Sut i sychu coeden?

Sut i sychu coeden

Rydym yn byw mewn cyfnod lle mae ffenomen naturiol yn digwydd yr ydym i gyd yn ei hadnabod wrth enw cynhesu byd-eang, ond yn ychwanegol at hynny mae datgoedwigo a llygredd cynyddol yn gyffredinol ledled y byd.

Dyma sy'n ein gorfodi ni fel bodau dynol i ddiogelu'r amgylchedd. Fodd bynnag, ar rai adegau mae'n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd o orfod tynnu coeden, naill ai oherwydd diffyg lle neu am resymau ein diogelwch ein hunain neu ddiogelwch cymydog.

Ffyrdd o sychu coeden

Os yw'n wir bod gennym foncyff coeden yn ein gardd sy'n cynhyrchu egin newydd, mae'n rhaid i ni ei ddileu, gan ei bod yn bosibl ei fod yn parhau i dyfu. Ar gyfer hyn rydym yn dangos ychydig o ddulliau i chi y gallwn eu defnyddio ar gyfer y dasg hon.

Defnyddiwch halen Epson neu halen craig

Y peth cyntaf sy'n rhaid i ni ei wneud yw prynu halen neu halen craig Epson, sef ffordd eithaf syml i gael gwared ar fonyn coed os nad oes gennych lawer o arian. Fodd bynnag, rhaid inni gofio, os ydym yn defnyddio'r dull hwn, y bydd yn cymryd ychydig fisoedd inni i'r bonyn farw, felly, nid dyma'r dewis arall gorau os ydym am ei ddileu cyn gynted â phosibl.

Ni ddylem ddefnyddio halen cyffredin, oherwydd mae'n eithaf niweidiol i'r pridd lle mae'r bonyn wedi'i leoli. Mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r Halen Epson neu halen craig 100% heb gael cynhwysion ychwanegol, fel bod gennym y sicrwydd nad yw'r ddaear sy'n amgylchynu'r bonyn yn dioddef newidiadau.

Os yw hwn yn fonyn sydd ag amser caled yn marw, gallwn roi cynnig ar gemegyn neu chwynladdwr sydd â glyffosad neu tricoplir ymhlith ei gydrannau yn lle halen. Wrth gwrs, bydd y chwynladdwr yn tynnu boncyff y goeden cyn gynted â phosibl, ond rhaid inni gofio y bydd yn lladd gwreiddiau'r planhigion neu'r coed sydd o'u cwmpas.

Glaswelltau ar y lawnt
Erthygl gysylltiedig:
Beth yw chwynladdwyr dethol?

Mae'n rhaid i ni drilio patrwm twll ar hyd wyneb cyfan y gefnffordd fel y gall yr hydoddiant fynd i mewn yn gywir.

Rhaid i'r tyllau hyn gael a Wedi'i fesur 1,4 i 2,5 cm o led ac o leiaf 20,3 cm o ddyfnder neu yn ei wahaniaeth 30,5 cm os yw ein dril yn ddigon hir ac mai treiddiad dwfn yw'r hyn a fydd yn rhoi sicrwydd inni y gall yr hydoddiant â halen gyrraedd holl wreiddiau'r gefnffordd ac os yw gwreiddiau'r gefnffordd yn rhy fawr, mae'n rhaid i ni eu tyllu yn yr un ffordd.

Yna rydyn ni'n llenwi pob un o'r tyllau gyda'r halen a rydym yn gorchuddio â chwyr. Ar gyfer hyn rydym yn llenwi pob twll â ¾ o halen Epson neu halen craig, heb anghofio'r tyllau hynny a wnaethom hefyd yng ngwreiddiau'r gefnffordd.

Yna rydyn ni'n cynnau cannwyll gyffredin a rydyn ni'n ychwanegu'r cwyr yn y tyllau i allu eu selioMae'n bwysig iawn ein bod yn sicrhau bod yr halen mewn un lle, yn lle ei wasgaru o amgylch y patio, oherwydd gall gormod o halen fod yn niweidiol i wreiddiau'r planhigion eraill sydd gennym yn yr ardd.

Nawr rydyn ni'n gorchuddio'r gefnffordd ac i'w wneud rydyn ni'n rhoi tarp plastig, bag sothach, neu unrhyw beth arall sy'n helpu i orchuddio'r gefnffordd. Yn y modd hwn bydd yn sychu'n gynt o lawer gan nad oes ganddo olau haul ac mae'n derbyn dŵr glaw, felly ni fydd yr egin yn gallu parhau i fwydo.

Gorchuddiwch y gefnffordd i osgoi pelydrau'r haul

Y cam cyntaf yw gorchuddio'r gefnffordd, gan fod hon yn dechneg cost isel, ond gall gymryd amser hir. Wrth hyn rydym yn golygu sychwch y gefnffordd yn araf trwy ddileu'r holl angenrheidiau sylfaenol.

Ar gyfer hyn rydyn ni'n rhoi tarp lliw tywyll neu fag plastig arno fel na all dderbyn na haul na dŵr yn y modd hwn. Yna dim ond 3 i 6 mis y mae'n rhaid i ni aros, oherwydd yn yr amser hwn bydd y gefnffordd yn sychu'n araf, gan orfod gwirio o bryd i'w gilydd i weld sut mae'r broses yn mynd. Byddwn yn sylwi y bydd y gefnffordd yn dechrau pydru a dadfeilio.

Mae'n rhaid i ni torri unrhyw egin sy'n tyfu o amgylch y gefnffordd Os ydym yn gorchuddio'r gefnffordd, bydd yn achosi i unrhyw beth arall dyfu, ond cyn belled nad yw'n sych mae'n rhaid i ni dorri'r holl egin sy'n ymddangos ar waelod y gefnffordd.

Ateb arall y gallwn ei ddefnyddio ar gyfer hyn yw paentiwch nhw gyda brwsh sy'n cynnwys rhywfaint o triclopyr.

Technegau eraill y gallwn eu defnyddio i ddileu coeden

dulliau i sychu coeden

Yn y dull cyntaf hwn mae'n rhaid i ni ddefnyddio'r dril

Dechreuwn trwy wneud rhai tyllau gyda'r dril nad oes ganddo fesuriad sy'n fwy na hanner modfedd, gan ystyried bod yn rhaid i ni wneud hynny dilyn cylchedd y gefnffordd. Yna mae'n rhaid i ni gwneud y tyllau, llenwi gan ddefnyddio gwrtaith nitrogen uchel.

Wrth i'r dyddiau fynd heibio, yn y tyllau bydd ffwng yn tyfu a fydd yn dadelfennu'r pren, rhywbeth a all gymryd pedair neu chwe wythnos.

Yn yr ail ddull hwn mae'n rhaid i ni ddefnyddio ewinedd

Yn yr ail ddull i ddileu coeden mae'n rhaid i ni wneud hynny defnyddio rhai ewinedd sydd wedi'u gwneud o gopr.

Mae angen llawer iawn o ewinedd copr arnom ac, os yn bosibl, rhai mawr. Yn unig mae'n rhaid i ni eu hoelio i'r log o'r goeden, rhywbeth a fydd yn achosi i'r ffwng fynd i mewn i'r goeden i'w dadelfennu.

Yn y trydydd dull hwn mae'n rhaid i ni ddefnyddio llif gadwyn

Ac yn olaf, y dull gorau y gallwn ei ddefnyddio i dynnu coeden waeth beth yw'r rheswm, yw trwy ddefnyddio llif gadwyn.

Ar gyfer y dasg hon, y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw asesu maint y goeden, gan y gallai cwympo achosi difrod sylweddol i unrhyw eiddo sydd gerllaw. Am fod yn tasg eithaf syml Nid yw'n angenrheidiol y dylem adael y gweithgaredd hwn yn nwylo unigolyn arbenigol, fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ystyried rhai mesurau diogelwch.

dyn mewn coeden yn torri cangen i lawr
Erthygl gysylltiedig:
Sut i dorri coeden ardd gan ddefnyddio llif gadwyn

Sut i sychu pinwydd

Nesaf, rydym am roi rhai enghreifftiau i chi o sefyllfaoedd lle gallwch chi ddod o hyd i chi'ch hun, a hynny yw, i sychu coeden, mae'n aml yn dibynnu ar y math o goeden ydyw.

