Sut i ddewis blwch dyfrhau?

Mae llawer o bobl yn breuddwydio am ardd brydferth lle gallant ymlacio a mwynhau gwyrdd y planhigion. Mae eraill, ar y llaw arall, eisiau cael gardd lle gallant dyfu eu llysiau eu hunain. Fodd bynnag, mae cael gerddi hardd a pherllannau mewn cyflwr da hefyd yn golygu llawer o waith, fel dyfrio. Er mwyn osgoi'r dasg hon, gallwn ddewis caffael blwch dyfrhau wedi'i nodi ar gyfer cysylltu dŵr yn yr ardd ac yn y berllan.

Ond beth yw blwch dyfrhau? Blychau gyda thyllogau ydyn nhw a ddefnyddir yn gyffredin mewn systemau dyfrhau tanddaearol. Eu prif swyddogaeth yw amddiffyn yr elfennau sy'n ffurfio'r systemau hyn, fel falfiau, hidlwyr, falfiau cau, ac ati. Yn yr erthygl hon, byddwn yn tynnu sylw at y blychau dyfrhau gorau ac yn trafod agweddau i'w hystyried cyn prynu un a ble i'w prynu.

? Uchaf 1. Y blwch dyfrhau gorau?

Ein prif un mewn tyllau archwilio dyfrhau yw'r model hwn o Rain Bird. Mae graddfeydd y prynwyr, er eu bod yn brin, yn dda iawn ac mae pris y cynnyrch hwn yn fforddiadwy iawn. Mae ganddo sylfaen strwythur rhychog sy'n rhoi a mwy o wrthwynebiad ac felly gwell amddiffyniad i'r falf. Diolch i'r tabiau ar gyfer y mynediad i'r bibell, mae'r gosodiad yn eithaf syml a chyflym. Mae gan y blwch dyfrhau hwn hyd o 59 centimetr, lled 49 centimetr ac uchder o 39,7 centimetr.

Pros

Mantais fwyaf nodedig y blwch dyfrhau hwn yw ei gwerth da iawn am arian. Mae'n gynnyrch cadarn a gwrthsefyll iawn am bris da iawn.

Contras

Mae'n debyg nad oes unrhyw anfanteision. Mae prynwyr wedi bod yn fodlon â'r cynnyrch. Yr unig anfantais y gallem ei darganfod yw bod y cynnyrch hwn ddim yn cynnig y buddion i aelodau Amazon Prime.

Blychau dyfrhau gwell

Mae yna lawer mwy o fodelau ar wahân i'n un gorau. Nesaf byddwn yn siarad am y chwe blwch dyfrhau gorau ar y farchnad.

Blwch Cylchlythyr Gardena

Dechreuwn y rhestr gyda'r model crwn hwn gan y gwneuthurwr Gardena. Mae'n ddelfrydol ar gyfer system ddyfrhau fach, Mae'n addas ar gyfer falf 24 V yn unig. Y llwyth uchaf y gall y blwch dyfrhau hwn ei ddwyn yw 400 cilo. Mae dimensiynau'r cynnyrch hwn fel a ganlyn: 17.78 x 12.7 x 5.08 centimetr. Ei bwysau yw 480 gram.

Tyllau archwilio Dyfrhau Safonol Rc Junter

Rydym yn parhau â'r model petryal hwn gan Rc Junter. Mae gan y blwch dyfrhau hwn uchder o 22 centimetr. Mae ei frig yn mesur 40 x 25 centimetr a'r sylfaen 49 x 35 centimetr. Yn fwy na hynny, mae ganddo allwedd cau adeiledig. Mae wedi'i wneud o polyethylen ac mae ganddo wrthwynebiad mawr. Mae cynhwysedd y blwch dyfrhau hwn yn darparu ar gyfer tri falf solenoid.

Tyllau archwilio dyfrhau Rc Junter ARQ

Rydym yn tynnu sylw at fodel Rc Junter arall, un rownd y tro hwn. Mae'r un hwn hefyd wedi'i wneud o polyethylen a'i ddimensiynau yw 20,5 x 20,5 x 13 centimetr. Y blwch dyfrhau ARQ mae hefyd yn cynnwys falf tap â llaw. 

Tyllau archwilio crwn S&M 260 gyda Faucet a Penelin Swivel ar gyfer dyfrhau tanddaearol

Rydym yn parhau â'r model S&M 260 hwn. Mae'n flwch dyfrhau crwn hynny Mae ganddo benelin troi 360 gradd. Fe'i bwriedir ar gyfer systemau dyfrhau tanddaearol. Mae dimensiynau'r cynnyrch hwn fel a ganlyn: 17,8 x 17,8 x 13,2 centimetr.

Twll archwilio Gardena 1254-20

Model arall i dynnu sylw at yr un hwn gan Gardena. Mae'r blwch dyfrhau hwn wedi'i gynllunio ar gyfer falfiau 9 neu 14 V. Mae gan gaead y cynnyrch hwn glo diogelwch plant. Yn ogystal, mae cydosod yn hawdd iawn diolch i'r cysylltiad edafedd telesgopig. Mae'n gynnyrch delfrydol ar gyfer dyfrio'r ardd.

Gardena 1257-20 1257-20-Tyllau archwilio

Yn olaf, i dynnu sylw at y model Gardena arall hwn. Mae'n flwch dyfrhau o ansawdd uchel wedi'i wneud o ddeunyddiau gwrthsefyll iawn. Fodd bynnag, nodwedd bwysicaf y cynnyrch hwn yw hynny yn cynnig yr opsiwn o osod cyfanswm o dri falf solenoid 9 neu 24 V. Dimensiynau'r blwch dyfrhau hwn yw 36.7 x 28 x 21 centimetr ac mae ei bwysau'n cyfateb i 2.06 cilogram.

Canllaw prynu ar gyfer blwch dyfrhau

Cyn caffael blwch dyfrhau, mae yna gyfres o gwestiynau y mae'n rhaid i ni eu gofyn i ni'n hunain: Beth fyddai'r maint delfrydol i'n perllan neu ardd? Pa fathau o flychau gardd sydd yna? Faint allwn ni fforddio ei wario? Rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar yr holl agweddau hyn isod.

Maint

Mae blychau dyfrhau o wahanol faint. Fel rheol dewisir y maint yn ôl nifer y falfiau solenoid yr ydym wedi'u gosod yn yr un maniffold. Mae mesurau'r blychau dyfrhau fel arfer yn amrywio yn ôl y gwneuthurwr, ond fel arfer maent wedi'u haddasu i allu mewnosod rhwng un a chwe falf solenoid. Fodd bynnag, mae modelau llawer mwy ar y farchnad ar gyfer gosodiadau penodol hefyd.

Mathau

Mae yna gyfanswm o tri math gwahanol o dyllau archwilio dyfrhau. Yn gyntaf mae'r rhai crwn, sydd fel arfer yn eithaf bach ac yn cael eu defnyddio i gofrestru stopcock, tap neu i gartrefu falf solenoid. Yna mae gennym y rhai hirsgwar, sydd o faint safonol ac wedi'u cynllunio i gartrefu rhwng tri a phedwar falf solenoid. Mae modelau Jumbo y rhai hirsgwar ychydig yn fwy, gan eu bod yn gallu cynnwys rhwng pump a chwe falf solenoid. Yn olaf, mae'r blychau dyfrhau gwrth-ladrad. Maent fel arfer yn fath petryal neu jymbo. Maent yn wahanol iddynt trwy gael caead a ffrâm goncrit. Fe'u gosodir yn gyffredinol mewn mannau cyhoeddus.

pris

Mae'r prisiau'n amrywio'n fawr yn dibynnu ar faint y blwch dyfrhau. Er y gall math crwn bach gostio llai na deg ewro, gall y rhai mawr o'r math Jumbo fod yn fwy na hanner cant ewro. Y peth pwysicaf wrth edrych ar y pris yw sicrhau pa fath a maint y blwch dyfrhau sydd ei angen arnom ar gyfer ein perllan neu ardd.

