ថាលីយ៉ា វ៉ូម៉ាន់

ធម្មជាតិតែងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំ៖ សត្វ រុក្ខជាតិ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ល។ ខ្ញុំចំណាយពេលទំនេរច្រើនក្នុងការដាំដុះប្រភេទរុក្ខជាតិផ្សេងៗ ហើយខ្ញុំស្រមៃថាថ្ងៃណាមួយមានសួនផ្កាដែលខ្ញុំអាចមើលរដូវចេញផ្កា និងប្រមូលផលផ្លែឈើក្នុងចម្ការរបស់ខ្ញុំ។ សម្រាប់ពេលនេះ ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរុក្ខជាតិផើងផ្កា និងសួនច្បារនៅទីក្រុងរបស់ខ្ញុំ។

Thalia Wöhrmann បានសរសេរអត្ថបទចំនួន 70 ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022