තාලියා වෝර්මන්

ස්වභාවධර්මය සැමවිටම මා ආකර්ෂණය කර ඇත: සතුන්, ශාක, පරිසර පද්ධති, ආදිය. මම මගේ විවේකයෙන් වැඩි කාලයක් විවිධ ශාක විශේෂ වගා කරන අතර මල් පිපෙන කාලය නැරඹීමට සහ මගේ පළතුරු වතුවල ඵල නෙළා ගත හැකි වත්තක් ඇති කිරීමට මම සිහින දකිමි. දැනට මම මගේ භාජන වල පැල සහ මගේ නාගරික ගෙවත්තෙන් සෑහීමකට පත්වෙමි.

Thalia Wöhrmann 70 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2022ක් ලියා ඇත