Blodyn y Bell (Ipomoea)

ipomoea porffor gyda blodyn

Yr Ipomoea dyma'r genws mwyaf yn y teulu o blanhigion blodeuol Convolvulaceae, gyda mwy na 500 o rywogaethau, yn grŵp mawr ac amrywiol, gydag enwau cyffredin fel Gloria bore neu Campanite

Mae'n dod yn wreiddiol o America ac ar hyn o bryd Mae'r genws hwn o blanhigion blodeuol i'w gael ym mhob rhanbarth drofannol ac isdrofannol yn y byd. Mae'r enw generig yn deillio o'r geiriau Groeg ips o ipos, sy'n golygu "abwydyn" neu "creeper" a homoios, sy'n golygu "tebygrwydd," gan gyfeirio at eu harfer cydgysylltiedig.

Nodweddion yr Ipomoea

planhigyn ipomoea

Mae'n cynnwys planhigion llysieuol blynyddol a lluosflwydd, lianas, llwyni a choed bach; mae'r mwyafrif o rywogaethau yn blanhigion dringo.

Mae ganddyn nhw goesau tal a hir, pan fydd y tywydd yn gynnes, mae clystyrau o ganghennau'r llwyn yn dwyn clystyrau o flodau siâp twndis neu tiwbaidd, mewn lliwiau sy'n amrywio o borffor i goch, glas, gwyn neu felyn.

Mae'r rhan fwyaf o rywogaethau o Ipomoea, Mae ganddyn nhw flodau ysblennydd, lliwgar ac maen nhw'n aml yn cael eu tyfu fel planhigion addurnol. Mae ei flodau yn denu hummingbirds a gloÿnnod byw tafodog hir. Mae'n llwyn bregus iawn, mae ei goesau isaf yn dod yn goediog, ond mewn rhanbarthau rhewllyd mae fel arfer yn marw i lawr i'r ddaear ac yn adnewyddu'n gyflym yn y gwanwyn.

Mae gan rai rhywogaethau, fel Ipomoea batatas, wreiddiau tiwbaidd sy'n fwytadwy. Mae hadau dau fath o glychau'r gog, Ipomoea tricolor "Heavenly Blue" a "Pearly Gates", wedi'u rhestru gan Brifysgol Talaith Gogledd Carolina fel rhai gwenwynig.

Mae'r dail yn hirgrwn o drwch blewyn, gyda blaenau hir miniog a yn brif nodwedd wahaniaethol i osgoi dryswch â chwyn gwenwynig Ipomoea cairica, sydd â dail pum llabedog.

Mae rhai pobl yn defnyddio ipomoea am ei gynnwys uchel o gyfansoddion meddygol a seicoweithredol, alcaloidau yn bennaf. Mae rhai rhywogaethau yn enwog am eu priodweddau mewn meddygaeth lysieuol a gwerin, a defnyddir rhywogaethau eraill fel entrecogens grymus.

Beth yw enwau cyffredin yr Ipomoea

Er nad yw ei enw yn rhy anodd i'w gofio, y gwir yw nad yw'r Ipomoea yn cael ei adnabod felly mewn llawer o leoedd. Mae wedi cael enw mwy cyffredin a dyna lle gallwch chi adnabod y planhigyn hwn.

Rhai o'r enwau y mae llawer yn cyfeirio atynt yw: clychau'r gog, clychau porffor, gogoniant y bore. Yn Saesneg mae'n llawer haws ei adnabod fel bore glory.

Os edrychwch yn ofalus, maen nhw wir yn cyfeirio at ei nodweddion ac mae'n enw llawer haws i'w gofio nag Ipomoea.

Gofal a thyfu ipomoea

blodeuo gogoniant boreuol

Er ei fod yn gallu addasu i'r mwyafrif o amodau, mae'n well gan Morning Glories, neu Camapanillas, safle heulog a digon o ddŵr yn y tymor tyfu. Dylid ei blannu mewn pridd gweddol ffrwythlon, wedi'i ddraenio'n dda.

Dylech ddyfrio a ffrwythloni'r planhigyn yn fisol yn ystod y tymor tyfu, ond yn y gaeaf, dylech roi cymedroli.

Mae angen llawer o le ar y planhigion hyn a dylid ei leihau ar ôl blodeuo. Efallai y bydd angen cefnogaeth ar rai rhywogaethau dringo, gan fod gwinwydd sy'n methu â chadw at unrhyw fath o gefnogaeth yn tyfu ar hyd y ddaear yn unig ac yn gallu mygu planhigion eraill.

Mewn lleoedd gwyntog, dylid darparu cysgod. Dylai'r llwyn trofannol hwn gael ei glymu yn y gwanwyn i gynhyrchu mwy o ganghennau. Bydd yn tyfu fel planhigyn llysieuol lluosflwydd mewn rhanbarthau tymherus y gaeaf lle mae rhew yn digwydd.

Os yw'r amodau cywir yn bodoli, gall y planhigion hyn fod yn ymledolMae rhai rhywogaethau yn tyfu mor hawdd nes eu bod yn dod yn chwyn mewn rhai rhannau o'r byd.

Os yw'n cael ei dyfu o hadau, yn gyntaf rhaid i chi eu torri â chyllell finiog, eu crafu'n ysgafn gyda phapur tywod neu ffeil ewinedd ac yna socian nhw mewn dŵr am 24 awr cyn hau ar 18 ° C yn y gwanwyn.

Draeniwch yr hadau yn ofalus ar bapur a'u plannu cyn iddynt sychu. gan eu gorchuddio â hanner centimetr o bridd a'u gwahanu tua 15 cm oddi wrth ei gilydd.

Y planhigion gall fod yn agored i amryw o blâu pryfed ymosod arno, fel llyslau neu lyslau, lindys a morgrug. Mae nant gref o'r pibell yn curo'r llyslau oddi ar y planhigyn, felly ailadroddwch hyn bob dau i dri diwrnod nes bod y plâu wedi diflannu.

Gellir trin planhigion sydd â lindys neu larfa â phowdr Bacillus thuringiensis a yn erbyn morgrug gallwch ddefnyddio abwyd gwenwynig. Gall afiechydon fel pothelli gwyn, rhwd, smotiau dail ffwngaidd, pydredd coesyn, malltod edau, pydredd siarcol, a gwywo hefyd ymddangos, felly rhowch sylw manwl.

Gofal Ipomoea mewn Potiau

Er ein bod wedi dweud wrthych o'r blaen am ofal yr ipomoea, pan gaiff ei gadw mewn pot mae rhai agweddau y mae'n rhaid i chi hefyd eu rheoli fel nad yw'r planhigyn hwn yn dirywio neu, yn waeth byth, yn mynd allan o reolaeth.

O ran lleoliad y pot, dylech ei osod mewn ardal lle derbyn sawl awr o olau haul uniongyrchol. Mae'n wir ei fod yn goddef golau'r haul yn dda, ond hefyd yn lled-gysgod. Gallech ei roi mewn potiau mawr, planwyr, ac ati. gan mai nhw yw'r gorau ar gyfer y planhigyn hwn (mae angen pot mawr ac eang arno).

O ran y tir i'w ddefnyddio, nid yw'n rhy feichus yn yr agwedd hon, ond mae'n gyfleus, rhag ofn y byddwch am iddo dyfu'n dda, y cael cymysgedd o dir wedi'i ffrwythloni'n dda a draeniad. Yn ogystal, wrth i amser fynd heibio bydd yn rhaid i chi ei dalu fel bod ganddo fwy o faetholion (mae'n blanhigyn sydd angen llawer i dyfu).

Yn olaf byddem yn cael dyfrhau. Ac er ei fod yn blanhigyn sy'n hoffi dŵr, mae'n gallu goddef cyfnodau o sychder. Wrth gwrs, ni allant fod yn hir iawn oherwydd byddai'n gwanhau'r planhigyn.

Fel y dywedasom, mae'r ipomoea yn blanhigyn sy'n angen lle i ddatblygu, ac mae hynny'n awgrymu dau beth:

 • Ar y naill law, os nad ydych am iddo oresgyn rhannau neu blanhigion, bydd yn rhaid i chi reoli ei dyfiant. Ac mae hynny'n digwydd trwy ei docio'n aml. Byddai'n docio cynnal a chadw, fel nad yw'n mynd allan o'r ffurfiad a wnaethoch. Ond hefyd i'w atal rhag effeithio ar blanhigion eraill.
 • Ar y llaw arall, bydd bod mewn pot angen i chi newid y pridd yn aml. Mewn gwirionedd, mae'n bosibl y bydd y gwreiddiau'n dod allan o'r gwaelod mewn cyfnod byr, a bydd yn rhaid i chi roi pot mawr arall ynddo neu ei blannu yn yr ardd yn y pen draw.

Mae'r ffaith ei fod wedi'i botio yn rhoi ychydig mwy o ryddid i chi rhag ofn bod y delltwaith neu'r stanc yn unigryw. Hynny yw, ei gael ar gyfer y planhigyn yn unig, ac yn ei bot ei hun. Yn y modd hwn, byddwch yn gallu ei symud yn hawdd (gan na fydd yn destun unrhyw strwythur sefydlog) a bydd yn caniatáu ichi ei osod lle bynnag y dymunwch.

Sut i ddefnyddio a/neu ble i roi clychau'r gog dringo

blodyn ipomoea

Yn gyntaf oll mae'n rhaid i ni eich atgoffa bod yr Ipomoea yn blanhigyn sy'n cael ei nodweddu gan ei natur ymledol. Mewn geiriau eraill, os ydych chi'n ei blannu, efallai y byddwch chi'n cael trafferth ei ddileu ac efallai y bydd yn ceisio "bwyta gofod" o blanhigion eraill. Mewn gwirionedd, mae rhai yn adrodd, hyd yn oed ei dynnu o'r gwraidd, ei bod yn hawdd iddo egino eto mewn rhannau eraill oherwydd gall ei hadau ddisgyn mewn mannau eraill a symud ymlaen hyd yn oed heb ofal.

Felly, os ydych am ei ddefnyddio, Rhaid i chi gymryd i ystyriaeth y goresgyniad hwnnw y gall ei achosi os na fyddwch yn ei reoli'n dda.

Wedi dweud hynny, a ydych chi'n pendroni ble i roi'r clychau dringo? Yn gyffredinol, nid oes gan y planhigyn hwn lawer o broblem i fynd ymlaen a dringo lle y gall. Ond mae hynny hefyd yn helpu i gwmpasu'r ardal o ffensys, rhwyll wifrog, ffasadau tai, ac ati.

Rydym yn sôn am blanhigyn cryf iawn, iawn, yn tyfu'n gyflym ac yn lledaenu'n eang. Ar y dechrau, pan fydd yn fach, bydd angen stanc neu dellt i allu dringo'n dda, ond unwaith y bydd wedi'i fachu i ardal fwy diogel, fel ffens, mae'n debygol y bydd yn gorchuddio popeth mewn amser byr. hawdd.

Wedi dweud hynny, nid oes amheuaeth y gellid ei osod i osgoi llygaid busneslyd, neu hyd yn oed i addurno'r ffasâd. Opsiynau eraill sydd gennych yw gorchuddio bariau, ffurfio bwâu gyda nhw, neu hyd yn oed ar gyfer y rheiliau eu hunain (wedi'u gorchuddio â'r planhigyn hwn).

Wrth gwrs, wrth blannu, os ydych chi'n mynd i ddefnyddio sawl un, ni ddylech eu rhoi yn rhy agos at ei gilydd, ond yn well eu gwahanu oherwydd pan fyddant yn lledaenu gallant niweidio ei gilydd.

Sut i hau hadau ipomoea

Ydych chi'n meiddio cael ipomoeas yn eich tŷ? Os ydych chi'n cael hadau (ac rydym eisoes yn dweud wrthych eu bod yn hawdd iawn i'w prynu), mae yna rai awgrymiadau y gallwn eu rhoi i chi i'w cael i egino'n gyflym.

Mae un o'r rhai cyntaf yn arferiad sy'n cael ei wneud yn aml gyda hadau ac yr ydym eisoes wedi crybwyll o'r blaen. Yn ymwneud eu cyflwyno am 24 awr mewn dŵr. Bydd hyn yn achosi i'r hadau chwyddo oherwydd bydd y dŵr yn mynd i mewn iddynt.

