Y peiriannau torri gwair trydan gorau

Mae cael gardd mewn cyflwr da yn cymryd amser. Hyd yn oed os oes gennych lawnt cynnal a chadw isel sydd wedi'i haddasu'n berffaith i fyw gyda'r amodau ar eich llain, bydd angen ei thocio o bryd i'w gilydd fel na fydd yn tyfu'n rhy fawr, er enghraifft gyda peiriant torri lawnt trydan.

Mae'r mathau hyn o beiriannau yn gyffredinol yn dawel iawn, a chan fod ganddyn nhw'r toriad addasadwy ar wahanol lefelau, ni fydd yn anodd i chi gael y glaswellt rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. Ond, Sut i ddewis y model gorau?

Y peiriant torri lawnt trydan gorau yn ein barn ni

Pe bai'n rhaid i ni ddewis un, ni fyddem yn meddwl llawer amdano. Y model hwn yw'r un mwyaf diddorol yn ein barn ni:

Mantais

 • Gyda lled torri 32-centimedr, gallwch gael eich lawnt yn barod mewn dim o dro.
 • Gellir addasu uchder y byr i dair lefel: 20, 40 a 60mm, felly dim ond os ydych chi eisiau carped gwyrdd uwch neu is y mae'n rhaid i chi ddewis.
 • Mae gan y tanc gynhwysedd o 31 litr; digon fel nad yw'r gwaith gwagio yn anghyfforddus.
 • Mae'n gweithio gyda modur trydan 1200W. Pwer diddorol i dorri'r gwair yn y ffordd rydych chi ei eisiau ac mewn amser byr.
 • Mae ganddo bwysau o 6,8kg; Hynny yw, gallwch chi fynd ag ef o un lle i'r llall hyd yn oed os nad oes gennych chi lawer o gryfder yn eich breichiau 😉.
 • Mae'n addas ar gyfer arwynebau o 250 metr sgwâr.
 • Mae'r gwerth am arian yn dda iawn.
 • Gellir ei storio bron yn unrhyw le gan fod ganddo ddyluniad cryno.

Anfanteision

 • Nid yw'n addas ar gyfer gerddi mawr.
 • Gall y blaendal ddod yn fach os nad yw'r glaswellt wedi'i dorri ers amser maith.

