Sut i ddewis y potiau ar gyfer planhigion?

Mae potiau yn wrthrychau hanfodol ar gyfer tyfu planhigion

y potiau blodau maent yn rhywbeth nad ydym fel arfer yn meddwl llawer amdano pan awn i'w prynu; Yn syml, rydyn ni'n cymryd y rhai rydyn ni'n eu hoffi fwyaf ac sydd â phris fforddiadwy, a dyna ni. Ond y gwir yw y dylem roi mwy o bwys iddyn nhw, nid yn ofer, ynddynt bydd y planhigion rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw gyda chymaint o ofal yn tyfu.

Yn ogystal, mae'n bwysig gwybod, yn dibynnu ar y deunydd y cânt eu gwneud ag ef, y bydd angen un gwaith cynnal a chadw neu'i gilydd arnynt. Felly i bara am amser hir, Isod, byddwn yn cynnig llawer o awgrymiadau i chi a fydd yn caniatáu ichi fanteisio arnynt gymaint o flynyddoedd â phosibl.

Beth yw potiau blodau?

Mae potiau yn wrthrychau angenrheidiol iawn wrth dyfu

Ydym, rydym yn gwybod. Rydyn ni'n gwybod yn iawn eich bod chi'n gwybod - maddau i'r diswyddiad - beth yw potyn blodau. Siawns eich bod chi'n gweld a hyd yn oed yn dal rhai bob dydd, ond ... gadewch i ni gofio ystyr y gair. Mae hyn yn cyfeirio at a cynhwysydd lle mae planhigion yn cael eu tyfu, hynny yw, bodau byw sydd angen dŵr a maetholion y maent yn eu hamsugno o'r ddaear, neu yn yr achos hwn, o'r swbstrad.

Mae yna lawer o fathau a meintiau, felly mae'n hawdd iawn dewis yr un nad yw'n hollol addas ar gyfer ein cnydau. Mae succulents i'w gweld yn aml mewn potiau cerameg heb dyllau, rhywbeth sy'n gamgymeriad aruthrol gan eu bod yn cael eu condemnio i farwolaeth trwy bydru eu gwreiddiau, a achosir gan gyswllt parhaol â dŵr llonydd; neu goed palmwydd o faint penodol mewn rhai sy'n rhy fach, rhywbeth sy'n eu gwanhau llawer ac a allai, dros amser, beri iddynt sychu.

Pa fathau o botiau sydd yna?

Yn fras, gellir eu dosbarthu yn bedwar grŵp mawr: clai, cerameg, pren a phlastig.

Pot clai

Y math hwn o gynhwysydd yw'r mwyaf addas ar gyfer planhigion - derbyn cigysyddion a thegeirianau - gan fod y mwd garw yn caniatáu i'r gwreiddiau gydio yn well, sy'n cyfrannu at ddatblygiad a thwf iachach. Fel rheol gyffredinol, argymhellir defnyddio'r rhai sydd â thyllau draenio, oni bai eu bod yn ddyfrol ac os felly nid oes angen draenio.

Mae cynnal a chadw potiau clai yn cynnwys, sychwch nhw â lliain llaith i gael gwared â llwch a gwneud iddyn nhw edrych yn bert. Ond ar ben hynny, gallwn ymestyn ei oes ddefnyddiol trwy wneud y canlynol:

 • Rhwng trawsblannu a thrawsblannu, trochwch ef mewn bwced gyda dŵr am 24 awr.
 • Os gwelwch ei fod yn dechrau caffael tôn gwyn, sychwch gyda lliain llaith neu frwsh olew had llin (ar Werth yma).

Dewis o'r modelau gorau

Brand nodweddion pris

Comsaf

Pot clai ar gyfer planhigion

Mae'r potiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer planhigion ifanc neu fach, gan fod ganddyn nhw ddiamedr ac uchder o 6,5cm.

