Sut i ddewis y potiau clai?

Mae potiau clai yn ddelfrydol ar gyfer tyfu planhigionCynnal cadarn, gwydn iawn, cynnal a chadw isel ac, os nad oedd hynny'n ddigonol, maen nhw'n hyfryd. Er bod y pris yn uwch na phris y rhai plastig, mae'r ansawdd yn uwch, ac mae hyn yn rhywbeth rydych chi'n sylwi arno'n gyflym.

Ond er eu bod i gyd yn debyg, mae yna rai sy'n llai, eraill yn fwy, mae rhai yn ysgafnach eu lliw,… Yn fyr, gall fod ychydig yn anodd dewis un. Er mwyn i chi allu dewis yr un iawn i chi, dyma lawer o awgrymiadau.

Dewis potiau clai

Ychydig

Mawr

Enameled

 

Ein 1 uchaf

Os ydych chi eisiau prynu pot terracotta addas, gyda gwerth rhagorol am arian, rydyn ni'n argymell y canlynol:

Pot terracotta bach

Pros

 • Mae'n becyn o 12 pot o 8 centimetr mewn diamedr ar gyfer yr un uchder.
 • Maent yn berffaith ar gyfer toriadau, suddlon bach, aromatics, ac ati.
 • Mae ei ddyluniad yn syml, felly gellir ei beintio os dymunir.

Contras

 • Nid ei faint yw'r mwyaf addas ar gyfer coed palmwydd neu goed er enghraifft. Oherwydd nodweddion y planhigion hyn, byddai'r potiau 8 centimetr mewn diamedr yn mynd yn rhy fach iddynt yn gyflym.
 • Gall y pris fod yn uchel.

Pot terracotta mawr

Pros

 • Mae'n mesur 17 centimetr mewn diamedr 19 centimetr o uchder.
 • Mae'n ddiddorol iawn plannu bylbiau, blodau, neu hyd yn oed goed neu goed palmwydd (ifanc) a'u cadw yno am ychydig flynyddoedd.
 • Mae ganddo dwll yn ei waelod, felly wrth ddyfrio'r dŵr bydd yn dod allan trwyddo. Yn ogystal, mae plât wedi'i gynnwys.

Contras

 • Efallai y bydd ei ddimensiynau'n fach ar gyfer cyfansoddiadau.
 • Nid oes angen cynnal a chadw arno, ond mae'n bwysig bod yn ofalus fel nad yw'n cwympo.

Pot clai enameled

Pros

 • Ei fesuriadau yw 18 x 18 centimetr, felly mae ganddo gapasiti o 4,5 litr.
 • Mae ganddo dwll yn ei waelod fel nad yw'r dŵr yn aros yn llonydd. Mae hefyd yn cynnwys plât.
 • Mae'n ddelfrydol cael y tu allan a'r tu mewn i'r cartref.

Contras

 • Mae maint y pot yn iawn i lawer o blanhigion, ond os ydych chi am dyfu rhywogaethau mawr ynddo, efallai na fyddwch chi'n gallu ei ddefnyddio am amser hir.
 • Mae'r gwerth am arian yn rhagorol, er ei bod hi'n bosibl dod o hyd i rai rhatach.

Sut i ddewis pot terracotta?

Nid yw'n hawdd, a bydd popeth yn dibynnu i raddau helaeth ar y planhigyn rydyn ni am ei blannu ynddo. Ac ni fyddwn yn dewis yr un peth ar gyfer cactws bach ag ar gyfer coeden o faint penodol, oherwydd byddai'r cyntaf mewn cynhwysydd mawr yn pydru, a'r ail mewn cynhwysydd bach ... wel, ni fyddai'n ffitio.

Felly, o ystyried hyn, mae'r pot priodol yn un sydd:

 • Bydd yn caniatáu i'r planhigyn dyfu am ychydig; hynny yw, bydd gan eu gwreiddiau ddigon o le i dyfu heb broblemau am o leiaf blwyddyn tan y trawsblaniad nesaf.
  Fel rheol gyffredinol, dylai'r potiau newydd fod â diamedr o tua 2-3cm a dyfnder o tua 5cm yn fwy na rhai'r 'hen rai'.
 • Bydd ganddo o leiaf un twll yn ei waelod bydd hynny'n gwasanaethu fel y gall y dŵr dyfrhau sy'n weddill fynd allan yna. Yn ddelfrydol, dylai fod gennych sawl un bach yn lle un mawr.

