පර්සිමන්

පර්සිමන්, රසවත් පලතුරකි

පර්සිමොන් යනු ඉතා මිහිරි රසයකින් යුත් පලතුරක් නිපදවන පෙරදිග සම්භවයක් ඇති ගසකි. ඊට අමතරව, එය ඉතා විසිතුරු වන අතර එය දර්ශනීය පෙනුමක් ලබා දෙයි.

හේසල්

ලා දුඹුරු ගසක් සිටුවන්න

හේසල් යනු ඔබේ ගෙවත්තේ තිබිය හැකි ඉතා ලස්සන හා වර්ණවත් ගසකි. එය සිටුවීමේදී සමහර රහස් දැන ගැනීම වැදගත් වුවද එයට විශාල සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය නොවේ.

Walnuts

Walnut වල Walnuts

වොල්නට් ගස් අතර ඉතා වැදගත් වන්නේ ඒ සියල්ල භාවිතා කළ හැකි බැවිනි. ඇට වර්ග, කොළ සහ දැව බහුලව භාවිතා වේ.