Beth yw ystyr rhosod gwyn

Rhosod gwyn

Mae llwyni rhosyn yn blanhigion anghyffredin, y mae eu gwerth addurnol yn ddiymwad. Mae ei flodau hardd a chain, sy'n ymddangos trwy gydol y gwanwyn a'r haf, ac a allai hyd yn oed egino yn yr hydref, yn bywiogi'r teras a'r gerddi gan nad oes llawer o lwyni yn gwybod sut i wneud.

Nawr, mae'n bwysig ein bod ni'n dewis lliw y petalau yn dda oherwydd, yn dibynnu ar yr hyn ydyw, byddwn yn trosglwyddo neges benodol. Y tro hwn byddwn yn darganfod beth yw ystyr rhosod gwyn.

Pa ystyr sydd gan rosod gwynion?

Pa ystyr sydd gan rosod gwynion?

Y gwyn am byth Mae wedi bod yn gysylltiedig â phurdeb, â diniweidrwydd pob un ohonom. Felly, os ydych chi'n rhoi rhosod gwyn i rywun annwyl, rydych chi'n dweud wrthyn nhw eich bod chi am gael perthynas gref a phur.

Os ydym yn siarad am gariad fel cwpl, gyda’r blodau hyn byddwch yn trosglwyddo neges na fyddwch yn sicr yn gallu ei hanwybyddu, sef bod eisiau cryfhau cariad, a thrwy hynny wneud iddi bara am byth. Ac mai rhosod gwyn yw prif gymeriadau priodasau, i'r pwynt o ddod o hyd iddynt mewn tuswau, yn ogystal ag mewn addurn.

Ond maen nhw hefyd yn a opsiwn gwych i'w roi i bobl sâl, neu i'r rhai sydd wedi marw. Yn yr achos cyntaf, siawns gyda nhw y byddwch chi'n ei gwneud hi'n hapus y dyddiau y mae'n rhaid iddi aros yn y gwely, oherwydd gyda nhw byddwch chi'n dweud wrthi eich bod chi'n mynd i ofalu amdani; ac yn yr ail achos, maent yn ffordd o ddangos parch a chydymdeimlad, wrth gofio'r holl amseroedd da a dreuliwyd gyda hi.

Mae rhosod gwyn yn blanhigion a argymhellir yn gryf i addurno unrhyw ddigwyddiad, a hefyd y cartref. Gallwch hyd yn oed gyfuno rhosod o wahanol liwiau, naill ai mewn fâs fel blodau wedi'u torri neu mewn plannwr, i gyfleu neges gadarnhaol iawn i ymwelwyr.

Mae a wnelo un arall o ystyron blodau gwyn â phlant. Yn fwy penodol gyda'r rhai bach. Mewn gwirionedd, maent yn un o'r blodau a ddewisir pan fydd plentyn yn marw, oherwydd bod y gwyn hwnnw'n cynrychioli melyster a diniweidrwydd o'r enaid hwnnw a gollwyd ac sy'n cael ei gofio yn y ffordd honno, felly mae'r eirch hefyd fel arfer yn wag, i gynrychioli'r ychydig fywyd hwnnw nad yw wedi gallu aeddfedu.

Wrth gwrs, mae yna ystyr, neu yn hytrach, ddefnydd yr ydym bron â mynd drosodd: priodasau. Os sylwch, ychydig flynyddoedd yn ôl dylai'r tuswau priodferched fod yn wyn oherwydd deallwyd bod y briodferch yn mynd i briodi morwyn, ac roedd y blodau gwyn hynny yn arwydd o burdeb a gwyryfdod y fenyw.

Nawr mae'n segur, ac mae'r tuswau yn cymryd lliwiau neu'n gwneud gwyn nid y lliw pennaf o'i gymharu ag eraill, fel pinc gwelw, melyn, ac ati. Er hynny, mae yna lawer o hyd sy'n well gan y clasur, yn y manylyn hwn o leiaf.

Gellir dweud yr un peth am fedyddiadau a chymundebau, lle mae plant yn parhau i wisgo gwyn a gwisgo'r blodau gwyn hynny.

Y rhosod gwyn eu hunain Gallant fod yn symbol o fod eisiau ymddiheuro i berson arall, neu barch tuag at y person hwnnw. Yn ogystal â rhoi eich cydymdeimlad.

Beth yw ystyr ysbrydol y rhosyn gwyn?

Beth yw ystyr ysbrydol y rhosyn gwyn?

Os ydym yn cadw at ystyr ysbrydol rhosod gwyn yn unig, yna mae'n rhaid i ni wneud hynny siaradwch am dawelwch, llonyddwch a diniweidrwydd. Mae hefyd yn gysylltiedig ag iechyd da, a dyna pam, trwy ei roi i bobl oedrannus neu sâl, rydych chi'n anfon neges o welliant.

Yn ysbrydol, un arall o'r ystyron yw ffyddlondeb, bod yn deyrngar i'r bobl o'n cwmpas.

Sut mae llwyni rhosyn gwyn yn derbyn gofal?

Mae rhosod gwyn yn un o'r blodau sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf, nid yn unig am eu hystyr, ond hefyd am y ceinder hwnnw a'r petalau pur hynny sydd ganddo. Ond I gael llwyn rhosyn sy'n cynhyrchu blodau gwyn hyfryd, mae angen ystyried cyfres o ofalon.

Lleoliad

Ni all y rhosyn hwn fod mewn unrhyw leoliad yn unig; mae angen ardal addas arnoch chi, lle gallwch chi dderbyn, o leiaf 6 awr neu fwy o olau haul. Mae rhosod yn "gyfeillgar" iawn i'r haul a gorau po fwyaf y gallwch chi ei roi. Wrth gwrs, byddwch yn ofalus gyda'r haf os ydych chi'n byw mewn ardal boeth iawn.

Yn ogystal, dylech ei amddiffyn rhag rhew. Er bod llwyni rhosyn yn gyffredinol yn gwrthsefyll iawn, gall tymereddau isel niweidio'ch iechyd a'ch gwneud chi'n sâl yn hawdd, gan eich colli am byth.

Tir addas

Y llwyni rhosyn gwyn mae angen tir ffrwythlon iawn arno, ond ar yr un pryd mae'n draenio. Pam mae ei angen arnoch chi fel hyn? Ar y naill law, oherwydd mae angen llawer o faetholion arno i'ch bwydo chi ac i ffynnu, fel arall bydd y blodau y mae'n eu cymryd yn edrych yn wyn iawn. Ac, ar y llaw arall, oherwydd nad yw'n cynnal marweidd-dra dŵr, dyna pam mae angen darparu pridd wedi'i ddraenio'n iawn fel nad yw dŵr yn cronni ac yn gallu niweidio ei wreiddiau.

Rhaid i chi hefyd ystyried bod angen eu lle eu hunain arnyn nhw. Wrth blannu llwyni rhosyn mae'n rhaid i chi eu gosod bellter oddi wrth ei gilydd. Ac mae'n rhaid i'r twll rydych chi'n ei blannu ynddo fod o leiaf hanner metr o ddyfnder. Betiwch ar y gwanwyn neu'r hydref i blannu llwyni rhosyn gwyn, nhw yw'r ddau amser delfrydol ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Dyfrio

Mae dyfrhau yn rhan sylfaenol o lwyni rhosyn gwyn. Ac a yw hynny mae rhosod gwyn angen 18ml o ddŵr fesul planhigyn unwaith yr wythnos yn y gwanwyn. Yn yr haf mae'r defnydd o ddŵr yn cynyddu, o leiaf ddwywaith, wedi'i wasgaru ddwywaith yr wythnos (ond os ydych chi'n byw mewn ardal boeth iawn efallai y bydd angen 3-4 gwaith arnoch chi).

Ac yn y gaeaf? Gallwch chi leihau'r dyfrio neu'r amlder.

Nid yw'n ddoeth dyfrio trwy arllwys dŵr ar y dail, a llai ar y blodau, oherwydd bydd hynny ond yn creu lleithder ac, gydag ef, yn eu gwneud yn dueddol o glefydau fel ffyngau, smotyn du, ac ati.

Man du ar y brwsh rhosyn
Erthygl gysylltiedig:
Staen du'r rhosyn

Pasio

Mae'r gwrtaith ar gyfer rhosod gwyn yn addas iawn, ond byddwch yn ofalus, oherwydd gall gormodedd ei ladd. Felly, argymhellir bod defnyddio cynnyrch sy'n ysgogi ei flodeuo a'i ddatblygiad ond gyda dos is na'r un a osodwyd gan y gwneuthurwr.

Tocio

Gyda golwg ar y tocio, mae bob amser yn cael ei wneud ddiwedd y gaeaf a dechrau'r gwanwyn. Fe ddylech chi dorri hanner modfedd uwchben lle rydych chi'n gweld blagur neu flagur y rhosod. A'r canghennau hynny sy'n sych neu sy'n edrych yn afliwiedig neu mewn cyflwr gwael.

