Sut i ddewis pabell dyfu?

Hoffech chi allu gwneud y gorau o'r tymor, neu hyd yn oed ei ragweld? Mae tyfu eich bwyd eich hun yn un o'r profiadau gorau a mwyaf cynhyrchiol y gall unrhyw un ei gael, ni waeth a oes ganddo le awyr agored i gael y planhigion hyn ai peidio. I wneud hyn, y cyfan sydd ei angen yw a tyfu pabell.

Mae'n bosibl bod y 'dodrefn' hwn yn ymwneud â byd canabis, ond y gwir yw y gallwch gael unrhyw blanhigyn yno gyda'r sicrwydd a gwarant y bydd yn tyfu'n dda, rhywbeth sydd, heb os, yn bwysig iawn yn enwedig o ran tyfu bwytadwy. planhigion. Ond, Sut i ddewis un?

Dewis o'r modelau gorau

Ydych chi'n meiddio tyfu eich planhigion eich hun mewn pabell dyfu? Os felly, edrychwch ar y modelau hyn yr ydym yn eu hargymell:

blwch culti

Mae'n fodel cwpwrdd dillad cymharol fach, a'i ddimensiynau yw 80 x 80 x 160 centimetr, a dyna pam y gellir ei gadw mewn unrhyw ystafell. Mae wedi'i wneud o ffabrig adlewyrchol o ansawdd uchel, ac mae'n addas ar gyfer tyfu planhigion mewn potiau â phridd, yn ogystal ag ar gyfer hydroponeg.

Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

TRAFFIG

Mae'n gabinet o ansawdd uchel gyda dimensiynau o 60 x 60 x 160 centimetr, sy'n ddelfrydol ar gyfer tyfu dan do. Mae'r ffabrig yn neilon trwchus, yn gwrthsefyll dagrau iawn. Mae ganddo ddrws ar y blaen, a ffenestr sy'n awyru, felly bydd eich planhigion yn gyffyrddus iawn ynddo.

hyindoor

Mae'n babell dyfu ddiddorol iawn, yn mesur 80 x 80 x 160 centimetr. Mae ei strwythur wedi'i wneud o fetel ac mae'r ffabrig wedi'i wneud o polyester o ansawdd uchel sy'n gwrthsefyll. Yn ogystal, mae'n atal y golau, y gwres a'r aroglau o'r tu mewn rhag dianc, felly does dim rhaid i chi boeni am beth.

VITAS

Mae pabell tyfu VITAS yn fodel sydd â sawl adran at y diben hwn. Ei ddimensiynau yw 240 x 120 x 120 centimetr, ac mae ei strwythur wedi'i wneud o fetel, wedi'i orchuddio â chynfas sy'n blocio'r golau o'r tu mewn gan ei atal rhag mynd allan. Mae ganddo hefyd hambwrdd symudadwy fel y gellir ei lanhau'n hawdd.

Supacrop - Pecyn tyfu dan do

Os oes angen pecyn tyfu dan do cyflawn arnoch chi sydd â gwerth rhagorol am arian, rydyn ni'n argymell y model hwn. Ei ddimensiynau yw 145 x 145 x 200 centimetr, ac mae ganddo ffabrig gwrthsefyll a myfyriol. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae ganddo fwlb SHP 600W, pwlïau gyda brêc, ffan, amserydd digidol, 16 pot sgwâr o 7 x 7 centimetr, 16 pad Jiffy, cwpan mesur 250-milimetr ... Yn fyr, popeth rydych chi angen a mwy i wir fwynhau tyfu eich planhigion.

Ein hargymhelliad

Nid yw prynu pabell dyfu yn benderfyniad y mae'n rhaid ei gymryd heb frys, oherwydd er ei bod yn wir bod rhai modelau eithaf rhad, mae hefyd yn wir nad yw eu prisiau yr un fath â phrisiau potiau nac unrhyw offeryn arall sydd sydd ei angen i dyfu planhigion. Felly, os ydych chi eisiau gwybod pa un rydyn ni'n ei argymell uwchlaw'r lleill, heb os, dyma yw:

Pros

  • Mae'n gadarn ac yn gwrthsefyll. Mae ei strwythur wedi'i wneud o fetel, a'r ffabrig polyester gyda phwythau dwbl sy'n cadw golau, gwres ac arogl y tu mewn.
  • Mae'n adlewyrchu 100% o'r golau y tu mewn, gan gynyddu ei ddwyster, gan helpu'r planhigion i ffynnu'n well.
  • Mae ganddo hambwrdd symudadwy ar gyfer glanhau mwy cyfforddus.
  • Mae ei ddimensiynau fel a ganlyn: 80 x 80 x 160 centimetr, felly gallwch chi dyfu amrywiaeth eang o flodau, perlysiau, planhigion bwytadwy, ac ati.

Contras

  • Ni chynhwysir ategolion sy'n fanwl gywir ar gyfer tyfu, fel lamp neu gefnogwr.
  • Mae'r gwerth am arian yn dda iawn, ond mae'n wir y gall y zippers roi'r gorau i weithio'n iawn dros amser, ac oherwydd eu defnyddio.

Beth yw pabell dyfu a beth yw ei bwrpas?

Bydd pabell dyfu yn eich helpu i dyfu amrywiaeth eang o blanhigion

Pabell dyfu, fel mae ei enw'n awgrymu, cwpwrdd yw wedi'i gynllunio i dyfu planhigion y tu mewn. Gwneir ei strwythur fel arfer gyda physt metel, wedi'u gorchuddio â ffabrig polyester neu neilon. Hefyd, y peth arferol yw bod ganddo ddrws ffrynt ac o leiaf un ffenestr awyru.

Mae gan rai modelau mwy cyflawn sawl adran, er mai dim ond pan fyddwch chi'n tyfu nifer fawr o blanhigion y bydd y rhain yn cael eu hargymell, a / neu os oes gennych chi ystafell weddol fawr. Y rheswm yw bod eu dimensiynau fel arfer yn fawr, o leiaf 2 fetr o hyd ac 1 metr o led ac 1,4 metr o uchder.

Ond fel arall, mae'n opsiwn gwych i hyrwyddo tymor tyfu llawer o blanhigion, gan gynnwys edibles.

Canllaw Prynu Tent Tyfu

Mae pebyll tyfu yn ddodrefn delfrydol ar gyfer tyfu llawer o blanhigion

Peidiwch â rhuthro gyda'r pryniant. Wrth benderfynu prynu cwpwrdd dillad o'r math hwn, mae'n bwysig bod yn glir ynghylch yr hyn rydych chi'n edrych i'w gyflawni ag ef. Am y rheswm hwn, mae angen datrys unrhyw amheuon sydd gennych, fel y rhain:

Bach neu fawr?

Bydd yn dibynnu ar y lle sydd gennych chi, nifer y planhigion rydych chi am eu tyfu a'ch cyllideb. Er enghraifft, os nad oes gennych lawer o le, gyda closet o 80 x 80 x 160 centimetr, neu hyd yn oed yn llai, gallwch gael dwsin o botiau o 10 centimetr mewn diamedr. Ond os oes gennych chi ddigon o le a'ch bod chi'n bwriadu tyfu llawer mwy, yna peidiwch ag oedi a dewis cwpwrdd mwy.

Gyda compartmentau neu heb?

Mae'r adrannau'n ddelfrydol i allu grwpio'r planhigion yn dibynnu ar ba gam yn eu datblygiad (tyfiant / blodeuo) y maen nhw ynddo, er enghraifft. Dyna pam Os ydych chi'n bwriadu tyfu llawer o blanhigion, efallai y bydd gennych chi fwy o ddiddordeb mewn cwpwrdd gyda compartmentau.

Pecyn cyflawn neu ddim ond y babell dyfu?

Unwaith eto, bydd arian yn siarad. Ac a yw hynny Gall pecyn ansawdd cyflawn gostio o leiaf 200 ewro, tra bod pabell dyfu, y rhataf, yn costio tua 40-50 ewro.. A yw'n werth gwario 200 ewro? Wel, os nad oes gennych unrhyw beth ar hyn o bryd a / neu os ydych chi am gael yr holl ategolion hanfodol, mae'n bendant yn werth chweil. Ond, os mai'r hyn yr ydych ei eisiau yw cael yr ategolion hynny fesul tipyn, neu os oes gennych rai eisoes, yna bydd prynu'r cwpwrdd dillad yn unig yn fwy na digon.

Pris?

Bydd y pris, fel y dywedasom, yn amrywio llawer yn dibynnu ar y dimensiynau yn arbennig. Cymaint felly, Er y gall un bach gostio tua 70 ewro, gall un 2 fetr o hyd gostio mwy na 100 ewro. Yn ogystal, os yw'r hyn rydych chi ei eisiau yn becyn cyflawn, yna mae'r pris hwnnw'n codi a gall gyrraedd 200, 300 neu hyd yn oed 400 ewro. Felly, bydd yn dibynnu ar beth yw eich cyllideb, gallwch ddewis un neu'r llall.

Beth yw cynnal a chadw'r babell dyfu?

Gan ei fod yn fan lle mae planhigion yn mynd i gael eu cadw, ac o ystyried bod y rhain yn organebau byw a all fod yn agored i blâu a chlefydau, mae'n bwysig iawn glanhau bob hyn a hyn fel nad oes unrhyw broblemau. Oherwydd, mae'n rhaid i chi lanhau'r tu mewn gyda lliain, dŵr ac ychydig ddiferion o sebon dysgl, a'i sychu'n dda iawn.

Mae'n bwysig iawn sicrhau nad yw'r sebon yn dod i gysylltiad â'r planhigion ar unrhyw adeg, oherwydd fel arall gallent gael problemau. Os yw'n well gennych ddefnyddio rhywbeth arall yn lle defnyddio peiriant golchi llestri, rydym yn argymell pryfleiddiad ecolegol fel sebon potasiwm (ar Werth yma).

Ble i brynu pabell dyfu?

Os ydych wedi penderfynu prynu un, gallwch ei brynu o'r gwefannau hyn:

Amazon

Ar Amazon maen nhw'n gwerthu sawl model o bebyll tyfu, o wahanol feintiau a phrisiau. Mae'n hawdd iawn cael un o'r we, oherwydd oherwydd gallwch chi adael adolygiadau ar ôl y pryniant, gallwch chi fod yn bwyllog o'r eiliad gyntaf. Mae'n fwy, Pan fyddwch chi'n penderfynu ar un, mae'n rhaid i chi ei ychwanegu at y drol, talu ac aros i'w dderbyn gartref.

Ikea

Weithiau mae Ikea yn gwerthu pebyll tyfu, ond rydych chi'n fwy tebygol o ddod o hyd i ategolion megis goleuadau LED, hambyrddau, gwelyau hadau, ac ati, na chabinetau. Beth bynnag, os ewch chi i siop gorfforol, gallwch chi ofyn bob amser.

Ail law

Mewn pyrth fel Segundamano neu Milanuncios, yn ogystal ag mewn rhai cymwysiadau ar gyfer gwerthu cynhyrchion rhwng unigolion, mae'n bosibl dod o hyd i gabinetau tyfu. Ond os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw, peidiwch ag oedi cyn gofyn unrhyw werthwyr sydd gennych i'r gwerthwr, ac i gwrdd ag ef i weld y cwpwrdd. Bydd hyn yn eich helpu i sicrhau ei fod mewn cyflwr da.

Gobeithio eich bod wedi dod o hyd i'r babell dyfu yr oeddech yn edrych amdani. Tyfu hapus!