Y peiriannau sulphating gorau ar y farchnad

Pan fyddwn yn gweithio'n rheolaidd yn y caeau neu'n gofalu am ein gardd, rydym fel arfer yn ystyried pa mor bwysig yw gofalu am blanhigion, cnydau a'r tir. Ar ei gyfer, sulfaters yw un o'r opsiynau gorau ac ni ddylent fod ar goll ymhlith ein hoffer ar gyfer yr ardd neu ar gyfer y berllan.

Ond beth yw sulfaters? Beth yw eu pwrpas? Yn y bôn maent yn chwistrellwyr a ddefnyddir i chwistrellu rhai cynhyrchion ar gnydau a phlanhigion. Yn gyffredinol, gelwir y dechneg chwistrellu hon yn "sulfated." Ei brif swyddogaeth yw atal neu ddileu plâu. Os ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r sylffwyr gorau, sut i'w defnyddio a ble i'w prynu, daliwch ati i ddarllen.

? Uchaf 1. Y sulfater gorau?

Ymhlith yr holl sylffatwyr rydym yn tynnu sylw at y model Matabi Super Green hwn am ei raddau da. Mae'r lance wedi'i wneud o wydr ffibr ac mae ganddo reoleiddiwr pwysau. Yn ogystal, mae strapiau'r sylffwr hwn wedi'u padio ac yn addasadwy. Agwedd arall i'w chadw mewn cof yw hynny mae gan y siambr ecsentrig gapasiti mawr. Mae gan y model hwn hefyd y posibilrwydd o addasu ystod eang o rannau sbâr ac ategolion.

Pros

Ymhlith manteision y model hwn mae hynny ddim yn colli unrhyw hylif wrth sylffadio, fel sy'n digwydd ar beiriannau eraill. Dylid nodi hefyd bod y llinyn wedi'i wneud o wydr ffibr a bod ganddo reoleiddiwr pwysau, sydd yn caniatáu ichi addasu'r jet. 

Contras

Yn ôl rhai prynwyr, y sulfater backpack hwn mae braidd yn gymhleth ei osod ar y cefn. Ond gydag amynedd ac ymarfer, cyflawnir popeth.

Dewis peiriannau sulphating

Ar wahân i'n 1 uchaf yr ydym newydd siarad amdano, mae yna lawer o sylffatwyr eraill ar y farchnad a all addasu fwy neu lai i'n hanghenion a'n posibiliadau. Rydyn ni'n mynd i weld y chwe pheiriant sylffadio gorau isod.

Chwistrellwr Pwysedd Femor

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Dechreuwn y rhestr gyda'r model hwn o'r brand Femor. Mae'n chwistrellwr pwysau gyda chynhwysedd o bum litr. Mae'n gryf, yn gryf ac yn wydn, yn ddelfrydol ar gyfer tasgau gardd. Diolch i ddyluniad y twmffat a'r bowlen, mae'n hawdd iawn llenwi'r sulfater hwn. Dim ond llacio'r sgriw, llenwi'r botel ac yna cau'r cap.

Yn ogystal, mae ganddo fecanwaith sbarduno sy'n cynnwys clo a rheolydd llif dŵr. Felly nid oes angen i chi wasgu'r botwm yn gyson i chwistrellu neu sylffad. Mae hefyd yn dod â falf diogelwch integredig. Tra bod y handlen drwchus yn cynyddu'r pwysau i'w defnyddio, mae'r falf rhyddhau pwysau yn gofalu am ryddhau gwasgedd uchel yn fewnol. Mantais arall y sulfater hwn yw ei gludiant hawdd. Mae ganddo strap dynion cryf ac addasadwy, sy'n gyffyrddus iawn wrth chwistrellu'r ardd neu ddyfrio'r canghennau uchaf. Mae'n berffaith i'w ddefnyddio bob dydd ac mae'n hawdd gweithredu ei bwmp llaw.

Bricoferr BF8516

Model rhagorol arall o'r sylffadau yw'r Bricoferr BF8516. Mae ganddo gapasiti o hyd at 16 litr ac mae modd estyn ei lances. Mae darn ceg addasadwy wedi'i gynnwys gydag ef. O ran y maint, mae ganddo ddimensiynau 47,5 x 33 x 15 centimetr ac mae'n pwyso oddeutu dau kilo, gan ei wneud mae ei drin yn eithaf syml.

Cefnder Gogoniant 5

Rydym yn parhau â'r rhestr o'r chwe sylffwr gorau gyda model Gloria Prima 5. Mae gan hwn gapasiti o bum litr a mae gan eich pwmp pwysau y perfformiad gorau posibl. Mae'r llusern a'r darn ceg wedi'u gwneud o bres ac yn cynnwys côn gwag. O ran y cynhwysydd, mae wedi'i wneud o blastig cadarn. Yn ogystal, mae gan fodel Gloria Prima 5 fand dangosydd tryloyw sy'n rheoli lefel y gwefr yn weledol. O ran y twndis, mae ganddo lenwad mawr.

Pwer Mac 66006

Peiriant sylffadio Man Power 66006 gan y gwneuthurwr Madeira & Madeira yn gweithio gan fatri ac mae ganddo lances dur gwrthstaen. Mae ei allu yn cyrraedd 16 litr. O ran y dimensiynau, dyma'r canlynol: 48 x 37 x 21 centimetr. Mae'r model hwn yn pwyso 5,22 cilogram.

Offer Gardd Mader 69092

Fel yr un blaenorol, y Mader Garden Tools 69092 sulfater Mae ganddo lances dur gwrthstaen a chynhwysedd o 16 litr.  Yn ogystal, mae'n dod o'r un gwneuthurwr, Madeira & Madeira. Fodd bynnag, mae maint y model hwn yn wahanol. Ei bwysau yw 4,75 cilo ac mae ei ddimensiynau'n cyfateb i 53 x 40 x 20 centimetr.

Chwistrellwr Pwysau 18L yr Almaen ECD

Yn olaf, byddwn yn tynnu sylw at fodel ECD yr Almaen. Mae hwn yn chwistrellwr amlochrog â batri. Mae'n fodel amlbwrpas gyda llinyn addasadwy o 45 i 89 centimetr. Yn ogystal, mae gan y pibell chwistrell hyd oddeutu 110 centimetr, gan hwyluso gwaith cyfforddus. Mae'r cynhwysydd wedi'i wneud o blastig cadarn ac mae ei gapasiti yn cyrraedd 18 litr. Hefyd mae'n fodel pwerus iawn, gall weithio hyd at 160 munud pan fydd wedi'i wefru'n llawn. Mae gan hyd yn oed y pwmp bwer uchel o 12 V / 2,1 A ac mae'n gweithio hyd at ddau far. Felly mae'n cynnig y pwysau angenrheidiol a chyfradd llif uchel.

Diolch i'r strapiau ysgwydd hir ac addasadwy, Mae'r sulfater hwn yn gyffyrddus iawn i'w gario, gan fod y strapiau hefyd wedi'u padio ar y cefn. O ran y twndis, mae ganddo agoriad mawr sy'n hwyluso llenwi cyflym. Mae chwistrell pwysau ECD yr Almaen yn cael ei ystyried yn gyffredinol, gan fod ganddo batri 12 V / 8AH. Mae'n beiriant sulphating delfrydol ar gyfer defnyddio gwrteithwyr hylif, diheintydd a hyd yn oed gynhyrchion ffytoiechydol.

Canllaw Prynu Sylffwr

Cyn prynu sulfater, mae rhai ffactorau y mae'n rhaid i ni eu hystyried. Ar gyfer cychwynwyr, mae yna wahanol fathau o sylffadau. Hefyd, gall gallu, ansawdd a phris amrywio cryn dipyn. Nesaf byddwn yn rhoi sylwadau ar yr agweddau i'w hystyried.

Mathau

Mae yna wahanol fathau o beiriannau sylffadu ac yn dibynnu ar y defnydd rydyn ni am ei roi iddyn nhw, bydd y naill neu'r llall yn well. Yn gyffredinol, ar gyfer gerddi bach neu berllannau, fe'ch cynghorir i brynu chwistrellwr bagiau cefn, y math sy'n cael ei gario ar y cefn. Unwaith eto, gellir rhannu'r rhain yn dri grŵp: peiriannau sylffatio trydan, llaw a gasoline. Fel arfer, y rhataf yw'r rhai â llaw fel arfer, ond nid ydyn nhw'n waeth am hynny. Ar y llaw arall, os ydym yn chwilio am beiriannau sylffadio ar gyfer ardaloedd mawr a phlanhigfeydd, mae gennym hefyd yr opsiwn o ddewis modelau mwy fel peiriannau sylffatio crog neu dractor.