Variedadau o rosod gwyn

Sut mae llwyni rhosyn gwyn yn derbyn gofal?

Oeddech chi'n gwybod bod rhosod gwyn yn rhan o fytholeg Gwlad Groeg? Maent yn gysylltiedig ag Aphrodite oherwydd, rhag ofn nad ydych yn cofio, roedd y dduwies hon yn aml yn cael ei chynrychioli â blodau a oedd yn "glynu" wrthi pan ddaeth allan o'r dŵr. Fodd bynnag, mae cynrychiolaeth hyd yn oed yn hŷn, ar gyfer y Forwyn Fair, gan mai hon yw'r un sy'n symboleiddio purdeb a diniweidrwydd y fenyw honno.

Yn y DU, er enghraifft, mae rhosod gwynion yn rhan o ryfel, ac yn chwedl ar yr un pryd. Dywedir, pan ddechreuodd "Rhyfel y Ddau Rosod" yn y XNUMXfed ganrif rhwng dwy linach er mwyn rheoli Lloegr, fod rhosyn gwyn yn un o'r tai, sef Efrog,; o'i ran, roedd gan ei elyn, tŷ Caerhirfryn, goch. Beth ddigwyddodd? Wel, pan unwyd y ddau dŷ, newidiodd y blodyn i rosyn, Tuduraidd.

Mae amser hir wedi mynd heibio ers hynny i gyd, a nawr mae yna lawer o amrywiaethau o rosod gwynion ar y farchnad. Oes, nid oes un yn unig, mae yna wahanol fathau a rhosod a all roi'r math hwn o flodau. Ond beth sydd yna? Rydyn ni'n dyfynnu rhywfaint i chi:

Rosal Alba Garcia

Mae'n llwyn rhosyn gyda gwyn pur iawn. Mae'r yr enw y maent yn ei werthu yw Alba Rosa ac fe'i nodweddir gan allyrru persawr eithaf cryf a pharhaus.

Os ydych chi am ei gael, manteisiwch ar y cyfle i gwmpasu masiffau'r gerddi.

Pinc Iceberg

Yn yr achos hwn rydym yn siarad am y rhosyn mwyaf poblogaidd yn y byd, gan fod ganddo'r wobr honno hyd yn oed (a gafwyd gan Ffederasiwn Cymdeithasau Rhosyn y Byd ym 1983).

Mae ei yr hawsaf i'w ddarganfod oherwydd ym mron pob blodeuwr neu feithrinfa mae ganddyn nhw'r amrywiaeth hon.

Delwedd deiliad Rosa Julio Iglesias

Na, nid ydym wedi camgymryd yr enw; mewn gwirionedd fe'i gelwir fel hyn i a bicolor pinc, lle bydd gennych wyn hufennog gyda streipiau coch. Ac ydy, mae'r canwr Julio Iglesias yn gyfrifol am ei enw.

Mae'r llwyn rhosyn yn blodeuo mewn grwpiau (2 i 5 blodyn gyda'i gilydd) sydd tua 11 cm a chyfanswm o 50 petal. Dyna pam y mae wedi'i fwriadu'n arbennig ar gyfer ymylon a gwelyau solet.

Rosa Laetitia Casta

Allwch chi ddychmygu a rhosyn gwyn ond mae cefn y petalau yn binc? Wel, mae'r rhain. Mae ganddyn nhw ddiamedr o 11cm a thua 25-28 o betalau.

Eglwys Gadeiriol Rosa Winchester

Mae rhoswellt Eglwys Gadeiriol Winchester yn wyn

Delwedd - Wikimedia / Do.weller

Mae hwn yn amrywiaeth adnabyddus iawn, ac efallai'r un â'r nifer fwyaf o betalau fesul rhosyn rydych chi'n dod o hyd iddo. Mae'n llai na'r rhai blaenorol, ers hynny Dim ond 8cm mewn diamedr ydyw, ond mae ganddo hefyd 80-85 o betalau. Mae'r blodau hyn yn tyfu mewn grwpiau ac mae ganddyn nhw'r hynodrwydd y byddan nhw'n edrych yn goch mewn blagur. Yna, wrth iddyn nhw agor, maen nhw'n hollol wyn.

Wrth gwrs, ar ôl ychydig, mae'r llwyn rhosyn yn dechrau colli ei flodau gwyn ac yn dod yn lwyn rhosyn pinc.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.