Tyfu canllaw prynu bwrdd

Gellir gwneud y bwrdd tyfu o bren neu blastig

Siawns eich bod erioed wedi meddwl am gael gardd gartref ond nid oes gennych ddigon o le i'w wneud. Ar gyfer hyn mae y byrddau tyfu. Mae gardd drefol yn cynnig nifer o fanteision y gallwn elwa ohonynt, ond mae hefyd angen rhai canllawiau a deunyddiau i'w cyflawni. Mae hefyd yn bwysig, wrth adeiladu eich gardd gartref eich hun, nad ydych yn cefnu arni gan fod angen gofal a chynnal a chadw parhaus arni.

Os ydych chi'n ystyried gwneud gardd gartref ond heb le, rydyn ni'n dod â'r ateb i chi: byrddau tyfu. Yn y swydd hon byddwch yn dysgu gwybod beth yw'r bwrdd tyfu, sut i'w adeiladu heb lawer o ddeunyddiau a'i gadw mewn cyflwr da bob amser. Ydych chi eisiau dysgu mwy amdanynt?

Uchaf 1. Y bwrdd tyfu gorau

GARDIUN KIS12978 - Gardd Drefol Metel Grove Grove IV

Pros

 • Mae'r maint perffaith i dyfu llysiau a phlanhigion aromatig.
 • Mae'n pwyso dim ond 3 cilo, felly mae'n hawdd iawn ei symud o gwmpas.
 • Yn cefnogi hyd at 10 cilo. Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw beth.
 • Mae wedi'i wneud o ddur galfanedig a'i beintio â phaent antirust.
 • Mae'r strwythur yn gadarn, ac mae ganddo bedair coes sydd ynghlwm â ​​sgriwiau (wedi'u cynnwys).

Contras

 • Rhaid amddiffyn ymylon y coesau os oes plant, gan eu bod yn finiog.
 • Gall y pris fod yn uchel o'i gymharu â modelau eraill.

Byrddau tyfu gorau

Cynhwysydd Eda Plastiques ar gyfer gardd drefol

Os nad ydych chi am wario llawer o arian ond yn chwilio am fwrdd o safon, mae hyn yn ddelfrydol. Mae wedi'i wneud o blastig gwrthsefyll UV llwyd tywyll ac mae'n mesur 76 x 38,5 x 68 centimetr. Mae'n pwyso dim ond 300 gram, felly mae'n hawdd iawn symud os oes angen.

Teras Pren dwbl Dekoratives

Mae'r tabl tyfu hwn yn mesur 39 x 40 x 61 centimetr, ac mae wedi'i wneud o bren pinwydd. Mae'n berffaith ar gyfer tyfu dau neu dri o blanhigion garddwriaethol er enghraifft. Nid yw'n cymryd llawer o le, felly mae'n bosibl ei gael ar falconi bach neu ar deras.

Tabl Tyfu PLANTAWA

Mae'n fwrdd pren sy'n cynnwys rhwyll geotextile y gallwch ei amddiffyn rhag lleithder a hefyd atal dŵr rhag cael ei golli. Mae'n mesur 80 x 78 x 50 centimetr, ac mae'n cynnwys hambwrdd i roi'r offer tyfu sydd eu hangen arnoch chi.

plannwr ciwbig blumfeldt Altiplano

Mae'r bwrdd tyfu yr ydym yn ei argymell o Blumfeldt wedi'i wneud o bren pinwydd. Mae'n mesur 150 x 100 x 50 centimetr, ac mae ganddo bwysau bras o 16 cilo. Mae popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer ymgynnull wedi'i gynnwys, a gallwch chi hefyd dyfu llawer o wahanol blanhigion ynddo.

HABAU - Tŷ Awyr Agored ar gyfer Cnydau Pridd Uchel

Os ydych chi'n chwilio am fwrdd tyfu pren o faint da, mae'r un hon gan HABAU yn berffaith i chi. Mae'n mesur 119 x 57 x 90 centimetr, yn pwyso 16 cilo ac mae ganddo blastig y tu mewn i'w amddiffyn. Yn ogystal, gellir ei ddefnyddio fel cefnogaeth i dŷ gwydr bach.

Cart Galfanedig Dyrchafedig Gardd Drefol KHOMO GEAR (130e)

Mae hwn yn fwrdd tyfu dur galfanedig gwych sydd â dwy olwyn gefn a hambwrdd gwaelod lle gallwch chi osod potiau, a / neu offer gardd bach. Mae ei ddimensiynau fel a ganlyn: 93.8 x 45.2 x 7.2 centimetr ac mae'n pwyso 9.64 cilo.

