ਪ੍ਰਚਾਰ
ਸਿਟਰੋਨੇਲਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੈ

ਸਿਟਰੋਨੇਲਾ, ਇਕ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ ਹਨ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ....

ਬੋਝ

ਬਰਡੋਕ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ…

ਮੰਜ਼ਨੀਲਾ ਲਾ ਲੋਕਾ, ਇਕ ਪੌਦਾ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ

ਪਾਗਲ ਕੈਮੋਮਾਈਲ (ਐਨੇਸੀਕਲਸ ਕਲਾਵੇਟਸ)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਾਸੀਕਲਸ ਕਲਾਵੇਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਤ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟਸਟ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ...