Rhosynnau (Rosa spp)

Llwyn sydd â blodau trwy gydol y flwyddyn yw'r llwyn rhosyn

Un o'r planhigion addurnol mwyaf diwylliedig yn y byd ac ers canrifoedd yw'r rhosod. Mae'r llwyni hyn yn blodeuo am fisoedd, gan gynhyrchu blodau sydd yn aml yn fawr ac wedi'u lliwio'n hyfryd, fel coch, melyn neu wyn. Hefyd, er bod yna lawer o amrywiaethau sydd heb arogl, mae yna rai eraill sy'n gwneud hynny.

Mae gofal a chynnal a chadw llwyni rhosyn mor syml fel ei bod yn bosibl eu cadw mewn pot bob amser. Am y rheswm hwn, Maent yn blanhigion y gellir eu defnyddio i addurno balconïau a / neu derasau. 

Tarddiad a nodweddion rhosod

Mae'r planhigion a elwir yn rhosod neu lwyni rhosyn yn gyfres o lwyni, fel rheol yn ddraenog, o'r genws Rosa. Amcangyfrifir bod 100 o rywogaethau, sy'n tyfu yn Asia, Gogledd America, Ewrop a Gogledd-orllewin Affrica, ond mae'r mwyafrif i'w cael ar gyfandir Asia. O'r amrywiaethau hyn, crëwyd mwy na 30 mil o gyltifarau, ac mae rhai newydd yn dod i'r amlwg bob blwyddyn.

Fe'u nodweddir gan fod yn llwyni neu'n ddringwyr a all dyfu rhwng 10 centimetr ac 20 metr o uchder. yn dibynnu ar y rhywogaeth neu'r cyltifar. Mae'r coesau'n lled-goediog, ac yn cael eu gwarchod gan ddrain miniog trwchus. O'r dail egin hyn sy'n cynnwys 5 i 9 taflen neu pinnae, gydag ymyl danheddog a gwyrdd, collddail neu lluosflwydd.

Mae'r blodau o faint da, yn mesur rhwng 2 a 10 centimetr mewn diamedr. Gall ei betalau fod o liwiau amrywiol iawn: coch, gwyn, melyn, pinc, neu hyd yn oed bicolor (coch gyda smotiau gwyn, er enghraifft). Gelwir y ffrwyth yn glun rhosyn, sy'n cynnwys llawer o ffrwythau bach, ac sy'n goch pan yn aeddfed.

Mathau o lwyni rhosyn

Mae rhosod wedi cael eu tyfu cyhyd nes bod angen eu dosbarthu mewn rhyw ffordd i allu gwybod yr holl amrywiaethau sy'n bodoli. Felly, mae'r planhigion hyn yn cael eu dosbarthu yn ôl p'un a ydyn nhw'n rhywogaethau pur neu'n hybridau a grëwyd gan fodau dynol, ac yn ôl eu hoedran:

Llwyni rhosyn gwyllt

Llwyni rhosyn gwyllt yw'r rhai sy'n tyfu'n naturiol. Maent yn tueddu i gynhyrchu blodau llai na cyltifarau, ac maent hefyd yn tueddu i fod â llawer mwy o bigau i gadw ysglyfaethwyr i ffwrdd. Dyma rai enghreifftiau:

Bankiae pinc

Mae Rosa banksiae yn rhosyn naturiol

Delwedd - Wikimedia / Midori

La Bankiae pinc Mae'n llwyn y gellir ei ddefnyddio fel dringwr dringo neu hongian, gan fod ganddo goesau hir iawn sy'n mesur hyd at 6 metr. Mae'n frodorol i China, ac mae'n ddiddorol iawn ers hynny Er bod ei flodau, a all fod yn wyn neu'n felyn, yn mesur tua 2,5 centimetr mewn diamedr yn unig ar y mwyaf, maent yn niferus iawn. Yn ogystal, nid oes ganddo bron unrhyw ddrain ac mae'n parhau i fod yn fythwyrdd.

rhosyn canine

Mae gan Rosa canina flodau bach

La rhosyn canine Mae'n llwyn collddail gyda drain sy'n tyfu yn Ewrop, Gogledd-orllewin Affrica a Gorllewin Asia. Mae'n 2 fetr o uchder, a mae ganddo flodau 4 i 6 centimetr mewn diamedr, gwyn neu binc ysgafn. Mae'n blanhigyn â phigau crwm a chochlyd sy'n egino ar hyd y coesyn, ac sy'n cynhyrchu ffrwythau ofoid sydd hefyd mewn lliw coch dwfn.

Cododd Gallica

Mae gan Rosa gallica flodau canolig eu maint

La Cododd Gallica Mae'n llwyn collddail drain o'r enw rosebush of Castile neu rosebush of France. Mae'n tyfu yn Ewrop a Gorllewin Asia, ac mae'n blanhigyn sy'n cyrraedd 2 fetr o uchder. Mae ei ddail yn wyrdd bluish, ac yn cynhyrchu blodau aromatig o tua 3-4 centimetr mewn diamedr pinc.

Hen lwyni rhosyn

Yr hen lwyni rhosyn yw'r rhai a oedd eisoes yn bodoli cyn i'r Tea Hybrid cyntaf ymddangos, ym 1867. Yn gyffredinol maent yn hybridau naturiol, hynny yw, fe godon nhw heb ymyrraeth ddynol eu natur, fel:

Cododd te

Mae'r rhosyn te o faint da

Gydag enw rhosyn te rydym yn cyfeirio at gyfres o rosod sy'n tarddu o groesfan Cododd cawr x chinensis rhosyn. Llwyni neu ddringwyr ydyn nhw cynhyrchu blodau aromatig yn ystod yr haf ac i'r cwymp. Gall y rhain fod yn wyn, pinc, lelog, neu felyn.

pinc x wawr

Mae Rosa alba yn groes naturiol

Delwedd - Wikimedia / S. Rae

Fe'i gelwir yn rhosyn gwyn, mae'n frodorol hybrid i Ewrop. Mae'n llwyn drain a chollddail sy'n cyrraedd 2 fetr o uchder. Mae ei flodau'n wyn ac yn mesur rhwng 6 ac 8 centimetr mewn diamedr. Mae'r rhain yn egino ddechrau haf.

pinc x damascene

Llwyn gyda blodau mawr yw'r Rosa damascena

Delwedd - Wikimedia / H. Zell

Fe'i gelwir yn cododd damask neu rosyn Castile, ac mae'n frodorol i gyfres o groesau o rywogaethau sy'n frodorol i'r Dwyrain Canol. Mae'n tyfu fel llwyn collddail hyd at 2 fetr o uchder, sy'n cael ei amddiffyn â drain. Mae'r blodau'n binc neu'n goch, ac maen nhw tua 8 centimetr mewn diamedr.

Llwyni rhosyn modern

Llwyni rhosyn modern yw'r rhai sydd wedi dod i'r amlwg o'r flwyddyn 1867. Fe'u dosbarthir yn aml yn ôl eu maint neu'r math o flodyn. Dyma rai enghreifftiau:

Hybrid te

Mae rhosyn te hybrid yn llwyn blodeuog mawr

Delwedd - Wikimedia / Anna reg

Daw'r rhosod hybrid hyn o groesau ymhlith eraill fel Rosa x odorata, Cododd Gallica neu Rosa x damascena. Llwyni gyda maint cymharol fach ydyn nhw, gan nad ydyn nhw'n fwy na 2 fetr o uchder. Yn dibynnu ar y cyltifar gallant fod yn ddringwyr. Mae eu blodau o liwiau amrywiol iawn, ac maen nhw'n aml yn eu cynhyrchu am y rhan fwyaf o'r flwyddyn.

Cododd Floribunda

Mae'r rhosyn floribunda yn dod â llawer o flodau allan

Delwedd - Wikimedia / Krzysztof Golik

Maent yn hybridau sy'n dod o'r groes rhyngddynt chinensis rhosyn y Cododd Multiflora. Maent yn llwyni oddeutu 1 metr neu fetr a hanner o uchder, sydd cynhyrchu blodau hyd at 10 centimetr mewn diamedr, o liwiau fel pinc melyn, coch neu welw, a pheraroglus.

Cododd Polyantha

Mae Rosa polyantha yn dod â llawer o flodau allan

Delwedd - Wikimedia / A. Bar

La Cododd Polyantha yn wreiddiol o'r groes rhwng chinensis rhosyn y Cododd Multiflora. Llwyni drain ydyn nhw sy'n blodeuo yn ystod y gwanwyn ac i'r cwymp, a dyna pam eu bod yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr er gwaethaf y ffaith nad eu blodau yw'r mwyaf. Mae'r rhain yn 2,5 centimetr mewn diamedr, a gallant fod yn binc, gwyn neu goch.

Mathau eraill

Maen nhw'n llwyni rhosyn sy'n boblogaidd am reswm. Er enghraifft:

David Austin Roses

Mae rhosod David Austin yn fawr

Roedd David Charles Hensaw Austin yn awdur a botanegydd a oedd wrth ei fodd â rhosod. Mewn gwirionedd, cysegrodd ran dda o'i fywyd i greu cyltifarau newydd a oedd â cheinder a phersawr hen lwyni rhosyn, ond hefyd y gallu i flodeuo am ran helaeth o'r flwyddyn. A) Ydw, wedi cael mwy na 190 o gyltifarauymhlith y rhain mae'r 'Constance Spry' blodeuog pinc, neu'r 'Charles Austin' blodeuog oren.

