ក្លនលូននិម្មិត

Xanthosoma sagittifolium

Xanthosoma (Xanthosoma)

Xanthosoma គឺជាពាក្យដែលសំដៅលើរុក្ខជាតិស្មៅដែលមានស្លឹកពណ៌បៃតងធំ (ស្រាលជាងងងឹត) ...