ජර්මානු පෝටිලෝ

පාරිසරික විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරියෙකු ලෙස මට උද්භිද විද්‍යාව හා අප අවට ඇති විවිධ ශාක විශේෂ පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක් ඇත. කෘෂිකර්මාන්තය, ගෙවතු අලංකරණය සහ විසිතුරු පැලෑටි රැකවරණය ආදී සියල්ලටම මම ප්‍රිය කරමි. ශාක පිළිබඳ උපදෙස් අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට උපකාර කිරීම සඳහා මගේ දැනුමෙන් හැකි තරම් තොරතුරු ලබා දිය හැකි යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ජර්මන් පෝටිලෝ 926 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත