ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ

ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਓਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ...

ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬੀਜ

ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੋਗੇ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ…

ਪ੍ਰਚਾਰ
ਸੇਲੋਸੀਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ

ਜਾਲੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ…

ਫੁੱਲ ਦੇ ਬੀਜ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਦੇ ਹਨ

ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ...

ਪਾਰਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ?

ਪਾਰਸਲੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ…