ක්ලෝඩි කැසල්

පවුල් ව්‍යාපාර හරහා, මම සෑම විටම ශාක ලෝකයට සම්බන්ධ වී සිටිමි. දැනුම බෙදාහදා ගැනීමට හැකිවීම සහ මා එය බෙදා ගන්නා විට සොයා ගැනීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට හැකිවීම මට මහත් සතුටකි. ලිවීම, මම ද බොහෝ දේ භුක්ති විඳින දෙයකට හොඳින් ගැලපෙන සහජීවනය.