ਪ੍ਰਚਾਰ
ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ...