Sut i ddewis setiau gardd?

Rhaid i setiau gardd allu gwrthsefyll y tywydd

Mae llawer o bobl wrth eu bodd yn mwynhau eiliad hamddenol yn eu gardd neu deras. Felly nid yw'n syndod bod ystod eang o setiau gerddi ar y farchnad. Gall y rhain gynnwys byrddau gyda chadeiriau, byrddau gyda chadeiriau breichiau a soffa, neu fyrddau gyda lolfeydd. Y peth gorau am y pecynnau hyn yw eu bod yn mynd gyda'i gilydd ac yn edrych yn wych mewn unrhyw du allan.

Os ydych chi'n chwilio am ddodrefn awyr agored sy'n ddelfrydol ar gyfer eich cartref, rwy'n argymell eich bod chi'n dal i ddarllen. Byddwn yn siarad am y setiau gardd gorau, pa agweddau y dylem eu hystyried cyn eu prynu a ble i'w prynu.

? Y set ardd orau?

Ymhlith yr holl setiau gardd, y mwyaf rhyfeddol yw'r un hon gan Keter Emma. Mae ganddo werthusiadau da iawn gan brynwyr, sydd yn gyffredinol wedi bod yn fodlon iawn. Mae'n cynnwys bwrdd, soffa dwy sedd a dwy gadair freichiau unigol gyda chlustogau polycotton i wrthsefyll yr awyr agored. Mae dyluniad y dodrefn yn fodern ac wedi'i wneud o rattan gwastad. Yn addas i wrthsefyll y tywydd.

Pros

Mae gan y set ardd hon y fantais bod mae ei gynulliad yn hawdd gan ddefnyddio'r system clicio go. Yn ogystal, mae lliw a dyluniad y dodrefn hyn yn wych mewn unrhyw fath o du allan.

Contras

Yn dibynnu ar yr anghenion, efallai na fydd y set ardd hon wedi'i haddasu'n llawn. Nid nhw yw'r dodrefn mwyaf priodol a chyffyrddus ar gyfer cinio neu swper, neu gallant fod yn rhy fach i rai pobl.

Dewis o'r setiau gardd gorau

Rhag ofn nad ydych chi wedi'ch argyhoeddi gan ein prif un o ran setiau gerddi, dim problem. Gan fod llawer mwy o fodelau ar y farchnad, mae'n hawdd dod o hyd i un sy'n addas i ni. Er mwyn hwyluso'r dasg, rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar ddetholiad o'r chwe set ardd orau.

SET DAN DO / ALLANOL 2 ARMCHAIRS 1 MODEL COED TABL GYDA CHYSYLLTIADAU

Dechreuwn y rhestr gyda set o Garej Garden House, yn cynnwys bwrdd a dwy gadair freichiau gyda chlustogau wedi'u cynnwys. Mae'r deunyddiau y mae'r dodrefn hyn yn cael eu gwneud ohonynt o'r ansawdd uchaf ac yn addas ar gyfer yr elfennau. Yn ogystal, diolch i'w dyluniad, gallant fod yn brydferth y tu mewn a'r tu allan.

PRO GARDEN Set Awyr Agored: Gardd, Teras

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Yn yr ail safle mae gennym y pecyn Pro Garden hwn. Mae'n cynnwys soffa dwy sedd, dwy gadair freichiau, bwrdd ochr gyda hambwrdd i storio gwrthrychau a thri chlustog. Y deunydd y mae'r dodrefn hyn yn cael ei wneud ohono yw resin polypropylen sy'n gallu gwrthsefyll glaw. Mae ei ddyluniad minimalaidd yn caniatáu ichi gyfuno'r set hon mewn gerddi, ystafelloedd byw a therasau.

Tulum BENEFFITO - Set Dodrefn Gardd Resin Braided Llwyd

Gardd arall sydd i fod i dynnu sylw ati yw'r un hon gan Beneffito Tulum sy'n cynnwys soffa dwy sedd, dwy gadair freichiau unigol, cyfanswm o dri chlustog a bwrdd coffi sy'n cynnwys top gwydr tymer. Oherwydd ei faint, mae'r set hon yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd bach ar derasau, orielau a gerddi. Yn ogystal, mae'n hawdd ymgynnull a symud. Mae'r dodrefn yn gallu gwrthsefyll dŵr, pelydrau UV a'r tywydd yn gyffredinol. Mae ganddynt wrthwynebiad da diolch i'w strwythur dur galfanedig.

