វីវីយ៉ាអាល់សាឡនរៀសៀ

ខ្ញុំជាជនជាតិកូឡុំប៊ីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន។ ខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សដែលចង់ដឹងចង់ឃើញដោយធម្មជាតិហើយខ្ញុំតែងតែចង់រៀនអំពីរុក្ខជាតិនិងថែសួនឱ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ។