លួនសឺរម៉ាណូតូ

ចំណង់ចំណូលចិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ខ្ញុំគឺថែសួននិងអ្វីៗដែលត្រូវធ្វើជាមួយធម្មជាតិរុក្ខជាតិនិងផ្កា។ ជាទូទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើជាមួយ "បៃតង" ។