Sut i docio coeden cnau Ffrengig

sut i docio coeden cnau Ffrengig

Un o'r rhesymau pwysicaf dros docio coed cnau Ffrengig yw annog cynhyrchu ffrwythau. Ond nid yw hyn yn unigryw, gan mai amcanion tocio eraill yw hwyluso cynaeafu, twf uniongyrchol a ffurfio coed, gwella awyru a hwyluso treiddiad golau'r haul. Mae coed cnau Ffrengig ifanc yn cael eu tocio yn eu blynyddoedd cynnar i bennu eu strwythur. Mae siapio coed yn hollbwysig oherwydd ei fod yn effeithio ar nifer ac ansawdd y cnydau, rhwyddineb cynaeafu, a gweithgareddau ffermio eraill. Nid yw llawer o bobl yn gwybod sut i docio coeden cnau Ffrengig.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i docio coeden cnau Ffrengig, pryd y dylech chi ei wneud a pha agweddau i'w hystyried.

tocio cnau Ffrengig

sut i docio coeden cnau Ffrengig ifanc

Mae tocio coed cnau Ffrengig aeddfed i gynnal eu strwythur a glanhau tu mewn y goeden yn gwella treiddiad golau'r haul ac awyru y tu mewn i'r planhigyn. Mae'r holl weithgareddau hyn o fudd i gynhyrchu cnau mewn cynaeafau yn y dyfodol. Mae tocio coed cnau Ffrengig aeddfed yn cael ei wneud bob blwyddyn neu bob dwy flynedd.

O ran tocio coed cnau Ffrengig, rhaid inni ystyried rhai meini prawf. Os oes rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei ystyried wrth gynllunio tocio coed cnau Ffrengig, dyma'r rhagolwg o rew ar ôl tocio. Fel coed ffrwythau eraill, Gall coed cnau Ffrengig ddioddef niwed i feinwe os bydd rhew yn digwydd ar ôl eu tocio. Felly, pryd bynnag y mae risg o rew (tymheredd yn agos at 0 gradd), dylid gohirio tocio nes bod y risg yn diflannu.

Felly, mae bob amser yn angenrheidiol ceisio alinio'r tocio â'r amseroedd pan fo'r goeden ynghwsg. Yn gyffredinol, amser da i docio coeden cnau Ffrengig ai hwyr y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn, cyn i'r goeden ddod yn actif eto, os na ddisgwylir rhew. Bydd hyn yn lleihau colli sudd, ac wrth i'r cyfnod twf agosáu, bydd y clwyf yn dechrau gwella cyn bo hir. Mewn hinsawdd gyda gaeafau ychydig yn oerach, gall tocio cwympiadau fod yn opsiwn da.

Er y dylid tocio pwysig, megis ffurfio, cynhyrchu neu adfywio, yn ystod y tymor oer, nid yw tocio gwyrdd. Amser da i wyrddio coed cnau Ffrengig yw o ddechrau i ganol yr haf, pan mae'n gynhesaf.

pa offer sydd eu hangen arnaf

sut i docio coeden cnau Ffrengig oedolyn

I ddysgu sut i docio coeden cnau Ffrengig bydd angen sawl teclyn arnoch, yn dibynnu ar faint y goeden a'r math o docio rydych chi am ei wneud. Dyma restr o rai offer tocio coed cnau Ffrengig:

 • Cneifiau tocio un llaw: Gallwn ei ddefnyddio i dorri canghennau hyd at 2,5 cm mewn diamedr. Argymhellir y siswrn hyn yn fwy ar gyfer tocio llysiau gwyrdd.
 • Siswrn dwy law: Gallwn ei ddefnyddio i dorri canghennau hyd at 5 cm mewn diamedr.
 • Fe'u defnyddir i lifio canghennau rhwng 5 ac 20 cm mewn diamedr. Ar gyfer canghennau a boncyffion mwy bydd angen llif gadwyn arnom.
 • Llif gadwyn: Fe'u defnyddir i dorri boncyffion trwchus dros 20 cm. Mae llifiau cadwyn trydan a llifiau cadwyn gasoline sy'n defnyddio batris neu gortynnau pŵer. Dyma enw'r siswrn, llif neu lif gadwyn gyda handlen telesgopig sy'n gallu cyrraedd y canghennau uchaf. Gyda'r offer hyn gallwn dorri canghennau ar uchder o tua 5 neu 6 m.
 • Grisiau: Mae'n bwysig dilyn rheolau diogelwch a pheidio â swingio ar ben yr ysgol. Cofiwch fod yn rhaid i chi fynd i lawr ychydig o gamau ac ni ddylai eich canol fod yn fwy na'r cam olaf. Mewn cenadaethau o'r fath, mae cwympo o uchder yn beryglus.
 • Elfennau diogelwch megis menig, gogls, offer, bŵts... peidiwch ag anghofio amddiffyn eich hun a gweithio'n ddiogel.
 • Argymhellir sterileiddio'r cyllyll cyn eu torri. Bydd hyn yn helpu i atal clefydau coed ffrwythau.

Sut i docio coeden cnau Ffrengig

tocio cnau Ffrengig

I docio coeden cnau Ffrengig, yn gyntaf mae angen i ni wybod y math o docio rydyn ni'n mynd i'w wneud, ac ar gyfer hyn mae angen i ni wybod oedran y goeden ffrwythau. Nid yw tocio coeden cnau Ffrengig ifanc sy'n tyfu ac sydd angen hyfforddiant i'w thocio yr un peth â thocio coeden cnau Ffrengig oedolyn, bydd angen meddwl mwy am gynhyrchu a gwella'r cynhaeaf.

Sut i docio coeden cnau Ffrengig ifanc

Mae angen tocio ffurfiant ar goed cnau Ffrengig ifanc er mwyn sefydlu echel ganolog i weddill y goeden dyfu. Gallwn ddweud hynny mae coeden cnau Ffrengig yn ifanc pan fydd yn llai na 5 neu 6 oed. Mae hyn yn gymharol, gan fod y coed yn amrywio fwy neu lai yn ôl y rhanbarth, yr hinsawdd, yr amrywiaeth ...

Pwrpas tocio yn ystod y tymor tyfu hwn yw arwain tyfiant y goeden a diffinio ei strwythur. Byddwn yn gweld y math o docio y mae'n rhaid i ni ei wneud yn ystod y cam datblygu hwn:

Tocio ffurfio

Mae'n cynnwys cyfeirio strwythur a thwf y goeden yn ystod y blynyddoedd cynnar. Gan fod hwn yn docio eithaf egnïol, gwnewch hynny pan fydd y goeden yn llonydd, hynny yw, yn gynnar yn y gwanwyn, neu yn yr hydref mewn ardaloedd lle nad yw'r gaeafau'n rhy oer. Gwneir trimio ffurfio siafftiau fel a ganlyn:

 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, rhaid i ni docio holl ganghennau'r goeden i hybu egino o'r canghennau isaf.
 • Mae'r brif gangen yn ymddangos ym mlwyddyn 2. Rydyn ni'n gadael y canghennau isaf, ac eithrio'r rhai sy'n egino o hanner isaf y boncyff.
 • Ym mlwyddyn 3, gallwn y brif gangen i 2/3 o'i hyd a thynnu'r canghennau a dyfodd i mewn i'r cwpan ar ongl agored.

Tocio ffrwythau

Ei ddiben yw sefydlu canghennau cynhyrchiol eilaidd. Mae'n ymwneud â dewis y 3 neu 4 prif gangen lle rydym am i weddill y goeden dyfu. Ni ddylai llethr y brif gangen fod yn rhy uchel i'w atal rhag torri o dan bwysau'r cnwd yn y dyfodol. Yn y modd hwn, byddwn yn tocio'r sugnwyr sy'n tyfu o'r canghennau hyn, byddwn yn eu torri ychydig i tua 2/3 o'u hyd, gan sefydlu strwythur y goeden.

Sut i docio coeden cnau Ffrengig oedolyn

Mae tocio coeden cnau Ffrengig oedolyn i gynnal ei siâp a chlirio tu mewn y goeden yn hyrwyddo awyru a golau y tu mewn i'r canopi. Fe'i gelwir yn docio cynhyrchu, er y gellir hefyd tocio adfywio a thocio gwyrdd ar yr adeg hon.

Tocio cynhyrchu

Mae'r tocio hwn yn cael ei wneud i fanteisio ar faint o olau haul sy'n cael ei ddal gan y goron, gan gynnal ei siâp i wella ansawdd a maint y cynhaeaf. Mae i lanhau ac egluro'r canghennau i hwyluso mynediad golau a hwyluso'r ffrwythau. Mae cwpanau hollt yn well na chwpanau sfferig oherwydd eu bod yn cynyddu'r ardal amlygiad, gan wneud y gorau o'r golau. Dylid tynnu canghennau neu sugnwyr anghynhyrchiol hefyd, yn ogystal â changhennau ochr sy'n tyfu y tu mewn i'r goeden.