Dewis peiriannau torri lawnt trydan eraill a argymhellir

Cartref a Gardd Bosch ...
 • Y peiriant torri lawnt ARM 3200: y peiriant torri lawnt cyffredinol pwerus
 • Mae'n cynnig tri gosodiad uchder torri (20-40-60mm), tra bod y crib glaswellt arloesol yn galluogi torri'n agos at ymylon ar hyd waliau a ffensys.
 • Mae angen llai o wagio'r fasged laswellt fawr 31-litr, tra bod y modur pwerus 1200W yn sicrhau torri'n ddiymdrech, hyd yn oed mewn glaswellt uchel.
DU+DECKER BEMW351,...
4.047 Barn
DU+DECKER BEMW351,...
 • Peiriant torri lawnt trydan gyda modur pŵer 1.000W a dyluniad ysgafn ar gyfer symudiad hawdd
 • Yn ddelfrydol ar gyfer gerddi bach o 200 metr sgwâr
 • Lled torri 32 cm
Gwerthu
Einhell GC-EM 1743 HW-...
3.106 Barn
Einhell GC-EM 1743 HW-...
 • Modur carbon pwerus gyda torque uchel. Addasiad canolog o'r uchder torri gyda 6 safle.
 • Trin gyda bar plygu. Trin cario integredig ar gyfer cludiant hawdd.
 • Clip i leddfu tensiwn cebl. Olwynion uchel ac eang i amddiffyn y lawnt.
Einhell GC-EM 1030/1 -….
2.959 Barn
Einhell GC-EM 1030/1 -….
 • Perfformiad uchel ar gyfer swyddi torri manwl diolch i'w fodur carbon cychwyn cyflym pwerus 1000W
 • Peiriant torri gwair ysgafn a defnyddiol diolch i'w olwynion mawr, yn enwedig ysgafn ar y gwair a phlastig solet ac o ansawdd uchel
 • Gollwng cefn arbennig ar gyfer lefel uchel o gasgliad y bag casglu
Gwerthu
Peiriant torri gwair Einhell ...
2.131 Barn
Peiriant torri gwair Einhell ...
 • Addasiad uchder torri gydag un olwyn 3 lefel
 • Mae rheilen blygu yn caniatáu storfa arbed gofod
 • Blwch casglu glaswellt wedi'i dorri 30l
Gwerthu
Blwyddyn Dda - peiriant torri gwair...
69 Barn
Blwyddyn Dda - peiriant torri gwair...
 • ✅ LLWYR EFFEITHIOL AR GYFLYMDER ROTIO HYD AT 32.000 RPM: Mae'r peiriant torri lawnt trydan Goodyear 1800W hwn yn cynnwys modur trydan 210-230V a all gyrraedd cyflymder cylchdroi torri o 32.000 rpm. Mae'n beiriant torri gwair hawdd iawn ei drin sy'n gyrru heb fawr o ymdrech. Mae ei siasi wedi'i wneud o polypropylen o ansawdd uchel, mae ganddo gymhareb ansawdd-pris ardderchog, mae hefyd yn gallu gwrthsefyll siociau a chorydiad yn fawr.
 • ✅ AR GYFER ARDALOEDD O HYD AT 300M2: Mae'n beiriant torri gwair trydan 1.800W a ddefnyddir i weithio ar arwynebau hyd at 300m2. Mae ganddo lled torri o 40cm, sy'n berffaith ar gyfer gorchuddio ardaloedd estyniad bach a chanolig o dir, hefyd i allu gweithio mewn corneli a chorneli. Mae gan ei fag ffabrig neu gasglwr gynhwysedd o 35L a gellir ei dynnu gyda 2 ystum syml. Mae'n beiriant torri glaswellt trydan sy'n hawdd iawn ei drin.
 • ✅ YMDRIN Â UCHDER GYDA GRIP CHYFORDDUS IAWN: Mae gan beiriant torri lawnt trydan 1800W Goodyear addasiad handlebar canolog, gyda dimensiynau cryno iawn o 71 x 48 x 29 centimetr, hefyd gyda handlebar gafael hynod gyfforddus a math plygu. Gellir ei storio heb unrhyw gymhlethdodau ac nid yw'n cymryd unrhyw le.

Ein hargymhellion

Einhell GC-EM 1030/1

Os oes gennych lawnt fach ganolig o hyd at 250 metr sgwâr ac nad ydych chi eisiau neu na allwch chi wario llawer o arian, does dim rhaid i chi roi'r gorau i beiriant torri gwair o ansawdd uchel. Mae hwn yn fodel gyda lled torri o 30cm ac uchder torri addasadwy gan fod ganddo 3 lefel, o 25 i 60mm. A gyda bag y mae ei gapasiti yn 28l, bydd eich gardd yn berffaith.

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae ganddo fodur cychwyn cyflym gyda phwer o 1000W, a dim ond 6,18kg sy'n pwyso arno!

Du + Decker BEMW451BH-QS

Gyda lled torri o 32 centimetr, uchder y gellir ei addasu o 20 i 60mm a thanc 35-litr, byddwch chi'n gallu cael lawnt yn union fel rydych chi ei eisiau; Ac nid yn unig hynny, ond ni fydd ei gadw felly yn gofyn am lawer o ymdrech gyda'r model hwn wedi'i gynllunio i weithio ar lawntiau y mae eu harwynebedd hyd at 300 metr sgwâr.

Ei bwysau yw 7,4kg, felly bydd ei gario yn hawdd iawn.

Bywyd Tack GLM11B

Mae hwn yn beiriant torri gwair y gellir ei addasu, yr uchder torri (o 35 i 75mm) a'r handlen. Y lled yw 33 centimetr, ac mae ganddo danc gyda chynhwysedd o 40 litr, sy'n sicrhau y gallwch chi weithio arwyneb mawr iawn heb orfod ei wagio'n aml. Mae ganddo bŵer o 1300W, ac mae'n addas ar gyfer gerddi hyd at 400 metr sgwâr.

Ei bwysau yw 8kg, felly bydd gweithio gydag ef fel mynd am dro 😉.

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

MAKITA ELM3800

Pan fydd gennych lawnt y gellir ei hystyried yn eithaf mawr, gydag arwynebedd o tua 500 metr sgwâr, mae'n rhaid i chi chwilio am beiriant torri gwair lawnt trydan sy'n addas. Mae gan y model Makita hwn led torri 38 centimetr, ac uchder y gellir ei addasu o 25 i 75mm. Ei bwer yw 1400W, sy'n gwarantu mai ei berfformiad fydd yr hyn a ddisgwylir ohono, gan fod ganddo hefyd danc capasiti mawr o 40 litr.

Dim ond 13 cilo yw ei bwysau.

Blaupunkt GX7000

Mae hwn yn fodel a argymhellir yn gryf ar gyfer lawntiau mwy neu lai llydan, hyd at 500 metr sgwâr, ac ar gyfer y bobl hynny nad ydynt am dreulio gormod o amser ar ei gynnal a'i gadw. Y lled torri yw 42 centimetr, ac mae'r uchder yn addasadwy o 20 i 65mm. Mae'r tanc a'r pŵer yn ddiddorol iawn, oherwydd gall ddal 50 litr o laswellt, ac mae'n gweithio gyda modur 1800W.

Gan nad yw pawb yn mesur yr un peth, mae modd ei drin. Ac mae'n pwyso dim ond 10kg.

Rotak Uwch Bosch 770

Oes gennych chi lawnt 770 metr sgwâr? Yna bydd angen peiriant torri gwair arnoch chi sy'n perfformio ar ei orau heb wneud llawer o sŵn a heb iddo fod yn ymdrech fawr i chi. Mae gan y model hwn uchder torri addasadwy o 20 i 80mm, a lled torri o 46 centimetr.

Ei danc yw 50 litr, a'i bwer yw 1800W. Mae'n pwyso 16kg, a all ymddangos fel llawer, ond mae'n hawdd ei gario diolch i'w bedair olwyn.

Canllaw Prynu Peiriant Torri Lawnt Drydan

Canllaw Prynu Peiriant Torri Lawnt Trydan Gorau

Gall gweld llawer o fodelau godi llawer o amheuon: mae cymaint! Mae rhai yn rhatach, eraill yn ddrytach; gyda phwer mwy neu lai uchel. Gan ystyried hyn, mae dewis un fel arfer yn cymryd ychydig funudau, neu hyd yn oed efallai awr neu fwy os ydych chi'n berson sydd eisiau bod yn wybodus am yr holl gydrannau sydd gan y peiriant torri lawnt trydan.

Ond gobeithiwn y bydd yn hawdd ichi ddewis gyda'r canllaw hwn:

Arwyneb lawnt

Mae pob model o beiriant torri gwair trydan wedi'i gynllunio ar gyfer wyneb lawnt penodol. Er y gallwch ddefnyddio model a nodwyd ar gyfer, er enghraifft, arwyneb llai nag sydd gan eich gardd, bydd ei berfformiad wrth i chi ei ddefnyddio yn gweld ei fod yn lleihau. Yn ogystal, mae gan y modelau gardd fach danc capasiti is na'r modelau gardd mawr.

Lled torri

Hyn bydd yn dibynnu ar wyneb eich lawnt: os yw'n 300 metr sgwâr neu lai, argymhellir bod y lled tua 30cm, ond os yw'n fwy, mae'n well ei fod yn fwy na 30cm a gall gyrraedd hyd at 50cm os yw'n wirioneddol fawr iawn.

