Y pyllau parod gorau ar gyfer eich gardd

Am ychydig flynyddoedd mae wedi bod yn ffasiynol iawn cael pyllau parod yn yr ardd. Maen nhw'n gwneud yn brydferth, yn cynyddu'r teimlad o natur a maen nhw'n dod â heddwch a llonyddwch i'r amgylchedd. Yn ogystal, maent yn ffafrio'r ecosystem fach y gall yr ardd fod ar gyfer rhai anifeiliaid a phlanhigion. Am y rheswm hwn, mae mwy a mwy o fodelau ac ategolion ar y farchnad, rhai gyda dyluniadau naturiol, eraill â dyluniadau modern a hyd yn oed rhai pyllau tal i'w gosod ar y teras neu'r balconi.

I gael mwy o wybodaeth am byllau parod, argymhellaf eich bod yn darllen yr erthygl hon. Byddwn yn siarad am y rhai gorau ar y farchnad, sut i'w prynu a ble i'w gosod.. Trowch eich gardd yn baradwys fach gyda phwll.

? Uchaf 1 - Y pwll parod gorau?

Ymhlith y tanciau parod rydym yn tynnu sylw at y model Oase 50758 hwn. Mae ei allu yn cyrraedd 80 litr ac yn mesur 380 x 780 milimetr. Oherwydd ei faint bach, mae hyd yn oed yn addas ar gyfer terasau. Mae wedi'i wneud o HDPE, sy'n golygu ei fod yn gadarn ac yn gwrthsefyll iawn. Mae'r bobl sydd wedi prynu'r cynnyrch hwn wedi bod yn fodlon iawn.

Pros

Bron na welsom ond manteision i'r pwll parod hwn. Mae'n ymwneud â dyluniad cadarn a chadarn sy'n hawdd ei osod. Hefyd, mae'r pris yn wych ar gyfer pwll o'r maint hwn.

Contras

Mae'r unig anfanteision y gall y pwll parod hwn eu cyflwyno yr un fath â'r lleill i gyd: Cynnal a Chadw. Wrth osod pwll, rhaid inni gofio bod yn rhaid ail-gylchredeg y dŵr yn barhaus, waeth pa mor fach y gall fod. Yn ogystal, rhaid gosod system hidlo fel bod y dŵr yn aros yn lân.

Pyllau parod gorau

Ar wahân i'n un uchaf, mae yna byllau parod eraill ar y farchnad hefyd. Gallwn ddod o hyd iddynt mewn gwahanol feintiau, dyluniadau a phrisiau. Nesaf byddwn yn dinoethi'r pyllau parod gorau, dim ond mater o ddewis yr un yr ydym yn ei hoffi fwyaf.

Heissner - Pwll parod

Dechreuon ni'r rhestr gyda phwll plastig wedi'i wneud ymlaen llaw a dyluniad sylfaenol. Mae ganddo ddimensiynau 58 x 58 x 30 centimetr a chynhwysedd o 70 litr. Oherwydd ei faint mae'n ddelfrydol ar gyfer pyllau neu ffynhonnau gardd neu ar gyfer y teras.

Heissner - Pwll a gardd ddŵr

Rydym yn parhau â phwll parod y mae ei ddimensiynau 89 x 70 x 11 centimetr. Bydd ei ddyluniad craig frown hardd yn rhoi cyffyrddiad arbennig iawn i'r ardd. Mae gosod y cynnyrch hwn yn syml ac mae ganddo sgriw i allu gosod pibell ar bob cragen. Yn ogystal, mae'r pwll parod hwn yn gallu gwrthsefyll hindreulio a thorri.

Heisner 015196-00

Nawr rydym yn cyflwyno model Heissner 015190-00. Y pwll parod hwn yn sefyll allan oherwydd ei fod yn dal, nid oes cloddio i allu ei osod. Felly, mae'n elfen addurnol hardd ar gyfer yr ardd ac ar gyfer y balconi neu'r teras. Mae wedi'i wneud o polyrattan a'i ddimensiynau yw 66 x 46 x 70 centimetr. Yn ogystal, mae pwmp ac ategolion 600 litr wedi'u cynnwys yn y pris.

Finca Casarejo - Pwll gardd

Model arall i dynnu sylw ato yn y rhestr hon o byllau parod yw'r un hwn gan Finca Casarejo. Mae wedi'i wneud o resin a gwydr ffibr, sy'n ei gwneud yn gwrthsefyll iawn. Yn ogystal, mae'r pwll parod hwn yn gallu gwrthsefyll rhew a pelydrau uwchfioled. Mewn achos o dorri, gellir ei atgyweirio. Ei hyd yw 1,70 metr, tra bod ei led yn cyfateb i un metr ac mae ei ddyfnder yn cyrraedd 0,25 metr. Gyda'r dimensiynau hyn mae'n gallu dal hyd at 200 litr o ddŵr. I wagio mae mor syml â defnyddio pwmp echdynnu neu dynnu'r cap. Fodd bynnag, rhaid cofio nad yw'r cap na'r gosodiad wedi'u cynnwys yn y pris.

Wasserkaskaden - Pwll gardd addurniadol

Rydym hefyd eisiau sôn am y pwll parod hardd hwn yn Wasserkaskaden. Bydd ei ddyluniad sy'n dynwared carreg naturiol yn brydferth mewn unrhyw ardd. Mae wedi'i wneud o blastig wedi'i atgyfnerthu â gwydr ffibr, felly mae'n gwrthsefyll iawn ac yn gwrthsefyll gwahanol dywydd yn dda. Gyda dimensiynau o 112 x 70 x 31 centimetr, mae gan y pwll parod hwn gapasiti o hyd at 100 litr. Ar lefel esthetig, heb amheuaeth, mae'n un o'r pyllau parod mwyaf rhagorol.

Finca Casarejo - Pwll gardd parod

Yn olaf, byddwn yn siarad ychydig am bwll parod arall yn Finca Casarejos. Mae'r model hwn yn fwy na'r un blaenorol, ac felly hefyd ychydig yn ddrytach. Mae'n 2,70 metr o hyd, 0,25 metr o ddyfnder ac 1,10 metr o led. Felly, ei gynhwysedd yw cyfanswm o 350 litr o ddŵr. O ran y deunydd, fel y model Finca Casarejos arall, mae'r un hwn wedi'i wneud o resin a gwydr ffibr. Diolch i hyn, mae'r pwll parod hwn yn gallu gwrthsefyll ymbelydredd uwchfioled a rhew. Er mwyn ei wagio, gallwch ddefnyddio pwmp echdynnu neu dynnu'r cap. Fodd bynnag, rhaid cofio nad yw'r cap wedi'i gynnwys yn y pris.

Canllaw Prynu Pwll Prefab

Ar ôl i ni benderfynu ein bod am addurno ein gardd gyda phwll, mae sawl agwedd y mae'n rhaid i ni eu hystyried. I ddewis pwll parod da sy'n gweddu i'n hanghenion, fe'ch cynghorir i fod yn glir ynghylch yr opsiynau sydd gennym o ran deunyddiau, dyluniad, maint a phris. Er mwyn eich helpu gyda'ch dewis, byddwn yn trafod y pwyntiau hyn isod.

deunydd

Mae'r mwyafrif helaeth o byllau parod fel arfer wedi'u gwneud o polyethylen. Mae'n blastig syml i'w gynhyrchu ac y mae ei gost yn isel iawn, gan wella pris terfynol pyllau parod. Yn fwy na hynny, Mae'n gallu gwrthsefyll treigl amser ac asiantau tywydd.

Dylunio

Yn gyffredinol, mae gan byllau wedi'u gwneud ymlaen llaw siapiau crwm gyda grisiau ar yr ymylon. Felly, rhoddir gwahanol lefelau iddynt ar gyfer plannu planhigion amrywiol. Serch hynny, ar hyn o bryd gallwn hefyd ddod o hyd i byllau petryal parod, gyda a heb gamau. Mae'r rhain yn wych os ydym am gael cyffyrddiad mwy modern yn ein gardd neu ein teras.

Cynhwysedd neu faint

Yn ôl y disgwyl, mae maint a chynhwysedd y pwll yn dibynnu ar yr hyn yr ydym ei eisiau a'r gofod sydd gennym. Heddiw mae yna amrywiaeth fawr o gynigion ar y farchnad. Gallwn ddod o hyd i byllau parod mor fach fel y gallwn hyd yn oed eu gosod ar deras neu falconi. Ar y llaw arall, mae pyllau parod yn fwy na bathiau ymolchi. Yn amlwg, po fwyaf y pwll, y mwyaf y bydd yn ei gostio ac uchaf fydd y treuliau sy'n gysylltiedig â'i gynnal.

pris

Bydd y pris yn dibynnu'n bennaf ar faint y pwll parod a'i ddyluniad. Gallwn ddod o hyd i rai bach am oddeutu € 30, tra gall y rhai mawr fod yn fwy na € 400. Rhaid i ni hefyd gynnwys treuliau ychwanegol ar gyfer ategolion y gallai fod eu hangen arnom, fel pympiau dŵr neu hidlwyr. Yn ogystal, os ydym am i'r pwll gael ei osod, byddant yn codi tâl arnom am y llafur. Fodd bynnag, mae gosod y pyllau parod yn eithaf syml, felly gallem ei wneud ein hunain heb unrhyw broblem ac arbed ychydig yn hynny o beth.

Ble i roi'r pyllau parod?

Mae pyllau parod gyda dyluniadau crwm neu betryal

Os mai ein breuddwyd yw cael pwll gydag ecosystem gyfan yn gweithio ynddo, gallwn ei gyflawni heddiw hyd yn oed heb fawr o le. Yn achos bod gennym ardd, dyna fyddai'r lle mwyaf delfrydol a naturiol i osod pwll parod. Serch hynny, mae modelau bach a hyd yn oed tal nad oes angen cloddio arnynt, felly maen nhw'n berffaith addas i'w cael ar derasau neu hyd yn oed balconïau.

Donde comprar

Rydyn ni nawr yn mynd i weld gwahanol opsiynau o lefydd lle gallwn ni brynu pyllau parod. Ar hyn o bryd gellir eu prynu ar-lein ac mewn siopau corfforol. O ran y modelau, mae yna lawer o wahanol rai, felly fe'ch cynghorir i edrych ar wahanol warysau a thrwy hynny ddod o hyd i'r pwll delfrydol i ni.

Amazon

Mae platfform ar-lein mawr Amazon yn cynnig amrywiaeth eang o byllau ac ategolion parod. Mae hwn yn opsiwn da os ydym am weld gwahanol fodelau mewn un lle a dod ag ef adref. Yn ogystal, os ydym wedi cofrestru yn Amazon cysefin gallwn fanteisio ar ei fanteision mewn llawer o'r cynhyrchion.

Leroy Merlin

Mae gan yr enwog Leroy Merlin fodelau amrywiol o byllau parod, bach a mawr, ar werth. Mae hefyd yn cynnig ategolion angenrheidiol ac addurnol y gallwn eu hychwanegu at y pryniant. Un o fanteision y sefydliad hwn yw y gall gweithiwr proffesiynol eich cynghori.

Ail law

Gallwn hefyd edrych am byllau parod ail-law. Ar hyn o bryd mae yna lawer o dudalennau gwe a chymwysiadau lle gall pobl roi cynhyrchion ail-law ar werth. Er y gallai'r syniad hwn fod yn ddeniadol oherwydd ei bris is, rhaid inni sicrhau bod y pwll mewn cyflwr da, heb unrhyw doriad, gan y bydd unrhyw ollyngiad yn ein gadael â phwll gwag. Yn wahanol i'r ddau achos blaenorol, nid oes gennym unrhyw warant.

I gloi gallwn ddweud bod pyllau parod ar gyfer pob math o leoedd a chwaeth. Os mai dim ond teras neu falconi sydd gennym, mae yna opsiynau fel y gallwn gael ein pwll. Yn achos cael rhywfaint o dir, gallwn ddewis modelau parod gyda dyluniadau naturiol neu fodern, yn ôl ein chwaeth. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddod o hyd i'r pwll delfrydol i chi. Gallwch chi bob amser ddweud wrthym yn y sylwadau sut mae caffaeliad eich pwll parod newydd wedi mynd.