Pibell y gellir ei hehangu

Mae'r pibell y gellir ei hehangu yn fwy ymarferol na'r un draddodiadol

Gall dyfrio'r ardd neu lanhau'r car fod yn llawer llai blinedig nag yr ydym yn ei ddychmygu. Diolch i'r pibell y gellir ei hymestyn, gellir cyflawni'r tasgau hyn yn gyffyrddus a heb gymhlethdodau. Yn gyffredinol, maent yn ysgafnach na'r rhai confensiynol a diolch i'w gallu i ymestyn a chrebachu, mae eu hymarferoldeb wrth ddyfrio'r ardd a'i storio yn ddiweddarach yn ddiamheuol.

Mae'n dod yn fwy a mwy cyffredin gweld pibellau estynadwy yn lle rhai confensiynol, ac nid yw'n syndod ers hynny maent yn llawer mwy ymarferol. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr offeryn gardd hwn, peidiwch â cholli'r erthygl hon. Ar wahân i siarad am y pibellau estynadwy gorau, rydym hefyd yn egluro beth i'w ystyried a ble i'w prynu.

? Y pibell estynadwy orau?

Ein 1 uchaf ar gyfer pibellau estynadwy yw'r model QacQoc-01 hwn oherwydd ei sgôr prynwyr da. Mae ganddo gyfanswm o ddeg dull chwistrellu dŵr. Gellir addasu ac addasu'r troi'r falf ddŵr i'n hanghenion. O ran y hyd, mae hyn yn bum metr, ond mae'n treblu pan fydd dŵr yn cael ei chwistrellu. Dylid nodi hefyd bod tu allan y tiwb yn cynnwys tair haen o latecs. Yn y modd hwn, mae'n anodd iawn iddo dorri ac mae ei fywyd defnyddiol yn cael ei ymestyn.

Pros

Mae sawl mantais i'r pibell estynadwy hon. Diolch i'w ddeg dull o chwistrellu dŵr, gallwn ei ddefnyddio ar gyfer llawer o bethau: glanhau ceir, drysau, ffenestri a lloriau, chwistrellu gerddi, dyfrio, ac ati. Yn ogystal, mae ei storfa'n syml ac nid oes clymau. Yn ôl rhai graddfeydd prynwyr, Mae'r defnydd o'r pibell hon yn eithaf cyfforddus.

Contras

O ran anfanteision, byddem yn cael y pris. Y pibell estynadwy hon mae'n werth da am arian, ond gall fod ychydig yn ddrud o'i gymharu ag eraill ar y farchnad.

Dewis y pibellau estyniad gorau

Ar wahân i'n 1 uchaf o bibellau estynadwy, mae llawer mwy o fodelau ar werth. Isod, byddwn yn trafod detholiad o'r chwech gorau.

Pibell Gardd Gwrth-ollyngiadau Estynadwy Hyblyg

Dechreuwn y rhestr gyda'r pibell estynadwy hon o Mgrett. Mae ganddo gylch selio rwber a diolch i'w hydwythedd uchel, Mae'r model hwn yn gallu gwrthsefyll pwysau dŵr uchel o hyd at 12 bar heb ollyngiadau. Hefyd, mae ganddo ffroenellau chwistrellu gyda chyfanswm o wyth swyddogaeth: Chwistrell, Canolfan, Côn, Cawod, Rinsiwch, Fflat, Soak, a Chwistrell. Gellir addasu'r modd chwistrellu trwy droi'r falf. Pan fydd y dŵr yn mynd i mewn i'r pibell, mae'n gallu ehangu hyd at dair gwaith ei faint cychwynnol ac unwaith y byddwn ni'n ei wagio bydd yn dychwelyd i'w faint gwreiddiol. Yn y modd hwn mae'n hawdd iawn ei storio a'i ddefnyddio.