Cododd wylo

Llwyn yw'r rhosyn wylofain

Cyltifarau ydyn nhw yn cael eu nodweddu gan fod â changhennau crog neu goesynnau. Maent yn aml yn cael eu himpio ar eraill ar gyfer blodeuo o ansawdd uwch neu wrthsefyll afiechyd yn well. Fel enghraifft, rydym yn tynnu sylw at 'Les Quatre Saisons', amrywiaeth o flodau pinc sy'n mesur tua 3-4 centimetr, sy'n egino o ganol y gwanwyn i ddiwedd yr haf.

Erthygl gysylltiedig:
+7 math o rosod

Gofalu am y llwyn rhosyn mewn pot ac yn yr ardd

Mae llwyni rhosyn yn blanhigion ddiolchgar iawn. Nid oes angen llawer o ofal arnynt, felly maent yn addas ar gyfer dechreuwyr. Ond gadewch i ni weld yn fanwl bopeth sydd ei angen arnyn nhw:

Lleoliad

Rhaid i rosod fod yn yr awyr agored. Mae'n bwysig eu bod yn cael eu rhoi y tu allan oherwydd y tu mewn i'r tŷ ni allent dyfu'n dda o ganlyniad i'r diffyg golau.

P'un a ydyn nhw'n mynd i fod yn y ddaear neu mewn pot, mae angen iddyn nhw gael digon o le i dyfu. Nid yw ei wreiddiau'n ymledol, felly ni fydd yn rhaid i ni boeni am hyn.

Sawl awr o heulwen sydd ei angen ar lwyn rhosyn?

Fel y gall y rhosyn flodeuo mae'n angenrheidiol eich bod chi'n rhoi o leiaf 4 awr o haul uniongyrchol iddo pob dydd. Beth bynnag, mae yna rai eithriadau, fel y pitiminí rosebush y gall fod mewn lled-gysgod heb fod yn agored yn uniongyrchol i'r haul ar unrhyw adeg.

Pridd neu swbstrad

 • Gardd: mae rhosod yn tyfu mewn priddoedd llawn maetholion. Yn ogystal, nid oes raid i'r rhain orlifo'n hawdd.
 • Pot blodau: os ydynt i'w cadw mewn pot, gellir defnyddio cyfrwng tyfu cyffredinol.

Dyfrio

Ni allant sefyll sychder. Am y rheswm hwn byddwn yn dyfrio 3 gwaith yr wythnos ar gyfartaledd yn yr haf, ac 1-2 gwaith yr wythnos trwy gydol y gwanwyn, yr hydref a'r gaeaf. Byddwn yn defnyddio dŵr glaw os yn bosibl, neu un sy'n isel mewn calch.

Yn yr un modd, dylech osgoi gwlychu'ch blodau pan fyddwn ni'n dyfrio, oherwydd fel arall byddent yn sychu cyn eu hamser.

Tanysgrifiwr

Mae rhosod yn cael eu tocio yn y gaeaf

I gael popeth sy'n gorfod tyfu i dyfu ac sy'n gallu cynhyrchu llawer o flodau, fe'ch cynghorir i ffrwythloni'r llwyni rhosyn trwy gydol y tymor llystyfol, hynny yw, o'r gwanwyn i'r hydref.

At y diben hwn, byddwn yn defnyddio gwrteithwyr fel llyngyr llyngyr, neu guano (ar werth yma). Rhai da iawn eraill yw tail cyw iâr (cyhyd â'i fod yn sych), neu gompost.

Tocio

Pryd i docio llwyni rhosyn? Dibynnu. Mae dau fath o docio: yr un hyfforddi, sy'n cael ei wneud ar ddiwedd y gaeaf, a'r tocio blodau sy'n amlwg yn cael ei wneud pan fydd yn blodeuo.

 • Tocio ffurfio: yn cynnwys tynnu canghennau marw a heintiedig, yn ogystal â sugnwyr (maent yn ganghennau sy'n egino o dan y coesyn, sy'n tueddu i fod ychydig yn deneuach na'r lleill a gyda dail ychydig yn llai). Hefyd, mae'n rhaid tocio'r coesau ychydig i reoli tyfiant y planhigyn.
 • Tocio blodau: Rhaid torri blodau gwywedig, er enghraifft gyda siswrn. Ond byddwch yn ofalus, mae'n rhaid i chi nid yn unig dynnu'r blodyn, ond hefyd sawl centimetr o'r coesyn. Os yw'r coesyn hwn tua 20 centimetr o hyd, bydd yn cael ei symud tua 5 centimetr; ond os mai dim ond 10 centimetr ydyw, bydd llai na hanner yn cael ei symud.
Erthygl gysylltiedig:
Sut i wneud i lwyni rhosyn flodeuo