Tyfu canllaw prynu bwrdd

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ddewis bwrdd tyfu, rydyn ni'n argymell ystyried yr hyn rydyn ni'n mynd i'w ddweud wrthych chi nawr:

deunydd

Gellir gwneud y byrddau tyfu o bren, dur galfanedig neu blastig. Yn dibynnu ar y deunydd, bydd ei bris yn uwch neu'n is. Er enghraifft, mae rhai plastig gryn dipyn yn rhatach na rhai pren. Ond mae'n rhaid i chi feddwl hynny mae plastig a dur yn amsugno gwres llawer, a gall hynny beri i wreiddiau'r planhigion losgi yn yr haf os yw gradd yr ynysiad yn uchel.

dimensiynau

Er mwyn plannu ychydig o blanhigion ni fydd angen prynu bwrdd tyfu sy'n fwy nag un metr o hyd. Er os dewiswch gael ychydig mwy, ac os oes gennych ddigon o le, bydd yn well dewis un mwy.

pris

Bydd y pris yn dibynnu'n bennaf ar y deunydd, ond hefyd ar ei ddimensiynau. Os ydych chi'n chwilio am fwrdd rhad ac nid bwrdd mawr iawn, heb amheuaeth mae'n well dewis y rhai plastig.

Beth yw byrddau tyfu a beth yw eu pwrpas?

Mae'r byrddau tyfu, fel y mae eu henw yn awgrymu, yn fyrddau a adeiladwyd lle mae'r llysiau i gyd yn cael eu tyfu a'u gofalu amdanynt. Mae'n cynnig sawl mantais fel peidio â gorfod plygu drosodd neu allu cyflawni tasgau cynnal a chadw heb gymaint o ymdrech. Mae hefyd yn cynnig i ni buddion yr ardd drefol mewn lle bach. Gan eu bod yn uchel, mae'r symudiadau'n llawer haws i'w cyflawni.

Mae'r tablau tyfu yn dod mewn gwahanol feintiau, felly gallwch ddod o hyd i'r bwrdd tyfu mwyaf addas ar gyfer y gofod sydd gennych ar gael. Gallwch prynwch y bwrdd tyfu gyda hambwrdd a rhanwyr eisoes parod, a'u haddasu fel sy'n gweddu orau i chi.

Beth ellir ei blannu ar fwrdd tyfu?

Bydd yn dibynnu llawer ar y dimensiynau sydd ganddo. Ond ar y cyfan tyfir planhigion gardd bach fel tomatos, letys, ac ati. Maent hefyd yn ddiddorol iawn cael planhigion aromatig fel basil, mintys neu waywffon, a hyd yn oed blodau bach fel gazanias, zinnias, chrysanthemums neu gnawdoliad.

Nawr, nid yw'n ddoeth plannu unrhyw blanhigyn sy'n fawr neu a fydd yn mynd, fel coed neu goed palmwydd. Ond gellir ei ddefnyddio i egino'ch hadau.

Y gofynion sydd eu hangen i adeiladu bwrdd tyfu cartref

Er mwyn i'ch bwrdd tyfu gael ei adeiladu a chwrdd â'r amcanion a osodir, mae angen rhai amodau arno:

Y cyntaf yw'r goleuni. Mae hyn yn hanfodol i wneud i unrhyw lysiau ffynnu. Os nad yw'r ardal lle'r ydym yn gosod y bwrdd tyfu o fewn cyrraedd golau haul, ni fydd ein cnydau'n gallu tyfu. Yn ddelfrydol, rhowch nhw mewn ardal lle gallwch chi fanteisio ar yr oriau mwyaf o olau haul. Os nad oes gan eich balconi neu deras lawer o oriau o haul, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio rhywogaethau nad oes angen cymaint o olau arnynt a bydd eu cynhyrchiad yn llai. Still, gallwch chi ffynnu. Mae eggplants, tomatos a phupur yn gnydau sydd angen llawer o olau. Ond ar y llaw arall, nid oes angen cymaint ar letys neu winwns. Gallwch chi chwarae gyda'r math o drin y tir, yn dibynnu ar ble rydych chi'n gosod y bwrdd (iau) tyfu.

Mae'r swbstrad y mae'n rhaid i chi ei ddewis yn bwysig iawn gan mai dyma'r elfen a fydd yn rhoi'r maetholion angenrheidiol i'r llysiau rydych chi wedi'u tyfu iddynt dyfu. Mae yna wahanol fathau o swbstradau: y ffibr cyffredinol, mawn, compost, cnau coco ...os ydych chi'n cyfuno gwahanol fathau o swbstradau, byddwch chi'n cael canlyniadau gwell.

Mae compost yn angenrheidiol i gynyddu faint o faetholion sydd yn y swbstrad a gwneud i'ch cnydau dyfu'n iachach ac yn gryfach. Vermicompost yw un o'r gwrteithwyr gorau a gallwch ddod o hyd iddo mewn unrhyw siop ardd.

Dyfrhau. Mae'n bwysig gwybod pryd i ddyfrio ac ym mha faint. Os ydych chi'n newydd i fyd yr ardd drefol, mae'n well dyfrio â llaw. Wrth i chi feistroli anghenion dŵr pob cnwd, gallwch ddewis diferu dyfrhau.

Planhigion. I ddechrau ar eich bwrdd tyfu, gallwch naill ai brynu'r hadau a'u egino o'r dechrau (er yn broses arafach) neu brynu'r ysgewyll a dyfwyd eisoes a'u plannu (bydd hyn yn lleihau amser tyfu y cnydau). Gyda'r adran hon dylech ddysgu pa fath o blanhigion y dylid eu tyfu ar bob adeg o'r flwyddyn. Os oes gennych blant, gallant ddysgu fel teulu gylch bywyd llysiau a dod â nhw'n agosach at natur.

Sut i adeiladu bwrdd tyfu?

Y peth cyntaf yw ei gael paratôdd eich paledi o tacos. Rydych chi'n tynnu'r bwrdd uchaf allan o'r paled. Yna tynnwch un bwrdd o'r rhan uchaf a dau o'r rhan o'r blociau ar ddwy lefel y paled.

Nesaf, rydyn ni'n gosod y darnau a gafwyd gan y paled yn fertigol ac un yn llorweddol, gan wneud pont. Rydyn ni'n sgriwio'r tri arwyneb ac yn gwahanu'r stydiau o'r byrddau coll. Rydyn ni'n defnyddio'r tablau syml rydyn ni ar goll i orffen adeiladu'r bwrdd tyfu.

Tyfu cynnal a chadw bwrdd

Y gwaith cynnal a chadw sydd ei angen arnoch chi mae'r bwrdd tyfu yn fach iawn. Mae'n rhaid i chi ofalu am y cnydau yn iawn fel petai'n ardd arferol. Er mwyn peidio â gwanhau cryfder y paled, mae'n bwysig nad yw'n mynd yn rhy wlyb fel nad yw'r pren yn chwyddo ac yn gwanhau.

Mae yna fathau eraill o dablau tyfu yn seiliedig ar cnydau hydroponig. Os ydym yn adeiladu bwrdd tyfu o'r math hwn, bydd angen system ail-gylchredeg dŵr arnom, tanciau cymysgu a swbstrad arbennig. Bydd hyn yn golygu bod angen cysylltiad trydanol ar ein bwrdd tyfu ar gyfer ei weithrediad.

Gardd gartref a'i fanteision

Mae'r bwrdd tyfu yn caniatáu ichi gael planhigion

Mae gerddi trefol yn fwy ffasiynol nag erioed gan fod eu buddion yn lluosog. Yn wyneb y sefyllfa o argyfwng economaidd, sylweddolwn y gallwn wneud llawer o bethau ar ein pennau ein hunain i arbed rhywfaint o arian ac ennill iechyd. Fel rheol, nid yw'r cnydau sy'n cael eu trin mewn gerddi trefol yn cario cymaint o gemegau sy'n niweidiol i iechyd tymor hir.

Ymhlith y buddion y mae gerddi trefol yn eu rhoi inni rydym yn dod o hyd iddynt:

 • Ymlacio. Mae'r gweithgaredd o adeiladu a gofalu am ardd gartref fel arfer yn hamddenol ac yn datgysylltu oddi wrth rwymedigaethau'r tu allan. Yn ogystal, gall fod yn greadigol iawn.
 • Cymhelliant. Mae gardd gartref yn cynhyrchu mwy o gymhelliant a brwdfrydedd pan welwch y canlyniadau a gafwyd ar ôl meithrin yr hyn rydych chi ei eisiau a gweld ei fod yn ffynnu.
 • Yn gwella iechyd, gan fod llysiau heb eu trin yn gemegol yn iachach ac yn fwy blasus.
 • Rydych chi'n ail-ddeall gwerthoedd naturiol ac yn dysgu cylch bywyd gwahanol blanhigion.

Felly, os ydych chi'n meddwl am wneud gardd drefol ac nad oes gennych le ar eich teras, gallwch droi at adeiladu byrddau tyfu.

Ble i brynu?

Os ydych chi eisiau prynu bwrdd tyfu, gallwch chi ei wneud yn unrhyw un o'r lleoedd hyn:

Amazon

Yn Amazon fe welwch lawer o fodelau o dablau tyfu: mawr, bach, pren, plastig ... Mae'n rhaid i chi ddewis yr un yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf, neu gymharu'ch ffefrynnau, i gael yr un gorau.

bricodepot

Yn Bricodepot mae ganddyn nhw gatalog diddorol o dablau tyfu, am brisiau gwahanol. Yn ogystal, mae gennych yr opsiwn o'i godi yn y siop, neu ei brynu o'r we ac aros iddo gael ei ddanfon i'ch cartref.

Leroy Merlin

Yn y Leroy Merlin maent yn gwerthu byrddau tyfu, mewn siopau corfforol ac ar-lein. Felly os ydych chi'n teimlo fel hyn, peidiwch ag oedi cyn dewis yr un rydych chi'n ei hoffi a dechrau ei fwynhau.

Lidl

Yn siopau corfforol Lidl maen nhw weithiau'n gwerthu byrddau tyfu o ansawdd da, ond os ydych chi am ei brynu, mae'n well ymweld â'u siop ar-lein.

Gobeithio, gyda'r wybodaeth hon, y gallwch fentro i fyd yr ardd gartref hyd yn oed os nad oes gennych lawer o le.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.