Fel y dywedasom, gyda hyn i gyd, yn ogystal â sicrhau ffrwyth o ansawdd uwch, mae cynnyrch y coed hefyd wedi'i wella. Byddwn yn symud ymlaen fel a ganlyn:

 • Yn gyntaf, byddwn yn cael gwared ar y sugnwyr mwyaf, gan nad ydynt yn gynhyrchiol iawn a byddant yn sugno'r sudd o'r canghennau y maent yn egino ohonynt.
 • Byddwn yn gadael y sugnwyr neu'r blagur gwannaf y tu mewn i'r goeden i gysgodi strwythur y goeden.
 • Mae'n rhaid i ni docio'r canghennau isaf oherwydd eu bod yn derbyn llai o olau ac felly'n dwyn llai o ffrwythau.
 • Dylai'r cwpan fod ar ffurf dail gyda llawer o gilfachau ac allfeydd ar gyfer Cynyddu amlygiad a gwneud gwell defnydd o olau. Byddwn hefyd yn cael gwared ar ganghennau ag onglau miniog iawn.
 • Er mwyn cynnal y gymhareb dail-pren, ni ddylid teneuo brigau yn rhy ddwys. Felly, byddwn yn osgoi gormod o bren, sy'n lleihau adfywio a ffurfio canghennau cynhyrchiol.

Tocio adnewyddiad

Mae tocio adfywio, a elwir hefyd yn docio adnewyddu, yn cael ei berfformio ar goed sy'n dangos arwyddion o heneiddio ar ôl cyfnod hir o gynhyrchu (20 i 40 mlynedd). Gall y symptomau hyn fod yn:

 • dail llai
 • lliw melynaidd
 • colli dail y tu mewn i'r goeden
 • cynhyrchu isel

Mae'n docio egnïol sy'n adnewyddu'r goeden cnau Ffrengig, er y gellir ei wneud yn raddol hefyd.

 • Tocio Adnewyddu Sylweddol: Yn yr achos cyntaf, yr hyn a wnawn yw tynnu'r holl ddail o'r goeden, gan adael gwaelod a phrif ganghennau'r boncyff i dyfu'n ôl.
 • Tocio adfywio cynyddol: Mae'n cynnwys tocio o ben y goron i waelod y canghennau. Fe'i gwneir fesul cam, bob 3 blynedd byddwn yn torri un o bedair prif gangen y goeden.

Tocio mewn gwyrdd

Gellir gwneud tocio adnewyddu neu docio gwyrdd yn yr haf. Er y gellir ei wneud ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, fe'i gwneir fel arfer ddiwedd mis Awst, pan nad oes gan y coed cnau Ffrengig fawr o weithgaredd oherwydd y gwres. Gwneir hyn i reoli tyfiant sugnwyr neu sugnwyr, gan gael gwared ar y rhai nad ydynt ar gael i'r coed cnau Ffrengig.

Beth a wneir â gweddillion tocio

tocio mewn coed cnau Ffrengig

Ar ôl i'r tocio gael ei wneud ac nad yw'r holl waith yn cael ei wneud, mae angen i ni gael gwared ar weddillion y canghennau o hyd. Ond sut ydyn ni'n eu trin? ...wel, mae gennym ychydig o opsiynau:

 • Defnyddiwch beiriant rhwygo coed. Mae'r math hwn o beiriant yn gwneud bywyd yn haws i ni ac mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer cyfoethogi'r pridd â mater organig oherwydd gall y deunydd wedi'i falu gael ei wasgaru dros y cae. Heddiw, mae peiriant naddu cartref ar gael mewn unrhyw boced ar y farchnad.
 • llosgi'r canghennau. I wneud hyn, mae'n rhaid i ni ofyn am drwydded gan neuadd y dref lle mae'r blanhigfa cnau Ffrengig. Ni chaniateir tanau ar rai dyddiau, felly bu'n rhaid i ni hysbysu ein hunain ymlaen llaw a gofyn am y trwyddedau cyfatebol.
 • I wneud coed tân ar gyfer stofiau, ffyrnau, lleoedd tân, ac ati ... I wneud hyn mae'n rhaid i chi baratoi gweddillion canghennau a boncyffion, eu torri a gwneud darnau bach, tynnu'r dail, a'u taenellu ar y cnydau. Er enghraifft, gellir gwerthu'r pren hwn hefyd i fusnesau sydd angen popty pren, fel poptai, pizzerias, ac ati.

Gobeithiaf gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am sut i docio coeden cnau Ffrengig a'r hyn y dylech ei ystyried ar ei chyfer.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.