ਭਾਗ

ਆਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ: ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੌਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.