Sut i brynu offer tocio

Sut i brynu offer tocio

Yr haf yw'r amser pan mae planhigion ar eu mwyaf actif ac mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi fod yn ymwybodol nad yw eu canghennau'n effeithio ar blanhigion eraill, na'ch gofod. Ar gyfer hyn, mae cael offer tocio wrth law yn bwysig iawn.

Ond Ydych chi'n gwybod pa rai yw'r rhai gorau? A beth i chwilio amdano i'w prynu? Os nad ydych chi'n gwybod ond rydych chi am gael y rhai mwyaf addas i chi, yna rydyn ni'n mynd i roi'r allweddi i chi fel bod gennych chi nhw. Beth ydych chi'n aros amdano i barhau i ddarllen?

Uchaf 1. Yr offeryn tocio gorau

Pros

 • Mae ganddynt lled torri o 50mm.
 • Dail Wedi'i wneud o ddur gyda thriniaeth Teflon.
 • Maent yn addasu o 71 i 101cm.

Contras

 • Mae'n rhoi problemau wrth dorri canghennau bach.
 • Es anodd cyfeirio'r toriad.
 • Maen nhw'n gwellaif tocio trwm.

Detholiad o offer tocio

Isod mae gennych ddetholiad o offer rhag ofn na fydd yr un cyntaf wedi gorffen eich argyhoeddi neu nad dyna sydd ei angen arnoch ar hyn o bryd.

Gwellfail Tocio Coed Davaon Pro Ratchet

Mae ganddo a mecanwaith clicied i helpu i luosi cryfder pŵer y dwylo. Yn y modd hwn, bydd torri canghennau trwchus yn llawer haws.

Set Offer Gardd WORKPRO 8PC

Yn yr achos hwn mae gennych chi a set wyth darn ymhlith y mae gennych fag storio, menig a 6 offer tocio: gwellaif tocio, rhaca llaw, trawsblaniad, trywel, chwynnwr, fforc llaw.

Maent i gyd yn offer llaw.

Cneifiwch tocio telesgopig AIRAJ 700-1030MM

Mae'r rhain yn gwellaif tocio telesgopig Gallant dorri canghennau sy'n fwy na 50mm. Mae ganddo agoriad 115mm ac mae'r llafnau'n cael eu trin â gorchudd Teflon.

Fe'i defnyddir ar gyfer coed ffrwythau, potiau, canghennau trwchus, ac ati.

Lawnt a Gardd Bosch EasyPrune – Gwella Tocio Batri

Ydych chi erioed wedi gweld gwellaif tocio wedi'u pweru gan fatri? Wel, dyma rai o honynt, gydag a lled torri hyd at 25mm. Mae'n gwneud toriadau llyfn, glân a gallwch chi wneud hyd at 450 ohonyn nhw ar un tâl batri.

Bosch Keo 0600861900 – Llif Gardd Batri

Llif llaw sy'n cael ei bweru gan fatri, felly does dim rhaid i chi ei symud i wneud ei waith. Gellir ei ddal gydag un llaw yn unig ac mae ganddo batri lithiwm 10,8V.

Su cynhwysedd torri uchaf yw 60mm.

Canllaw prynu ar gyfer teclyn tocio

Os oes gennych ardd, neu blanhigyn syml, rydych chi'n gwybod ei fod, dros amser, yn tyfu ac mae angen ei reoli fel nad yw'n mynd yn "wyllt". Pan fyddwch chi'n gadael planhigyn i'w ewyllys rhydd, gall fwyta eraill o'i gwmpas, neu gael datblygiad gwael, a fyddai'n golygu, yn esthetig, nad yw'n edrych yn dda.

Er mwyn osgoi'r rhain offer tocio yw un o'r elfennau hanfodol ar gyfer eich gardd. Yn y modd hwn, gallwch chi roi'r siâp rydych chi'n ei hoffi iddyn nhw, eu glanhau trwy dynnu canghennau marw, heintiedig neu wan a chreu set braf.

Nawr, beth i chwilio amdano i'w prynu?

Maint

Y peth cyntaf fydd y maint. Fel y gwyddoch, mae yna offer tocio mawr a bach, Gelwir hefyd yn "llawlyfrau". Pa wahaniaeth sydd yna? Ar wahân i'r maint, hefyd y swyddogaeth y maent yn ei berfformio.

Mae'r rhai mawr yn caniatáu ichi orchuddio mwy o ofod tocio, ond maent yn llai cryf na'r rhai bach oherwydd rhoddir llai o bwysau arnynt. Ar y llaw arall, mae'r rhai bach yn haws eu rheoli a gallant dorri'n gyflymach ac yn gryfach.

Math

Yn gysylltiedig â'r uchod, ar wahân i'w faint, mae'n rhaid i chi hefyd ystyried y math o offer tocio. sef, os ydyn nhw'n mynd i fod yn siswrn, tocwyr cloddiau, llifiau cadwyn... Y gwir yw bod yna lawer i ddewis o wahanol fathau mewn offer garddio. Hyd yn oed, rhwng llaw a thrydan neu fatri.

Power

Wrth siarad am rai trydan, efallai y byddwch chi'n dewis un trydan fel llif gadwyn (a ddefnyddir fel arfer ar gyfer canghennau â boncyffion trwchus a mawr iawn).

Yn y math hwn o offeryn bydd yn rhaid i chi hefyd wirio pŵer yr offeryn ers hynny, os ydych chi'n prynu un nad yw'n addas, yn y diwedd yr unig beth y byddwch chi'n ei gael yw ei fod yn aros mewn cornel yn casglu llwch oherwydd ni fydd yn eich gwasanaethu ar gyfer y swyddogaeth y gwnaethoch ei brynu ar ei chyfer.

Wrth gwrs, dylech gadw mewn cof eu bod yn llawer drutach nag offer mwy sylfaenol eraill.

pris

Ac yn awr ie, efallai mai'r ffactor pwysicaf o offer tocio: yr hyn y byddant yn ei gostio i chi.

Cofiwch fod yna lawer ar y farchnad, ond nid yw'n golygu bod eu hangen arnoch chi i gyd. Fel arfer, dim ond ychydig y byddwch chi'n eu defnyddio i docio'ch llwyni, eich coed a'ch planhigion, felly bydd y pris yn dibynnu ar y math o offer sydd eu hangen arnoch.

Ond, i roi syniad i chi, gallwch ddod o hyd iddynt o 10 ewro (peiriannau tocio sylfaenol) i fwy na 100 a 200 ewro ar gyfer rhai trydan.

Beth sydd ei angen i docio coeden?

Fel y gwelsom o'r blaen, er mwyn cadw ein coeden mewn amodau perffaith a gorau posibl, ac i'w datblygiad fod y gorau, mae'n bwysig ei thocio o bryd i'w gilydd, gan roi tocio cynnal a chadw ar waith. Yn yr un modd, ar ôl ei blannu, mae'n bwysig ein bod yn ymarfer tocio ffurfiant i sicrhau bod ei ffurf twf yn mynd i fod y gorau.

Sin embargo, Er mwyn cyflawni unrhyw un o'r mathau o docio a welsom mewn swyddi eraill, mae'n bwysig ein bod yn gwybod yr offer a ddefnyddir i gyflawni'r dasg hon. Talu llawer o sylw:

 • Cneifio tocio un llaw: Defnyddir y math hwn o gwellaif i dorri canghennau sy'n mesur hyd at 2 centimetr mewn diamedr.
 • Cneifio tocio dwy law: defnyddir y math hwn o siswrn i dorri neu docio canghennau sy'n mesur hyd at 4 centimetr mewn diamedr.
 • Pwyliaid gyda llif mecanyddol neu â llaw
 • Tocio llifiau
 • Sierra
 • neidr
 • Echelau
 • Llif gadwyn

Sylwch ar hynny Yn ogystal â'r offer, mae'n hanfodol bwysig ein bod yn gofalu amdanom ein hunain ac yn aros yn ddiogel defnyddio amddiffynwyr fel helmed, menig a dillad priodol (mae rhai pants wedi'u gwneud â ffibrau penodol sydd, pan fyddant mewn cysylltiad â'r llif gadwyn, yn achosi i'r olaf rwystro) i gyflawni'r dasg hon. Er enghraifft, os yw’r achos yn cyfiawnhau hynny, byddai’n rhaid inni feddwl hefyd am raffau, ysgolion, harneisiau ac elfennau eraill a all fod o gymorth mawr pan ddaw’n fater o’n cadw’n ddiogel.

Os ydych chi'n mynd i fynd ati i docio'ch coed, rwy'n argymell cael offer o ansawdd uchel. Gall y rhad fod yn ddrud. Cofiwch hefyd fod yn rhaid hogi'r holl offer a ddefnyddiwn yn dda iawn, yn lân iawn ac wedi'u diheintio'n llwyr.

Beth yw'r offeryn gorau i dorri canghennau trwchus?

Os oes gennych chi goed mawr, neu lwyni gyda changhennau neu foncyffion trwchus, ni fydd pâr syml o siswrn yn eich helpu llawer i docio. Felly, mae angen math arall o offer tocio arnoch chi.

y gorau yn yr achos hwn ewch drwy:

 • Llifiau.
 • Llifau cadwyn.
 • Llifiau.

Dyma'r rhai mwyaf effeithiol a'r rhai a fydd yn caniatáu ichi dorri mewn llai o amser a heb wneud cymaint o niwed i'r goeden. Wrth gwrs, rydym yn argymell eich bod wedyn yn rhoi past selio ar y toriad i'w atal rhag mynd yn sâl o'r clwyf hwnnw.

Sut i ddewis offer tocio ar uchder?

Oes gennych chi goed neu wrychoedd mawr sydd wedi tyfu'n dal? Os byddwch yn torri oddi tano ni fyddwch yn cyrraedd yr holl ganghennau y mae'n rhaid i chi eu tynnu. Gall defnyddio ysgol fod yn ateb, ond serch hynny, gyda rhai cneifiau tocio syml, efallai na fyddwch byth yn gallu gorffen.

Am hynny, ar gyfer tocio ar uchder, rydym yn argymell siswrn telesgopig (maen nhw'n cael eu trin yn hir a gallwch chi dorri'n well). Ond yn anad dim, a trimiwr gwrych neu lif gadwyn sy'n eich galluogi i orchuddio a gorffen o'r blaen.

Beth yw offer llaw ar gyfer tocio?

Os mai'r hyn sydd gennych yw planhigion, llwyni neu goed bach, nid oes angen yr offer uchder neu'r rhai â changhennau trwchus. Dim ond gydag ychydig o lawlyfrau y bydd gennych fwy na digon.

Yn hyn o beth, gwellaif tocio fel arfer yw'r dewis arferol. A'r gwir yw mai dyma'r rhai mwyaf cyffredin.

Mae rhai hefyd gwellaif tocio hir, hefyd â llaw, y gallem eu hystyried mewn gwrychoedd uchel neu mewn coed â changhennau uchel, er yn yr achosion hynny mae'n gyfleus cael ysgol wrth law i allu rhoi pwysau arnynt er mwyn eu torri mor lân â phosibl.

Ac, yn olaf, mae gennych y llifiau llaw, sydd â llafn danheddog llai ond sy'n berffaith ar gyfer canghennau trwchus canolig.

Ble i brynu?

prynu offer tocio

Nawr eich bod chi'n gwybod ychydig mwy am offer tocio, beth am inni eich helpu chi i ddod o hyd i'r rhai gorau? Ac mae'n ffaith ein bod wedi gwneud chwiliad a chymhariaeth yn rhai o'r siopau y mae mwyaf o alw amdanynt ar y Rhyngrwyd (ar gyfer y math hwn o erthygl) a dyma beth rydych chi'n mynd i ddod o hyd iddyn nhw.

Amazon

Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i fwy o amrywiaeth. Yma gallwch eu prynu'n unigol ond hefyd mewn pecynnau gydag offer amrywiol (y rhai a ddefnyddir fwyaf fel arfer).

Yn dibynnu ar y defnydd yr ydych yn mynd i'w roi iddo, rydym yn argymell eich bod yn prynu pecyn (os nad ydych yn mynd i'w defnyddio llawer) neu unigol (os ydych chi am i ansawdd yr offeryn fod yn drech).

O ran y prisiau, mae popeth, o'r rhai sydd â gwerth da am arian i eraill sydd braidd yn uchel (gallwch ddod o hyd iddynt yn rhatach ar y tu allan). Mae'r olaf yn aml oherwydd eu bod yn eitemau a werthir gan drydydd parti.

Leroy Merlin

Yn Leroy Merlin mae gennych yr adran offer garddio, ac ymhlith y rhain fe welwch chi menig, gwellaif tocio (byr a hir), bwyeill a llifiau llaw, tocwyr gwrychoedd, cribiniau, hoes... Yn fyr, nid yn unig offer tocio ond hefyd i gadw'r ardd mewn cyflwr da.

Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn chwilio amdano, gallwch gael mynediad at un adran neu'r llall. Ac nid yw'r prisiau'n ddrwg, mae rhywbeth ar gyfer pob poced.

Fel y gallwch weld, mae cael offer tocio yn bwysig i ofalu'n iawn am eich gardd. Ond mae'n rhaid iddynt hefyd fod o ansawdd ac yn anad dim eu bod yn para am amser hir. Gyda'r canllawiau hyn, yn sicr gallwch ddod o hyd i'r offer hynny yr oeddech ar goll.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.