Sut i ofalu am y ddynes yn y nos

sut i ofalu am y ddynes yn y nos

Helo pawb! Sut wyt ti? Heddiw, rwy'n awyddus i ddangos i chi sut i gael y planhigyn iach gwych hwn, fel y gallwch chi fwynhau harddwch ei flodau am nifer o flynyddoedd. Fel rydyn ni'n mynd i weld, nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw, ond ... mae yna dric bob amser a fydd yn ddefnyddiol iawn o ran ymdrin â'ch anghenion.

Ydych chi eisiau darganfod gyda mi sut i ofalu am y ddynes yn y nos?

nodweddion allweddol

Mae dynes y nos yn cael ei hadnabod gan enwau eraill fel galán de noche, cestro neu zorillo. Nid yw'r planhigyn hwn yn sefyll allan cymaint ei ymddangosiad ag addurn, ond mae'n fwy adnabyddus am ei arogl gyda'r nos. Ac mae'n blanhigyn nad yw'n rhy brydferth, gan ei fod yn tyfu mewn ffordd afreolus ac mae ganddo ymddangosiad eithaf fferal. Mae gwraig y nos yn fath o gactws epiffytig a all gyrraedd 5 metr o uchder cyhyd â'i fod yn cael ei ganiatáu ac yn gallu tyfu mewn amodau da.

Yr hyn sy'n sefyll allan fwyaf yw'r persawr gan ei fod yn cyrraedd ei lefelau uchaf yn ystod y nos a dyna pryd mae'r blodau'n agor. Dim ond blodau sy'n gyfrifol am ryddhau'r arogl dwys nodweddiadol hwn. Mae'n arogl eithaf dwfn a pharhaus. Hyd yn oed gyda'r holl enwogrwydd sydd gan y planhigyn hwn, mae yna lawer o bobl nad ydyn nhw'n hoffi'r lliw dwys hwn.

Dynes y nos, a'i henw gwyddonol Epiphyllum oxypetalum, yn gactws epiffytig. Mae'r gair hwn yn golygu, fel y gwinwydd rydyn ni wedi arfer eu gweld, fel bougainvillea neu jasmine, mae'n dringo; ond yn wahanol i'r rhain, nid oes ganddo glustdlysau. Felly beth mae'n ei wneud yw tyfu rhwng canghennau'r coed a phwyso arnyn nhw i beidio â chwympo.

Sut mae blodyn y ddynes yn y nos?

Yn ystod cyfnod yr haf rhai blodau gwyn persawrus hardd bydd hynny'n sicr o wneud ichi freuddwydio. Peidiwch ag anghofio tynnu llun ohono, gan mai dim ond am un noson y bydd y rhain yn aros ar agor. Er mai dim ond ychydig oriau maen nhw'n para, bydd yr aros wedi bod yn werth chweil.

Mae'r rhain yn maent yn mesur tua 5-7 centimetr mewn diamedr, ac yn cael eu gwneud i fyny o betalau niferus, y rhai sy'n agor am un noson. Felly, cyn gynted ag y gwelwch y cocŵn, rydym yn argymell eich bod yn cadw llygad arno i agor.

Gofalu am y ddynes yn y nos

dysgu sut i ofalu am y ddynes yn y nos

Gan ystyried y nodweddion hyn, os ydym am gael ein Harglwyddes gyda'r nos mewn cyflwr perffaith, y peth cyntaf sy'n rhaid i ni ei wneud yw gosodwch ef gyda'i bot -Beth bynnag ar lawr gwlad, gan fod malwod a molysgiaid eraill yn cael eu denu'n fawr ato- mewn ardal â golau haul uniongyrchol. Os nad oes gennych rai ar gael, gallwch ddewis ei roi mewn lled-gysgod, cyhyd â bod y gornel honno'n llachar iawn, oherwydd fel arall ni fydd y planhigyn yn datblygu'n gywir. Cofiwch, os yw'r gaeaf lle rydych chi'n byw yn oer gyda thymheredd is na -2ºC, rhaid i chi ei amddiffyn y tu mewn i'ch cartref.

Bod yn gactws, yr is-haen fwyaf addas fydd yr un sy'n caniatáu draenio dŵr yn gyflym. Cymysgedd da yw: 60% mawn du, 30% perlite ac 20% vermiculite. Yn yr un modd, bydd yn rhaid dyfrhau yn achlysurol, gan ganiatáu i'r swbstrad sychu'n llwyr rhwng dyfrio er mwyn atal y ffyngau ofnadwy rhag ymddangos. Gallwch chi fanteisio ac ychwanegu rhywfaint diferion o wrtaith ar gyfer cactws yn y dŵr dyfrhau: fe welwch pa mor hyfryd yw eich Arglwyddes yn edrych yn y nos!

A yw gwraig y nos eisiau haul neu gysgod?

Er bod rhai mathau o'r planhigyn hwn, rydyn ni'n mynd i ddewis y technegau tyfu mwyaf effeithlon. Mae'n fath o blanhigyn sydd Mae angen haul wedi'i hidlo a lleithder uchel er mwyn iddynt allu tyfu'n well. Os ydym am iddynt dyfu mewn amodau da, mae'n ddiddorol eu rhoi ar gynheiliaid neu ar goeden sy'n eithaf gwyrddlas. Yn y modd hwn, ni fydd yn derbyn golau haul uniongyrchol. Rhaid i'r lleithder cymharol fod yn werthoedd eithaf uchel o 80%. Os nad oes gennym goeden fel nad yw golau'r haul yn cyrraedd yn uniongyrchol, mae'n ddiddorol ei gosod mewn man cysgodol.

Rhaid ichi gofio hynny hefyd ar dymheredd is na 7 gradd gellir eu goddef ond am gyfnod byr. Mae'n well gosod y planhigyn hwn mewn ardal lle nad yw'r gaeaf yn rhy llym. Os ydych chi eisiau lleihau gofal, gellir ei blannu mewn pot er mwyn gallu ei symud yn barhaus yn unol ag anghenion cyfnod y gaeaf neu'r haf. Maent yn blanhigion sydd eisiau bod yn yr awyr agored ac, felly, mae'n hanfodol eu bod wedi'u lleoli mewn man ag awyru da a bod yn ofalus gyda gwyntoedd sy'n rhy boeth neu'n rhy oer.

Sut i'w ddyfrio?

Fel ar gyfer dyfrhau, mae'n blanhigyn sydd angen i'r ddaear allu llifo'r dŵr yn gyflym diolch i'w ddraeniad da. Rhaid i'r swbstrad fod â chyfraniad mawr o leithder ond heb gael ei socian yn llwyr. Ymhlith y pethau y mae angen i ni ddysgu sut i ofalu am y fenyw yn y nos, mae'n hanfodol bod y pridd yn cael draeniad da. A draenio yw gallu'r pridd i beidio â gadael pyllau o'i gwmpas.

Os yw'r planhigyn hwn yn ymddangos yn llai cythryblus nag arfer yn ystod y cyfnod blodeuo, efallai ei fod ar fin cael straen dŵr. Mae'n ymddygiad neu'n fwy normal, gan fod y planhigyn yn gallu ailsefydlu ei hun os nad oes unrhyw amrywiad yn y cyfraniad a'r cain confensiynol.

Nid yw yr un peth â rhywogaethau eraill o'r genws hwn nad oes angen cymaint o leithder arnynt. Ni allwn adael i'r pridd sychu'n llwyr ond mae'n rhaid i ni ddyfrio pan fydd y swbstrad fwy neu lai draean o'i sychder llwyr. Mae'r sylw hwn i ddyfrio yn arbennig o bwysig yn ystod y tymor tyfu a blodeuo. Yn ystod tymor yr hydref a'r gaeaf, nid oes amheuaeth y bydd amlder dyfrhau yn llai.

Plaau a chlefydau

Agwedd arall i ddysgu sut i ofalu am y fenyw yn y nos yw'r plâu a'r afiechydon a all effeithio ar y planhigyn hwn. Er eu bod yn blanhigion sydd, yn gyffredinol, yn gallu gwrthsefyll plâu a chlefydau, gallwn edrych ar y symptomau canlynol:

 • Mae'r planhigyn yn crychau ac yn dod yn feddal
 • Ymddangos fel pe bai wedi'i losgi
 • Fe ddaethon ni o hyd i graciau yn y canghennau
 • Mae smotiau'n ymddangos ar ochr isaf y dail

Os bydd rhai o'r symptomau hyn yn ymddangos, ein merch yn y nos yw'r un y mae plâu neu afiechydon yn ymosod arni.

Sut i hau hadau gwraig y nos

Mae gwraig y nos yn fath o gactws sy'n blodeuo yn y nos

Delwedd - Wikimedia / LEONARDO DASILVA

Os ydych chi'n ddigon ffodus i gael hadau gwraig y nos, gallant dyfu'n blanhigyn hardd. Ie iawn mae angen mwy o amser arnynt na phe baech wedi prynu'r planhigyn a wnaed eisoes, y gwir yw eich bod yn mynd i wneud yn siŵr, o’i phlentyndod cynharaf, ei bod yn cael gofal da a’i bod yn tyfu i fyny yn gryf ac yn iach.

Bydd angen i chi arfogi eich hun ag amynedd, ie, ond bydd yn werth chweil. Nawr, nid yw hau hadau gwraig nos mor hawdd â'u cymryd a'u rhoi mewn pot gyda phridd. Mae yna rhai camau y dylech eu cymryd o'r blaen i osgoi problemau wedyn i sicrhau bod gennych well siawns o egino. Ewch amdani?

Paratowch yr hadau

Rhag ofn nad ydych yn gwybod, y Mae hadau Arglwyddes y nos fel gronyn o ŷd. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei wybod yw bod gan y rhain ryw fath o gragen a, cyn eu plannu, mae'n rhaid i chi sicrhau ei hollti, fel arall bydd yn anodd, os nad yn amhosibl, i dyfu planhigyn oddi yno.

Mae'r gragen hon yn eithaf caled. Ac os ychwanegwn at hyny fod yr hedyn yn fychan, bydd yn costio gwaith i ni. Beth mae rhai yn ei wneud yw defnyddio ffeil, gefail, neu gyllell i helpu. Byddwch yn ofalus os gwnewch hyn fel nad ydych chi'n brifo'ch hun.