Yn yr achos hwn, a oes gennych chi broblemau gyda pinwydd? Ydych chi'n chwilio am sut i sychu coeden pinwydd? Os felly, ac nad oes ateb posibl arall, gan nad yw'n bleser gweld planhigyn yn marw, y meddyginiaethau a ddefnyddir amlaf sy'n gweithio fel arfer yw'r canlynol:

Defnydd o baraffin

Nid yw'r dull yn gyflym, ond fel arfer mewn a cyfnod o 3 mis byddwch yn dechrau sylwi ar hyn. Mae'n cynnwys gwneud tyllau o amgylch y boncyff a llenwi'r rhain â pharaffin. Y peth arferol yw ei bod yn cymryd amser i sychu hwn ond ar ôl y misoedd hynny byddwch yn dechrau sylwi ar hynny mae'r goeden pinwydd yn newid lliw; mae hyn oherwydd bod y paraffin yn mynd i mewn i'r goeden ac mae'n dymchwel ei system i'r pwynt y bydd yn ei sychu'n llwyr yn y pen draw.

hoelion copr

Opsiwn arall y gallwch chi ei ymarfer yw hoelen o amgylch y boncyff, a gyda gwahaniad o 5 cms, rhai hoelion copr. Bydd y rhain yn achosi i'r ffwng copr ddatblygu ac ymosod ar y pinwydd gan achosi iddo fwyta o'r tu mewn.

Wrth gwrs, gall y dull hwn a'r un blaenorol achosi i'r tir ddioddef a, phan fyddwch chi'n plannu coeden arall neu unrhyw blanhigyn arall, mae ganddo fwy o siawns o farw nag o symud ymlaen.

Defnyddiwch Glyffosad

Ar yr achlysur hwn, nid yw'r dull hwn o sychu coeden mor niweidiol i'r ddaear, er ei fod ar gyfer y goeden. Y peth cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei wneud yw drilio boncyff y goeden pinwydd ddigon i gyrraedd y ganolfan. Gallwch chi wneud hyn mewn gwahanol fannau ar hyd y gefnffordd.

Nesaf, yn y tyllau hynny rydych chi wedi'u gwneud (a ddylai fod yn 1,5cm mewn diamedr) bydd yn rhaid i chi chwistrellu Glyffosad. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus nad yw'n cyffwrdd â phlanhigion eraill oherwydd gallai eu lladd hefyd.

Mewn ychydig wythnosau byddai'r goeden yn dechrau marw.

torri i ffwrdd y llif sudd

Mae hwn yn ddull sydd Nid yw bob amser yn cael canlyniadau cadarnhaol, oherwydd gall wasanaethu fel "tocio" a gwneud i'r goeden egino eto. Ond os ydych chi am roi cynnig arni, mae'n cynnwys defnyddio llif rheiddiol a gwneud toriad o amgylch y boncyff er mwyn torri llif y sudd i ffwrdd (rhaid torri o leiaf 5 cm o ddyfnder).

Sut i sychu coeden yn gyflym

set o foncyffion coed

Gwyddom nad oes dewis weithiau ond "lladd coeden". Nid dyma'r mwyaf dymunol, yn enwedig i bobl sy'n hoff o blanhigion, ond mae yna amgylchiadau sy'n gwneud y weithred hon yn angenrheidiol.

Felly, pan fyddwch chi eisiau sychu coeden yn gyflym, y peth cyntaf y dylech chi ei wneud yw sicrhau ei bod hi felly ac nid oes unrhyw opsiynau eraill a allai fod yn ymarferol.

Os byddwch chi'n parhau, mae un o'r dulliau gorau ac efallai gyflymaf yn golygu codi bwyell. Na, nid yw'n golygu eich bod yn mynd i'w dorri i lawr. Ond mae'n un o'r offer y bydd ei angen arnoch ynghyd â chwynladdwr.

Dylech gymhwyso hynny chwynladdwr i lafn y fwyell, machete neu debyg. Ag ef, bydd yn rhaid i chi wneud toriadau dwfn, a hyd yn oed mewn rhai achosion tynnwch y rhisgl. Bob tro y byddwch chi'n gwneud toriad, rhaid i chi socian y ddeilen yn drylwyr fel bod y chwynladdwr ei hun yn mynd i mewn yn uniongyrchol i ganol y goeden.

Yn y modd hwn, mewn ychydig ddyddiau, wythnosau, bydd y goeden yn sychu'n gyflym.

Opsiwn arall, a all gymryd mis neu fis a hanner i chi, yw defnyddio gwrteithiau llawn nitrogen. Bydd y rhain yn achosi i'r ffyngau ymddangos a dechrau dadelfennu pren y goeden, gan ei ladd yn yr amser hwnnw.

Sut i sychu coeden fawr yn gyflym

Os yw'r goeden rydych chi am ei sychu yn fawr, mae'n fwyaf tebygol oherwydd ei bod yn achosi difrod. Gall fod oherwydd ei fod yn agos at y tŷ ac yn niweidio'r sylfaen, oherwydd ei fod yn codi'r pridd, neu oherwydd bod y gwreiddiau'n dod yn broblem fawr.

Ar yr adegau hynny, yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw byrhau'r amser sychu cymaint â phosibl, ac ar gyfer hyn, gallwn argymell torri cymaint o ganghennau â phosibl. Trwy ei adael heb ddail, ni all gasglu pelydrau'r haul a chynnal ffotosynthesis, sy'n rhwystro ei ddatblygiad ac yn ei wanhau.

Mae hyn yn caniatáu i unrhyw un o'r dulliau yr ydym wedi siarad amdanynt o'r blaen fod yn fwy effeithiol, efallai y glyffosad cyflymaf, oherwydd mewn mater o 4-6 wythnos byddai'n ei ladd. Wrth gwrs, ceisiwch gymryd un pur a'i gymhwyso sawl gwaith fel ei fod yn gyflymach ac yn fwy effeithiol, yn enwedig os yw'r goeden yn fawr (os ydych chi hefyd yn ei chymhwyso mewn sawl pwynt a hyd yn oed mewn gwreiddiau gweladwy (gan ei chwistrellu) byddwch chi'n byrhau yr amser aros yn llawer mwy).

Unwaith y bydd yn sych bydd yn rhaid i chi gael gwared arno, oherwydd, fel arall, gallai achosi mwy o berygl.

hylif i sychu coed

coeden sych yn y cae

I orffen, rydyn ni'n mynd i roi sawl hylif i chi i sychu coed sy'n eithaf effeithiol. Bydd yr amser y mae'n ei gymryd iddynt ddod i rym yn dibynnu ar ba mor fawr yw'r goeden a ffactorau eraill, ond mae pob un ohonynt, yn hwyr neu'n hwyrach, yn ei lladd.

Yn eu plith mae:

 • Chwynladdwyr. Fel y glyffosad yr ydym wedi dweud wrthych amdano, sydd i'w gael mewn siopau garddio ac amaethyddiaeth arbenigol. Mae'n hawdd ei werthu a gallwch ddod o hyd iddo gyda chanrannau gwahanol. Yn amlwg, po fwyaf pur ydyw, y mwyaf o ddifrod y bydd yn ei wneud, a'r cyflymaf y bydd yn ei wneud. Opsiwn arall yw triclopyr.
 • Dŵr berwedig. Ydy, credwch neu beidio, pan fyddwch chi'n arllwys dŵr sydd dros 120º ar y goeden, mae'r hyn a gewch yn sioc thermol ac mae hynny'n lladd celloedd y planhigion ac yn newid y proteinau. I gloi, bydd yn sychu oherwydd bydd yn ei losgi y tu mewn.
 • clorin. Os oes gennych chi bwll nofio, mae'n siŵr bod gennych chi glorin. Os ydych chi'n chwistrellu'r gwreiddiau ag ef, neu hyd yn oed yn gwneud twll yn y boncyff a'i chwistrellu, bydd yn sychu'n llwyr ac yn eithaf cyflym.
 • olew car Fe'i defnyddir yn debyg i chwynladdwyr, gan wneud toriad yn y goeden a chwistrellu'r hylif hwn i'w ladd o'r tu mewn.
 • Cannydd, amonia... Gellir defnyddio cynhyrchion glanhau hefyd i "niweidio" planhigion, a phan fyddant yn cael eu taflu arnynt byddant yn treiddio i'r gwreiddiau gan achosi iddynt losgi a dinistrio, yn y fath fodd fel y bydd y planhigyn yn anochel yn sychu.

Fel y gwelwch, mae yna lawer o opsiynau i sychu coeden, ond cyn gwneud hynny, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw opsiynau eraill sy'n caniatáu iddi barhau i fyw.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

15 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   John meddai

  Helo ffrindiau: Mae'r thema coeden annifyr yn broblem hyd yn oed yn fwy os ydych chi am wneud iddi ddiflannu o'r wefan. Y syniadau uchod beth maen nhw'n ei wneud yw ei sychu, ond yna i dorri canghennau neu ganghennau sych bydd yn llawer anoddach na phan nad oedden nhw, oherwydd mae'r pren yn caledu llawer a bydd llif yn llithro'n ymarferol ar ei wyneb ac yn ei brifo ychydig iawn . Felly, os nad ydym byth am ei weld eto, yn lle ei sychu, mae'n well newid semantig bach: ei dynnu. Credaf fod yna gynhyrchion sy'n cynhyrchu, ynghyd â'u marwolaeth (dyma ni'n dechrau o'u cyflwr byw), yn pydru eu gwreiddiau. Nid wyf yn gwybod yn sicr oherwydd nid wyf wedi ei gadarnhau, ond os felly, os yw'n fawr, pan fydd yn colli ei wreiddiau mae'n colli ei gefnogaeth ac yna bydd yn cwympo, ac ar gyfer hyn byddai'n rhaid rhagweld nad oes canlyniadau niweidiol. Yn yr ardal lle rwy'n byw mae rhywun wedi dod a / neu blannu hadau. Mae'r rhain yn egino'n rhwydd iawn ac yn y rhychwant o 3 neu 4 blynedd mae'n dod yn goeden o faint sylweddol, yn ddelfrydol i ddechrau casáu, oherwydd mae'n blodeuo ac yn gwasgaru hadau ym mhobman ac nid oes yr un yn methu. Maent yn gorchuddio draeniau carthffosiaeth, ac ati. Yn eithaf problemus a gelwir y llysieuyn tyner yn Llwyfen i'w roi ar ben. Cwtsh.

 2.   DANNY meddai

  A OES ANTIDOTE PAN FYDD Y COED YN CAEL EI FYND Â SALT EPSON?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Danny.

   Yn anffodus, yr unig beth y gallwch chi ei wneud yw dyfrio llawer, arllwys llawer o ddŵr unwaith fel bod y halwynau'n mynd i lawr, ac yn aros.

   Pob lwc!

   1.    Kevin meddai

    Helo, y dull o ewinedd copr pa mor hir mae'n ei gymryd i ddod i rym? A dim ond ewinedd copr nad ydyn nhw'n rhydu dwi'n eu darganfod, wn i ddim a fydd yn gweithio, cyfarchion.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Kevin.
     Mewn egwyddor, amser byr. Bydd yn dibynnu ar sawl ffactor, ond yn gyffredinol ymhen ychydig wythnosau bydd y dail yn dechrau sychu.
     Cyfarchion.

     1.    Kevin meddai

      A yw'n dylanwadu ar p'un a yw'r ewinedd yn rhydu ai peidio?


     2.    Monica Sanchez meddai

      Helo Kevin.
      Dim llawer, oherwydd yr hyn y mae'r ewinedd yn ei wneud yw tyllu'r gwreiddiau, gan beri iddynt sychu.
      Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gofynnwch.
      Cyfarchion.


 3.   Gabriela meddai

  sut y gallai ladd coeden ombu

 4.   Marcelo meddai

  Rwyf am sychu a bonyn coeden fel nad yw'r goeden na'r gwreiddiau'n tyfu, rhoddon nhw FERTILISER i mi ar gyfer hyn, gan nodi fy mod yn osgoi dod i gysylltiad â dŵr; ydy hyn yn gywir? gall gwrtaith sychu coeden? Rwy'n deall eu bod wedi arfer tyfu.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Marcelo.

   Yn wir, defnyddir y gwrtaith i'r planhigyn dyfu, nid iddo sychu (er os rhowch fwy o ddosau nag y mae'r cynhwysydd yn ei nodi i blanhigyn, mae'n fwyaf tebygol y bydd yn difetha).

   Cyfarchion!

 5.   Marcos meddai

  Helo da, wrth halen craig ydych chi'n golygu halen môr?

 6.   Raymundo meddai

  Helo,

  Mae arbenigwr o siop wrtaith gydnabyddedig yn dweud wrthyf efallai fod yr erthygl yn cyfeirio at wrtaith sydd â chynnwys NITROGEN uchel, ond nid hydrogen. A yw'n wall neu a yw fel y mae'r erthygl yn nodi?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Reymundo.

   Oedd, yn sicr roedd yn slip. Mae eisoes wedi'i gywiro.

   Cyfarchion.

 7.   darllen meddai

  Prynhawn da, hoffwn wybod beth ellir ei wneud i sychu coed palmwydd sydd tua 10 oed.
  Nid wyf yn adnabod y rhywogaeth, ond mae'n gyffredin iawn o'r rhain sy'n rhoi dyddiadau.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Leia.

   Mae'n ddigon i dorri'r gefnffordd. Dim ond os oes ganddyn nhw'r bêl wreiddiau yn gyfan y gall coed palmwydd, yn wahanol i goed, dyfu. Os torrir y gefnffordd bydd.

   Cyfarchion.