyd at -7ºC.

Mathau o goed palmwydd bach

Er bod y mwyafrif o goed palmwydd yn cyrraedd uchder o 10 metr neu fwy, mae yna rai eraill sy'n aros yn llai. Rhai rydyn ni eisoes wedi'u henwi, fel Chamaedorea elegans, Y Chamaerops humilis, Y Roebellini Phoenix o y Raphis yn rhagori, ond mae yna rai eraill y gellid eu tyfu hefyd mewn potiau a / neu erddi bach:

Chamaedorea metallica

Sbesimen Chamaedorea metallica mewn cynefin

Delwedd - Wikimedia / Krzysztof Ziarnek, Kenraiz

La Chamaedorea metallica Mae'n palmwydd sy'n frodorol o Fecsico yn cyrraedd uchder o 3 metr. Mae ei gefnffordd yn denau iawn, prin 2 centimetr o drwch, ac mae ganddo ddail bifid hardd (gyda dwy daflen), yn llydan ac yn lliw glas.

Mae'n tyfu'n dda iawn mewn potiau, gan fod ei gyfradd twf hefyd yn araf. Mae angen golau ond nid yn uniongyrchol, a thua dau neu dri dyfrio yr wythnos yn yr haf, llai yn y gaeaf. Yn cefnogi hyd at -2ºC.

Coquitos o Brasil (Sgitsoffylla Syagrus)

Coeden palmwydd fach yw'r Syagrus shizophylla

Delwedd - Wikimedia / Falconaumanni

El Sgitsoffylla Syagrus, a elwir yn coquitos Brasil neu gledr y frenhines, yn rhywogaeth sy'n frodorol o Brasil. Yn cyrraedd uchder o 2 i 4 metr, ac yn datblygu cefnffordd tua 25 centimetr o drwch. Mae ei ddail yn pinnate hyd at 2 fetr o hyd, ac mae'n cynhyrchu ffrwythau ellipsoid 3 centimetr o hyd ac oren mewn lliw.

Argymhellir ei drin y tu mewn os yw'r hinsawdd yn dymherus, gan nad yw'n gwrthsefyll rhew (dim ond hyd at -1ºC). Rhowch ef mewn man lle mae'n derbyn llawer o olau, a'i ddyfrio o bryd i'w gilydd.

Palmwydd Jeli (Capitata Butia)

Coeden palmwydd unig yw'r Butia capitata

Delwedd - Wikimedia / William Avery

La Capitata Butia Fe'i gelwir yn gledr y jeli, mae'n rhywogaeth endemig i Brasil. Mae ganddo foncyff unig hyd at 5 metr o uchder a thua 30 centimetr mewn diamedr, a dail pinnate o liw glawcomous bwaog iawn. Mae'n cynhyrchu ffrwythau hirsgwar, melynaidd sy'n fwytadwy.

Argymhellir yn gryf ar gyfer gerddi heb lawer o le, mewn lleoedd heulog a phridd wedi'i ddraenio'n dda. Yn gwrthsefyll hyd at -5ºC.

Serena (Serenoa repens)

Cledr bach ac aml-haen yw'r repren Serenoa

Delwedd - Flickr / Scott Zona

La Serenoa repens yn palmwydd aml-foncyff sy'n frodorol o'r Unol Daleithiau a Mecsico yn cyrraedd 4 metr o uchder. Mae ganddo ddail palmate, gwyrdd mewn lliw, ac mae'n cynhyrchu ffrwythau bwytadwy sy'n drupes ofoid du neu frown-frown.

Mae'n rhywogaeth sy'n gwrthsefyll sychder, y mae'n rhaid ei drin mewn lleoedd heulog fel y gall dyfu'n dda. Yn gwrthsefyll hyd at -4ºC.

Defnydd o goed palmwydd

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei gredu, mae coed palmwydd yn ddefnyddiol iawn i fodau dynol, yn enwedig i drigolion ardaloedd trofannol, gallant hyd yn oed ddod yn blanhigyn hanfodol ar gyfer eu goroesiad. Yn gyntaf oll, oherwydd gweini fel bwyd (mae cnau coco a blagur bwytadwy yn cael eu tynnu o lawer o goed palmwydd), hefyd i wneud tai, cychod, toeau, papur, cwyr, ac ati.. Mae llawer ohonyn nhw'n defnyddio eu ffibrau a'u pren i wneud basgedi, hetiau, ymhlith eraill, felly mae ganddyn nhw nid yn unig y fantais o ddarparu cysgod ond nifer o gyfleustodau sylfaenol ar gyfer ein goroesiad.

Os ydych chi'n ystyried cael palmwydden gartref, p'un ai mewn gardd neu y tu mewn i dŷ, byddwch chi'n mwynhau nid yn unig planhigyn hardd ond hefyd fodolaeth fyw cain iawn, y gellir ei gadw dan do, yn yr awyr agored, yn yr haul neu i mewn y cysgod.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   ALICIA meddai

  <MAE'N RHAID I MI DILEU COED PALM MATH BARREL, MAE'N HARDDWCH, RWYF YN CARU, OND RHAID I MI DILEU EI XQ MAE'R GWREIDDIAU YN DIFRODIO RHYFEDD Y CYMDOGAETH ... NID OES AM EI FILLIO, MAE'N IAWN UCHEL, OND I A YW'N TALU YNGHYLCH DILEU, BETH DDYLWN I EI WNEUD? ALI.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Alicia.

   Mae'n anodd iawn cael coed palmwydd mawr allan o'r ddaear a bod yn llwyddiannus. Ond gallwch roi cynnig arni os ydych chi'n gwneud ffosydd dwfn tua 60cm o gwmpas, ar bellter o 50cm o'r gefnffordd, a'i dynnu â chymaint o wreiddiau â phosib.

   Cyfarchion.

 2.   gerddi pepe meddai

  Enillwch y loteri, prynwch y tŷ i'ch cymydog a'i anfon i'r Ynysoedd Dedwydd fel y gall fyw yn dda. a chadwch gariad at eich palmwydd.