24 awr cyn eu plannu, mae'n gyfleus eu rhoi mewn cwpan gyda dŵr cynnes a'u gorchuddio â ffilm blastig gyda rhai tyllau. Yn y modd hwn, byddwch yn eu cael i egino'n gyflymach. Nid yw'n orfodol, ond argymhellir.

Heu hadau gwraig y nos

Yn olaf, ar ôl yr holl baratoi hwnnw, mae'n bryd eu plannu. Fel arfer, disgwylir y gwanwyn, oherwydd yn y modd hwn rydym yn sicrhau nad oes unrhyw berygl o dymheredd isel neu rew a all beryglu egino a datblygiad y planhigyn.

Ond mewn gwirionedd, os gallwch chi ddarparu hinsawdd gynnes gyson (oherwydd bod gennych chi nhw dan do neu mewn tŷ gwydr) ni fydd dim yn digwydd i'w plannu rhwng yr hydref a'r gwanwyn.

Mewn gwirionedd, os oes gennych chi nhw dan do, gallwch chi eu cadw trwy ddarparu goleuadau da a chwrdd â'u hanghenion.

Peidiwch â'i blannu'n rhy ddwfn. Gyda beth claddu 1-1,5 cm o ddyfnder yn ddigon. Mewn mater o wythnos neu bythefnos dylech weld yr egin gyntaf.

Allweddi i hedyn ddod yn wraig ysblennydd y nos

Bydd twf yr hadau yn araf a bydd yn cymryd amser. Ond fe welwch chi'r planhigyn yn tyfu o'r dechrau ac efallai ei fod yn rhywbeth arbennig i chi.

Y peth pwysig yn y planhigion hyn yw goleuo, na ddylai fod yn olau haul uniongyrchol oherwydd ei fod yn dal yn fach ac ni fyddai yn gwrthsefyll pelydrau'r haul (yn enwedig os yw'n boeth iawn); a dyfrhau.

Cofiwch ei fod yn fach ac felly nid oes angen llawer o ddŵr arno. Y gorau yw maluriwch ychydig i gadw'r pridd yn llaith. Hynny yw, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddŵr y pryd (hynny yw, os cymerwch ef o'r tap, arhoswch o leiaf 24 awr, nid yn unig i gael gwared â'r clorin, ond hefyd fel ei fod yn cyrraedd tymheredd yr ystafell ers os mae'n uniongyrchol gall effeithio arno).

Er y dywedir bod angen llawer o haul arnynt, mae'n rhaid ichi ei addasu. Ar y dechrau, os byddwch yn eu rhoi i'r haul, gallant losgi yn y pen draw. Felly ceisiwch fynd yn araf.

Sut i gael winwydden nos wraig

Un o'r agweddau harddaf ar foneddiges y nos, heb os nac oni bai, yw ei gwedd winwydden. Ac y byddai'n gorchuddio unrhyw wal, ffens, ffenestr, balconi ... Ond, i gyflawni hyn, mae'n well dechrau pan fydd yn fach oherwydd fel hyn gallwch chi gyfeirio ei ganghennau fel bod ganddo'r siâp a ddymunir.

Yn hyn o beth, rydym yn argymell defnyddio dwy elfen: ar y naill law, un dellt. Yn y modd hwn, wedi'i osod wrth ymyl y pot, neu ei gynnal y tu mewn iddo, bydd yn gwneud iddo ddringo a bydd hynny'n ei annog i ddatblygu mwy o ganghennau neu eu gwneud yn hirach.

Ar y llaw arall, a tiwtor yn opsiwn hefyd. Mewn gwirionedd, gallwch ddefnyddio'r stanc i roi uchder iddo fel bod y canghennau'n sownd ynddo. Os ydych chi'n defnyddio un trwchus, mwsoglyd, byddwch chi'n rhoi maetholion iddo a fydd yn ei helpu i ehangu mwy. Ond hefyd os ydych chi'n ei gyfuno â'r dellt ar y ddwy ochr, gallwch chi roi'r siâp winwydden honno yn llawer cyflymach a thrwy hynny reoli ei esblygiad.

Wrth gwrs, nid yw hyn yn mynd i fod yn rhywbeth y byddwch yn ei gyflawni mewn ychydig ddyddiau neu wythnosau, ond misoedd. Bydd yn cymryd amser i fynd i gyflwr da, ond bydd yn cymryd amser i wella'ch strwythur.

Sut i ofalu am wraig mewn pot o blanhigyn nos

nos Arglwyddes

Beth os, yn lle cael gwraig y nos yn eich gardd, rydych chi am ei gael dan do mewn pot? Ac os ydych chi am iddo fod ar y teras ond mewn pot? Er y gall y gofal fod yr un fath â phe bai wedi'i blannu yn yr ardd, mae yna rai hynodion na ddylech eu hanwybyddu. Yma rydyn ni'n gadael y canllaw gorau i chi ar gyfer merched mewn potiau'r nos.

Lleoliad

Bydd yn dibynnu a oes gennych y pot y tu mewn i'r tŷ neu'r tu allan. Os oes gennych chi y tu allan, fe'ch cynghorir i ddod o hyd i fan lle mae wedi'i amddiffyn rhag yr oerfel a'r gwynt.. Maent yn ddwy elfen nad yw gwraig y nos yn eu goddef yn dda, felly mae'n well eu rheoli.

Hefyd, mae rhew neu oerfel eithafol yn niweidiol iawn i'r planhigyn. Felly, os ydych chi'n ei osod y tu allan, dewiswch le sydd wedi'i ddiogelu rhag yr elfennau bob amser.

Nawr, nid yw cael eich amddiffyn yn golygu na ddylai golau'r haul ei gyrraedd. Mewn gwirionedd, bydd yn marw os nad oes ganddo hyd yn oed olau uniongyrchol am ychydig oriau.

Os ydych chi am ei gael y tu mewn i'r tŷ, un o'r prif anghenion fydd ysgafn. Dylech ei roi yn yr ystafell fwyaf disglair sydd gennych. Os yw'n cael haul uniongyrchol am oriau, llawer gwell. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus gyda gwydr y ffenestri neu'r balconïau gan y gallent weithredu fel effaith drych a llosgi'r planhigyn.

Peidiwch â'i osod ger rheiddiaduron neu gyflyrwyr aer. Er y bydd yn gwerthfawrogi'r gwres, bydd hyn yn sychu'r amgylchedd ac yn effeithio'n negyddol ar y planhigyn.

Dyfrio

Gall dyfrio gwraig y nos ei ladd mewn ychydig ddyddiau. Mae'n well dyfrio ychydig ond mwy o weithiau'r wythnos na dyfrio gormod. Mae gormodedd yn niweidiol i wraig y nos.

Ee yn yr haf, rhowch ddŵr iddo bob dau ddiwrnod; ac yn y gaeaf 1-2 gwaith yr wythnos. Os yw ar y teras ac mae'n bwrw glaw, yn y gaeaf efallai na fydd yn rhaid i chi ei ddyfrio. Yn yr haf, yn dibynnu a yw wedi'i addasu i'r hinsawdd honno, gallech roi 3-4 gwaith yr wythnos.

gwraig y blodau nos

Pridd a chompost

Un o nodweddion gwraig y nos yw ei bod yn gallu addasu i unrhyw fath o bridd. Er y byddai'r delfrydol iddi yn un sy'n cyfuno pridd sy'n gyfoethog mewn maetholion a draeniad fel perlite neu debyg.

O ran y tanysgrifiwr, os ydych chi am i'r planhigyn ddatguddio'r arogl meddwol a nodweddiadol hwnnw, bydd angen gwrtaith arnoch chi. Chwiliwch un sy'n gyfoethog o haearn a bydd hynny'n ei helpu i gael persawr a hefyd datblygu'n iawn.

Gobeithio y gallwch ddysgu gyda'r wybodaeth hon am sut i ofalu am y fenyw gyda'r nos.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

67 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Ernesto meddai

  Helo, mae gen i dri math o fenyw yn y nos, deilen wastad, y coesyn cactws trwchus a thenau, pob un ohonyn nhw'n blodeuo ac yn y gaeaf maen nhw'n egino'n llawn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Cwl. Mae blodau'r merched yn y nos yn fendigedig ^ _ ^.

 2.   MARTHA meddai

  MAE WEDI BOB AMSER WEDI BLWYDDYN A PHOB PAWB YN CARU GYDA HER .. MAE'N HARDDWCH A PHERFFOR RICH, HURT SY'N LASIO SYNIAD NOS DIFRIFOL AR GYFER BOUQUET BRIDAL

  1.    Monica Sanchez meddai

   Llongyfarchiadau ar eich planhigyn, Marta 🙂
   O'r hyn rydych chi'n ei gyfrif, siawns nad ydych chi'n derbyn gofal da iawn.

 3.   FRANYITHA meddai

  Bore da, ddoe fe wnaethant roi un i mi gyda bachyn bach o'r planhigyn ac un arall â gwreiddyn. sut y dylwn ofalu amdano a'i blannu. Es ymlaen i'w blannu am 2 o'r gloch mewn pot gyda chompost, ychwanegu dŵr a siarad ag ef, fe wnes i ei groesawu i'w gartref newydd.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Franyitha.
   Aethoch ymlaen yn y ffordd orau 🙂. Nawr dim ond aros iddyn nhw egino, y dylen nhw ei wneud mewn cyfnod o fis ar y mwyaf. Cadwch y swbstrad ychydig yn llaith.
   A cyfarch.

 4.   llafur2855Evelyn meddai

  Helo, pam nad yw'r blodyn ond yn para un noson? Cosb sydd felly

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo labory.
   Wel, nid wyf yn gwybod y rheswm gwyddonol, mae'n ddrwg gennyf 🙁. Ni allaf ond dweud wrthych fod planhigion y mae eu blodau'n para diwrnod, ac eraill sy'n para wythnos. Maent yn union fel hynny. Maent wedi esblygu i "ddiwedd" (esblygiad yn parhau) fel hyn.
   A cyfarch.

   1.    Vivian meddai

    Helo, mae gen i fy ngwraig y nos ers blynyddoedd, mae hi'n 2 fetr o uchder, ar hyn o bryd mae ganddi tua 20 blagur ond mae'r dail wedi crychau Nid wyf yn gwybod pam mai dyma'r tro cyntaf sy'n digwydd i mi, a allech chi fy helpu ?

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Vivian.
     Oes gennych chi ef mewn pot neu ar lawr gwlad?
     Os yw'n cael ei botio, pa mor hir mae wedi bod ynddo? Rhaid ei newid bob 2 neu 3 blynedd, gan ei symud i bot mwy bob amser, oherwydd fel arall daw amser pan fydd ei dwf yn marweiddio ac, os na chymerir mesurau, gallai sychu hyd yn oed oherwydd diffyg lle a maetholion .

     Argymhellir yn gryf hefyd ei dalu yn y gwanwyn a'r haf gyda gwrtaith cactws, fel yr eglurir yn yr erthygl.

     Os oes gennych amheuon, dywedwch wrthyf.

     Cyfarchion.

 5.   Clemency meddai

  Mae gen i ddau gacti eisoes yn eu blodau llawn, os ydych chi am fwynhau'r blodyn hardd hwnnw fwy nag un noson mae'n rhaid i chi ei dorri, ei roi mewn dŵr a'i roi yn yr oergell

  1.    Monica Sanchez meddai

   Tric diddorol, ie. Diolch yn fawr am ei rannu 🙂

 6.   Cristina Mihaela meddai

  Helo!! Wythnos yn ôl, prynais ddynes y nos gan Leroy Merlin, fe wnes i ei phasio mewn pot llawer mwy, o'r noson gyntaf y tu allan i'r siop fe ddechreuodd y planhigyn fynd yn limp, y dail ar flaen y gangen, dwi'n byw yn Huelva , yma mae'r tywydd yn gynnes iawn, mae gen i'r planhigyn ar y teras trwy'r bore mae'n rhoi cysgod ac yn y prynhawn ychydig o haul, wn i ddim a allai'r newid yn nhymheredd y siop gyda'r tu allan neu'r gwynt effeithio arno , pe gallwn gynghori !! Diolch!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Mihaela.
   Mae'n arferol i blanhigion fynd ychydig yn hyll ar y dechrau. Mae'r amodau sydd ganddyn nhw yn y meithrinfeydd neu yn y canolfannau siopa yn wahanol iawn i'r rhai sydd gennym ni yn y tai neu yn y gerddi.
   Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei ddyfrio â hormonau o gwreiddio cartref wedi'i wneud â chorbys. Bydd hyn yn helpu'r gwreiddiau i wella o'r newid mewn lleoliad.
   Byddai hefyd yn syniad da ei roi mewn ardal lle rhoddwyd golau uniongyrchol iddo, neu a oedd mewn lled-gysgod ond gyda llawer o olau, gan nad yw'n tyfu'n dda mewn cysgod.
   A cyfarch.

 7.   Cris meddai

  Helo, rydw i eisiau gwneud sylw i chi fy nghynghori, mae'r cynfasau'n felynaidd ac yn ocr, beth ddylwn i ei wneud? Diolch yn fawr ymlaen llaw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Cris.
   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Os yw'n troi'n felyn, mae hyn fel arfer oherwydd gorlifo. Mae'n rhaid i chi ddyfrio ddwywaith yr wythnos, uchafswm o 2, a pheidio â chadw'r dysgl oddi tano am amser hir gyda dŵr.
   A cyfarch.

 8.   Ella meddai

  Helo Monica! Mae gen i blanhigyn ers blynyddoedd lawer; mae'r blodeuo olaf wedi bod yn wych, ond erbyn hyn mae llawer o ddail wedi cochi a rhai wedi gwywo. Rwyf wedi ei chwistrellu â ffwngladdiad unwaith ac nid yw wedi gwella, a allai fod oherwydd diffyg maetholion?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ella.
   Ydy, gall fod yn ddiffyg nitrogen 🙁. Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei ffrwythloni â gwrtaith sy'n llawn o'r maetholion hwn, gan ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar y pecyn.
   A cyfarch.

 9.   Karina meddai

  Mae gen i yn fuchsia mae'n brydferth !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Ydy, mae'n bert iawn 🙂

 10.   Carolina meddai

  Mae fy mrenhines y nos yn cael y dail rhwng oren a choch, a fydd hi'n llawer o ddŵr neu beth? Diolch yn fawr iawn!!!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Caroline.
   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? O'r hyn rydych chi'n ei nodi, mae'n ymddangos bod ganddo ormod o ddŵr ac mae'n debyg bod rhywfaint o ffwng yn effeithio arno. Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei drin â ffwngladdiad systemig, a'ch bod chi'n lleihau amlder dyfrio.
   Y peth gorau yw gadael i'r pridd sychu cyn dyfrio eto.
   A cyfarch.

 11.   gwyn meddai

  helo, mae fy mhlanhigyn yn tyfu mae'r blagur blodau'n tyfu 10 cm ac yna maen nhw'n cwympo, dyma'r ail flwyddyn sy'n mynd heibio

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Blanca.
   Gall ddigwydd am dri rheswm: oherwydd diffyg gwrtaith, llyslau neu oherwydd bod y blodau'n gwlychu wrth ddyfrio. Os mai hwn yw'r cyntaf, rwy'n argymell eich bod yn ei ffrwythloni â guano ar ffurf hylif, gan ddilyn y cyfarwyddiadau a bennir ar y pecyn, gan ei fod yn wrtaith naturiol cyflym iawn-effeithiol.
   Os mai hwn yw'r ail, mae pryfed gleision yn mesur llai na 0,5cm mewn lliw gwyrdd, brown neu felyn (yn dibynnu ar y rhywogaeth) sy'n setlo ar y blagur blodau ac yn bwydo arnynt. Gallwch eu hymladd â Chlorpyrifos.
   Ond, os mai hwn yw'r trydydd, mae'n rhaid i chi osgoi gwlychu'r dail a'r blodau wrth iddyn nhw sychu yn y pen draw.
   A cyfarch.

 12.   Susana meddai

  Nid oedd fy mhlanhigyn erioed wedi blodeuo? Mae gen i mewn pot, mae gennych chi ddail hardd, mae wedi tyfu llawer, mae gen i mewn oriel gyda golau da, mae'n hoffi'r lle dwi'n ei ddweud oherwydd ei dwf, fe wnes i ei ffrwythloni â haearn, does ganddo ddim byd ar ei dail, pryd y bydd yn blodeuo?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Susan.
   Weithiau mae'n cymryd amser i'r planhigion flodeuo. Os yw'n derbyn gofal da, fel yr ymddengys ei fod o'r hyn rydych chi'n ei nodi, ni fydd yn cymryd yn hir i roi blodau.
   Ei ffrwythloni â gwrtaith cyffredinol yn y gwanwyn a'r haf, ac mewn llai na'r disgwyl, bydd yn blodeuo, yn sicr 😉.
   A cyfarch.

 13.   Rosana meddai

  Helo Rwy'n dod o'r Ariannin, mae gen i un am 3 blynedd, mae'n brydferth ond ddoe yn unig rhoddodd ei flodeuo cyntaf i mi! Mae'n werth chweil!

 14.   elizabeth meddai

  Deuthum â jasmin nos fach o Colombia ond cwympodd y dail yn dawel a throdd y gefnffordd yn felyn llachar yn y Swistir, fe gyrhaeddais y tu mewn i'r tŷ ac rydw i eisoes wedi'i roi y tu allan ond dwi ddim yn ei weld yn dda, beth ydw i'n ei wneud

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Elizabeth.
   Beth yw'r tymheredd lleiaf yno? Nid yw'r planhigyn hwn yn gallu gwrthsefyll oerfel, i lawr i -2ºC, felly gallai fod wedi bod yn oer.
   Rhowch ychydig o ddŵr iddo, dwy neu dair gwaith yr wythnos ar y mwyaf, ac arhoswch.
   Pob lwc.

 15.   Gricelda Medrano meddai

  Helo! Dyma'r tro cyntaf i mi weld eich tudalen ac mae'n ddiddorol iawn. Diolch am rannu eich gwybodaeth. Y cwestiwn yw: a yw Epiphyllum oxipetalum a. Cestrum nocturnum?
  Diolch ymlaen llaw

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Gricelda.
   Rydyn ni'n falch eich bod chi'n hoffi'r blog.
   O ran eich cwestiwn, na, nid yr un planhigyn ydyn nhw. Mae'r Epiphyllum yn gactws ac mae'r Cestrum yn llwyn.
   A cyfarch.

 16.   geraldine meddai

  helo ar ôl sawl blwyddyn rhoddodd ei flodyn cyntaf inni o'r diwedd, mae'n brydferth !! y cwestiwn yw sut alla i ei atgynhyrchu? Mae eisoes yn hen iawn a hoffwn wybod a allaf gael eraill o hynny, ond nid wyf am iddo farw. allwch chi fy arwain?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Geraldine.
   Llongyfarchiadau ar y blodyn 🙂
   Gallwch luosi'ch planhigyn trwy wneud toriadau o tua 20cm. Rydych chi'n eu gosod ar hambwrdd gyda swbstrad, gan gladdu un pen ychydig (lle bydd y gwreiddiau'n dod allan) a dŵr. Mewn ychydig wythnosau bydd yn cymryd gwreiddiau.
   A cyfarch.

 17.   belen martinez caamaño meddai

  Mae fy ngwraig y nos wedi cwympo dail a changhennau, wedi gwywo, fel petai hi'n marw. Rwy'n byw yn Granada mae'n boeth iawn ac mae gen i yn yr haul, beth ddylwn i ei wneud?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Belen.
   Rwy'n argymell ei roi mewn lled-gysgod, oherwydd efallai ei fod yn dioddef o olau gormodol.
   Cadwch y pridd yn llaith (heb lifogydd), ac ychydig ar ôl tro bydd yn sicr o wella.
   A cyfarch.

 18.   Dew meddai

  Helo, mae gen i ddynes y nos a brynais fis yn ôl. Mae'r planhigyn yn tyfu'n dda. Mae gen i hi mewn pot gyda'i phlât. Rwy'n ei ddyfrio bob 2-3 diwrnod. Rwy'n rhoi dŵr yn y ddysgl rwy'n ei llenwi i'r brig ac yna rwy'n arllwys ychydig o ddŵr ar y ddaear. Fy nghwestiwn yw, a ydw i'n gwneud yn dda ei ddyfrio fel hyn, neu a ddylwn i ei wneud mewn ffordd arall?
  Rwy'n aros am eich cyngor.
  Diolch yn fawr iawn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Rocio.
   Er bod yna ganllawiau y gellir eu dilyn, mae'n rhaid eu defnyddio fel 'na: canllawiau. Yn ymarferol, mae gan bob athro ei lyfr ei hun 🙂; Rwy'n golygu, os ydych chi'n gwneud yn dda fel hyn a bod y planhigyn yn tyfu'n dda, yna parhewch i ofalu amdano fel rydych chi wedi'i wneud nawr.
   Wrth gwrs, yn yr hydref a'r gaeaf, meddyliwch am ostwng y dyfrio, i un neu ddau yr wythnos.
   A cyfarch.