Sut i wneud twll archwilio ar gyfer dyfrhau?

Defnyddir y blwch dyfrhau yn bennaf i gartrefu'r falfiau solenoid

Fel arfer mae'r blychau dyfrhau eisoes yn dod gyda thyllau wedi'u gwneud. Mae'r nifer yn dibynnu ar gilfachau ac allfeydd y pibellau sy'n cysylltu'r falfiau. Fodd bynnag, gyda llafn llifio, er enghraifft, gallwn ddrilio ein hunain yn y lle sy'n fwyaf addas i ni. Hyd yn oed os oes gennym y deunyddiau cywir, gallwn wneud blwch dyfrhau. Yn y bôn mae'n flwch gyda thyllau ar gyfer y falfiau. I gael yr hyn sydd ei angen arnom, gallwn ymweld â siopau fel Bricomart neu Leroy Merlin. Tip bach a allai fod yn ddefnyddiol: Mae yna gratiau arbennig ar gyfer blychau dyfrhau math petryal safonol a ddefnyddir i lanhau'r ddaear. Mae gan y rhain fachau symudol a'u swyddogaeth yw dal y falfiau solenoid.

Donde comprar

Unwaith y byddwn yn glir am yr hyn yr ydym yn edrych amdano, mae'n bryd dewis ble i edrych. Heddiw mae yna lawer o siopau corfforol a llwyfannau ar-lein sy'n cynnig cynhyrchion amrywiol i ni. Er y gall siopa ar-lein fod yn gyfleus ac ymarferol iawn, gall gweld y tyllau archwilio dyfrhau sydd o ddiddordeb i ni yn bersonol fod yn fwy addysgiadol a chyflym. Isod, byddwn yn trafod rhai o'r opsiynau sydd gennym.

Amazon

Ar wefan Amazon gallwn ddod o hyd i bob math o flychau dyfrhau, gyda'r holl ystodau prisiau a gwahanol ategolion ar gyfer dyfrhau ac ar gyfer yr ardd neu'r berllan yn gyffredinol. Mae'r opsiwn prynu hwn yn gyffyrddus iawn, Wel, gallwn archebu popeth yr ydym ei eisiau heb orfod symud o gartref. Hefyd, mae danfoniadau fel arfer yn eithaf cyflym. Os ydym yn rhan o Amazon Prime, gallwn hefyd fwynhau prisiau arbennig ac amseroedd dosbarthu byrrach hyd yn oed. Os bydd gennym gwestiynau neu bryderon ynghylch y cynnyrch, gallwn gysylltu â'r gwerthwr trwy neges breifat.

Bricomart

Opsiwn arall sydd gennym wrth brynu blwch dyfrhau yw'r Bricomart. Yn y sefydliad hwn gallwn ddod o hyd i flychau dyfrhau o bob math: Crwn, petryal a Jumbo. Yn ogystal, maent hefyd yn cynnig ategolion amrywiol ar gyfer dyfrio, perllan a gardd. Os hoffem gynhyrchu blwch dyfrhau ein hunain, Yn y Bricomart gallwn ddod o hyd i'r deunyddiau angenrheidiol ar gyfer hyn. Mae hefyd yn rhoi posibilrwydd inni ofyn yn uniongyrchol i weithwyr proffesiynol o'r sector ar y safle.

Leroy Merlin

Mae gan y Leroy Merlin hefyd ystod eang o flychau ac ategolion dyfrhau, gan gynnwys y gridiau y soniasom amdanynt o'r blaen. Mae'r warws mawr hwn yn lle arall lle gallwn brynu'r deunyddiau angenrheidiol i adeiladu blwch dyfrhau ein hunain. Ar wahân i'r holl gynhyrchion y mae'n eu cynnig, Gall gweithwyr proffesiynol yn y maes ein cynghori hefyd.

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ddewis blwch dyfrhau. Nawr mae'n rhaid i chi fwynhau'ch gardd neu berllan i'r eithaf.