€ 15,93 / pecyn o 12 uned

Ei gael yma

Crochenwyr Damian Canovas

Model pot isel

Ydych chi'n caru potiau isel? Mae hyn yn berffaith ar gyfer tyfu planhigion heb lawer o wreiddiau, fel llawer o suddlon neu hyd yn oed perlysiau. Ei fesuriadau yw 25 x 12cm, ac mae'r plât yn cyd-fynd ag ef. 16,58 €

Ei gael yma

Terra hilker

Model pot terracotta 45cm

Os oes gennych chi blanhigyn sy'n fawr, bydd angen pot addas arnoch chi, fel yr un hwn sy'n 45 x 45 centimetr o led ac uchel. 35,48 €

Ei gael yma

Potiau cerameg

Mae potiau cerameg yn brydferth iawn, gyda gwerth addurnol uchel iawn. Ond mae ganddyn nhw anfantais: maen nhw wedi'u gwneud o ddeunydd sy'n torri'n hawdd, ac fel arfer nid oes ganddyn nhw dyllau ar gyfer draenio.

Ond mae'r hyn sy'n negyddol i rai cnydau yn ddiddorol iawn i eraill. Ac a yw hynny mae planhigion dyfrol bach ynddynt, naill ai y tu allan neu'r tu mewn i'r cartref, Mae'n syniad na ddylid ei fethu.

Dewis o'r modelau gorau

Brand nodweddion pris

emsa

Potyn blodau seramig gwyn

Mae hwn yn bot ceramig gwyn hyfryd 15,5 x 15,5cm o ddiamedr lle gallwch chi blannu unrhyw beth, gan fod ganddo dwll i'w ddraenio. 14,93 €

Ei gael yma

Lene bjerre

Potyn blodau cerameg y brand Lene Bjerre

Ydych chi'n chwilio am fodel sydd â dyluniad ychydig yn wahanol? Mae'r un hon, gyda dimensiynau o 14 x 14cm, yn ddelfrydol ar gyfer pobl fel chi, sydd am i'r potiau fod yn arbennig ac i helpu i harddu'r planhigion. 19,83 €

Ei gael yma

Addurniadau MICA

Pot blodau cerameg

Mae'n edrych fel arian, ond mae'n serameg. Mae'n mesur 17 x 17cm, ac mae mor wahanol i'r gweddill nes bod tyfu rhywbeth ynddo yn ddiddorol iawn. 20,05 €

Ei gael yma

Potiau pren

Potiau pren Maen nhw'n un o'r rhai mwyaf addas pan rydych chi am gynnwys, er enghraifft, wrth ddylunio patio neu ardd wladaidd. Gan eu bod yn naturiol, maent yn cyfuno'n berffaith â'r elfennau y gallwn ddod o hyd iddynt yn y lleoedd hyn.

Ond byddwch yn ofalus: mae angen tocyn blynyddol arnyn nhw, fel y rhai clai, gydag olew had llin yn benodol ar gyfer pren, fel yr un hwn maen nhw'n ei werthu Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion..

Dewis o'r modelau gorau

Brand nodweddion pris

STRATA

Model pot blodau siâp baril

Mae'n edrych fel casgen wladaidd, draddodiadol ar yr wyneb, ond rydych chi'n ei llenwi â swbstrad ac ychydig o blanhigion bach, ac mae'n edrych yn hyfryd arnoch chi. Mae ganddo ddiamedr o 49 centimetr. Does dim byd! 26,72 €

Ei gael yma

Larissa Holz

Model pot blodau pren

Pan fyddwch chi'n bwriadu cael trefniant blodau gwych, mae angen pot arnoch chi fel hwn, hecsagonol, gyda diamedr o 40 centimetr.

