Zamioculcas zamiifolia

Dim ond un rhywogaeth sydd gan y Zamiocucla sy'n hysbys wrth yr enw Zamioculca zamiifolia La Zamioculca dim ond un rhywogaeth sydd yn hysbys wrth yr enw Zamioculca zamiifolia  ac mae'n blanhigyn trofannol sy'n dod o Affrica. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi ennill cryn dipyn o boblogrwydd oherwydd ei ymddangosiad penodol ac yn anad dim oherwydd y nifer fawr o eiddo sydd ynddo.

Er mwyn plannu a gofalu am y planhigyn hwn nid oes angen i chi fod yn arbenigwr mewn garddio. Felly ac os ydym yn dechrau gyda'r pynciau hyn yn unig, ni ddylem boeni, gan fod y planhigyn hwn yn gwrthsefyll iawn ac mae hefyd yn ddi-werth pan gyfeiriwn at ei drin. Fodd bynnag, ac er gwaethaf hyn ac fel unrhyw un o'r rhywogaethau planhigion, mae angen rhai amodau pwysig iawn ar eich planhigfa fel y gall ddatblygu mewn ffordd ddigonol.

Nodweddion y Zamioculca

Nodweddion y Zamioculca Trwy'r erthygl hon rydyn ni'n mynd i astudio beth yw'r nodweddion a phriodweddau pwysicaf y planhigyn hwn, heb esgeuluso'r gofal a'r gofynion sydd eu hangen ar y Zamioculca.

Rhaid inni gofio bod hyn hefyd mae'n blanhigyn sy'n atgenhedlu mewn gwahanol ffyrdd.

Mae Zamioculca yn blanhigyn sy'n perthyn i deulu'r Araceae ac mae ganddo ddail hirhoedlog sy'n sefyll allan yn bennaf am ymddangosiad a gwrthiant. Mae'r math hwn o blanhigyn yn perffaith i'r bobl hynny nad oes ganddyn nhw lawer o amser i ofalu amdano ac i'r rhai nad ydyn nhw'n dda iawn am arddio.

Mae hwn yn blanhigyn trofannol y mae ei amgylchedd gwreiddiol i'w gael yn rhanbarthau deheuol Affrica. Ymhlith yr ardaloedd sy'n sefyll allan fwyaf mae De Affrica, Tanzania a Kenya. Yn ei amgylchedd naturiol, gall y Zamioculca dyfu i uchder o fwy nag un metr.  

Y Zamioculca yn tyfu braidd yn araf trwy gloron i'w gael o dan y ddaear ac mae ganddo wreiddiau trwchus iawn.

Mae ei ddail yn cynnwys coesyn eithaf trwchus yn bennaf a thaflenni siâp crwn gwyrdd tywyll sgleiniog iawn. Ar yr un pryd, maent yn pinnate, pwlpaidd ac mae siâp pen gwaywffon arno.

Mae'r dail, yn yr un modd â'r gwreiddiau, yn gweithredu fel organau sy'n storio dŵr.

Mae'r blodau'n tyfu y tu mewn i inflorescence bach sydd â lliw metelaidd melyn llachar bron ac sydd tua dwy fodfedd o hyd. Mae ei flodeuo yn digwydd o'r haf a hyd ddechrau tymor y gaeaf. Nid oes gan y blodau hyn unrhyw fath o werth addurnol ac mae'r achlysuron pan fyddant yn tyfu dan do yn brin iawn. Mae ei ffrwyth yn wyn mewn lliw ac mae tua 12 milimetr mewn diamedr ac mae ei boblogrwydd yn bennaf oherwydd harddwch ei ddail.

Y Zamioculca nid yw'n blanhigyn sy'n gallu hunan-beilliohynny yw, mae angen help pryfed arno i gyflawni'r broses beillio. Er gwaethaf y ffaith bod ei ddail yn wenwynig, mae'r planhigyn hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn meddygaeth draddodiadol.

Oherwydd Nid yw'n cynnal y tywydd oer y tu allan na gormodedd y cysgod, yn ei wneud yn blanhigyn perffaith ar gyfer datblygu dan do.

Gofal bod ei angen ar y Zamioculca

Gofal bod ei angen ar y Zamioculca Fel y soniasom yn gynharach, y rhywogaeth hon yw un o'r rhai mwyaf gwrthsefyll ac ar yr un pryd yn ddi-baid eu bod yn bodoli ym myd y planhigion. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod y planhigyn hwn yn rhydd o'r prif ofalon.

Mae ei drin yn eithaf syml ers yn gyffredinol mae'n tueddu i ddatblygu mewn bron unrhyw ardal dan do.

Fodd bynnag, angen o leiaf dymheredd isaf o 15 ° C., oherwydd ei fod yn blanhigyn trofannol. O ran golau haul, gall y Zamioculca dyfu mewn gofodau gyda llawer o olau, yn ogystal ag ardaloedd sy'n fwy tuag at y cysgod.