Pwer injan

Pwer modur yw faint o waith y mae'n ei wneud fesul uned o amser, ond nid peiriant torri gwair o reidrwydd â phwer uchel iawn fydd yr un iawn i chi, oherwydd gall fod yn wir ei fod yn gwneud llawer o sŵn sy'n eithaf normal mewn peiriannau pwerus iawn oni bai bod ganddyn nhw ryw fath o ddistawrwydd. Ar wahân i hynny, os oes gennych lawnt fach, bydd model torri gwair gyda phwer mwy neu lai isel, 1000-1200W, yn ddigonol.

cyllideb

Heddiw nid yw peiriannau torri lawnt trydan yn rhy ddrud, er ei bod yn wir bod modelau a allai ein synnu. Ond i'w ddefnyddio gartref, er mwyn cadw lawnt gardd fach neu ganolig wedi'i thorri'n dda, nid yw'n anodd cael model am bris da. Beth bynnag, Cyn penderfynu, cymharwch wahanol fodelau, prisiau, a darllenwch farn prynwyr eraill os yn bosibl felly nid oes unrhyw bethau annisgwyl.

Beth yw cynnal a chadw'r peiriant torri lawnt trydan?

Mae'n hawdd iawn cynnal a chadw'r peiriant torri lawnt trydan. Mae'n rhaid i chi gael gwared ar unrhyw laswellt sydd ganddo, ar yr olwynion a'r llafnau ac yn y bag wrth gwrs. Gwnewch hyn gyda'r llinyn heb ei blygio a gyda lliain sych neu frwsh gwrych meddal. Ar ôl gorffen, sychwch ef yn dda, yn drylwyr.

Irwch yr olwynion ychydig, yn ogystal â'r mecanwaith addasu uchder torri fel ei fod yn parhau i fod 100% yn effeithlon. A pheidiwch ag anghofio dod â'r llafnau i gael eu hogi bob blwyddyn.

Os ydym yn siarad am sut i'w storio, rhaid ei gynnal ar ei bedair olwyn, gyda'r cebl wedi'i orchuddio a'i storio mewn lle sych, wedi'i amddiffyn rhag yr haul.

Ble i brynu'r peiriant torri lawnt trydan gorau?

Ble i brynu'r peiriant torri lawnt trydan gorau

Gallwch brynu peiriant torri gwair lawnt trydan yn unrhyw un o'r safleoedd hyn:

Amazon

Yn y ganolfan siopa fawr ar-lein hon mae ganddyn nhw gatalog eang o beiriannau torri gwair trydan, llawer ohonyn nhw â barn prynwyr eraill. Felly mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r un rydych chi'n ei hoffi, ei brynu ac aros i'w dderbyn 🙂.

Aki

Mae gan Aki's amrywiaeth ddiddorol o fodelau peiriant torri lawnt am brisiau amrywiol, ac mae rhai yn drydanol. Mae'r ansawdd yn dda iawn, gan eu bod yn gwerthu brandiau cydnabyddedig fel Garland neu Wely a Brecwast yn unig. Ie yn wir, Os ydych chi eisiau un, bydd yn rhaid i chi fynd i siop gorfforol gan nad oes ganddyn nhw eu siop ar-lein eu hunain (Ond fe welwch eu cynhyrchion yn Leroy Merlin).

bricodepot

Yn y ganolfan siopa hon sy'n arbenigo mewn offer a pheiriannau garddio, maen nhw'n gwerthu sawl peiriant torri lawnt trydan am brisiau gwahanol. Mae pob taflen cynnyrch yn gyflawn iawn, felly rwy'n siŵr y gallwch chi ddod o hyd i fodel da yma. Yr unig beth sy'n rhaid i chi ei gofio yw eu bod yn gwerthu mewn siopau corfforol yn unig.

groesffordd

Mae'r un peth yn digwydd gyda Carrefour ag gydag Aki; hynny yw, maen nhw'n gwerthu sawl peiriant torri lawnt, ond ychydig o rai trydan. Y fantais yw hynny gallwch ei brynu o unrhyw siop gorfforol, neu ar-lein.

Gobeithio eich bod wedi gallu dod o hyd i'r peiriant torri lawnt trydan gorau i chi 😉.

Ac os ydych chi am barhau i ymchwilio i'r gwahanol fodelau o beiriannau torri gwair sy'n bodoli, mae gennym hefyd ganllawiau ar gyfer:

Ar y llaw arall, i gael mwy fyth o amheuon, gallwch ymweld â'n canllaw prynu peiriant torri lawnt. Gobeithio y bydd hyn yn eich helpu chi.