Lampau gardd

Mae yna lawer o wahanol fodelau a mathau o lampau gardd

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am ddiwrnodau heulog pan rydyn ni'n siarad am erddi. Ond maen nhw hefyd yn llawn harddwch pan fydd yr haul yn machlud ac yn tywyllu. Er mwyn rhoi cyffyrddiad mwy arbennig iddo, gosod lampau gardd rhwng y planhigion neu oleuo'r llwybr yw'r mwyaf a argymhellir. Yn y modd hwn gallwn fwynhau tirwedd nos hardd neu greu lleoliad rhamantus.

Nid oes raid i chi fod y tu allan hyd yn oed i fwynhau'r awyrgylch hudolus a grëir gan y goleuadau gyda'r nos. Gall hyd yn oed edrych allan y ffenestr a gweld llusernau'r ardd wedi'i goleuo'n goleuo'r tywyllwch rhwng y planhigion fod yn ddarlun annisgrifiadwy. Felly, os ydych chi am fwynhau hud goleuadau, rwy'n argymell eich bod chi'n dal i ddarllen. Byddwn yn sôn am y lampau gardd gorau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd, agweddau i'w hystyried a ble i'w prynu.

1 Uchaf: Y lampau stryd gardd gorau?

Y lampau gardd mwyaf nodedig am eu sgôr da yw'r rhai gan y gwneuthurwr Vivibel. Mae'n fodel cain gyda dyluniad y credir ei fod yn gwneud chwarae braf o olau a chysgod ar y llawr trwy oleuadau cynnes. Mae wedi'i wneud o blastig ABS diddos sy'n amddiffyn y gylched a'r batri yn llawn. Yn ogystal, mae'r llusernau gardd hyn yn gwrthsefyll eira a glaw. Mae'r batri yn gwefru yng ngolau'r haul ac yn cyrraedd ei anterth ar ôl 6 i 8 awr yn yr haul. Ar ôl ei wefru'n llawn, bydd y lamp yn goleuo am oddeutu wyth awr. Mae ganddo synhwyrydd golau sy'n dweud wrth olau'r stryd pryd i droi ymlaen ac i ffwrdd.

Pros

Heb amheuaeth, y peth mwyaf manteisiol y mae'r model Vivibel hwn yn ei gynnig inni yw bod ganddo banel solar wedi'i ymgorffori yn y rhan uchaf. Yn y modd hwn mae'n codi tâl yn awtomatig ar ddiwrnodau heulog, gan arbed ynni a diogelu'r amgylchedd. Yn ogystal, mae ei osod yn syml iawn, gan nad oes angen unrhyw wifrau arno. Tynnwch y tab inswleiddio yn unig ac rydych chi wedi gwneud.

Contras

Gall mantais fwyaf y lampau gardd hyn hefyd weithio yn eu herbyn, gan eu bod yn dibynnu ar yr haul i allu goleuo yn y nos. Ar ddiwrnodau cymylog ni allwn ddisgwyl cael goleuadau nos braf yn ein gofod allanol.

Dewis y lampau gardd gorau

Ar wahân i'n 1 uchaf, mae'r farchnad yn cynnig ystod eang o opsiynau inni wrth ddewis lampau gardd. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar y chwech gorau.

Llusern Solar Awyr Agored GolWof

Yn gyntaf oll, rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ychydig ar y model GolWof hwn. Ymhlith y llusernau gardd mae'n sefyll allan am ei arbed ynni, gan ei fod yn lamp solar. Yn ogystal, mae ganddo switsh awtomatig sy'n ei droi ymlaen gyda'r nos. Mae'n hawdd cyfuno ei ddyluniad retro hardd ag unrhyw ardd neu deras. Gellir ei roi ar fwrdd, ar y llawr neu ei hongian o goeden neu ar y wal. Mae'r strwythur yn wydn ac yn gwrthsefyll y tywydd, ar wahân i fod yn ddiddos ac yn gwrthsefyll rhwd. Mantais arall yw nad oes angen ceblau pŵer arno.

Llusern Solar Awyr Agored Tomshine Garden

Rydym yn parhau gyda'r model Tomshine hwn. Mae'r golau stryd hwn hefyd yn gwefru ei hun gan oleuad yr haul, felly nid oes angen ceblau. Yn ogystal, mae'n troi ymlaen yn awtomatig pan fydd hi'n tywyllu ac yn troi ei hun i ffwrdd pan fydd hi'n gwawrio. Mae wedi'i ddylunio a'i gynhyrchu i wrthsefyll yr elfennau a gwarantu ei wydnwch tymor hir. Dylid nodi hefyd mae ei osod yn eithaf hawdd ac yn cael ei wneud gan ddefnyddio bachau. Mae dyluniad retro'r lamp ardd hon yn brydferth mewn unrhyw ardal awyr agored neu hyd yn oed y tu mewn.

Golau Stryd Solar 100W ar gyfer Awyr Agored

Lamp gardd ragorol arall yw'r model hwn o Werise. Mae'n allyrru golau gwyn llachar iawn sy'n gorchuddio ardal rhwng 30 a 50 metr sgwâr. Mae'n gweithio trwy gyfrwng batri lithiwm sy'n cael ei gyhuddo o olau haul ac sy'n para am amser hir. Nodwedd fwyaf rhyfeddol y polyn lamp hwn yw'r panel solar polysilicon, sydd trwy system wefru AI yn caniatáu i'r batri wneud gwefru hyd yn oed ar ddiwrnodau glawog a chymylog. Yn ogystal, mae'n troi ei hun i ffwrdd yn awtomatig ac ymlaen ar godiad haul neu fachlud haul. Mantais arall y mae'r cynnyrch hwn yn ei gynnig yw bod y golau'n newid i fodd disgleirdeb llawn yr eiliad y mae'n canfod rhyw fath o symudiad o fewn yr ardal synhwyro wyth metr. Nid oes unrhyw symudiad yn cynnal y modd arbed pŵer.

Goleuadau Stryd LED Awyr Agored 80W

Gorffennon ni gyda'r llusernau gardd solar Kingwei hyn. Maent yn gweithio trwy gyfrwng LEDau ac maen nhw'n rhoi golau gwyn oer. Mae'r batri lithiwm yn gwefru trwy olau haul, hyd yn oed ar ddiwrnodau glawog. Yn ogystal, mae'r model hwn yn diffodd yn awtomatig ar doriad y wawr ac yn troi ymlaen yn y cyfnos.

Philips My Garden Creek - lamp lamp awyr agored

Bron tuag at ddiwedd y rhestr mae gennym y polyn awyr agored hwn Philips My Garden Creek. Mae hwn yn lamp lamp du, tal sy'n sicr o sefyll allan yn yr ardd. Mae wedi'i wneud ag alwminiwm o ansawdd uchel ac yn addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored. O ran y golau, mae'n wyn ond yn gynnes ac yn effeithlon o ran ynni. Ei ddimensiynau yw 45 x 45 x 184 centimetr (hyd x lled x uchder) ac mae'n pwyso 3,8 cilo.

Gorffeniad hynafol lamp lamp gardd Ribadeo

Fe wnaethon ni orffen gyda'r polyn awyr agored Ribadeo hwn. Mae'n sefyll allan am fod yn lamp lamp tal hardd gyda hen ddyluniad bydd hynny'n rhoi cyffyrddiad arbennig iawn i'ch gardd. Mae wedi'i wneud o alwminiwm cast, sy'n ddelfrydol ar gyfer gwrthsefyll tywydd. Mae diamedr y bwlb yn 16 centimetr tra bod diamedr y lamp yn 53 centimetr. Uchder y polyn lamp yw 225 centimetr. O ran diamedr y droed, mae hyn yn 24,5 centimetr.

Canllaw prynu lampau gardd

Pan fyddwch chi eisiau prynu lampau gardd, mae yna nifer o agweddau y dylem feddwl amdanynt ymlaen llaw. Mae yna wahanol fathau a dyluniadau o oleuadau stryd, felly ni fyddai'n brifo penderfynu pa un yr ydym yn ei hoffi orau i leihau'r chwiliad ychydig. Yn ogystal, rhaid ystyried y meintiau sy'n angenrheidiol i oleuo'r ardal gyfan yr ydym ei eisiau. Ni all pris ac ansawdd y cynnyrch fod yn brin ychwaith. Rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar yr agweddau hyn isod.