Pibell Ardd Estynadwy HUTHIM 15M / 50FT

Yn ail mae gennym y pibell estynadwy hon gan Huthim. Mae gan y model hwn gyfanswm o naw swyddogaeth chwistrellu, sy'n ddelfrydol i'w addasu i'n hanghenion. Fel yr un blaenorol, mae'n gallu ehangu tair gwaith ei faint wrth ei lenwi â dŵr. Pan fydd yn wag, mae'n dychwelyd i'w faint gwreiddiol. Diolch i'w bwysau ysgafn, mae'r pibell estynadwy hon yn hawdd iawn i'w defnyddio a'i storio. Er mwyn ymestyn oes y model hwn, mae dwy haen o latecs ar du mewn y pibell. Y pwysau uchaf y gall ei wrthsefyll yw hyd at 12 cilo o ddŵr.

Pibell Ardd Estynadwy TLICLXY 50 troedfedd

Pibell estynadwy arall i dynnu sylw ati yw'r un hon gan Tliclxy. S.mae u ffroenell yn caniatáu cyfanswm o ddeg dull chwistrellu gwahanol gellir cyflawni hynny trwy ei droi. Yn ogystal, mae ganddo switsh rheoli i addasu pwysau a llif y dŵr. Dylid nodi hefyd ei fod wedi'i wneud o ddeunydd o ansawdd uchel sy'n cynnig bywyd gwasanaeth hir i'r cynnyrch hwn. Mae'r craidd mewnol yn cynnwys tair haen o latecs naturiol tra bod yr allanol wedi'i lapio mewn ffabrigau polyester 3750D. Gall y pibell estynadwy hon gyrraedd hyd at 50 troedfedd ar y mwyaf wrth ei llenwi â dŵr. Unwaith y bydd yn wag, mae'n dychwelyd i'w hyd gwreiddiol o 17 troedfedd, gan hwyluso storio.

MIAOKE Pibell ardd

Rydym yn parhau â'r pibell estynadwy hon o Miaoke. Mae'n fodel ysgafn a hyblyg gyda chyfanswm o dair haen sy'n amddiffyn y craidd. Gwneir cysylltiadau edau o bres di-staen a mae ganddo ystod o hyd at ddeg metr gyda phwysedd dŵr cryf diolch i'w gorff gwn hir, yn ddelfrydol ar gyfer tynnu mwd neu faw. Ar ben hynny, mae'r cyfuniad o aloi sinc a haenau latecs yn caniatáu i'r pibell hon allu gwrthsefyll pwysau o hyd at ddeuddeg bar heb unrhyw ddŵr yn gollwng. O ran y hyd cychwynnol, mae hyn yn 7,6 metr ac yn ehangu i 23 metr pan fydd hylif yn mynd i mewn. Pan gaiff ei wagio, mae'n dychwelyd i'w hyd gwreiddiol ar ôl ychydig funudau.

Pibell Gardd Estynadwy WEWILL

Ni allai'r model Wewill hwn fod ar goll chwaith. Mae'n biben ymestyn hyblyg sy'n gallu ehangu hyd at dair gwaith ei hyd cychwynnol wrth ei llenwi â dŵr. Yn yr un modd, pan gaiff ei wagio mae'n dychwelyd i'w faint gwreiddiol. Gyda'r dull hwn gallwn arbed lle. Mae gan graidd y model hwn haen ddwbl o latecs a gorchudd polyester 3750D cryf, gan ddarparu mwy o hydwythedd ac amddiffyn y pibell rhag seibiannau a gollyngiadau. O ran y cysylltydd wedi'i threaded, mae wedi'i wneud o fetel gwydn, gan ymestyn oes y cynnyrch hwn ac atal gollyngiadau. Nodwedd arall i dynnu sylw ati yw bod gan y pibell estynadwy hon gyfanswm o saith dull dyfrhau trwy ffroenell amlswyddogaethol.

Pibell Ardd Estynadwy ARNTY

Yn olaf, mae'n dal i dynnu sylw at y pibell estynadwy hon o Arnty. Mae wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, gan gynnwys cysylltwyr pres solet a latecs haen ddwbl. Yn y modd hwn, Ni fydd y model hwn yn gollwng nac yn torri'n hawdd. O ran maint, o'i lenwi â dŵr, gall gyrraedd tair gwaith ei hyd cychwynnol, gan gyrraedd hyd at gant troedfedd. Pan gaiff ei wagio, mae'n dychwelyd i'w faint gwreiddiol. Hefyd, nid yw'r pibell estynedig hon byth yn cincio, yn cincio nac yn cincio. Mae gan y ffroenell chwistrellu gyfanswm o wyth swyddogaeth chwistrellu wahanol sy'n caniatáu inni ei addasu i'n hanghenion. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys yr holl gysylltwyr angenrheidiol ar gyfer y mwyafrif o faucets. Dylid nodi hefyd bod y cysylltydd pres yn sicrhau cysylltiad hirhoedlog a chryf. Mae'n gallu gwrthsefyll rhew a chrafiadau.

Canllaw prynu ar gyfer pibell y gellir ei hymestyn

Cyn prynu pibell y gellir ei hymestyn, mae yna gyfres o agweddau y mae'n rhaid i ni eu hystyried. Byddwn yn rhoi sylwadau arnynt isod.

Hydredol

Yn gyntaf oll rhaid inni fod yn ymwybodol o'r hyd mwyaf yr ydym am iddo ei gyrraedd, er mwyn gallu cyflawni ein tasgau yn gyffyrddus. Gall pibell sy'n rhy hir fod yn annifyr iawn, ond ni fydd un sy'n rhy fyr yn ein gwasanaethu'n dda.

deunydd

Yn amlwg, mae'n rhaid i'r deunydd allu gwrthsefyll yr elfennau ac osgoi ocsideiddio. Yn fwy na hynny, fe'ch cynghorir i wneud y tiwb o sawl haen er mwyn ei gwneud hi'n anoddach torri. Yn y pen draw, y peth pwysig yw bod y pibell ymestyn yn gweithio'n iawn ac yn para am gymaint o flynyddoedd â phosib.

Ansawdd a phris

Fel arfer mae pibell estynadwy yn costio rhwng € 15 a € 40, yn dibynnu ar ei hyd, ansawdd y deunyddiau a'r pethau ychwanegol a allai fod ganddo.

Beth yw pibell y gellir ei hymestyn?

Ni fu dyfrio erioed yn haws na gyda'r pibell y gellir ei hymestyn

Fel yr ydym eisoes wedi crybwyll uchod, mae'r pibell y gellir ei hymestyn neu y gellir ei hehangu yn fath newydd o bibell ddŵr. Fel y mae ei enw yn nodi, nodwedd fwyaf nodedig yr offeryn hwn yw y gellir ei ehangu trwy luosi ei hyd cychwynnol gan bwysedd y dŵr sy'n rhedeg trwyddo. Ar ôl i'r llif dŵr gael ei dorri i ffwrdd, mae'r pibell yn dychwelyd i'w maint gwreiddiol. Mae pibellau estynadwy wedi ennill llawer o boblogrwydd gan eu bod yn hawdd iawn i'w defnyddio ac yn arbennig i'w storio.

Donde comprar

Heddiw mae gennym opsiynau diddiwedd wrth wneud unrhyw fath o bryniant. Gellir cael y pibellau estynadwy ar-lein ac mewn siopau corfforol garddio a DIY. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai o'r opsiynau sydd gennym ni.

Amazon

Nid oes unrhyw beth na all yr Amazon enfawr ei gynnig inni. Mae'r platfform gwerthu ar-lein hwn yn cynnig catalog eang i ni o bibellau estynadwy o bob maint a phris. Trwy glicio cyfforddus gallwn brynu'r hyn yr ydym ei eisiau o'r soffa yn ein tŷ. Mae llwythi fel arfer yn eithaf cyflym, Yn enwedig os ydym ni a'r cynnyrch yn rhan o Amazon Prime.

Leroy Merlin

Hefyd mae sefydliadau garddio corfforol a DIY yn cynnig sawl pibell estyniad wahanol. Enghraifft ar eu cyfer fyddai'r Leroy Merlin. Y fantais fawr y mae siopau corfforol yn ei chynnig inni yw hynny gallwn adael i'n hunain gael ein cynghori gan weithwyr proffesiynol. Yn ogystal, gall gweld y cynhyrchion yn eu lle roi mwy o ddiogelwch inni yn y pryniant.

Ar hyn o bryd, pibellau estynadwy yw'r opsiwn mwyaf ymarferol sy'n rhaid i ni ofalu am ein gardd, glanhau ein teras neu dynnu baw o'r car. Mae, heb amheuaeth, yn gaffaeliad da i'n cartref.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.