Canllaw prynu pryfleiddiad ar gyfer planhigion

Rhaid defnyddio pryfleiddiaid planhigion yn ofalus

Mae pryfleiddiaid yn gynhyrchion a all arbed planhigyn sydd â phla, ond efallai na fyddant hefyd yn ddefnyddiol o gwbl. Mae'n bwysig cofio bod yna amrywiaeth eang o bryfed sy'n ymosod ar gnydau, ac yn aml nid yw pryfladdwyr ond yn ddefnyddiol yn erbyn ychydig.

Yn ogystal, ni allwn anghofio am y mesurau diogelwch y mae'n rhaid i chi eu cymryd, yn enwedig os ydym yn prynu pryfleiddiad cemegol ar gyfer planhigion, fel gwisgo menig rwber a pheidio â'u cymhwyso os yw'n wyntog. Er hyn i gyd, Byddwn yn esbonio sut i ddewis un.

Top 1. Y pryfleiddiad gorau ar gyfer planhigion

Pros

 • Yn effeithiol yn erbyn amrywiaeth eang o blâu: pryfed gleision, morgrug, bygiau bwyd, gwiddonyn pry cop coch, thrips, pryfed gwyn.
 • Mae'n naturiol ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
 • Yn gadael dim gweddillion.
 • Nid yw'n wenwynig.
 • Mae hefyd yn gwasanaethu fel gwrtaith gan ei fod yn cynnwys y tri macrofaetholion (nitrogen, ffosfforws, a photasiwm), yn ogystal â rhai yr un mor bwysig fel calsiwm, magnesiwm, haearn, manganîs, copr, a sinc.

Contras

 • Er nad yw'n wenwynig, mae'n gynnyrch dadhydradu. Dyna pam os bydd yn aros ar y croen am gyfnod, gallwn deimlo cosi a chosi. Ond mae'r symptomau hyn yn diflannu cyn gynted ag y byddwn yn golchi â sebon a dŵr.
 • Efallai y bydd y pris yn ymddangos yn uchel, ond os nad oes gennych lawer o blanhigion neu eu bod yn fach, mae'n werth chweil, gan mai dim ond ychydig o halen y mae'n rhaid i chi ei ysgeintio ar ei ben (fel petaech yn ychwanegu halen at salad).

Yn y fideo hwn mae gennych fwy o wybodaeth:

Detholiad o bryfladdwyr ar gyfer planhigion

Oes gennych chi blanhigyn â phla ac eisiau ei ddileu cyn gynted â phosib? Dyma ddetholiad o bryfladdwyr:

Gwarchod yr Ardd - pryfleiddiad amlbwrpas ar gyfer gardd, pryfed gleision a lindys, 750ml

Mae'n bryfleiddiad cemegol sy'n gweithredu trwy gyswllt a llyncu, yn effeithiol iawn yn erbyn pryfed gleision a lindys. Mae hefyd yn amddiffyniad, gan ei fod yn eu hatal rhag ymosod arnynt eto am gyfnod. Mae ei ddefnydd yn syml iawn: dim ond y rhannau yr effeithir arnynt y mae'n rhaid i chi eu chwistrellu.

COMPO Fazilo Pryfladdwr Gweithredu Cyfanswm, 750ml

Pryfleiddiad cemegol ac acaricid yw hwn y gellir ei ddefnyddio i frwydro yn erbyn pryfed bwyd, pryfed gwyn, pryfed gleision, a gwiddon fel pryfed cop coch. Yn ogystal, mae eisoes yn barod i'w ddefnyddio: dim ond dail y planhigion y mae'n rhaid i chi ei chwistrellu, ar y ddwy ochr, a hefyd y blodau os oes ganddynt blâu.

Y Gyfadran Werdd – Lladdwr – Pryfleiddiad, Ffwngleiddiad ac Acarladdiad. Rheoli plâu ecolegol, 750ml

Ydych chi eisiau pryfleiddiad naturiol ar gyfer planhigion sydd hefyd yn effeithiol yn erbyn pryfed, gwiddon a ffyngau? Yna rydyn ni'n argymell yr un hon gan GreenFaculty. Gallwch ei ddefnyddio yn erbyn gwiddon pry cop, bygiau bwyd, pryfed gleision, pryfed gwynion a thrips, yn ogystal â llwydni a llwydni powdrog. Chwistrellwch yn uniongyrchol ar y planhigyn er mwyn iddo ddod i rym. Gallwch ei gymhwyso ar eich holl gnydau, gan gynnwys rhai bwytadwy.

Gweithred Triphlyg Batlle (Pryfleiddiad, gwidladdwr a ffwngleiddiad), 750ml

Pan nad yw'n glir beth sy'n digwydd i'r planhigyn, mae'n syniad da gweithredu triphlyg, hynny yw, cynnyrch sy'n brwydro yn erbyn y plâu mwyaf cyffredin a ffyngau pathogenig, fel llwydni neu rwd. Mae hwn yn gemegol, ac mae'n barod i'w ddefnyddio: yn syml, mae'n rhaid i chi chwistrellu dail a choesynnau, yn ogystal â'r swbstrad nes ei fod yn llaith iawn rhag ofn bod ganddo ffyngau.

Chwistrellu Olew Neem CLOSTER - Pryfleiddiad Naturiol ar gyfer Planhigion, 500ml

Un arall o'r pryfleiddiaid ecolegol a ddefnyddir fwyaf yw olew neem. Mae'n cael ei ddefnyddio i frwydro yn erbyn pryfed gleision, chwilod, gwiddon fel pryfed cop coch, a llau gwely. Mae hyd yn oed yn ddefnyddiol ar gyfer gwrthyrru mosgitos. Y peth gorau yw ei fod yn naturiol, yn gadael dim gweddillion ac yn amddiffyn planhigion. Mae ei ddefnydd mor syml fel mai dim ond y rhai sydd gennych chi â phlâu y mae'n rhaid i chi eu chwistrellu.

EMAGEREN 40 Trapiau Trychfilod Gludiog Dwy Ochr, melyn a glas

Er na ellir ystyried y maglau hyn yn bryfleiddiad, roeddem am eu cynnwys oherwydd eu bod mor effeithiol fel y gallant ein helpu i leihau'r defnydd o blaladdwyr cemegol. Mae'r rhai melyn yn ddelfrydol ar gyfer rheoli pryfed gleision, pryfed gwynion, gwyfynod; a'r rhai glas am thrips. Mae dau faint: 20 x 15 centimetr a 25 x 15 centimetr, ond gallwch chi eu torri o hyd os ydyn nhw'n fawr. Rhowch nhw yn y gwelyau hadau, yn hongian o'r canghennau neu'r delltwaith. Bydd y pryfyn yn cael ei ddenu atynt ac, ar ôl iddo gyffwrdd ag ef, ni fydd yn gallu datgysylltu ei hun mwyach.

Canllaw prynu pryfleiddiad ar gyfer planhigion

Sut mae pryfleiddiad yn cael ei ddewis? Nid yw bob amser yn hawdd, ond rydym yn gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu yn eich dewis:

Cemegol neu ecolegol?

Er ei bod bob amser yn well dewis pryfleiddiaid ecolegol, ni allwn anghofio nad yw eu heffeithiolrwydd pan fo'r pla eisoes yn ddatblygedig iawn yn aml yn ddymunol. Rwyf wedi bod yn tyfu planhigion ers 2006, a hyd yn hyn yr unig gynnyrch organig sydd wedi bod o gymorth mawr i mi fel iachâd yw daear diatomaceous, sy'n dileu hyd yn oed chwain. Am y rheswm hwn, pan fydd y planhigyn yn ddrwg iawn, mae bron yn well ei lanhau â dŵr - heb galch - i gael gwared ar y pla, a'i drin â phryfleiddiad cemegol.

Chwistrellu, neu i wanhau?

Yn y detholiad rydym wedi canolbwyntio ar chwistrellu pryfleiddiaid, oherwydd dyma'r rhai sydd â dull cymhwyso symlach trwy orfod chwistrellu'r planhigion yn unig. Ond mae rhai y mae'n rhaid eu gwanhau yn gyntaf mewn dŵr. Nid yw hyn yn golygu bod rhai yn well nag eraill, ond Os nad oes gennym lawer o brofiad eto, rydym yn argymell dewis pryfleiddiaid chwistrellu, yn barod i'w ddefnyddio.

Gweithred driphlyg, gweithred ddwbl neu bryfleiddiad yn unig?

Un gweithredu triphlyg Mae'n gynnyrch a ddefnyddir i frwydro yn erbyn pryfed, gwiddon a ffyngau, felly mae'n ddefnyddiol iawn pan fydd gan blanhigyn, er enghraifft, llyslau, gwiddonyn pry cop coch a ffwng du; yr gweithredu dwbl gall fod yn bryfleiddiad ac acaricid, hynny yw, gellir ei ddefnyddio i frwydro yn erbyn pryfed a gwiddon fel y pry cop coch, neu pryfleiddiad a ffwngladdiad (pryfed a ffyngau); a'r pryfladdwyr Maent yn rhai sydd ond yn gwasanaethu i ddileu pryfed. Yn dibynnu ar ba broblem neu broblemau sydd gan ein cnydau, gallwn ddefnyddio un neu'r llall.