Gallu

O ran y gallu, fel wrth ddewis y math o beiriant sylffadu, rhaid inni gofio'r ardal yr ydym am ei defnyddio ar ei chyfer. Mae'n dibynnu ar faint y blanhigfa neu'r ardd rhaid inni sicrhau bod gallu'r sylffwr yn ddigon mawr i orchuddio'r ddaear gyfan.

Ansawdd a phris

Fel mae'n digwydd fel arfer, mae cysylltiad agos rhwng y pris ag ansawdd a maint y gwrthrych. Yn achos peiriannau sylffadio, gallwn ddod o hyd i rai bagiau cefn am oddeutu € 30, tra gall peiriannau sylffadio mawr a ddyluniwyd ar gyfer planhigfeydd proffesiynol ar y lefel amaethyddol fod yn fwy na € 1500.

Sut i ddefnyddio sulfater?

Mae yna lawer o fathau o sylffadau

Yn gyffredinol, Mae sylffwr yn gweithio mewn un ffordd neu'r llall yn dibynnu ar eu math. Dylent ddod â llawlyfr defnyddiwr a labeli a fydd yn ein tywys wrth gyfrifo faint o ddŵr a chynnyrch y bydd ei angen arnom. Yn achos sylffadau backpack, mae ganddyn nhw lestr gwasgedd. Yn ôl y pwysau cyson a ddarperir gan y cynhwysydd hwnnw, gellir chwistrellu'r hylif yn gyfartal.

Er bod defnyddio'r peiriannau hyn fel arfer yn eithaf syml, rhaid inni fod yn ofalus i beidio â dod i gysylltiad â'r cynnyrch yr ydym yn ei chwistrellu, oherwydd gall fod yn wenwynig. Felly, mae'n well ei ddefnyddio menig i'w atal rhag cyrraedd ein dwylo a mwgwd fel nad yw'n mynd i'n llygaid.

Donde comprar

Heddiw mae yna lawer o ffyrdd i brynu sylffadau. Gadewch i ni siarad am rai o'r opsiynau sydd gennym.

Amazon

Yn y platfform ar-lein gwych Amazon gallwn ddod o hyd i bob math o beiriannau sulphating a mwy o ategolion, ar wahân i'r hylif angenrheidiol. Os ydym wedi tanysgrifio i Amazon Prime, gallwn hyd yn oed gael mynediad at lawer o gynhyrchion gyda phrisiau arbennig a chyflenwi cyflym. Heb amheuaeth, dyma'r opsiwn mwyaf cyfforddus.

groesffordd

Mae archfarchnad Carrefour hefyd yn cynnig cynhyrchion amrywiol ar gyfer garddio, gan gynnwys peiriannau sulphating. Serch hynny, maent fel arfer yn fach ac at ddefnydd domestig. Ar gyfer ffermydd neu blanhigfeydd mawr nid dyma'r lle a argymhellir fwyaf i chwilio am beiriannau sylffadio.

Leroy Merlin

Y Leroy Myrddin hefyd mae ganddo ystod eang o sylffadau cartref a bagiau cefn. Yn ogystal, gallwn gael ein cynghori gan y gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yno.

Ail law

Mae gennym bob amser yr opsiwn o gaffael yr hyn yr ydym ei eisiau yn ail-law. Yn achos peiriannau sylffadio, gall fod yn fanteisiol arbed ychydig o arian. Fodd bynnag, wrth eu prynu yn ail law nid oes gennym unrhyw warant, felly os yw'n stopio gweithio'n gywir ar ôl cyfnod byr bydd yn rhaid i ni ddechrau'r chwiliad eto.

I gloi gallwn ddweud bryd hynny fod yna amrywiaeth fawr o sylffatrau a all wneud yn well neu'n waeth. Rhaid inni ystyried yn anad dim yr holl ddefnydd yr ydym am ei roi iddo a'r arwyneb y mae ei angen arnom. Yn seiliedig ar yr agweddau hyn, dim ond mater o edrych am yr un sy'n gweddu orau i'n poced.