Canllaw cyflawn i swbstradau: sut i ddewis y mwyaf addas ar gyfer eich planhigyn

Pentyrru

Heb os, pwnc diddorol a chymhleth yw swbstradau. Yn dibynnu ar anghenion tyfu pob planhigyn, yn ogystal â'r amodau hinsoddol ym mhob man, bydd angen un cynhaliaeth neu'r llall. Bydd yn rhaid i hyn helpu eu gwreiddiau fel y gallant ddatblygu'n iawn, ac o ganlyniad, bydd hefyd yn achosi twf planhigion yw'r gorau posibl.

Y dyddiau hyn mae gan y garddwr lawer o fathau o ddeunyddiau tyfu, ac am y rheswm hwn, mae'n gyffredin iawn bod gan y garddwr neophyte, hyd yn oed y rhai sydd eisoes wedi bod yn y byd hynod ddiddorol hwn o arddio ers blynyddoedd, amheuon ynghylch pa un i'w ddarparu i'ch planhigion. . I bob un ohonynt, mae hyn yn mynd canllaw swbstrad ein bod ni'n gobeithio sy'n ddefnyddiol i chi.

Beth yw'r swbstrad?

Mawn du

Mawn du

Cyn ymrwymo'n llawn i'r pwnc dan sylw, mae angen gwybod beth rydyn ni'n ei olygu wrth siarad am swbstrad. Wel, dim ond a deunydd solet, o darddiad organig, mwynol neu weddilliol, sy'n angor i'r planhigyn. Gellir ei ddefnyddio'n bur, hynny yw, defnyddio un math o swbstrad yn unig, neu gymysgu sawl un.

Mae'n bwysig nodi hefyd bod y deunydd hwn, neu'r set o ddeunyddiau, gall ymyrryd yn y broses faeth neu beidio o fodau planhigion.

Eiddo

Creda folcanig

Creda folcanig

Bydd swbstrad da yn un a fydd, fel y dywedasom, yn helpu'r planhigyn i dyfu'n egnïol a heb unrhyw broblem. Ond, Pa eiddo sy'n rhaid iddo fod i gyflawni'r swyddogaeth hon?

Y gwir yw y bydd yn dibynnu llawer ar yr amodau tyfu, ond yn gyffredinol bydd yn rhaid i ni ddewis un sydd:

 • Tyllog: yr un sy'n fandyllog fydd yr un nad oes gormod o ronynnau solet ynddo. Mae planhigion yn sensitif iawn i or-ddyfrio, ac eithrio rhai dyfrol wrth gwrs, a dyna pam mae angen swbstrad arnyn nhw nad oes ganddo dueddiad i grynhoi, oherwydd fel arall byddai eu gwreiddiau'n mygu.
 • Ffrwythlon: pan fyddwn yn siarad am fod swbstrad yn ffrwythlon, rydym yn golygu bod ganddo faetholion y gall y gwreiddiau eu hamsugno. Gyda hyn mewn golwg, bydd pob planhigyn heblaw cigysyddion yn gwneud yn wych mewn pridd ffrwythlon.
 • Naturiol: Efallai ei fod yn swnio ychydig yn rhyfedd, gan fod yr holl swbstradau'n cael eu tynnu o'r blaned, ond mae swbstrad naturiol yn un nad yw unrhyw beth artiffisial wedi'i ychwanegu ato. Er y bydd gwrteithwyr cemegol yn ddefnyddiol iawn i ffrwythloni ein gardd, ym myd natur mae gan blanhigion bopeth sydd ei angen arnynt, ac am y rheswm hwn fe'ch cynghorir i ddefnyddio cynhyrchion naturiol ac ecolegol, gan gynnwys swbstradau. Yn y modd hwn, byddwn yn sicrhau na fydd y planhigyn yn colli unrhyw beth.

Pa fathau o swbstradau allwn ni ddod o hyd iddyn nhw?

Mewn meithrinfeydd a siopau gardd rydym yn dod o hyd i wahanol fathau o swbstradau: cymysg, heb eu cymysgu ... O ble maen nhw'n dod a beth yw eu prif nodweddion?

Akadama

Akadama

Akadama

La acadama Dyma'r swbstrad quintessential ar gyfer bonsai, wedi'i fewnforio o Japan. O darddiad folcanig, mae'r clai gronynnog hwn yn gallu cadw'r lleithder delfrydol ar gyfer y planhigion, rhywbeth sy'n hwyluso bod y gwreiddiau bob amser wedi'u hawyru'n dda ac yn gallu datblygu'n gywir. Gan fod ganddo pH niwtral, gellir ei ddefnyddio'n dwt neu ei gymysgu â swbstradau eraill.

Gallwch ei brynu yma.

canwma

canwma

canwma

La canwma Mae'n swbstrad a fewnforiwyd o Japan, a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer tyfu planhigion asidoffilig, fel asaleas neu hydrangeas. Daw o weddillion folcanig sydd wedi erydu yn rhanbarth Kanuma. Mae ei pH yn isel, rhwng 4 a 5, ac mae ganddo liw melyn hyfryd iawn.

Ei gael yma.

kiryuzuna

kiryuzuna

kiryuzuna

La kiryuzuna Mae o darddiad mwynol, ac mae'n cynnwys graean folcanig pydredig. Mae ganddo pH rhwng 6 a 5, a chynnwys haearn uchel. Yn ogystal, mae ganddo'r ansawdd rhyfeddol nad yw'n dadelfennu.

Ei brynu yma.

Mulch

Mulch

Mulch

El tomwellt mae'n swbstrad naturiol y gallwn ddod o hyd iddo yn ein gerddi. Oes, ie, yn wir: gellir ei wneud gartref, gan ei fod yn cynnwys malurion planhigion pydredig. Yn dibynnu ar gyflwr y cyfansoddiad, yn ogystal â'r amodau hinsoddol, bydd ganddo liw mwy brown neu ddu. Mae'n cynnal lleithder am amser hir, ar ben hynny bydd y planhigion yn dod o hyd i'r holl faetholion sydd eu hangen arnyn nhw i dyfu.

Peidiwch ag aros hebddo.

Perlog

Perlog

Perlog

La perlog Mae'n ddeunydd a argymhellir yn gryf oherwydd ei mandylledd. Er ei fod ychydig yn chwilfrydig i ni, mae'n wydr folcanig sydd â chynnwys dŵr uchel. Fe'i gelwir felly, os yw'r microsgop yn arsylwi arno, gellir eu gweld fel perlau y tu mewn.

Ei gael trwy glicio yma.

mawn

Mawn blond

Mawn blond

La mawn Dyma'r swbstrad a ddefnyddir fwyaf eang ar gyfer planhigion. Fe'i ffurfir wrth i'r malurion planhigion yn y lleoedd corsiog bydru. Mae dau fath: mawn du a mawn melyn.

 • Mawn du: ffurflenni ar uchderau isel. Mae ganddyn nhw liw brown tywyll oherwydd bod yr olion mewn cyflwr dadelfennu datblygedig. Mae ganddyn nhw pH rhwng 7 ac 5.
 • Mawn blond: ffurfiau ar uchderau uchel. Mae ganddyn nhw liw brown golau, a pH rhwng 3 a 4.

Mae gan y ddau allu cadw dŵr gwych, ond mewn hinsoddau sych a poeth iawn gallant gywasgu'n ormodol.

Cael y mawn du yma a'r melyn am yma.

Vermiculite

Vermiculite

Vermiculite

La vermiculite Mae'n sylwedd mwynol sydd, wrth ei gynhesu, yn dadhydradu ac yn cynyddu mewn cyfaint. Mae ganddo allu amsugno uchel.

Cael gafael arno.

Pa swbstrad ydw i'n ei roi ar fy mhlanhigion?

Gan fod angen un swbstrad neu'r llall ar bob math o blanhigyn, gadewch i ni weld sef y rhai mwyaf doeth yn dibynnu ar y planhigyn rydyn ni am ei dyfu:

Coed a llwyni

Flamboyan

Delonix regia 1 mis oed

Y coed a llwyni Maent yn blanhigion a fydd, yn dibynnu ar eu tarddiad, yn tyfu'n well mewn rhai swbstradau neu mewn eraill. Felly, mae gennym ni:

 • Coed a llwyni asidoffilig: ar eu cyfer nid oes unrhyw beth gwell na defnyddio 70% akadama (prynwch ef yma) a mawn blond 30% (ei gael). Dewisiadau eraill yw, er enghraifft, mawn blond 50%, 30% perlite ac 20% tomwellt.
 • Coed a llwyni Môr y Canoldir: mae'r mathau hyn o blanhigion yn barod i wrthsefyll sychder, felly byddwn yn defnyddio swbstradau sydd â pH uchel (rhwng 6 a 7), fel mawn du 70% wedi'i gymysgu â 30% perlite. Neu swbstrad cyffredinol o ansawdd, fel hyn.
 • Coed a llwyni sy'n byw mewn ardaloedd lle mae'r glawiad yn uchel: mae angen lleithder uchel ar y mathau hyn o blanhigion, felly mae'n rhaid i'r swbstrad rydyn ni'n ei roi arnyn nhw allu cadw dŵr. Felly, byddwn yn defnyddio mawn du (60%), y byddwn yn ei gymysgu â vermiculite (30%) ac ychydig o perlite (ar werth yma).

Bonsai

Bonsai

Eurya Bonsai

Y bonsai coed (neu lwyni) ydyn nhw sy'n cael eu cadw mewn hambyrddau heb fawr o swbstrad. Pan ddechreuwn ar y dasg o weithio coeden i'w throi'n waith celf, yr hyn sydd o ddiddordeb mwyaf inni yw bod ei gefnffordd yn ehangu. Ar gyfer hyn, bydd yn hanfodol dewis swbstrad sy'n caniatáu i'r gwreiddiau gael eu hawyru'n iawn, ond gall hynny hefyd helpu'r planhigyn i gaffael siâp.

Felly, y mwyaf a argymhellir fydd y akadama wedi'i gymysgu â kiryuzuna (70% a 30% yn y drefn honno), neu wedi'i gymysgu â kanuma (ar werth yma) os yw'n rhywogaeth asidophilus. Hefyd, os yw'n well gennych, gallwch ddefnyddio swbstrad penodol ar gyfer bonsai, fel yr un maen nhw'n ei werthu Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion..

Cactws a phlanhigion suddlon

Rebutia fiebrigii

Rebutia fiebrigii

Y cactws a suddlon Maent yn byw mewn priddoedd tywodlyd, felly'r swbstrad mwyaf addas ar eu cyfer fydd yr un sy'n hwyluso draeniad dŵr cyflym a chyflawn, gan eu bod hefyd yn tueddu i gael problemau gyda gormod o leithder.

Gyda hyn mewn golwg, argymhellir cymysgu 50% vermiculite gyda 40% mawn du a 10% perlite. Bydd y gymysgedd hon hefyd yn ein gwasanaethu ar gyfer y gwelyau hadau. Dewis arall yr un mor ddilys yw'r pridd cactws y maent eisoes yn ei werthu wedi'i baratoi, ond mae'n bwysig ei fod o ansawdd uchel. Felly, rydym yn argymell yr un hon y dylent ei gwerthu yma.

Planhigion asidoffilig

Camelia

Camelia

y planhigion asidoffilig, fel maples Japaneaidd, camellias, hydrangeas, ac eraill, mae angen swbstrad hydraidd iawn, ond mae hynny ar yr un pryd yn cynnal rhywfaint o leithder. Yn enwedig os oes gennym y math hwn o blanhigion mewn parthau hinsoddol sy'n eu hatal rhag cael datblygiad llystyfol arferol, hynny yw, mewn lleoedd lle mae'r tymereddau'n rhy eithafol (lleiafswm ac uchafswm) ar eu cyfer, mae'n hanfodol dewis cynhaliaeth y rhain. planhigion yn dda.

Tra byddwch yn dod o hyd i swbstradau parod (fel hyn), ni fydd y rhain ond yn dda i ni os yw ein hinsawdd yn iawn iddyn nhw. Fel arall, bydd yn rhaid i ni ddefnyddio, er enghraifft, akadama a kiryuzuna (ar 70 a 30% yn y drefn honno), oherwydd yn y modd hwn byddwn wedi gwarantu llwyddiant tyfu'r planhigion hyn mewn lleoedd anodd yn ddamcaniaethol fel y gallant oroesi.

Palms

Coed cnau coco

Cocos nucifera yn egino

y cledrau maent yn blanhigion eithriadol, yn addurniadol iawn, yn gallu rhoi'r cyffyrddiad egsotig hwnnw i unrhyw ardd. Fodd bynnag, yn y cyfnod ieuenctid, argymhellir yn gryf eu bod yn cael eu tyfu mewn potiau. Ond ... ar ba swbstrad?

Mewn gwirionedd gallwn ddefnyddio rhannau cyfartal mawn du a pherlite, ond ers i ni geisio rhoi'r gorau o'r gorau i'n planhigion, bydd cymysgedd delfrydol yn cynnwys tomwellt (ei gael yma) a perlite 50%. Fe'ch cynghorir hefyd i ychwanegu haen gyntaf o akadama y tu mewn i'r pot i wneud i'r dŵr gormodol ddraenio'n hawdd.

Planhigion gardd a blodau

Tomato

Tomato

Ein planhigion gardd a blodau maent yn ddiolchgar iawn, cymaint fel na fyddant yn gofyn inni wneud gormod o drafferth i chwilio am y swbstrad gorau ar eu cyfer.

Mewn gwirionedd, os ydym yn cymysgu mawn du 80% gyda 10% perlite a 10% tomwellt, byddwn yn cael eginblanhigion iach a gyda thwf eithriadol. Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall, bydd y cymysgedd parod hwn o swbstrad ar gyfer gardd drefol y gallwch ei brynu yn ei wneud. yma.

Planhigion cigysol

Drosera madagascariensis

Drosera madagascariensis

y planhigion cigysolWrth iddynt esblygu, maent wedi addasu i amodau anhygoel. Yn y pridd lle maen nhw'n tyfu, sydd bob amser yn llaith, prin bod unrhyw faetholion, felly maen nhw wedi cael eu gorfodi i orfod chwilio am eu bwyd trwy addasu eu dail nes iddyn nhw ddod yn trapiau mwyaf anhygoel y mae natur wedi'u creu.

Gyda hyn mewn golwg, byddwn yn defnyddio mawn melyn naturiol i sicrhau bod ganddyn nhw'r holl leithder sydd ei angen arnyn nhw ac, os ydyn ni eisiau, byddwn ni'n ei gymysgu ag ychydig o perlite i atal y gwreiddiau rhag cael problemau gyda gorlifo. Gallwch hefyd brynu swbstrad parod i'w ddefnyddio ar gyfer cigysyddion, fel hyn.

Fel y gwelwn, mae mater swbstradau yn bwysig iawn. Felly, rydym yn gobeithio y bydd y canllaw hwn yn ymarferol i chi fel eich bod chi'n dewis y rhai mwyaf addas ar gyfer eich planhigion, ac y gallant edrych yn ysblennydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

31 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Glory meddai

  Erthygl ragorol Monica, rwy'n cychwyn a phob tro rwy'n darllen eich cyhoeddiadau rwy'n dysgu rhywbeth arall, diolch !!! Gogoniant

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch yn fawr iawn am eich geiriau, Gloria 🙂

 2.   ephraul meddai

  helo, am yr akadama, rydw i wedi'i weld mewn creigiau sicila o'r llosgfynydd etna mae yna o wahanol feintiau, ydy'r akadama hwn neu ai akadama yn unig o Japan? o ran

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Efraul.
   Daw'r akadama a ddefnyddir ar gyfer bonsai a phlanhigion eraill o Japan.
   A cyfarch.

  2.    Tomas meddai

   Helo hoffwn wybod a oes unrhyw ffordd i gael y maetholion allan o fawn melyn wedi'i ffrwythloni.
   Diolch yn fawr iawn

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Tomas.

    Na, nid yw'n bosibl ar lefel ddomestig (mewn labordy cemeg, efallai y gallai fod). Mae'r maetholion yn rhywbeth mor, ond mor fach fel nad yw'n hyfyw.

    Cyfarchion!

 3.   Miguel Angel Coleote meddai

  Cwblhewch eich erthygl Monica iawn, llongyfarchiadau !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch yn fawr iawn, Miguel Angel 🙂

 4.   MartaN.A meddai

  A yw'r akadama yn addas ar gyfer tegeirianau? Mae gen i ychydig o Cymbidiums ar y tu allan ac mae angen i mi eu newid a glanhau popeth "pocho" neu'n farw!
  Os na, pa sylwedd sy'n rhaid i mi ei roi, pa un yw'r gorau?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Martha.
   Gallwch ddefnyddio akadama heb broblemau. Mae'n fandyllog iawn a bydd yn cadw'r gwreiddiau'n awyredig yn dda.
   A cyfarch.

 5.   Hermogen Alonso meddai

  Helo prynhawn da Monica
  A fyddech chi'n dweud wrthyf pa fath o swbstradau sy'n angenrheidiol ar gyfer gwahanol fathau o hadau, rwy'n cyfrif, Sitrws, Maple, Pine, Pomgranad, Chirimollas Eccetera
  Ar y llaw arall am yr un peth ond gyda Stakes
  Ddiolch i mewn ddyrchaf
  H.Alonso

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Hermogenes Alonso.
   Mae mapiau angen pridd asidig (pH 4 i 6), gellir plannu'r gweddill mewn swbstradau â pH 6 i 7.
   Yr un peth ar gyfer y polion.
   A cyfarch.

 6.   Roberto meddai

  Beth fyddai'r swbstrad delfrydol ar gyfer canabis? Diolch

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Roberto.
   Cymysgedd da yn ôl arbenigwyr wrth drin y planhigyn hwn yw'r canlynol: 40% mawn du + 20% ffibr cnau coco + 20% perlite + 10% vermiculite + 10% hwmws llyngyr.
   A cyfarch.

  2.    Lupe meddai

   Bore Da. Fe wnes i drawsblannu spathiphylium y diwrnod o'r blaen a rhoi draeniad a phrynu swbstrad yn y pot, ond mae'n ymddangos ei fod yn musty. Mae'n normal. Ai oherwydd y swbstrad? Mae'r dail yn languid. Allwch chi fy helpu?

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Lupe.

    Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Os oes gennych blât oddi tano neu mewn pot heb dyllau, mae'n bosibl ei fod yn cael amser caled oherwydd gormod o ddŵr.

    Rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â'ch plwg i weld beth allai fod yn digwydd iddo.

    Cyfarchion.

 7.   Harmony Vergara meddai

  Helo Monica, erthygl ragorol, mae gen i ymholiad penodol, ar gyfer tiwlipau, beth yw'r swbstrad neu'r gymysgedd orau mewn hinsawdd gefnforol, chiloe?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Cytgord.
   Gallwch ddefnyddio cyfrwng tyfu cyffredinol, ond rwy'n argymell ei gymysgu mewn rhannau cyfartal â thywod afon a olchwyd o'r blaen, peli o glai estynedig ar gyfer planhigion neu debyg (pomex, perlite, akadama).
   A cyfarch.

 8.   John meddai

  Sylwch ar y gwrthddywediad

  Mae'r kiryuzuna o darddiad mwynol, ac mae'n cynnwys graean folcanig pydredig. Mae ganddo pH rhwng 6 a 5, a chynnwys haearn uchel. Yn ogystal, mae ganddo'r ansawdd rhyfeddol nad yw'n dadelfennu.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Hi, Juan.
   Erbyn y "cyfansoddyn" cyntaf roedd yn golygu ei fod yn cynnwys graean folcanig.
   A cyfarch.

 9.   Jako meddai

  Helo Monica: Rwy'n frwd dros bwrpas tyfu Fuchsias, oherwydd rwy'n eu hoffi'n fawr ac oherwydd mater affeithiol, rwyf wedi bod yn mynd i mewn i fater eu lluosogi ar ôl mynd trwy aromatig a suddlon. Wrth edrych am wybodaeth ar y pwnc yr ydych yn rhoi sylwadau cystal arno yma, deuthum ar draws yr un hwn, eich sylw. Cyfraniad impeccable sy'n gyforiog o fanylion ac yn egluro'r syniadau yr ydym yn eu cario gyda neoffytau brwdfrydig, sy'n parhau'n ystyfnig dro ar ôl tro wrth gyflawni'r hyn sy'n achos rhai yn fater cyffredin. Roedd darllen i chi yn bleser, oherwydd cyfoeth eich ysgrifennu, mae eglurder a rhwyddineb deall pob agwedd a drafodir yno yn cael ei wella gan y cyfeiliant graffig a ddefnyddir. Mae hynny'n ei gwneud hi'n haws i ni nid yn unig weld y gwahaniaethau rhwng gwahanol swbstradau ond hefyd deall pam eu bod yn ddefnyddiol i ofynion pob planhigyn. Diolch yn fawr

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch yn fawr iawn Jako am eich geiriau.

   Mae bob amser yn bleser ysgrifennu am blanhigion, a mwy pan fydd yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu yn dweud wrthych ei fod yn ddefnyddiol 🙂

   Os ydych chi eisiau gwybod mwy am fuchsias, rwy'n eich gadael chi y ddolen hon. Beth bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

   Cyfarchion!

 10.   Nancy fernandez meddai

  Mae'r wybodaeth agored yn ddiddorol iawn .. diolch yn fawr iawn!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch am eich geiriau, Nancy 🙂

 11.   Xavier meddai

  Helo Monica, mae gen i sawl planhigyn nad ydw i wedi gallu eu cynnwys yn yr arddangosfa
  Er enghraifft, lafant, pan fyddaf yn eu prynu a'u trosglwyddo i bot mwy, rwy'n eu dyfrio ac yn gweld eu bod yn draenio, ond mae'r pridd yn cadw lleithder ac yn cwympo i'r llawr, gan farw yn hwyrach. Yn ddiweddar, prynais wyneb ceffyl bondigrybwyll arall, ac mae wedi pydru mewn pythefnos trwy ei ddyfrio unwaith yn unig wrth ei blannu ac ar ôl draenio
  Prynais gnawdoliad ond prin eu bod wedi tyfu, ac mae'r dail yn troi lliw gwyn
  Cofion

 12.   Asher meddai

  Diolch am y canllaw, yn gyflawn iawn!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch i chi am stopio heibio a rhoi sylwadau, Asher.

 13.   satxa meddai

  Helo Monica. Pa swbstrad ydych chi'n ei gynghori ar gyfer yr eginblanhigion o hadau Hibiscus? Yna, wrth eu trawsblannu, bydd yr un peth? Diolch.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Satxa.

   Ar gyfer y gwely hadau rwy'n argymell ffibr cnau coco, neu swbstrad cyffredinol y brandiau Blodau neu Fertiberia.
   Pan fyddant yn tyfu i fyny, ni fydd yr un cyntaf o lawer o ddefnydd iddynt gan nad oes ganddo bron unrhyw faetholion; yn lle y llall ie.

   Cyfarchion.

 14.   Lary Reyes meddai

  Erthygl dda ond dwi ddim yn credu fy mod i wedi gweld y swbstrad delfrydol ar gyfer suddlon?
  Roeddwn i eisiau atgynhyrchu fy un i (francesco baldi) ac nid wyf yn siŵr pa gymysgedd i'w ddefnyddio.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Lary.

   Argymhellir cymysgu 50% vermiculite gyda 40% mawn du a 10% perlite.

   Cyfarchion!