ਪੌਦੇ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਜੰਗਲੀ ਪੌਦੇ ਅਕਸਰ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਲਈ ਪਰਾਗ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਜਾਂ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਨੱਕ, ਬੇਕਾਬੂ ਛਿੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ... ਕੀ ਇਹ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ, ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨਾਲ ਨਾਲਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ)।

ਸਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਲਰਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਾਗ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜੀਭ, ਅਤੇ ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ:

Casuarina (Casuarina spp)

Casuarina ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੁੱਖ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ - ਫਲਿੱਕਰ / ਟੋਨੀ ਰਾਡ

La casuarina ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਝੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਪ੍ਰਸ (ਕਪ੍ਰੇਸਸ ਐਸਪੀਪੀ)

ਸਾਈਪਰਸ ਇਕ ਕੋਨੀਫਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪੌਦਾ

ਚਿੱਤਰ - ਫਲਿੱਕਰ / ਹੌਰਨਬੀਮ ਆਰਟਸ

El ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕੋਨਿਫਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਰਾਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ.

ਐਸ਼ (Fraxinus spp)

ਸੁਆਹ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਚਿੱਤਰ - ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ / ਮਾਰਕ ਮੈਰਾਥਨ

El ਫਰੈਸਨੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਝੜ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਰ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਪੱਤੇ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਗ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਨੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਘਾਹ (Poaceae)

ਸਜਾਵਟੀ ਘਾਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ

The ਘਾਹ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 800 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਅਨ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਾਂ FFP2 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਮੋਸਾ (ਅਕਾਸੀਆ ਐਸਪੀਪੀ)

ਅਕਾਸੀਆ ਸੈਲਿਗਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ - ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ / ਅੰਨਾ ਅਨੀਕੋਕੋਵਾ

ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਸੀਅਸ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜੋ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਕੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਰਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਬਸੰਤ, ਨੱਕ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਅਸਹਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਮਲਬੇਰੀ (ਮੋਰਸ ਐਸਪੀਪੀ)

ਮਲਬੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ - ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ / ਜੋਨਬੰਜੋ

ਮਲਬੇਰੀ ਇੱਕ ਪਤਝੜ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਸੰਤ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੈਤੂਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ (ਓਲੇਆ ਯੂਰਪੀਏ y ਓਲੀਆ ਯੂਰੋਪੀਆ ਵਰ. sylvestris)

ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁੱਖ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ - ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ / ਬੁਰਖਰਡ ਮਕੇਕ

ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪੌਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਦੇ ਹਨ - ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ-, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਛਿੱਕਣਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਨਸਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਗਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।

ਨੈੱਟਲਸ (ਉਰਟਿਕਾ ਐਸਪੀਪੀ)

ਨੈੱਟਲ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨੈੱਟਲਜ਼ ਉਹ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਿੱਕ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।. ਹੁਣ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਖਾਦ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ.

ਪਰੀਤੇਰੀਆ (ਪੈਰੀਟੇਰੀਆ ਆਫੀਸ਼ੀਨਲਿਸ)

ਪੈਰੀਟਾਰੀਆ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ - ਫਲਿੱਕਰ / ਮੈਟ ਲਾਵਿਨ

La pellitory ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਘਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਨੈੱਟਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫੁੱਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ।, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਠੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਡ ਕੇਲਾ (ਪਲੈਟਨਸ ਐਕਸ ਹਿਸਪੈਨਿਕਾ)

ਛਾਂਦਾਰ ਕੇਲਾ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ - ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ / ਟਿਆਗੋ ਫਿਓਰਜ਼ੀ

ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਡੋ ਕੇਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲੈਟਨਸ ਐਕਸ ਹਿਸਪੈਨਿਕਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਜਾਵਟੀ, ਇਸਦੀ ਚਿਕਣੀ ਸੱਕ ਅਤੇ ਮੈਪਲ ਵਰਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਗ ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ.


ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ. ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ.

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

*

*

  1. ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਿਗੁਏਲ Áੰਗਲ ਗੈਟਨ
  2. ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਪੈਮ, ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
  3. ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ
  4. ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ: ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
  5. ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ: ਓਸੇਂਟਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਈਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ
  6. ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.