Mewn rhai achosion, byddwch yn sylwi bod ei "groen" wedi'i rwygo (nid oes angen i chi ddefnyddio cyllell neu bapur tywod cyn gwneud hyn, mae'r mwyafrif yn ei wneud yn naturiol) a hyd yn oed bod ganddo du mewn gwyn cychwynnol i egino. Peidiwch â synnu oherwydd eu bod yn hadau cryf iawn sy'n gallu egino'n gyflym. Nawr, nid yw hynny'n golygu ei fod bob amser yn mynd i fod fel hyn. Gallant gymryd hyd at 15 diwrnod i actifadu, felly os na wnânt mewn ychydig, daliwch ati.

Unwaith y bydd gennych yr hadau chwyddedig, mae'n rhaid i chi eu plannu. Efallai y byddwch ei wneud yn uniongyrchol yn yr ardd neu mewn pot. A beth i'w wneud? Y peth cyntaf i wneud yn siŵr bod ganddyn nhw bridd da gyda draeniad a'i fod yn rhydd. Nid yw'n gwneud i chi fewnosod yr hadau yn rhy ddwfn, dim ond eu claddu ychydig fydd yn ddigon. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus iawn wrth ddyfrio, oherwydd os byddwch chi'n eu gadael yn rhy fas, gyda dyfrio gallwch chi wneud iddyn nhw ddod allan.

Mae'n well peidio â rhoi'r haul iddynt drwy'r dydd. Os gall fod, ceisiwch eu lleoli mewn ardal lle mae ganddynt haul y bore neu'r prynhawn, ond y gweddill i'w cadw yn y cysgod. Yn y modd hwn, ni fydd y pelydrau yn llosgi'r egin cychwynnol, sef y rhai mwyaf cain ac nad ydynt wedi arfer ag ef eto.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

11 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Emmanuel miranda meddai

  Helo. Diolch am y wybodaeth.
  Mae gen i nhw mewn pot, felly hoffwn wybod pa fath o wrtaith y dylwn ei roi arnyn nhw.
  Rwyf hefyd wedi cael problemau gyda llyslau. Flwyddyn yn ôl cefais ipomeas pinc ond fe wnaeth y llyslau eu lladd.
  Nawr mae gen i un o'r rhai glas nefol, er nad ydyn nhw wedi rhoi blodyn eto ac maen nhw hefyd wedi'u llenwi â llyslau. Rwyf eisoes yn eu trin â "dŵr garlleg", a phryfleiddiad arbennig ar eu cyfer. Byddaf yn gweld sut mae'n dod allan gyda dŵr dan bwysau yn unig.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Emmanuel.
   Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o gompost, organig er enghraifft. Fel rheol, rwy'n argymell llawer o guano, gan ei fod yn gyfoethog iawn o faetholion ac mae ei effeithiolrwydd yn gyflym iawn; Heblaw ei fod yn naturiol (gwastraff adar y môr 🙂 ydyw). Ond gallwch ddefnyddio unrhyw un arall cyhyd â'i fod yn hylif os oes gennych chi nhw mewn pot.

   Mae'r gwrtaith dyfyniad gwymon hefyd yn dda iawn, er na ddylid ei gam-drin gan ei fod yn alcalïaidd iawn.

   O ran llyslau, gallwch eu trin â sebon potasiwm neu bridd diatomaceous.

   Cyfarchion!

   1.    Norma meddai

    Helo, mae gen i winwydden ogoniant o'r mamaña, roedd hi'n hynod flodeuog ac yn drwchus iawn, yn sydyn fe ddechreuodd sychu ac erbyn hyn mae'n hollol sych ac mae'n dechrau cwympo ar ei phen ei hun, ond dwi'n gweld bod y gwreiddiau a'r coesau'n drwchus. , nid ydyn nhw'n edrych yn ddrwg ond ydyn nhw'n sych. Beth alla i ei wneud? Rwy'n deall ei fod yn adfywio ei hun ond nid wyf yn siŵr, helpwch fi gyda'ch arweiniad. Diolch.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Norma.

     Bydd yn dibynnu ar y rhywogaeth: mae yna rai sy'n dymhorol ac eraill yn byw am sawl blwyddyn. Os yw'ch un chi wedi sychu, yna mae'n un o'r cyntaf. Beth bynnag, gallwch chi aros am y gwanwyn i weld a yw'n egino eto.