 19.   Dew meddai

  Diolch Monica. Nawr mae gen i gwestiwn arall, darganfyddais fod gan rai dail smotiau gwyn gyda dotiau du bach. Mae'n debyg ei fod yn bla, ond nid wyf yn gwybod beth ydyw. Cadarn y gallwch chi fy helpu.
  Diolch ymlaen llaw.
  Edrychaf ymlaen at eich cyngor.
  Diolch eto.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo eto Rocío.
   Maen nhw mae'n debyg teithiau.
   Gallwch eu dileu gyda Chlorpyrifos 48%.
   Cyfarchiad. 🙂

 20.   Fernando meddai

  Helo, sut ydw i'n dod o Buenos Aires? Mae gen i ardd fach ond orlawn gyda'r planhigyn hwn sydd wedi atgynhyrchu ac yn tyfu ar fy mhen fy hun! Byddai angen argymhellion arnaf i'w reoli, mae mewn pridd nid mewn pot gyda choesyn trwchus ac mor uchel nes iddo ddod ymlaen! Rwy'n aros am sylwadau i'w dacluso a'i gadw'n unionsyth.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Fernando.
   Gallwch chi roi stanc neu gansen bambŵ i'w chadw'n unionsyth, a thocio'r goron ychydig fel nad oes ganddi gymaint o bwysau.
   Beth bynnag, er mwyn rheoli ei phoblogaeth yn eich gardd gallwch ychwanegu halen er enghraifft, neu gael y rhain chwynladdwyr cartref 🙂.
   A cyfarch.

 21.   Carmen meddai

  Helo, mae gen i frenhines y nos ac mae ei dail yn troi'n ddu ac yn sychu. Help, beth ydw i'n ei wneud ??? Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo carmen.
   Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Os ydych chi'n dod o hemisffer y gogledd, nawr bod yr haf yn dod i ben mae'n rhaid i chi leihau amlder dyfrio a dŵr bob 4-5 diwrnod.
   Os ydych yn dod o hemisffer y de, dywedaf wrthych i'r gwrthwyneb, mae'n rhaid i chi ddyfrio ychydig yn amlach, gan osgoi dwrlawn.
   A cyfarch.

 22.   Gwyn meddai

  Mae'n ysblennydd, tua deufis yn ôl iddynt roi mwy na 40 o flodau rhwng fy nhri phlanhigyn, ac rwy'n gweld y byddant yn blodeuo eto, rwy'n cyfrif o leiaf 24 i ddod allan!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Gwych. Mwynhewch nhw 🙂

 23.   Lilian meddai

  Helo, dwi'n dod o'r Ariannin, rhaid rhoi'r segment mewn dŵr nes bod ganddo wreiddiau ac yna ei roi ar y ddaear neu a yw'n cael ei roi yn uniongyrchol ar y ddaear?
  diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Lilian.
   Rwy'n argymell yn fawr ei roi yn uniongyrchol ar lawr gwlad.
   A cyfarch.

 24.   Alicia charquero meddai

  Helo Rwy'n byw yn Uruguay, mae gen i fenyw'r nos, mae gen i broblem, mae'r blodau'n cael eu geni ond nid ydyn nhw'n agor, a allech chi ddweud wrthyf beth y dylwn ei wneud, diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Alicia.
   Mae blodau dynes y nos yn agor yn ystod y nos.
   Gallwch ei ffrwythloni â gwrtaith cactws hylif, gan ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar y cynhwysydd, fel bod ganddo fwy o gryfder ac yn ffynnu'n well.
   A cyfarch.

 25.   Maria meddai

  Ymholiad ... am y blodyn sy'n dod allan ac sy'n harddwch. Blodeuodd neithiwr. A allaf feddiannu'r blodyn hwnnw eisoes wedi cwympo unwaith y bydd yn cwympo fel hedyn neu a yw'n ddiwerth?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria.
   Mae'n ddrwg gennym, ond nid wyf wedi deall yn iawn. Rydych chi'n golygu a allwch chi hau'r blodyn hwnnw sydd wedi cwympo? Os na fydd, na, ni fydd yn eich gwasanaethu, nid oes ganddo hadau. Edrych mewn y ddolen hon fe welwch sut mae'r ffrwythau'n cael eu cymharu â'r blodau.
   A cyfarch.

 26.   Marines Meendez meddai

  Bore da pa mor aml y gall flodeuo yn y flwyddyn. Rydw i fel pump ac mae hi'n harddwch!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Môr-filwyr.
   Dim ond unwaith neu ddwywaith y flwyddyn y maent yn blodeuo.
   A cyfarch.

 27.   carla jimenez meddai

  Rydw i wedi prynu'r planhigyn 2 waith, oherwydd rydw i wrth fy modd ac rydw i wir eisiau ei gael yn fy nhŷ, ond mae wedi sychu ar y ddau achlysur.