Plâu Rosebush

Gall llwyni rhosyn gael y plâu hyn:

 • Corynnod coch: gwiddonyn coch y byddwn yn dod o hyd iddo ar ochr isaf y dail. Maen nhw'n gwanhau'r planhigyn, felly mae'n bwysig ei fod yn cael ei drin â phridd diatomaceous neu acaricidau cyn gynted ag y byddan nhw'n cael eu canfod.
 • Mealybugs: ymosodiad mealybug cotwm. Mae hwn i'w gael yn y dail a'r coesynnau, ac yn sugno sudd y planhigyn. Mae'n cael ei dynnu â phridd diatomaceous (ar werth yma), pyrethrins neu sebon potasiwm.
 • Lindysyn ffug Rosebush: larfa'r wenyn meirch ydyn nhw Rosae Arge. Mae ganddyn nhw gorff gwyn gyda smotiau du, pen du a chefn melyn. Maen nhw'n difa'r dail, felly mae angen trin y llwyni rhosyn gydag olew neem (ar werth yma) neu ddaear diatomaceous.
 • Llyslau: Mae nhw llyslau gwyrdd neu frown sy'n bwydo ar sudd blagur a dail blodau. Mewn achosion difrifol, mae'r ffwng beiddgar yn ymddangos, sy'n gorchuddio'r dail gyda math o bowdr du. Maent yn cael eu tynnu â phridd diatomaceous neu pyrethrins.

Clefydau llwyn rhosyn

Gall llwyni rhosyn fod â chlefydau amrywiol trwy gydol eu hoes:

 • Man du: maent yn smotiau duon gyda siâp mwy neu lai crwn a gynhyrchir gan ffyngau o'r rhywogaeth Rosae Marssonina. Maent yn ymddangos yn bennaf ar y dail isaf. Mae'n cael ei drin â ffwngladdiadau sy'n cynnwys copr.
 • Mildew: mae'n glefyd ffwngaidd a drosglwyddir gan y ffwng Sparsa Peronospora. Mae'n achosi i smotiau o liw sy'n amrywio o borffor i wyn ymddangos ar y dail, y blagur a hefyd ar y blodau. Dros amser mae'r rhannau yr effeithir arnynt yn duo ac yn cwympo i ffwrdd. Mae'n cael ei ymladd â ffwngladdiadau sy'n cynnwys copr neu sylffwr (ar werth yma).
 • Llwydni powdrog: y llwydni powdrog yn glefyd ffwngaidd a drosglwyddir gan Sphaerotheca pannosa. Mae gan y llwyni rhosyn yr effeithir arnynt ddail wedi'u gorchuddio â phowdr llwyd-wen. Mae'n cael ei ymladd â ffwngladdiadau llwydni gwrth-bowdrog, fel hyn.
 • Roya: mae'n glefyd ffwngaidd sydd, yn achos llwyni rhosyn, yn cael ei drosglwyddo gan ffyngau o'r rhywogaeth Phragmidium mucronatum. Mae'n cynhyrchu lympiau melyn-oren ar ochr isaf y dail. Gellir ei drin â ffwngladdiadau sy'n cynnwys marchrawn (ar werth yma) neu gopr.

Lluosi

Y llwyni rhosyn wedi'i luosi'n gyffredinol â thoriadau yn y gwanwyn. Gan fanteisio ar yr olion tocio, gellir trwytho sylfaen y coesau - sydd yn wyrdd - â hormonau gwreiddio (ar werth yma) a'u plannu yn yr ardd neu mewn pot gyda swbstrad, fel vermiculite neu fawn. Byddant yn gwreiddio mewn oddeutu pythefnos.

Gellir lluosi rhywogaethau pur â hadau hefyd. Mae'r rhain yn cael eu hau yn y gaeaf, mewn gwelyau hadau gyda swbstrad fel tomwellt, ac maen nhw'n cael eu dyfrio, mewn lled-gysgod. Trwy gydol y gwanwyn byddant yn dechrau egino.

Rusticity

Y rhosod maent yn blanhigion sy'n hoffi hinsawdd dymherus, gyda hafau ysgafn a gaeafau oer. Mae mwyafrif llethol y cyltifarau sy'n cael eu marchnata yn gwrthsefyll rhew hyd at -18ºC heb broblem, fel y gellir eu cadw y tu allan trwy gydol y flwyddyn heb broblemau mewn llawer o Sbaen; ac os ydych chi'n byw mewn ardal oerach, gyda ffabrig gwrth-rew byddwch chi'n eu gwarchod.

Mae llwyni rhosyn yn blanhigion sy'n blodeuo yn y gwanwyn

Beth oeddech chi'n feddwl o'r rhosod? Mae gen ti rywun?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.