     Cyfarchion.

  2.    Diego meddai

   Ac os ydych chi'n defnyddio buchod coch cwta fel rheolaeth ecolegol neu ryw ysglyfaethwr (gelyn naturiol) ...

   1.    Monica Sanchez meddai

    Heb amheuaeth maent yn feddyginiaeth ardderchog ar gyfer llyslau 🙂

 2.   Osiris Sanchez Aguirre meddai

  Helo, mae'r winwydden honno'n ymddangos yn falaen i mi .. Nid yw chwyn byth yn marw ni waeth faint y daw'r llys allan eto .. Os yw'r pla yn cwympo arno, mae'n clirio ei hun os yw'r cymydog yn taflu rhywbeth ato i'w sychu .. Mae'n dod allan eto A'R RHAI SY'N LLEIHAU POBL GWYN SY'N SYLW YN RHAI SY'N DEBYG MOTHS GIANT HORRIBLE, DUW OND YN UNIG YN NOS PAN FYDD EU MWY YN AGOR Rwy'n MEDDWL EU BOD YN SIARAD FY Mam oherwydd nad yw hi am fynd â hi i ffwrdd am ddim yn y byd. nid oddi wrth Dduw!

  1.    Lara meddai

   Beth ydw i'n gorliwio? ‍♀️ nid ydyn nhw'n blanhigion drwg, maen nhw'n flodau gwyllt gwrthsefyll, o gwmpas fan hyn (Paraguay) maen nhw wir yn dod allan fel chwyn, yng nghanol ffermydd pobl neu hyd yn oed lle mae sothach. Mae hyn oherwydd bod adar ac anifeiliaid eraill yn cludo'r hadau yn anfwriadol a chan ei fod yn blanhigyn sy'n addasu i unrhyw le, mae'n blodeuo'n syml. Mae'r un peth yn digwydd i vinca major. Nid yw hyd yn oed yn blanhigyn sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer swynion neu unrhyw beth felly.
   Mae'r gwyfynod du hyll hynny yn ymddangos yn y nos oherwydd eu bod mewn gwirionedd yn anifeiliaid nosol. Mae pryfed yn ymddangos lle mae planhigion, os nad ydych chi'n eu hoffi, taflwch bryfleiddiad arnyn nhw a dyna ni. Nid ydyn nhw o'r diafol beth bynnag, dim ond anifail hyll ydyn nhw nad yw'n gwneud mwy o niwed na rhoi eu cocwnau mewn lleoedd amhriodol. Chwistrellwch y tŷ gydag unrhyw bryfleiddiad a dyna ni.

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Lara.

    Mae'n blanhigyn sy'n tyfu'n gyflym, sydd â photensial ymledol mewn rhai rhanbarthau yn Sbaen, a dyna pam rydyn ni'n dweud ei fod yn "tyfu fel chwyn". Ond nid yw hynny'n golygu nad yw'n bert. Mae'n ymddangos i mi yn bersonol yn blanhigyn gwych i orchuddio dellt neu fwâu.

    Cyfarchion a diolch am eich sylw.

   2.    Marina meddai

    Mae 'na flynyddoedd ers y sylw yma ond alla i ddim stopio chwerthin gyda "y noson honno nid yw pethau'n hedfan oddi wrth Dduw" Mae gen i motephobia (ffobia gwyfynod) roeddwn wedi penderfynu rhoi'r planhigyn hwn yn fy ngarddwr ond ar ôl y sylw hwn mae'n rhaid i mi hysbysu fy hun am y pryfed y mae'r planhigyn hardd hwn yn eu denu. I mi, ni ddylai gwyfynod fodoli, mae'n wir nad yw'r rhai tlawd yn gwneud dim byd ac nid nhw sydd ar fai am fy ffobia, ond maen nhw mor annifyr...

 3.   joselus meddai

  Mae gen i'r glas a dwi newydd eu plannu mewn 5 pot ond tri hedyn ym mhob un. Nid wyf yn gwybod a wnes yn dda. Mae gen i redyn wrth eu hymyl ac arian mewn potiau eraill, fy nghwestiwn yw, rwyf wedi gweld eu bod yn rhithweledol ac mae gen i ferch 4 oed, a oes perygl?