  Ceisiais eisoes ei gael mewn pot ac fe sychodd
  Fe wnes i ei drawsblannu ac fe sychodd, a'r ddau gyda'r un nodweddion, mae'r dail yn tristau, maen nhw'n sychu 🙁

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Karla.
   Pryd wnaethoch chi eu trawsblannu? Rwy'n gofyn i chi oherwydd mae'n rhaid i chi newid y pot ar ddiwedd y gaeaf. Gall ei wneud yn hwyr neu'n hwyrach eich brifo llawer.
   A oedd gennych chi y tu mewn i'r tŷ neu'r tu allan? Nid yw'n blanhigyn sydd wedi'i addasu'n dda i fyw y tu mewn.
   A cyfarch.

 28.   Freddy Osvaldo Allende Pettis meddai

  Fe wnaethant roi planhigyn i mi gan «Dynes y nos». Sut alla i wybod ai cactws neu lwyn ydyw?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Freddy.
   Gallwch bori lluniau 🙂
   Enw gwyddonol y llwyn yw Cestrum nocturnum; a chactws Epiphyllum oxypetalum.
   A cyfarch.

 29.   Hilda meddai

  Helo, mae gen i fy ngwraig y nos ac mae hi wedi rhoi blodau hardd i mi. Mae'r planhigyn yn brydferth, ond fe gyrhaeddodd y blodau olaf hyn eu maint mwyaf ond ni wnaethant agor, a chwympodd y rhai bach heb esblygu. Beth ddylwn i ei ychwanegu ato?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Hilda.
   Oes gennych chi ef mewn pot neu ar lawr gwlad? Os oes gennych chi ef mewn pot, ac nad ydych chi wedi'i newid ers amser maith (mwy na blwyddyn), rwy'n argymell eich bod chi'n ei symud i un mwy gyda phridd newydd yn y gwanwyn.

   Hefyd, yn y gwanwyn a'r haf mae angen gwrtaith rheolaidd arno. Yn y meithrinfeydd maent yn gwerthu hylifau parod i'w defnyddio (fel cyffredinol neu guano), ond rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar y pecynnu.

   A cyfarch.

 30.   Maria meddai

  Helo
  Mae gen i fenyw yn y nos sy'n blodeuo bob blwyddyn ac yn rhoi un neu ddau o flodau i mi ond eleni rydw i wedi cyfri 10, hoffwn wybod sawl diwrnod y mae'n ei gymryd i agor ers i chi eu gweld yn cael eu geni, rwy'n tynnu lluniau ohonyn nhw bob blwyddyn ond yr un hon sy'n dod allan cymaint, yr un peth dwi ddim gartref Dyna pam mae fy niddordeb mewn gwybod sawl diwrnod y bydd yn ei gymryd i agor, nid wyf yn credu y byddaf yn gweld 10 blodyn gyda'i gilydd eto.
  Diolch yn fawr iawn.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria.

   Geez, 10 blodyn ar unwaith. Mae hynny oherwydd ei fod yn derbyn y gofal gorau. Llongyfarchiadau.

   Yn gyffredinol, maen nhw'n cymryd ychydig ddyddiau i agor, rhwng 3 a 5.

   Cyfarchion!

 31.   Raul meddai

  Helo, mae fy Epiphylum Oxypetalum wedi dechrau cael smotiau brown ar ymyl rhai o'i ddail. A allai fod o ffwng? Os felly, beth ydych chi'n argymell imi ei wneud?
  Hoffwn anfon llun atoch.
  Diolch yn fawr am eich sylw.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Raul.

   Efallai eu bod yn fadarch, ie, ond pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio?

   Gallwch anfon lluniau atom trwy ein Facebook os ydych chi eisiau.

   Cyfarchion.

 32.   Teresa meddai

  Helo!! Neithiwr blodeuodd ein Harglwyddes y Nos !! Harddwch !! Fe wnaethon ni dynnu llawer o luniau ohono !! Oeddech chi'n gwybod ei fod yn un o'r blodau egsotig drutaf yn y byd !! Cyfarchion !! Tere de Mendoza Ariannin.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Teresa.

   Llongyfarchiadau ar y blodeuo hwnnw.

   Beth am flodyn drud, ni allaf ddweud wrthych. Mae'n debyg y bydd yn dibynnu ar bob gwlad ac, yn anad dim, ar yr hyn y mae'n ei gostio i'w gael 🙂

   Cyfarchion!

 33.   Ethel meddai

  Helo, rydw i wedi cael y ddynes hon ers mwy na 4 blynedd a phan symudais i hi y llynedd mae hi wedi blodeuo'n dda iawn ac wedi llenwi â dail; Nawr mae ganddo fwy o haul ac mae wedi gwneud yn dda iawn iddo. Ychydig ddyddiau yn ôl plannais ddeilen mewn pot bach, i gael planhigyn arall Heddiw gwelais fod blaguryn ar y ddeilen hon a blannwyd yn ddiweddar yn barod!!! Dwi wedi fy syfrdanu!! Rwy'n byw yn Uruguay, dechreuon ni'r cwymp gyda thywydd braf.
  Diolch yn fawr!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ethel.
   Rydym yn falch bod eich planhigyn yn well nawr 🙂
   Weithiau gall ychydig o newid olygu llawer.
   A cyfarch.