MARC ANSAWDD MARC ANSAWDD CREVICOSTA Luxe Set

Rydym yn parhau â set Luxe o Farc Ansawdd Crevicosta. Yn wahanol i'r lleill rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw hyd yn hyn, mae hyn wedi'i gynllunio i fwyta y tu allan. Yn cynnwys cyfanswm o chwe chadair caribïadwy y gellir eu pentyrru wedi'u gwneud o resin. Mae ei orffeniad yn dynwared gwead gwiail. O ran strwythur y cadeiriau, mae wedi'i wneud o resin sy'n gallu gwrthsefyll dŵr a gwres yr haul. Maent yn ysgafn, yn hawdd i'w cludo, ac nid oes angen cynulliad arnynt. Mae pob cadair yn pwyso 2,75 cilo ac yn cynnal hyd at 120 cilo. O ran ei fesuriadau, mae'r rhain yn cyfateb i 85 x 54 x 44 centimetr. Mae bwrdd y Caribî yn betryal ac yn caniatáu hyd at chwe sedd. Mae'r strwythur wedi'i wneud o neilon o ansawdd uchel iawn ac yn gallu gwrthsefyll dŵr a gwres o'r haul. Mae'n pwyso cyfanswm o 10,80 cilo ac yn mesur 150 x 71 centimetr. Mae ganddo dwll canolog ar gyfer yr ymbarél o 5 centimetr.

Shaf Manhattan | Set Dodrefn Gardd Lliw Graffit

Ni allai'r set hon o ddodrefn gardd gan Shaf Manhattan fod ar goll ychwaith. Mae'n cynnwys cadair freichiau sengl, soffa tair sedd, pouf a bwrdd coffi isel. Mae'r dodrefn hyn wedi'u gwneud o resin sy'n gwrthsefyll y tywydd. Yn fwy na hynny, Nid oes ganddynt gydrannau metelaidd i'w hatal rhag rhydu. Fe'ch cynghorir i'w glanhau â dŵr a sebon niwtral. Mae mesuriadau'r gadair freichiau unigol yn cyfateb i 72 x 74 x 66 centimetr tra bod mesuriadau'r soffa yn 72 x 190 x 66 centimetr. O ran y pouf, mae hyn yn mesur 56 x56 x 39 centimetr a'r bwrdd coffi 34 x 57 x 57 centimetr.

Dodrefn Gardd Allanol Ystafell Fwyta 9 Darnau Rattan gyda Chlustog ar gyfer Teras

Yn olaf, mae'r set ardd Outsunny hon i'w hamlygu o hyd. Mae'n ystafell fwyta sy'n cynnwys 9 darn o ddodrefn: Bwrdd y mae ei ben wedi'i wneud o wydr tymherus, 4 cadair a 4 stôl. Yn ogystal, mae'n cynnwys clustogau i ddarparu mwy o gysur. Mae'r dodrefn hyn wedi'u gwneud o fetel galfanedig o ansawdd uchel a rattan AG gwydn, fel y gallant wrthsefyll y tywydd a'u glanhau'n hawdd. Yn ogystal, mae ei ddyluniad cryno yn caniatáu i garthion gael eu storio o dan gadeiriau, tra gellir cuddio'r rhain o dan y bwrdd. Mae'r tabl yn mesur 109 x 109 x 72 centimetr, mae'r cadeiriau'n mesur 56 x 52 x 87 centimetr, ac mae'r carthion yn mesur 41 x 41 x 35 centimetr. O ran y capasiti llwyth uchaf, yn achos y bwrdd mae'n 50 cilo, yn y cadeiriau mae'n 120 cilo ac yn y carthion mae'n 60 cilo.

Canllaw prynu ar gyfer set ardd

Mae yna nifer o agweddau y mae'n rhaid i ni eu hystyried wrth edrych ar setiau gardd, fel y gofod sydd gennym ar gael a'r math o ddodrefn rydyn ni ei eisiau. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau arnyn nhw.

Gofod

Yn gyntaf oll mae'n rhaid i ni wybod y lle sydd ar gael gennym i osod y dodrefn yno. Y peth mwyaf doeth yw ei fesur a thrwy hynny wirio a yw'r set ardd gyfan yn ffitio, gan adael lle digonol rhwng dodrefn a dodrefn.

Dodrefn

Hefyd mae'r math o ddodrefn rydyn ni ei eisiau yn bwysig. Ar gyfer ardal ymlacio, y mwyaf addas yw set o soffa a chadeiriau breichiau. Ar y llaw arall, os ydym am gael ardal awyr agored ar gyfer brecwast, cinio neu swper, mae bwrdd gyda chadeiriau yn fwy priodol.