Sut i ddefnyddio pryfleiddiad ar blanhigion?

Y peth cyntaf i'w wneud yw darllenwch label y cynhwysydd. Am Byth. Er ei fod yn bryfleiddiad ecolegol, mae'n bwysig gwybod pa blâu y mae'n effeithiol yn eu herbyn a sut i'w ddefnyddio, os na, gallai problemau godi neu efallai na fydd yn ein helpu i ddatrys problem ein planhigyn.

Ar ôl dylem wisgo menig rwber, yn enwedig os ydym yn mynd i ddefnyddio pryfleiddiaid cemegol, oherwydd os daw i gysylltiad â'r croen gallem deimlo cosi neu lid o leiaf. Y dim ond wedyn y gallwn gymhwyso'r cynnyrch.

Rhaid ei wneud fel y nodir ar y label, gan osgoi ei gymhwyso ar ddiwrnodau pan fo gwynt. Beth sy'n fwy, os yw'r planhigyn sydd i'w drin yn yr awyr agored, rhaid ei gymhwyso yn hwyr yn y prynhawn, pan nad yw'r Haul bellach yn ei roi, fel arall byddai'n dioddef llosgiadau.

Sut i wneud pryfleiddiad cartref ar gyfer planhigion?

Mae garlleg yn dda fel pryfleiddiad

Gallwch chi wneud pryfladdwyr cartref gyda llawer o bethau sydd gennych chi o gwmpas y tŷ. Er enghraifft:

 • Dŵr a sebon niwtral: mewn litr o ddŵr mae'n rhaid i chi ychwanegu llwy fwrdd bach (o goffi) o sebon niwtral, ac yna cymysgu'n dda. Wedi hynny, defnyddiwch y cymysgedd hwn i lanhau'r planhigyn yr effeithir arno.
 • ajo: Cymerwch ben o garlleg a'i dorri'n dda, yn ofalus. Yna, rhowch y darnau mewn litr o alcohol a'u rhoi yn yr oergell am 1 awr. Yna mae'n rhaid i chi ychwanegu 2 litr o ddŵr, ei droi ac yn olaf hidlo. Gyda'r cymysgedd sy'n deillio o hyn gallwch chi ymladd pryfed gleision, bygiau bwyd a phryfed gwyn.
 • Lemon: Os oes gennych chi blanhigyn gyda boncyff sydd â llawer o forgrug, mae'n syniad da torri lemwn yn ei hanner a'i rwbio yn erbyn y boncyff.
Erthygl gysylltiedig:
Sut i wneud pryfleiddiad cartref ar gyfer planhigion?

Ble i brynu?

Y dyddiau hyn gallwch brynu pryfleiddiaid ar gyfer planhigion mewn gwahanol leoedd, megis:

Amazon

Os oes angen pryfleiddiad arnoch a'ch bod am iddo gael ei ddanfon i'ch cartref, mae'n ddiddorol iawn prynu ar Amazon, ers hynny cyn talu gallwch ddarllen barn prynwyr eraill. Yna, mewn mater o amser byr (24-48 awr fel arfer) rydych chi'n derbyn y cynnyrch rydych chi wedi'i archebu.

mercadona

Yn Mercadona maent bron bob amser yn cael rhywfaint o bryfleiddiad ar werth am brisiau diddorol, ond maent fel arfer yn gemegol. Yn yr un modd, os oes gennych bla mewn planhigyn ac angen ei drin cyn gynted â phosibl, efallai y byddai'n opsiwn da i'w brynu yma.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin mae'n bosibl dod o hyd i rai pryfleiddiaid ar gyfer planhigion. Ond ychydig o amrywiaeth sydd ganddynt, felly dim ond os ydych chi wedi mynd i'r siop i brynu rhywbeth arall yr ydym yn argymell eu prynu yma.

Lidl

Yn Lidl mae'n digwydd fel gyda Mercadona ac archfarchnadoedd eraill: mae ganddyn nhw bryfladdwyr, ychydig ond maen nhw'n gwneud hynny, ac maen nhw fel arfer yn gemegol. Cyn eu prynu mae'n rhaid i chi ddarllen y label i wybod pa blâu y mae'n eu hymladd a sut y cânt eu defnyddio.

Meithrinfeydd planhigion

Er ei bod yn amlwg, mewn meithrinfeydd planhigion maent yn gwerthu pryfleiddiaid. Mae llawer yn gwerthu ar-lein, felly heb amheuaeth maent yn lle rhagorol i brynu'r cynhyrchion hyn, ers hynny Yn ogystal, rhag ofn y bydd amheuaeth, gallant eich ateb yn broffesiynol..


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)