27 €

Ei gael yma

blincian

Plannwr pren sgwâr o'r brand Blinky

Mae hwn yn bot gwych i'r rhai sy'n caru trefn a / neu'n gwneud y gorau o le. Mae'n sgwâr, ac yn mesur 40 x 40cm. 55,17 €

Ei gael yma

Potiau plastig 

Opsiwn arall yw'r potiau plastig. Ond oherwydd effaith yr haul, maen nhw'n torri'n hawdd. Dyna pam, cyn belled ag y bo modd, prynu potiau lliw golau, yn enwedig gwyn, gan mai nhw fydd y rhai a fydd yn gwrthyrru'r pelydrau hyn orau. Gallwch hefyd ddod o hyd i botiau plastig wedi'u gwneud yn arbennig i'w defnyddio yn yr awyr agored. Maent yn brydferth iawn ac, yn anad dim, yn rhad.

Nhw yw'r rhai mwyaf doeth pan fyddwn yn bwriadu creu casgliad, neu nid oes gennym lawer o gyllideb i gaffael clai. Un tric i'w gwneud yn para'n hirach yw'r canlynol: eu paentio. Ie, ie, dewch â'ch ochr greadigol allan a thynnwch luniau arnyn nhw. Felly, bydd gennych eich potiau wedi'u personoli eich hun, a gyda llaw, byddwch yn rhoi ychydig mwy o flynyddoedd o ddefnyddioldeb iddynt.

Dewis o'r modelau gorau

Brand nodweddion pris
Saturnia Model pot blodau plastig Saturnia Clasurol, ond cain. Felly hefyd y model hwn sy'n mesur 18 x 12,5cm. Pot addas iawn i dyfu bylbiau, blodau, aromatics ... ac unrhyw blanhigyn bach.

5,63 €

Ei gael yma

Yr Ho

Model pot anthracite

Os credwch fod y lliw brown yn y potiau i'w weld yn fawr, meiddiwch gyda'r model hwn mewn lliw glo caled sydd, yn ogystal, â phatrwm blodau hyfryd iawn. Ei ddimensiynau yw 29,5 x 29,5. 6,59 €

Ei gael yma

Terra hilker

Model Pot Blodau Plastig Terra Hilker

Mae'r pot hwn, gan ei fod yn lletach nag y mae'n dal wrth fesur 25cm mewn diamedr wrth 11,5cm o uchder, yn ddelfrydol ar gyfer tyfu coed sydd wedi dechrau gweithio fel bonsai, swmpus, a gwneud cyfansoddiadau suddlon. 10,55 €

Ei gael yma

Sut i ddewis y pot?

I brynu'r un mwyaf addas mae'n bwysig eich bod chi'n gofyn y cwestiynau hyn i'ch hun:

Beth yw maint y planhigyn rydych chi am ei blannu?

Dyma, efallai, y peth pwysicaf. Ni allwch blannu planhigyn bach mewn pot mawr, na phlanhigyn mawr mewn un bach. Yn yr achos cyntaf, byddai'r gwreiddiau'n pydru oherwydd bod ganddyn nhw lawer o swbstrad gwlyb; yn yr ail, wel, yn yr ail ni fyddai'r planhigyn hwnnw'n ffitio 🙂.

Yn ddelfrydol, prynwch gynhwysydd sydd 3-5cm mewn diamedr yn fwy na'r un sydd gennych chi eisoes.. Ac os ydyn nhw'n eginblanhigion, dylid eu plannu mewn rhai sydd ychydig yn fach, fel y rhai sy'n mesur tua 10cm mewn diamedr neu hyd yn oed yn llai.

Gyda neu heb dyllau?

Fel arfer rhaid iddynt fod gyda thyllau bob amser. Rhaid i'r dŵr sy'n weddill wrth ddyfrio allu dod allan, fel arall bydd y gwreiddiau'n pydru. Nid oes ond un eithriad: planhigion dyfrol. Gall y rhain - mewn gwirionedd, yr hyn sy'n rhaid ei wneud - gael ei drin heb broblemau mewn potiau heb dyllau.

O ba ddeunydd ydych chi eisiau hynny?

Mae potiau o wahanol fathau, fel y gwelsom, a mae gan bob un ohonyn nhw eu hynodion. Mae'r rhai clai a phren yn addurnol iawn, yn wych ar gyfer bron pob planhigyn, ond maen nhw braidd yn ddrud ac mae angen eu cynnal a'u cadw hefyd; mae'r rhai plastig, ar y llaw arall, yn dod, efallai, yn rhy gonfensiynol, ac os na chânt eu trin, maent yn torri ar ôl ychydig flynyddoedd, ond maent yn rhad.

O gofio hyn, rydym yn argymell prynu clai neu bren os mai ychydig o gopïau sydd gennych chi, a / neu os ydych chi am i un sefyll allan yn benodol, a phlastig os ydych chi'n gasglwr a / neu ddim eisiau gwario llawer o arian.

Pa blanhigyn ydych chi'n mynd i'w blannu?

Fel rheol, ni ofynnir hyn fel arfer, oherwydd dim ond pan fyddwn yn tyfu cigysyddion, tegeirianau neu ddyfrol y mae deunydd pot yn bwysig. Mae'r cyntaf, fel y rhagwelwyd ar y dechrau, yn cael eu plannu mewn potiau plastig gan fod hwn yn ddeunydd nad yw'n dadelfennu'n hawdd ac, o ganlyniad, nad yw'n rhyddhau maetholion; tegeirianau, os ydynt yn epiffytau (fel Phalaenopsis) gan fod ganddynt wreiddiau o'r awyr, rhaid iddynt fod mewn cynwysyddion plastig tryloyw; a rhaid i'r rhai dyfrol fod yn y rhai nad oes ganddynt dyllau.

Faint o arian sydd gennych?

Os oes gennych chi a / neu ddim yn teimlo fel gwario llawer, mynnwch botiau plastig, neu hyd yn oed wneud eich un eich hun potiau wedi'u hailgylchu gyda hen deiars, paentio bwcedi sydd wedi'u gadael yn wag, poteli plastig, gwydrau o iogwrt, ... Yn ymarferol mae unrhyw beth sy'n dal dŵr ac sydd neu y gellir ei wneud tyllau yn gwasanaethu fel cynhwysydd ar gyfer planhigion.

Ac os i'r gwrthwyneb mae gennych a / neu eisiau, prynwch ychydig o glai i addurno'ch patio neu'ch gardd ymhellach.

Ble i brynu potiau blodau?

Heddiw gallwch eu prynu mewn sawl man, ac mae'r canlynol yn sefyll allan yn eu plith:

Leroy Merlin

Catalog pot Leroy Merlin mae'n eithaf eang. Mae ganddyn nhw hunan-ddyfrio dan do, yn yr awyr agored, ar gyfer tegeirianau a hyd yn oed cynhaliaeth ar eu cyfer. Mae eu cynhyrchion yn sicr yn werth edrych arnynt, gan eu bod yn cynnig gwasanaeth dosbarthu gartref.

Ikea

Potiau a phlanwyr Ikea maent yn bert iawn, ac mewn ystod prisiau eang. Mae ganddyn nhw blastig, cerameg, a hyd yn oed pren. Yn ogystal, gallwch eu prynu trwy eu gwefan a'u derbyn gartref.

Meithrinfeydd

Mewn siopau a chanolfannau garddio, wrth gwrs, maen nhw'n gwerthu potiau o bob math. Fel rheol mae ganddyn nhw nifer fawr o fodelau am wahanol brisiau, siapiau a lliwiau, felly dylech chi fynd i ymweld â nhw yn bendant os ydych chi am brynu rhai.

Gobeithio ein bod wedi eich helpu i ddewis y rhai gorau 🙂.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Marijo meddai

  gellir rhoi pridd yn uniongyrchol yn y potiau sinc metel

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Marijo.

   Ie, heb broblem. Cyfarchion.