Deunyddiau

Agwedd bwysig iawn arall i'w hystyried yw'r deunyddiau y mae'r setiau gardd yn cael eu gwneud ohonynt. Rhaid iddyn nhw wrthsefyll y tywydd, gan y byddant y tu allan trwy'r dydd. Yn ogystal, argymhellir nad oes ganddynt gydrannau metel i'w hatal rhag rhydu.

pris

Yn amlwg, mae'r pris yn bendant wrth ddewis unrhyw gynnyrch. Yn achos setiau gardd, po fwyaf o ddodrefn y maent yn eu cynnwys a pho fwyaf ydyn nhw, yr uchaf fydd y pris. Fodd bynnag, mae gennym bob amser yr opsiwn o gaffael dodrefn awyr agored ail-law.

Ble i osod set ardd?

Mae setiau gardd yn cynnwys dodrefn awyr agored amrywiol

Setiau gardd Fe'u dyluniwyd i greu man ymlacio y tu allan neu i fwynhau cinio neu swper yn yr awyr agored. Felly gallwn eu rhoi mewn gerddi, terasau neu hyd yn oed balconïau, cyn belled â bod gennym ddigon o le. Fodd bynnag, mae dyluniadau’r dodrefn hyn fel arfer yn brydferth iawn, felly mae gennym hefyd yr opsiwn o’u gosod y tu mewn i’n cartref, os ydym yn hoffi hynny yn esthetig.

Donde comprar

Heddiw mae gennym ystod eang o opsiynau wrth brynu setiau gardd. Gallwn ddod o hyd i'r pecynnau dodrefn hyn ar-lein ac mewn amryw o sefydliadau garddio corfforol, DIY a hyd yn oed archfarchnadoedd mawr neu ganolfannau siopa. Byddwn yn trafod rhai o'n hopsiynau isod.

Amazon

Mae'r platfform gwerthu ar-lein gwych Amazon yn cynnig cynhyrchion diddiwedd, gan gynnwys setiau gardd. Dyma'r ffordd fwyaf cyfforddus i gaffael unrhyw gynnyrch, Ers gydag ychydig o gliciau mae gennym eisoes y pryniant wedi'i wneud ac, yn gyffredinol, nid yw'r amser dosbarthu yn hir iawn.

Llys Lloegr

Ar wahân i Amazon a'r sefydliadau garddio a DIY, mae meysydd mawr eraill fel canolfannau siopa El Corte Inglés hefyd yn gwerthu setiau garddio. Mantais fawr mynd i'r siopau hyn yw y gallwn weld y dodrefn ar y safle a hyd yn oed brofi ei gysur. Yn y modd hwn rydyn ni'n sicrhau ein bod ni'n gwybod yn iawn beth rydyn ni'n ei brynu.

groesffordd

Gallwn hyd yn oed ddod o hyd i setiau gardd mewn rhai archfarchnadoedd mawr, fel Carrefour. Yn enwedig yn yr haf mae ganddyn nhw rai modelau fel arfer.

I gae

Enghraifft arall o archfarchnad fyddai'r Alcampo. Os ydym am arbed cymaint o amser â phosibl, gallwn achub ar y cyfle i wneud y pryniant a chael set gardd gyda llaw. 

Ikea

Ni allai Ikea fod ar goll ychwaith fel gwerthwr dodrefn awyr agored. Yn y sefydliad corfforol hwn gallwn ddod o hyd i sawl dyluniad gwahanol y gallwn eu prynu mewn pecynnau neu'n unigol.

Ail law

Mae gennym bob amser yr opsiwn o brynu setiau gardd ail-law. Gall fod yn rhatach, ond mae'n rhaid i chi hefyd ystyried y gall dodrefn eisoes gymryd llawer o drotian. Gan eu bod yn gynhyrchion sy'n gwisgo allan dros amser, mae'n debyg y byddant yn para llai o flynyddoedd inni na dodrefn newydd. Yn ogystal, rhaid inni gofio bod y pryniannau hyn nid ydynt yn cynnwys unrhyw fath o warant.

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o opsiynau o ran lleoedd i brynu setiau gardd ac o fodelau ar gael ar y farchnad. Gan fod yn glir am yr hyn yr ydym ei eisiau a'r gofod sydd gennym, gallwn ddod o hyd i ddodrefn sy'n addasu i ni yn hawdd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.