Canllaw prynu

Mae potiau clai yn edrych yn wych y tu allan

Ydw i'n dewis pot terracotta mawr neu fach?

Os yw'r planhigyn rydych chi am ei roi yn fach ac mae ganddo system wreiddiau arwynebol, fel suddlon (gan gynnwys cacti), bydd yn sicr yn caffael un bach. Ond os, i'r gwrthwyneb, mae'n blanhigyn sydd eisoes â maint penodol a'ch bod chi'n gwybod y bydd yn tyfu llawer neu y bydd angen lle arno, fel coed, cledrau neu blanhigion dringo, ewch am un mawr.

Gwydrog neu normal?

y potiau clai enameled Maen nhw'n brydferth, mae ganddyn nhw liw sy'n tynnu llawer o sylw ac maen nhw hyd yn oed yn wreiddiol, gan nad ydyn nhw fel arfer yn cael eu gweld llawer mewn patios neu falconïau, pan mai'r gwir amdani yw eu bod nhw'n wych eu rhoi mewn corneli lle nad yw golau'r haul yn cyrraedd llawer. Ond mae'r normal yn aml mae ganddyn nhw rywfaint o fanylion addurnol sy'n eu gwneud yn bert iawn; Yn ogystal, maent yn para'n hirach yn gyffredinol.

Rhad neu ddrud?

Nid y naill na'r llall: yr un yr ydych yn ei hoffi. Mae yna botiau clai drud nad ydyn nhw'n dda iawn, ac mae yna botiau clai rhad sydd i'r gwrthwyneb yn eich synnu chi, ac am byth. Cyn iddynt brynu un, rhowch wybod i chi'ch hun, ac os yn bosibl, darllenwch farn pobl sydd wedi prynu'r un peth yr ydych am ei gaffael.

Sut i wneud pot terracotta cartref?

Ffordd syml iawn o wneud pot terracotta yw gan ddilyn hyn gam wrth gam:

 1. Cael tua 400 gram o glai a'i wlychu â dŵr.
 2. Nawr, tylinwch ef â'ch dwylo fel bod y swigod aer yn dod allan. Mae hyn yn ei gwneud hi'n fwy hyblyg ac yn haws gweithio gyda hi. Peidiwch â'i blygu na'i brocio: gallai unrhyw gymeriant aer achosi iddo ffrwydro yn y popty.
 3. Gadewch iddo eistedd am o leiaf diwrnod yn yr haul i sychu.
 4. Ar ôl yr amser hwnnw, siapiwch y darn o glai i mewn i bot trwy weithio'r ochrau gyda'ch bawd a'ch bys mynegai. Fflatiwch y sylfaen a pheidiwch ag anghofio gwneud twll fel y gall y dŵr ddod allan.
 5. Yna, rhowch ef yn y popty ar oddeutu 350 gradd gan ddefnyddio dalen cwci, a'i adael yno am 30 i 60 munud. Gwiriwch bob 15 munud am graciau.
 6. Yn olaf, tynnwch ef allan o'r popty a gadewch iddo oeri yn llwyr.

Yr unig beth ar ôl i'w wneud, os oeddech chi eisiau, fyddai ei liwio a / neu ei addurno.

Ble i brynu potiau clai?

Mae potiau clai yn wych ar gyfer planhigion

Amazon

Yma mae gennych gatalog gwych o botiau clai ar werth, gyda phrisiau diddorol iawn. Yn fwy na hynny, y peth da am Amazon yw bod prynwyr yn gadael eu barn am y cynhyrchion, felly mae'n hawdd peidio â bod yn anghywir. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, o'i raglen symudol gallwch fod yn ymwybodol o'ch archeb.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin maent yn gwerthu amrywiaeth eang o botiau clai, y gallwch eu prynu trwy fynd i siop gorfforol neu oddi ar eu gwefan. Wrth gwrs, yn yr olaf fe welwch na allwch adael unrhyw adborth, felly rhag ofn y bydd yn rhaid i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Meithrinfeydd a siopau arbenigol

Mewn meithrinfeydd - yn arbennig mewn canolfannau garddio - ac mewn crochenwaith fe welwch amrywiaeth eang o fodelau. Ie yn wir, efallai nad y prisiau yw'r hyn y mae rhywun yn ei ddisgwyl, ond mae'r ansawdd yn uchel.

Gobeithiwn eich bod wedi dysgu llawer am y math hwn o botiau, ac o hyn ymlaen bydd yn hawdd iawn ichi ddod o hyd i'ch ffefrynnau.