Mathau a dyluniad

Pan ddechreuwn chwilio am lampau gardd, gallwn ddod o hyd i lawer o wahanol fathau a dyluniadau. Mae polyn lampau tal, bach, i'w hoelio ar y ddaear neu i fachu i'r wal. O ran dyluniad, gallwn ddod o hyd i arddulliau retro, vintage, modern a llawer mwy. I ddewis lampau'r ardd yn dda o ran math a dyluniad, y peth pwysicaf yw ein bod yn ei hoffi yn esthetig a'i fod yn cyflawni'r swyddogaeth yr ydym ei eisiau, megis goleuo'r ardal yn dda neu greu awyrgylch cynnes a darostyngedig.

Nifer

Hefyd y swm y mae'n rhaid i ni ei ystyried. Os ydym am greu awyrgylch hudolus neu oleuo'r llwybr sy'n croesi'r ardd, rhaid i ni brynu sawl goleuadau stryd. Ar sawl achlysur o ran polyn lampau gardd bach, gallwn ddod o hyd i becynnau lle mae sawl un eisoes wedi'u cynnwys. Os mai dim ond mewn ardal benodol yr ydym am gael golau, mae'n siŵr y bydd polyn lamp sengl yn ddigon.

Ansawdd a phris

Ac yn olaf ond nid lleiaf: Y gwerth am arian. Yn achos lampau stryd, mae'r ddwy agwedd fel arfer yn gysylltiedig yn agos. Yn fwy na hynny, mae'r maint hefyd yn dylanwadu'n fawr ar bris terfynol y cynnyrch. Y mwyaf cyffredin yw bod goleuadau stryd tal yn ddrytach na rhai bach.

Ble i osod lampau'r ardd?

Mae llusernau gardd yn creu awyrgylch hudolus gyda'r nos

Gellir gosod llusernau gardd mewn gwahanol ardaloedd, yn ôl ein hanghenion neu ein dewisiadau. Mae goleuadau awyr agored y gellir eu bachu i'r wal, gan gynnig golau i ni oddi uchod. Mae modelau eraill o oleuadau stryd wedi'u cynllunio i'ch hoelio i'r llawr. Gallant fod yn brydferth iawn ar lefel y llwybr neu ychydig yn gudd ymhlith y planhigion, i roi cyffyrddiad hudol i'n gardd neu ein teras. Gallwn hefyd brynu goleuadau stryd mawr, os ydym yn hoffi'r arddull honno'n fwy.

Donde comprar

Mae'r opsiynau sydd gennym wrth ddewis ble i brynu llusernau gardd bron yn ddiddiwedd. Ar y rhyngrwyd gallwn ddod o hyd i lawer o dudalennau sy'n cynnig y cynnyrch hwn i ni, ond hefyd ar lefel gorfforol mae gennym ystod eang o sefydliadau y gallwn ymweld â nhw. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai o'r posibiliadau.

Amazon

Amazon, y cawr o werthiannau rhyngrwyd, yn cynnig llawer o lusernau gardd a mwy o ategolion i addurno ein tu allan. Os ydym yn brif Amazon gallwn fwynhau llongau cyflymach a phrisiau is ar rai cynhyrchion.

Ikea

Mantais ymweld â sefydliad corfforol yw y gallwn weld lampau'r ardd yn bersonol, sydd Bydd yn ein helpu i gael gwell syniad o sut beth ydyn nhw a sut bydden nhw'n edrych yn ein gardd neu ein teras. Yn ogystal, gallwn adael i'n hunain gael ein cynghori gan weithwyr proffesiynol. Un siop o'r fath, er enghraifft, fyddai'r Ikea.

Ail law

Dewis arall sydd gennym yw prynu lampau gardd ail-law. Fel rheol, y math hwn o siopa peidiwch â chynnwys unrhyw warant, felly mae'n rhaid i ni yn gyntaf wirio eu bod yn gweithio'n gywir.

Ar ôl cyflwyno gwahanol opsiynau o fodelau a lleoedd prynu, gobeithio eich bod wedi gallu gwneud penderfyniad. Yn y diwedd mae popeth yn dibynnu'n bennaf ar ein chwaeth ac fel ar gyfer lampau gardd mae yna ystod eang iawn o opsiynau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.