អាណាវ៉ាលីស

ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមជាមួយអ្នកដាំរបស់ខ្ញុំការថែសួនបានបង្កើតជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីក្លាយជាចំណង់ចំណូលចិត្តដែលខ្ញុំចូលចិត្ត។ ពីមុនដោយវិជ្ជាជីវៈគាត់បានសិក្សាប្រធានបទកសិកម្មផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសរសេរអំពីពួកគេ។ ខ្ញុំថែមទាំងបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលទៀត៖ បច្ចេកទេសកសិកម្មមួយរយឆ្នាំដោយផ្តោតលើការវិវត្តកសិកម្មក្នុងសហគមន៍វ៉លឡេនៀ។

អាណាវ៉ាលដេសបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧០ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១២