Er mwyn sicrhau y gall ein planhigyn dyfu'n iawn, mae'n well na fydd yn derbyn golau haul uniongyrchol.

Mae'r Zamioculca zamiifolia fel pob planhigyn, yn gofyn am ofal y gallem ei ystyried yn hanfodol fel y gellir ei ddatblygu mewn amodau perffaith. Mae rhai tasgau y mae'n rhaid i ni eu gwneud i sicrhau ei fod yn gnwd perffaith, fel dyfrhau, ffrwythloni a lluosi.

Dyfrhau

Un o'r pethau pwysicaf yn y Tyfu Zamioculca Mae'n ddyfrhau, gan y bydd faint o ddŵr rydyn ni'n mynd i'w roi yn dibynnu llawer ar y golau y mae'n ei amsugno.

Sy'n golygu, os yw'r planhigyn mewn ardal lle mae llawer o olau, yna mae'n rhaid i ni ei ddyfrio'n hael yn enwedig yn y gwanwyn ac yn yr haf, sef tymhorau poethaf y flwyddyn. Ar y llaw arall, os yw'r rhywogaeth mewn ardal lle mae ganddo fwy o gysgod, bydd faint o ddŵr y byddwn yn ei ddefnyddio i'w ddyfrhau yn llai.

Y mwyaf a argymhellir yw dyfriwch y planhigyn ychydig yn llai na'i wneud yn ormodol, gan nad yw'r Zamioculca yn cefnogi dwrlawn. Gall y rhywogaeth hon oroesi mewn amgylcheddau rhannol sych, felly nid oes angen i'w dail gael eu malurio.

Pridd a thrawsblaniad

Mae'r Zamioculca yn addasu'n berffaith i unrhyw fath o bridd, gan ei fod yn ffefrynnau, y rhai sydd ysgafn, llyfn a draenio'n berffaith. Yn yr un modd, os yw'r pridd yn cynnwys hwmws mae'n llawer gwell.

Yn achos trawsblannu o'r rhywogaeth drofannol honRhaid inni ei wneud pan fydd y planhigyn wedi tyfu digon a'r pot eisoes yn fach. Mae'n bwysig iawn gwneud y dasg hon yn ystod amser y gwanwyn.

O ran newid y cynhwysydd, y mwyaf a argymhellir yw ei wneud bob dwy i dair blynedd.

Compost

Mae'r Zamioculca yn addasu'n berffaith i unrhyw fath o bridd Yn ystod y gwanwyn ac yn enwedig yn ystod yr haf, mae'n rhaid i ni wneud hynny compostio'r planhigyn o leiaf unwaith y mis ac ar gyfer hyn rydym yn mynd i doddi gwrtaith o ansawdd yn y dŵr y byddwn yn ei ddefnyddio i ddyfrhau.

Rhaid bod gan y compost hwn macroelements megis ffosfforws, potasiwm a nitrogen a micro-elfennau fel manganîs, boron, magnesiwm, copr, haearn, sinc a molybdenwm. Mae'r ddau ddosbarth hyn o elfennau yn hanfodol ar gyfer datblygu'r Zamioculca.

Tocio

Er mwyn cyflawni'r dasg hon, mae'n rhaid i ni gael gwared ar yr holl ddail sydd â ymddangosiad du, melynaidd a sych. Gyda hyn byddwn yn cyflawni bod gan ein planhigyn yr ymddangosiad trawiadol a bywiog hwnnw eto, mae hefyd yn angenrheidiol ein bod yn torri'r holl ganghennau sydd eisoes yn sych.

Rhaid inni gofio bod yn rhaid i'r offer yr ydym yn mynd i'w defnyddio gael eu diheintio a'u glanhau o'r blaen fel y gallwn osgoi nad yw'r meinweoedd na'r rhannau yr ydym yn mynd i'w trin yn dal unrhyw fath o haint.

Y lluosi

Mae'r Zamioculca zamiifolia yn blanhigyn sy'n gallu atgenhedlu mewn gwahanol ffyrdd, fodd bynnag, mae pob un o'r ffyrdd hyn yn araf iawn. Os ydym am i'n planhigyn dyfu'n gyflym, yna byddwn yn gwneud y lluosi gan ddefnyddio bylbiau.

Ffurf arall sydd hefyd yn boblogaidd iawn yw'r un a wneir trwy dorri dail.

Trwy fylbiau: rydyn ni'n tynnu'r bylbiau sydd y tu mewn i'r potiau Zamioculca yn ofalus a'u rhoi mewn potiau unigol. Fel arfer rhoddir tua thri bwlb ar gyfer pob pot.

Trwy dorri dail: er mwyn i ni fod yn llwyddiannus gyda'r dull hwn, bydd angen a cymysgedd o dywod, rhisgl a pherlite gyda draeniad da.

I isrannu'r planhigyn trwy'r weithdrefn hon, mae'n rhaid i ni dynnu'r dail ynghyd â'r gornel yn nhymor yr hydref ac yna byddwn ni'n eu claddu mewn safle fertigol yn y gymysgedd arbennig honno a baratowyd gennym o'r blaen. Mae'n rhaid i ni ddyfrio'n rheolaidd fel bod y pridd yn aros yn llaith.

Y tu mewn i'r cynwysyddion lle rydyn ni'n gosod y toriadau, bydd y bylbiau'n cael eu geni'n ddiweddarach bydd Zamioculcas newydd yn egino.

Plaau a chlefydau

Mae'r Zamioculca yn blanhigyn eithaf gwrthsefyll Y Zamioculca mae'n blanhigyn eithaf gwrthsefyll ac yn union am y rheswm hwnnw mae'n rhyfedd iawn bod y rhywogaeth hon yn cael ei niweidio gan rai plâu neu afiechydon. Oherwydd hynny, pan fydd y planhigyn yn edrych yn wael neu'n sâl, gall fod yn achos o dechneg tyfu wael.

Y mealybug cotwm

Dyma un o'r plâu mwyaf cyffredin mewn unrhyw fath o ardd neu ardd lysiau. Y pryfed hyn felly yn gyffredinol yn tueddu i niweidio planhigion sy'n fwy bregus, sydd ag ychydig iawn o gryfder neu sydd ag arwyddion clir o straen.

Y parasitiaid hyn amsugno sudd a sudd y Zamioculca. Gellir gweld effeithiau'r plâu hyn gyda dim ond cipolwg, gan nad yw'r planhigyn yn blodeuo mwyach ac mae'r dail yn newid eu lliw o wyrdd llachar i felynaidd gwelw.

Yn yr un modd, y mealybug cotwm Gall achosi ymddangosiad y ffwng beiddgar, sy'n bwydo nes ei fod yn hollol wan.

Beth allwn ni ei wneud os yw'r mealybug cotwm eisoes wedi heintio ein planhigyn? Os yw'r paraseit hwn eisoes wedi dechrau niweidio'r cnwd, yr ateb mwyaf diogel yw defnyddio pryfleiddiad penodolYna rydyn ni'n mynd i gael gwared ar y planhigion eraill sy'n agos at y planhigyn halogedig, fel hyn byddwn ni'n osgoi heintiad posib.

Er mwyn osgoi lledaeniad y pla hwn, mae'n rhaid i ni roi gwrteithwyr organig o bryd i'w gilydd ac ar yr un pryd gyflyru'r dyfrhau i'r anghenion y Zamioculca.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

8 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   fila cassandra meddai

  gwybodaeth dda iawn, roedd fy sylw yn boblogaidd iawn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Cassandra.
   Ydy, mae'n blanhigyn chwilfrydig iawn. Diolch am wneud sylwadau 🙂

 2.   Dwedodd ef meddai

  Gallaf ei gael y tu mewn i'r tŷ. Nid yw ei ddail mor dywyll. Ai dyna fydd y rheswm
  Diolch am y inf.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, dywedais.

   Oes, gall fod y tu mewn i'r cartref, ond dim ond os yw'r ystafell yn llachar ac nid yn agos at ddrafftiau.

   Cyfarchion.

 3.   Mari meddai

  Helo! Defnyddiol iawn yr holl wybodaeth. Diolch !!
  O ran dyfrhau, nid oes angen maint ac amlder arnoch, dim ond y dylech ddyfrio mwy yn yr haf. Dyma fy llawr cyntaf, felly mae angen mwy o gryndeb arnaf. A allech fy helpu, os gwelwch yn dda?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Mari.

   Diolch yn fawr am eich geiriau.

   Yn seiliedig ar eich ymholiad, nid ydym wedi nodi maint nac amlder oherwydd bydd yn dibynnu llawer ar yr hinsawdd a ble mae'r planhigyn. Nawr, bob tro rydych chi'n dyfrio mae'n rhaid i chi arllwys dŵr nes iddo ddod allan o'r tyllau yn y pot. Yn y modd hwn, bydd eich gwreiddiau i gyd yn hydradol.

   Er mwyn osgoi pydru, fe'ch cynghorir i adael i'r pridd sychu'n llwyr (neu bron yn llwyr) cyn dyfrio eto.

   Cyfarchion!

   1.    Carlos Sanchez meddai

    Gwybodaeth ragorol, er enghraifft cefais blanhigyn am y tro cyntaf yn fy mywyd, felly mae popeth a ddysgais yma yn ddefnyddiol iawn, diolch yn fawr.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Diolch yn fawr iawn, Carlos. Os oes gennych unrhyw amheuon ar unrhyw adeg, ysgrifennwch atom

     Cyfarchion!